Р      Е    Ш     Е     Н      И     Е

                                                                № 18

                                             Гр.Н.,20.01.2017г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

                                         

            Районен съд – Н. в публичното съдебно заседание, проведено на двадесет и втори декември през две хиляди и шестнадесета  година в състав:

 

                                                                            Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                         Секретар:В.  В.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №938 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

    Делото е образувано по предявен иск с правно основание чл.232, ал.2 от ЗЗД за заплащане на наем, от ищцата К.Б.С. *** срещу  ответното дружество „Макеаж“ ЕООД, със седалище и адрес:гр. Н., обл. Ш., ул.“***“ №***, ЕИК 203471027, представлявано от В.С.Т..

 В исковата молба се твърди следното: Съгласно сключен договор за наем от 25.03.2015 г. и анекс към него от 01.10.2015 г., между ищцата и ответника съществували договорни отношения за наем на магазинно помещение от 102,68 кв.м., намиращо се в гр. Н., ул.“***, №***, с идентификатор 52009.501.880.1.13. Ищцата притежавала ½ идеална част. Съгласно чл.2 от договореното в анекса към договора за наем, ответникът следвало да заплаща по 400 лв. месечен наем за първите три месеца, а след това по 300 лв. месечен наем. Така към месец септември 2016 г. се натрупали задължения за наем от 3 900 лв. към ищцата. Тя получила само 1000 лв. за наем и останало задължение от 2 900 лв. Ищцата поканила ответника да й заплати дължимите вноски , но не последвало плащане. Поради горното,с писмо от 13.08.2016г.,ищцата развалила сключения помежду им договор,но до момента на предявяване на иска,ответното търговско дружество продължавало да ползва наетото помещение и не й изплатило дължимия наем.

    Предвид гореизложеното,ищцата моли да бъдат призовани на съд с ответника и след доказване основателността на твърденията,изложени  в исковата молба,съдът постанови рещение,с което осъди ответника „Макеаж“ЕООД ,представлявано от В.С.Т. да й заплати сумата в размер на 2900лева,ведно със законната лихва от предявяване на исковата молба,както и направените по делото разноски.

      В съдебно заседание ищцата се явява лично и с упълномощения от нея договорен представител адв.З.Д.,вписан в ШАК.Поддържат исковата молба,така ,както е предявена.

     Приключила е процедурата по размяна на съдебни книжа, като от страна на ответното дружество  е постъпил писмен отговор по предявения иск. Не се оспорва наличието на сключен договор и анекс към него. Твърди се изпълнение на задължението за плащане на наем. В съдебно заседание представляващият ответното дружество –В. Т. се явява лично. Поддържа изложеното в писмения отговор.

       Съдът като прецени събраните по делото доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      На основание Постановление за възлагане на недвижим имот от 02.04.2015г.по и.д. №20128760400692,издадено от Д.З.- Частен съдебен изпълнителен , с рег.№876 ,ищцата К.Б.С. се легитимира като собственик на ½ ид.част от западно магазинно помещение /бивш фризьорски салон/,със застроена площ 102.68 кв.м.в гр.Н. ,ул.“***“№***,разположено на партерен етаж в масивна жилищна сграда,с вход откъм улицата,през фоайе,построена в УПИ ХV-1083 от кв.58 по плана на гр.Н.,заедно с припадащите идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху местото.

      Преди съставянето на цитираното постановление е сключен Договор за наем от 25.03.2015г.между Н.С.Т. и С.Р.М. /в качеството им на наемодател/ и „Макеаж“ЕООД,представлявано от В.С.Т. /наемател/,по силата на който наемодателят е отдал на наемателя за временно и възмедно ползване следния свой недвижим имот,намиращ се в гр.Н.,ул.“***“№***,а именно:Търговски обект,представляващ западно магазинно помещение-бивш фризьорски салон,с търговско наименование на обекта „Макеаж“,със ЗП 123 кв.м.,съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52009.501.880.1.13 на партерене етаж в масивна жилищно-бетонна сграда.

