Р     Е     Ш     Е     Н    И    Е

                                                                №60

                                           Гр.Нови  пазар,14.03.2017г.

                                            В  ИМЕТО  НА  НАРОДА                                             

 

     Районен съд Нови пазар в закрито съдебно заседание, проведено на двадесет и първи февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                                Председател: СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                Секретар:Д.   С.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.д. № 883 по описа за 2016 година, за да се произнесе,взе предвид:

 

        Делото е образувано по подадена молба с правно основание чл. 124 от ГПК, във вр. с чл. 79 от ЗЗД, във вр. С чл.327 от ТЗ и  чл. 86 от ЗЗД от „Енерго-про Продажби“ АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление гр. В., район р-н ***, В. Тауърс-Г, бул. „***“ № *** , представлявано от Б.Г.М., Б. Д. П., П.С.С., Я.М. Д., чрез процесуалния си представител М.Й.М.  против Х.А.И. ,с адрес:с***.

                В  исковата молба се твърди, че ответникът е клиент на „ Енерго-про Продажби“ АД, с клиентски № ***  във връзка с продажба на ел. енергия за обект на потребление, заведен с абонатен № *** ,находящ се в с.К.,ул.“***“№***.Облигационните отношения между дружеството и ответника били регламентирани от общите условия на договорите за продажба на ел.енергия на „Е.ОН България – продажби“ АД ОУДПЕЕ, които са приети на основани чл. 98а от Закона за енергетиката /ЗЕ/ от Управителния съвет на „Е.ОН България – продажби“ АД и били одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.,в сила от 08.09.2014г.

       Ищецът твърди, че съгласно чл. 17, т. 2 от ОУДПЕЕ, които били приложими към настоящия момент, „потребителят се задължавал да заплаща стойността на използваната в имота ел. енергия, в сроковете и по начина, определени в тези Общи условия“. Сроковете били регламентирани в чл. 26 от ОУДПЕЕ, като в ал. 6 на същия член изрично било посочено, че потребителят се считал за надлежно уведомен, че дължи плащане на използваната ел. енергия в посочените срокове, независимо дали е получил предварително писмено уведомление за размера на задължението. При това положение потребителят изпадал в забава след настъпване на падежа на съответната фактура, без да е необходимо изпращането на изрична покана за заплащане на дължимите суми.

       Също така, съгл. Чл. 38 от ОУДПЕЕ „Потребител, който не изпълни задължението си за плащане в срок на дължими към „Енерго-про Продажби“ АД суми, дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва завсеки просрочен ден“. За същите задължения ответникът се намирал в забава, тъй като не спазил срока за плащане по чл. 27 от ОУ. В тази връзка, същласно разпоредбата на чл. 84 от ЗЗД, „когато денят за изпълнение на задължението е определен, длъжникът изпадал в забава след изтичането му“. Предвид гореизложеното и тъй като задължението било лимитирано в определен срок, се обосновавал правния извод, че законът не изисквал изпращането на изрична покана до потребителя, получаването на която да удостоверява момента на изпадане в забава.

       Предвид горното и на основание чл.410 от ГПК във връзка с чл.107 от Закона за енергетиката,на 12.07.2016г.в НПРС било подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение срещу Х.А.И.,в резултат на което било образувано ч.гр.д.№613/2015г.по описа на НПРС.Към момента на подаване на заявлението ,горецитираният потребител на електрическа енергия имал неизплатено задължение в общ размер на 314.06лв.за обект с абонатен номер *** ,находящ се в с.К.,ул.“***“№***.Посочената сума била за неплатени фактури  за ел.енергия издадени в периода 07.12.2015г.-09.03.2016г.в размер на 305.65лв.представляващи главница на задължението,както и мораторна лихва върху главницата в общ размер на 8.41 лв.от датата след падежа на фактурата до 30.06.201.посочени подробно в извлечение от сметка на ответника по кл.№***  към същата дата.

