Р Е Ш Е Н И Е

№ 132

гр. Нови пазар, 15.05.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд – Нови пазар в публичното заседание на двадесет и шести април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №55 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявен е иск с правно основание по чл.240, ал.1 от ЗЗД от страна на ищеца „ДЕКО – БЕТЗ” – ЕООД – гр. С., представлявано от А. Б. Г. против ответника М.Г.С. ***.

Заявените от ищцовата страна факти по делото са следните: На 05.06.2016 г. между ищцовата страна и ответника бил сключен договор за паричен заем, по силата на който ответникът получил от ищцовото дружество сумата от 9 900 лв. в брой в деня на подписване на договора, като договорът служил и за разписка за получаването на сумата. За обезпечаване на задължението си ответникът издал в полза на ищеца запис на заповед. Срокът за връщане на заемната сума бил уговорен от страните до 31.12.2016 г., без да бъдат начислявани лихви. Сумата по договора за заем била осчетоводена в счетоводството на ищеца. До момента ответникът не върнал дължимата сума, което предпоставило правния интерес на ищцовото дружество да предяви исковата молба. Предвид така изложените обстоятелства ищцовата страна моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да й заплати сумата от 9 900 лв., дължима по горепосочения договор, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяването на иска до окончателното плащане. Ищецът претендира да му бъдат присъдени и направените по делото разноски.

На ответника са връчени съдебните книжа по делото и му е указан законовия срок за отговор по молбата. В срока за отговор такъв не е постъпил. Не са посочени доказателства, не са направени доказателствени искания. За насроченото съдебно заседание ответникът не се явява, нито негов представител, не е изразено становище по предявените искове.

            Съдът е обявил делото за решаване, като е приел, че са налице предпоставките по чл.238 от ГПК и условията на чл.239 от ГПК. Видно от материалите по делото, съдът е разпоредил на ответната страна да се изпратят преписи от исковата молба и приложенията към нея, ведно с уведомление по чл.131 – 133 от ГПК. Книжата са надлежно връчени, лично на ответника. Ответникът не е депозирал отговор по иска, на същия са му указани последиците от неявяване в съдебно заседание и неподаване на отговор, а именно, че съдът по искане на ищцовата страна може да се произнесе с неприсъствено решение. Тези указания са дадени на ответника, както с разпореждането на съда от 24.01.2017 г., така и с определението за насрочване на делото от 24.03.2017 г., което също се счита връчено. Безспорно в случая са налице предпоставките на чл.238 от ГПК, тъй като ответникът не е представил отговор на исковата молба, не е изпратил представител на откритото съдебно заседание по делото, не е направил искане за разглеждането на делото в негово отсъствие и от страна на ищеца е направено изрично искане за произнасяне на съда с неприсъствено решение.

От посочените в исковата молба обстоятелства и от приложените към нея доказателства, а именно: Договор за паричен заем от 05.06.2016 г., запис на заповед, аналитична оборотна ведомост, дневник на сметка 498/1 – 2 броя се установява, че искът е вероятно основателен. Представените от ищцовата страна документи и твърдяното от нея неизпълнение на задължението на ответника в посочения размер, обосновават вероятната основателност на исковата претенция, така, както е предявена. Ето защо ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцовата страна претендираната сума от 9 900 лв., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на иска – 23.01.2017 г. до окончателното плащане. При този изход на процеса, на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответната страна следва да бъде осъдена да заплати на ищцовата направените от последната разноски, които възлизат на 396 лв. - дължима държавна такса и 1080 лв. – заплатен адвокатски хонорар.       

Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОСЪЖДА М.Г.С., ЕГН **********,*** да заплати на „ДЕКО – БЕТЗ” ЕООД, с ЕИК 201688929, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „***“ №***, ет.***, офис ***, представлявано от А. Б. Г., сумата от 9 900 лв. /девет хиляди и деветстотин лева/, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на иска – 23.01.2017 г. до окончателното плащане.

ОСЪЖДА М.Г.С., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на „ДЕКО – БЕТЗ” ЕООД, с ЕИК 201688929, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „***“ №***, ет.***, офис ***, представлявано от А. Б. Г. направените по делото разноски от 396 лв. /триста деветдесет и шест лева/ - държавна такса и 1080 лв. /хиляда и осемдесет лева/ – адвокатски хонорар.          

 

Неприсъственото решение не подлежи на обжалване, а защитата срещу него е по реда и при условията на чл.240 от ГПК.

            Препис от настоящото да се изпрати на всяка от страните.

 

 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:  / П /