    Съгласно чл.3-1 от договора ,срокът ,за който същият е сключен е за пет години,като според чл.3.2.наемният срок и задължението за плащане на наема започва да тече,считано от 25.03.2015г./а в скоби с думи е написано :първи октомври две хиляди и тринадесета година/.Според чл.2.2.1 ,наемателят се задължава да заплаща на наемодателя авансово месечен наем от 1/първо/ до 5-то/пето/ на текущият месец в размер на 300 лева.Цената е с включен ДДС.Наемът се заплаща в брой.

       На 01.10.2015г.е подписан анекс към този договор за наем,с нотариално заверени подписи рег.№***г.на нотариус ***,рег.№*** на НК ,с който анекс/подписан от С.Р.М.,К.Б.С. /наемодател/ и „Макеаж“ЕООД,с управител В.С.Т. /наемател/,са се договорили,че считано от 01.10.2015г-К.Б.С. да замести Н.С.Т.  като наемодател и К.Б.С. и С.Р.М. в качеството им на наемодател са отдали под наем на „Макеаж“ООД процесния обект,при следните условия:1/Считано от 01.10.2015г.“Макеаж“ ООД заплаща отделно на наемодателя К.Б.С. авансов наем от 1-во до 5-то число на текущия месец,както следва: за месеците октомври,ноември и декември 2015г.-месечен наем в размер на 400.00лв.,  2/от м.януари 2016г.до 01.10.2016г.-месечен наем в размер на 300.00лв.Страните са се уговорили/чл.2.1/ плащането на дължимите месечни вноски да се извършва в брой или по банков път,като в тази връзка наемодателя К.Б.С. следва да издава разписка на наемателя за получената наемна цена.

    Според анекса,срокът на договора за наем е променен ,като е определен за срок от една година ,считано от 01.10.2015г.-т.е. до 01.10.2016г.

    С писмо ,връчено на ответника с обратна разписка чрез „Еконт експрес“ на 17.08.2016г.,ищцата К.Б.С. е поканила ответника да й заплати дължимите суми за наем за периода от 01.10.2015гдо 30.09.2016г.в общ размер на 2600.00лв.,приспадайки заплатената й за този период сума от 1000.00лв.,представляващ част от дължимия наем,като й е определила срок от 10 дни,считано от връчване на поканата,а при неиздължаване от страна на наемателя в посочения му срок,на основание чл.232 ал.2 от ЗЗД договорът следва да се счита за развален .,т.е.,договорът помежду им следва да се счита развален от 28.08.2016г.

        В отговор на поставените й от ответника по реда на чл.176 от ГПК въпроси:1/Кога е извършено плащането на сумата от 1000 лв.,за което твърди в исковата молба , 2/Защо не са издадени разписки? ,ищцата К.С. отговори,че е имало две плащания по 500 лв.,за които не може да си спомни на кои дати са били извършени  плащанията .Според ищцата,разписки не или издавани ,защото не били поискани от ответника.

       При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

      От доказателствата по делото/анекс към договор за наем от 1.10.2015г.,с нотариална заверка на подписите на страните и изявление за разваляне на договора ,връчено на наемателя чрез писмо с обратна разписка ,се установи по делото,че между ищцата К.С. и ответника „Макеаж“ООД е възникнало облигационно правоотношение,свързано с отдаването под наем на имот,намиращ се в гр.Н.,ул.“***“№***,а именно:Търговски обект,представляващ западно магазинно помещение-бивш фризьорски салон,с търговско наименование на обекта „Макеаж“,със ЗП 123 кв.м.,съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52009.501.880.1.13 на партерен етаж в масивна жилищно-бетонна сграда,със срок на договора една година ,за периода от 01.10.2015г.,който договор е развален ,считано от 28.08.2016г.,съответно от този момент насетне,наемателят дори и да е ползвал процесния обект,то отношенията между него и наемодателят се регулират не от анекса към наемния договор/не от клаузите на същия/,а за наемодателят възниква правен интерес и процесуална възможност да претендира евентуално обезщетение за ползване на имота си  по друг  ред./пр.чрез предявяване на иск с правно основание чл.59 от ЗЗД/.

