Р   Е    Ш    Е    Н    И    Е

№80

Гр.Нови  пазар,29.03.2017г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

   Районен съд Нови пазар в закрито  съдебно заседание, проведено на двадесет и девети март през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                              Районен съдия:СВЕТЛА  РАДЕВА

като разгледа докладваното от съдия Радева гражданско дело № 983 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

       Производство с правно основание чл.250 ал.1 от ГПК по молба,постъпила от Т.  Д. ***,за допълване на решение №47/02.03.2017г.по гр.д.№983/2016г.по описа на НПРС.

   Молителката твърди,че съдът не се е произнесъл по цялото й искане да бъде разрешено пътуване на децата до Ирландия и моли съдът да се произнесе в този смисъл.

    Ответникът не е изразил становище по тази молба.

   Съдът като прецени молбата и доказателствата по делото,прие за установено от фактическа страна следното:

          Делото е образувано по искова молба, съдържаща три обективно съединени иска с правно основание чл.127а ал.2 от СК във вр.чл.76 т.9 от ЗБЛД, предявени от Т.Д.С., с адрес:г*** , в качеството й на родител и законен представител на малолетните деца Д.Т. Д. с ЕГН:**********, Д.Т. Д. с ЕГН:********** и В.Т. Д. с ЕГН:**********, действаща чрез пълномощника си адв.Р.В. от АК- С. срещу Т.Д.С.,с адрес:г***.

    С ответника не можели да постигнат съгласие,поради факта, че не знаела къде се намира той. Предвид гореизложеното ищцата моли да бъдат призовани на съд с ответника и след доказване основателността на твърденията, изложени в исковата молба, съдът постанови решение, с което постанови заместващо съгласието на бащата решение за издаването на паспорти на децата за пътуване в чужбина, за издаване на необходимите документи,предвид на това,че те като родители не можели да постигнат съгласие по отношение на снабдяването с  документи на децата,които да живеят и учат в Ирландия,както и да могат да пътуват с нея заедно с нея до Великобритания, Испания, Гърция, Кипър, Германия, Франция и Австрия до навършване на пълнолетието им.

     Макар и непрезизно формулиран петитума на исковата молба ,касателно даване на разрешение за пътуване на децата до Ирландия,то очевидно искането е и в този смисъл.

         С решение № 47/02.03.2017г.съдът е уважил частично предявените обективно и субективно съединени искове,като е разрешил на Т.Д.С.,с ЕГН:**********, с адрес:г*** , в качеството й на родител и законен представител на малолетното си дете Д.Т. Д. с ЕГН:********** ДА БЪДЕ ИЗДАДЕН ПАСПОРТ ЗА ЗАДГРАНИЧНО ПЪТУВАНЕ на малолетното й дете Д.Т. Д. с ЕГН:**********,без съгласието на бащата Т.Д.С. с ЕГН:**********,,с адрес:г***.

     РАЗРЕШИЛ е на Т.Д.С.,с ЕГН:**********, с адрес:г*** , в качеството й на родител и законен представител на малолетното си дете Д.Т. Д. с ЕГН:********** ДА БЪДЕ ИЗДАДЕН ПАСПОРТ ЗА ЗАДГРАНИЧНО ПЪТУВАНЕ на малолетното й дете Д.Т. Д. с ЕГН:**********,без съгласието на бащата Т.Д.С. с ЕГН:**********,,с адрес:г***.

     РАЗРЕШИЛ е на Т.Д.С.,с ЕГН:**********, с адрес:г*** , в качеството й на родител и законен представител на малолетното си дете В.Т. Д. с ЕГН:********** ДА БЪДЕ ИЗДАДЕН ПАСПОРТ ЗА ЗАДГРАНИЧНО ПЪТУВАНЕ на малолетното й дете В.Т. Д. с ЕГН:********** без съгласието на бащата Т.Д.С. с ЕГН:**********,,с адрес:г***.

       РАЗРЕШИЛ е малолетните деца Д.Т. Д. с ЕГН:**********, Д.Т. Д. с ЕГН:********** и В.Т. Д. с ЕГН:********** ДА ПЪТУВАТ до Великобритания, Испания, Гърция, Кипър, Германия, Франция и Австрия,придружавани само от своята майка Т.Д.С.,с ЕГН:**********,***, до навършване на пълнолетието им,САМО за времето когато в Република България не се провеждат учебни занятия.

     ОТХВЪРЛИЛ е исковете в останалата им част като неоснователни и недоказани.

     От анализа на доказателствата по делото,съдът намира,че доколкото се установява по несъмнен начин,че ищцата  живее и работи в Ирландия,то с оглед пълноценно упражняване на родителските й права и с оглед интересите на самите  деца,по отношение на които е преценено,че следва да бъде разрешено издаването на задгранични паспорти,следва да се разреши пътуване и до Ирландия,освен посочените в съдебното решение страни.Предвид на това,решението следва да бъде допълнено в горния смисъл,с уговорката,че това пътуване следва да се разреши САМО за времето когато в Република България не се провеждат учебни занятия.

     Водим от гореизложеното,на основание чл.250 ал.3 от ГПК,съдът

 

                                                  Р      Е     Ш      И     :

      ДОПЪЛВА Решение № 47/02.03.2017г.по гр.д.№983 /2016г.по описа на Районен съд Нови пазар,както следва:

      РАЗРЕШАВА на малолетните деца Д.Т. Д. с ЕГН:**********, Д.Т. Д. с ЕГН:********** и В.Т. Д. с ЕГН:**********  ДА ПЪТУВАТ до Ирландия,придружавани само от своята майка Т.Д.С.,с ЕГН:**********,***, до навършване на пълнолетието им,САМО за времето когато в Република България не се провеждат учебни занятия.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Шумен в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                             РАЙОНЕН   СЪДИЯ:/ П /