   След подаване на заявлението ,ответникът подал възражение,че не дължи присъдените суми и за ищеца възникнал правен интерес от предявяване на настоящия установителен иск. Предвид гореизложеното,моли да бъдат призовани на съд с ответника и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което признае за установено,че ответникът дължи  на „Енерго-Про Продажби „ сумата в общ размер на  314.06лв./главница/за обект с абонатен номер *** ,находящ се в с.К.,ул.“***“№***,представляваща задължение по неплатени  фактури  за ел.енергия издадени в периода 07.12.2015г.-09.03.2016г, мораторна лихва върху главницата в общ размер на 8.41 лв.от датата след падежа на фактурата до 30.06.2016г..,ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното изплащане на задължението,както и направените съдебни разноски в исковото производство.

      Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника,като в срока по чл.131 от ГПК той ,чрез пълномощника си адв.И.Д.-ШАК е депозирал писмен отговор на предявените искове.Признава същите по допустимост,но ги оспорва по основание и по размер.

     Излага следните съображения:

     Твърди,че не притежава и не ползва имот,находящ се в с.К.,ул.“***“№***.От 28.02.2011г.не бил титуляр на партидата с клиентски номер ***  за посочения в исковата молба обект.С договор за покупко-продажба ,обективирана в НА  №*** рег.№1587 дело №***г.на Нотариус *** ,рег.№*** на НК и р.д. НПРС,ответникът и неговата съпруга Ю.М.А. продали на С.А.С. следния свой имот,находящ се в с.К.,общ.Н.,обл.Ш.,а именно:Дворно място с площ от 2250 кв.м.,ведно с построените в него къща,лятна кухня,стопански постройки и навес,находящо се в в с.К.,ул.“***“№***,съставляващо по плана на същото село УПИ ХVI-112 от квартал 10 при граници:улица, УПИ I-111, УПИ ХV и ПИ -113 за  сумата от 3000 лв.Съгласно същият нотариален акт владението и ползването на имота било предадено от продавачите на купувача в деня на подписване на договора за покупко-продажба на недвижимия имот- 28.02.2011г.Ответникът твърди,че след тази дата той не е ползвал  описания имот и през периода 07.12.2015г.-09-03.2016г.,за който ищецът твърди,че му е доставяна ел.-енергия и същата не е заплатена от него.Ответникът счита,че не е бил обвързан в облигационна връзка по отношение на Дружеството ищец за посочения имот ,спрямо посочения в исковата молба период,поради което не дължи посочената в исковата молба сума.В този смисъл било и Решение №1081/07.02.2008г.по търг.д.№657/2007г.на ВКС ,а и трайната съдебна практика.

    Предвид горното,ответникът счита,че предявените срещу него искове се явяват неоснователни,поради което моли да бъдат отхвърлени..Моли съдът да обезсили издадената заповед за изпълнение.Моли да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

     В съдебно заседание за ищеца се явява юрисконсулт М..Поддържа изцяло предявения иск.

      Ответникът се явява лично и с пълномощника си адв.И.Д.-ШАК.Оспорва исковата претенция.

        Съдът като прецени събраните по делото писмени доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

        За доказване на исковата си претенция - конкретно,че ответникът Х.А.И. е бил клиент на ищеца „Енерго-Про Продажби“АД,с клиентски номер *** ,за обект №*** ,находящ се в с.К.,ул.“***“№***,ищецът е представил изготвени от него писмени доказателства и удостоверяващи изгодни нему факти,както следва: извлечение за фактури и плащания за периода 13.1.2014г.-24.8.2016г.,справка за потреблението през последните 12/24/36 месеца към дата 24.8.2016г.,заверени копия от фактура №0240618520/07.12.2015г.,фактура №0241372975/11.01.2016г.,фактура №**********/05.02.2016г.,фактура №0242916532/09.03.2016г., фактура №3301161464/17.2.2016г.е,че за периода 13.01.2014г.-24.8.2016г., ответникът Х. А. И. .

       Във връзка с подадено заявление от ищеца по реда на чл.410 от ГПК ,съдът е издал Заповед за изпълнение на парично задължение №303/20.07.2016г.по ч.гр.д.613/2016г.по описа на НПРС,съдът е разпоредил длъжникът Х.А.И. да заплати на „Енерго-Про Продажби „АД сумата от 305-65лв.-главница,мораторна лихва в размер на 8.41лв.за периода от падежа на всяка от посочените фактури до 30.06.2016г.,ведно със законната лихва върху главницата,считано от датата на подаване на заявлението -12.07.2016г.до окончателното изплащане,ксакто и направените по делото разноски от 25.00лв. –държавна такса и 300.00лв.юристкосултско възнаграждение.Като основание за вземането е посочено:Консумирана и незаплатена електрическа енергия по фактури ,издадени в периода от 07.12.2015г.до 09.03.2016г.за обект с абонаментен №***  в с.К.,обл.Ш.,ул. ***“№***,по кл.№***  ,по фактури както следва: №0240618520/07.12.2015г-.,№3301161464/17.02.2016г., №0241372975/11.01.2016г., №**********/05.02.2016г. и №0242916532/09.03.2016г.

      Срещу издадената заповед и подадено възражение и съдът е указал на заявителя в 1-месечен срок да предяви иск за установяване на вземането си.

      В указаният  му от съда срок, заявителя „Енерго-Про Продажби“АД е предявил иск за установяване на вземането си по издадената заповед за изпълнение срещу ответника.

      Ответникът е представил по делото Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №*** рег.№1587 дело №296/28.2.2011г.по описа на Нотариус с рег.№*** на НК Х.А.И. и Ю.М.А. са продали на С.А.С. следния свой собствен недвижим имот,находящ се в с.К.,общ.Н.,обл.Ш.,а именно:ДВОРНО МЯСТО с площ от 2 550 кв.м.,ведно с построените в него къща,лятна кухня,стопански постройки и навес,находящо се в с.К.,ул.“***“№***,съставляващо по плана на същото село УПИ ХVI-112.В НА е посочено,че владението и ползването на имота се предава от продавачите на купувачав деня на подписване на договора/т.е.на 28.02.2011г./

      По искане на ищеца,по делото беше назначена съдебно-счетоводна експертиза със задачи,вещото лице,след като се запознае с доказателствата по делото и наличната счетоводна документация у ищеца,даде заключение на следните въпроси: 1/Съществуват ли задължения за ел.енергия,изразяващи се в неплатени фактури за потребена ел.енергия за обект на потребление,заведен с абонатен №***  и клиентски №***  във връзка с продажба на ел.енергия за обект на потребление,находящ се в с.К.,ул.“***“№*** за периода ,включен в издадените фактури от 07.12.2015г.-09.03.2016г.,какъв е техният размер,с какъв падеж е съответната неплатена фактура? ,2/Какъв е размерът на мораторната лихва към 30.06.2016г.считано върху фактурите ,за които е установено в т.1 от задачата,че са незаплатени,считано от датата на падежа за всяко от тях?

      Вещото лице Р.В.А.,чието заключение съдът кредитира с нужното доверие като добросъвестно и компетентно изготвено,сочи,че при проверени справки от ищцовото дружество и документи,приложени към материалите по делото се установило,че за периода 07.12.2015г.-09.03.2016г.задълженията за ел.енергия,изразяващи се в неплатени фактури за потребена ел.енергия за обект №***  с адрес на обекта с.К.,ул.“***“№*** е в общ размер на 305.65лв.,както следва: фактура №

  фактура №0240618520/07.12.2015г-за периода 24.10.2015г.-23.11.2015г.на стойност 61.82лв и падеж на плащане 26.01.2016г., .,фактура №0241372975/11.01.2016г.за периода 24.11.2015г.—21.12.2015г.на стойност 67.78лв. и падеж 26.02.2016г., ,фактура №**********/05.02.2016г.за периода 22.12.2015г.-21.01.2016г.на стойност 65.90лв. ,с падеж 28.03.2016г., ,фактура №0242916532/09.03.2016г.за перида 22.01.2016г.до 20.02.2016г.на стойност 91.15лв.,с падеж 26.04.2016г. и  фактура №3301161464/17.2.2016г

на стойност 19.00лв.,с падеж 17.02.2016г.