    За целия период на действие на договора –от 01.10.2015г.до 28.08.2016г.,ответникът дължи на ищеца заплащане на наем ,както следва: за месеците октомври,ноември и декември 2015г.-месечен наем в размер на 400.00лв.,  2/от м.януари 2016г.до 28.08.2016г.-месечен наем в размер на 300.00лв,като наемът е следвало да се заплаща авансово , от 1-во до 5-то число на текущия месец.

    Ищцата признава,че от дължимия й наем,ответникът й е заплатил сумата в  размер на 1000.00лв. и доколкото не са съставени платежни документи/разписки/за извършено плащане ,от които да се установи тази сума кои месеци касае,то по арг.на чл.76 ал.1 от ЗЗД следва да се приеме,че са погасени най-обременителните/най-старите задължения/,в случая дължимите наемни вноски за м.10,м.11 и частично за м.12.2015г./в размер на 200 лв./.

      Ответницата следваше да осъществи пълно доказване,чрез което да докаже,че е заплатила на кредитора си дължимият наем за периода /м.12.2015г.до 28.08.2016г./,като в тази насока същата не представи годни доказателствени средства и съдът прие за установено,че надлежно плащане от нейна страна не е осъществено.

     Общият размер на дължимите суми за наем,които длъжникът /ответникът/дължи на кредитора  /ищцата/ за  периода /м.12.2015г.до 28.08.2016г. е в размер на 2600.00лв./200лв.за м.12.2015г. и по 300.00лв.месечно за периода 01.01.2016г.-28.08.2016г.Като не е заплатил дължимите суми на уговорените падежи,ответникът е изпаднал в забава и на основание чл.86 ал.1 от ГПК дължи на ищцата законна лихва за забавено плащане,начиная от предявявяване на иска -05.10.2016г.до окончателното изплащане на дължимата сума.

     Ето защо,съдът намира,че предявеният иск се явява частично основателен и доказан и следва да бъде уважен до размер на 2600.00лв./главница/,ведно със законната лихва върху нея.В останалата му част ,за разликата от 2600.00лв.до пълният му размер на 2900.00лв./главница/,ведно със законната лихва,предявеният иск се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли.

     На основание чл.78 ал.1 от ГПК,с оглед изхода на делото,ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата съразмерно направените по делото разноски в размер на 491.00 лв./от направените такива в общ размер на 546.00лв./.

       Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                     Р      Е      Ш      И      :

 

    ОСЪЖДА  ответника „Макеаж“ЕООД с ЕИК:203471027,със седалище и адрес на управление:гр.Н.,ул.“***“№***,вх.***ет.*** ап.***,представлявано от В.С.Т. ДА ЗАПЛАТИ на ищцата К.Б.С. с ЕГН:**********,с адрес:г*** СУМАТА в размер на 2600.00лв./две хиляди и шестстотин лева-главница/,представляваща дължим наем  на имот,намиращ се в гр.Н.,ул.“***“№***,а именно:Търговски обект,представляващ западно магазинно помещение-бивш фризьорски салон,с търговско наименование на обекта „Макеаж“,със ЗП 123 кв.м.,съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52009.501.880.1.13 на партерен етаж в масивна жилищно-бетонна сграда,на основание Анекс от 01.10.2015г.към Договор за наем от 25.03.2015г/,ведно със законната лихва върху главницата,начиная от 05.10.2016г.до окончателното изплащане на дължимата сума.

      ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата му част, за разликата от 2600.00лв.до пълният му размер на 2900.00лв./две хиляди и деветстотин лева -главница/,ведно със законната лихва ,начиная от 05.10.2016г.до окончателното изплащане ,като неоснователен и недоказан.

     ОСЪЖДА  ответника „Макеаж“ЕООД с ЕИК:203471027,със седалище и адрес на управление:гр.Н.,ул.“***“№***,вх.*** ет.*** ап.***,представлявано от В.С.Т. ДА ЗАПЛАТИ на ищцата К.Б.С. с ЕГН:**********,с адрес:г*** направените по делото разноски в размер на 491.00 лв./четиристотин деветдесет и един лева/.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                        РАЙОНЕН   СЪДИЯ: