Р      Е    Ш    Е     Н     И      Е

№ 176

гр. Н., 21.06.2017 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Районен съд Н. в публичното заседание на тринадесети юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

          РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА РАДЕВА 

 

при секретаря Валентина Великова, като разгледа докладваното от съдия Николова гражданско дело № 538 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Предявена е молба с правно основание чл.26 ал.1 във вр. с чл.25, т.2 от Закона за закрила на детето.

В нея молителят Дирекция “Социално подпомагане” гр. Н., чрез представителя си Директора В. Е. Н. заявява, че на основание чл.27, ал.1 от Закона за закрила на детето е пренастанила временно детето Р.Р.Г. в професионалното приемно семейството на Т.Д. ***, до окончателното решаване на случая по съдебен ред.

Детето Р.Р.Г. бил с родители: майка – Р.Г.С. и баща – неизвестен по удостоверение за раждане. Непосредствено след раждането на детето, майката декларирала невъзможност да се грижи за новороденото, изтъквайки причини от битов, финансов и социален характер. Същата подписала декларация, с която дала съгласие за осиновяване на детето. Спрямо детето била предприета мярка на закрила - настаняване в приемно семейство. Със заповед № 14 от 29.01.2016 г. на Директора на ДСП гр. Д., новороденото било настанено в професионалното приемно семейство на Т.Д. ***, като това настаняване било потвърдено със съдебно решение № 104/28.03.2016 г. по гр.дело № 206/2016 г. по описана, влязло в законна сила на 07-.04.2016 г., за срок от една година. След изтичане на този срок, предвид невъзможна реинтеграция на детето в биологичното му семейство, то било пренастанено в същото приемно семейство със заповед на Директора на ДСП Н. № ЗД/Д-Н-НП-034/07.04.2017 г.  до окончателното решаване на случая по съдебен ред.

Поради това, а и с цел да се осигурят по най-добър начин интересите на детето, молителят моли съда да постанови решение, с което да настани детето Р.Р.Г. в професионалното приемно семейството на Т.Д. ***, за срок от две години, както и детето да ползва социалната услуга “Заместваща приемна грижа”.

            Назначеният особен представител на детето – адв. Д.М. от Ш. адвокатска колегия изразява становище, че молбата е основателна и в интерес на детето е същата да се уважи.

            Изслушана в съдебно заседание приемният родител Т.Д.Д. потвърждава желанието си да отглежда детето.   

Майката на детето – Р.Г.С., не се явява в съдебното заседание.

            Като съобрази всички приложени по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното: Детето Р.Р.Г. е роден на *** г. в гр. Д. и е с родители майка – Р.Г.С. и баща – неизвестен, което е видно от представеното по делото заверено копие от удостоверение за раждане, изд. от Община Д., въз основа на Акт за раждане ***  г. на Община Д.. Със Заповед № ЗД/Д-Н-НП-034/07.04.2017 г. на Директора на ДСП Н. детето Р.Р.Г. било пренастанено в професионалното приемно семейство на Т.Д. ***, където се отглеждало и към момента. От останалите събрани по делото доказателства - изготвения по случая социален доклад, справка относно вписването на семейството на Т.Д. в регистъра на утвърдените приемни семейства, се установява, че непосредствено след раждането на детето, майката е декларирала невъзможност да се грижи за новороденото, изтъквайки причини от битов и финансов характер. Тя и съжителят й запазили в тайна от близки и роднини бременността и веднага след раждането на детето майката е подписала нотариално заверена декларация, с която е дала съгласие за осиновяването му. Предвид охраняване интересите на детето, същото било настанено в професионалното приемно семейство на Т.Д. ***. В дома на приемния родител за Р. се полагат адекватни грижи съобразно възрастта му. Има обособен детски кът и самостоятелно легло. Задоволени са потребностите му от храна и облекло и емоционална топлина. Детето е в добро здравословно състояние,записано е в пациентската листа на д-р ***, обхванато е със задължителните имунизации и профилактични прегледи.

При така установените факти по делото е видно, че са налице всички законови предпоставки за настаняване на детето в професионалното приемно семейство на Т.Д.Д.. Това се налага с оглед най-добрата охрана на интересите на детето, за да може то да живее и да се развива в семейна  среда. В този смисъл съдът намира молбата на Д“СП” гр. Н. за основателна и като такава следва да бъде уважена за срок от две години от влизането на решението в сила. Поисканата в молбата на дирекция „Социално подпомагане” гр. Н. социална услуга „Заместваща  приемна грижа”, съгл. чл. 3, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, следва да се уважи, т.к по този начин са гарантира пълноценна защита на интересите на детето, като се гарантира възможност то да се отглежда в същата семейна среда от заместващ приемният родител член на биологичното или разширеното семейство.

            Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

           

НАСТАНЯВА детето Р.Р.Г., с ЕГН **********, с родители: майка Р.Г.С., с ЕГН ********** и баща неизвестен в професионалното приемно семейството на Т.Д.Д., с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, за срок от 2 /две/ години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

 

РАЗРЕШАВА, съгл. чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, ПРЕДОСТАВЯНЕ  от отдел “Закрила на детето” към ДСП гр. Н. на детето Р.Р.Г., с ЕГН **********, на социалната услуга  “Заместваща приемна грижа” за срока на настаняването. 

 

            Решението подлежи на незабавно изпълнение.

            Решението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

 

 

Районен съдия:...........................

                                                                                                /Светла Радева/