     Размерът на мораторната лихва върху незаплатените суми по посочените по-горе фактури ,считано от датата на падежа на всяко от тях до 30.06.2016г. е 8.41лв.,според ССЕ.

    В представената от самия ищец фактура №3301161464/17.2.2016г-на стойност 19.00лв.е посочено,че сумата се дължи за възстановяване на захранването/електромер/.

     Ищецът е представил и копие от Общи условия за продажба на електрическа енергия на „Енерго-Про Продажби“АД,публикувани в различни ежедневници,като сам е посочил в исковата молба,че тези общи условия са приети на основание чл.98а от закона за енергетиката от Управителния съвет на Енерго Про Продажби АД и са одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и са в сила от 08.09.2014г.Представено е и самото Решение №ОУ-05/21.07.2014г.на ДКЕВР.

          При така установеното от фактическа и правна страна,съдът направи следните правни изводи:

          От доказателствата по делото се установява,че ответникът Х.А.И. е бил собственик на недвижим имот,находящ се в с.К.,ул“***“№*** до 28.02.2011г.,когато е прехвърли собствеността и е предал владението върху имота на трето лице,чуждо на правния спор.Фактът на прехвърляне на собствеността и предаване на владението не е оспорен от ищеца и съдът го цени с нужното доверие,доколкото е обективиран в съставения официален писмен документ.

            Ищецът черпи права за предявяване на исковата си претенция ,въз основа на твърдяно от него облигационно правоотношение,възникнало между„Енерго-про продажби“АД и ответника Х.А.И. във връзка с потребена ел.енергия за обект №***  с адрес на обекта с.К.,ул.“***“№*** за периода 07.12.2015г.-09.03.2016г,за което са съставени  фактура №0240618520/07.12.2015г-за периода 24.10.2015г.-23.11.2015г.на стойност 61.82лв и падеж на плащане 26.01.2016г., .,фактура №0241372975/11.01.2016г.за периода 24.11.2015г.—21.12.2015г.на стойност 67.78лв. и падеж 26.02.2016г., ,фактура №**********/05.02.2016г.за периода 22.12.2015г.-21.01.2016г.на стойност 65.90лв. ,с падеж 28.03.2016г., ,фактура №0242916532/09.03.2016г.за перида 22.01.2016г.до 20.02.2016г.на стойност 91.15лв.,с падеж 26.04.2016г. и  фактура №3301161464/17.2.2016г.на стойност 19.00лв.,с падеж 17.02.2016г.

      Качеството „потребител на електрическа енергия за битови нужди“ е дефинирано в ОУДПЕЕ/Общите условия/,действащи към процесния период ,като договорът за продажба на ел.енергия не е ограничен от срок или условие и действа между страните до неговото изрично прекратяване по искане на някоя от тях.

   В тежест на ищеца беше да докаже,че между него и ответникът е възникнало облигационно правоотношение във връзка с продажбата на ел.енергия за посочения обект и за посочения период,за който са съставени процесните фактури,а облигационните отношения между дружеството и ответника били регламентирани от общите условия на договорите за продажба на ел.енергия на „Е.ОН България – продажби“ АД ОУДПЕЕ, които са приети на основани чл. 98а от Закона за енергетиката /ЗЕ/ от Управителния съвет на „Е.ОН България – продажби“ АД и били одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.,в сила от 08.09.2014г.

       И понеже съдът е обвързан с твърденията,изложени в исковата молба/ досежно началното действие на договора за продажба на електрическа енергия помежду им–ищецът твърди,че той е в сила от 08.09.2014г./,то с оглед на установения факт,че ответникът нито е собственик,нито владее процесния недвижим имот към този момент,то няма как да се приеме,че към тази дата той е имал  качеството „битов клиент“ по смисъла на чл.2 т.1 от ОУПЕЕ на „“Енерго-Про Продажби“АД за конкретния обект,поради и което да е обвързан от договорните клаузи./конкретно чл.16 ал.2 предл.2 от ОУПЕЕ,според която клиентът е длъжен да уведоми „ЕнергоПро Продажби“АДС за сключената сделка,с която е прехвърлена собствеността върху имота,в който се доставя електрическата енергия,подлежаща на заплащане на доставчика й .

     Предвид на това,че не се установи по несъмнен начин,че страните са обвързани от облигационно правоотношение с предмет: продажба на електрическа енергия в  обект №***  с адрес на обекта с.К.,ул.“***“№*** ,със собственик или владелец на имота –ответникът Х.А.И. ,което правоотношение да е регламентирано от Общите условия на договорите за продажба на ел.енергия на „Е.ОН България – продажби“ АД ОУДПЕЕ, които са приети на основани чл. 98а от Закона за енергетиката /ЗЕ/ от Управителния съвет на „Е.ОН България – продажби“ АД и били одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.,в сила от 08.09.2014г.и за която потребена електрическа енергия  са издадени фактури в периода от 07.12.2015г.до 09.03.2016г.,,то предявените искове с правно основание чл.422 от ГПК във вр.чл.415 от ГПК във вр.чл.327 от ТЗ и чл.86 ал.1 от ЗЗД се явяват неоснователни  и недоказани и като такива следва да бъдат  отхвърлени.

     На основание чл.78 ал.2 от ГПК,с оглед изхода на делото,ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника направените по делото разноски в размер на 350.00лв./заплатено от ответника адвокатско възнаграждение/.

      Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                  Р     Е      Ш      И    :

 

          ОТХВЪРЛЯ исковете с  правно основание 422 от ГПК във вр.чл.415 от ГПК във вр.чл.327 от ТЗ и чл.86 ал.1 от ЗЗД ,предявени от  Енерго-про Продажби“ АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление гр. В., район р-н ***, В. Тауърс-Г, бул. „***“ № 258, представлявано от Б.Г.М., Б. Д. П., П.С.С., Я.М. Д., чрез процесуалния си представител М.Й.М.  против Х.А.И. с ЕГН:**********,с адрес:с***,ЗА ПРИЗНАВАНЕ ЗА УСТАНОВЕНО,че ответникът . Х.А.И. с ЕГН:**********,с адрес:с*** ДЪЛЖИ на ищеца от  Енерго-про Продажби“ АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление гр. В., район р-н ***, В. Тауърс-Г, бул. „***“ № 258, представлявано от Б.Г.М., Б. Д. П., П.С.С., Я.М. Д./с пълномощник по делото юрисконсулт  М.Й.М./ СУМИТЕ в размер на :314.06лв./главница/за обект с абонатен номер *** ,находящ се в с.К.,ул.“***“№***,представляваща задължение по неплатени  фактури  за ел.енергия издадени в периода 07.12.2015г.-09.03.2016г, мораторна лихва върху главницата в общ размер на 8.41 лв.от датата след падежа на фактурата до 30.06.2016г..,ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното изплащане на задължението /за което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение №303/20.07.2016г.по ч.гр.д.613/2016г.по описа на НПРС/., както и законна лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението,ведно с направените съдебни и деловодни разноски.

       ОСЪЖДА ищеца  Енерго-про Продажби“ АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление гр. В., район р-н ***, В. Тауърс-Г, бул. „***“ № 258, представлявано от Б.Г.М., Б. Д. П., П.С.С./с пълномощник по делото юрисконсулт М. М./ да заплати на ответника Х.А.И. с ЕГН:********** направените по делото разноски в размер на 350.00./триста и петдесет лева /.

    Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд гр.Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                             РАЙОНЕН   СЪДИЯ: