Р   Е   Ш   Е   Н    И   Е                                      

                                                                     №378

                                                  Гр.Н.,11.12.2017г.

 

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на четиринадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                                    Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА               

                                                                                    Секретар :ДИАНА  СЛАВОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №633 по описа за 2017 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Делото е образувано по иск с правно основание чл.227 ал.1 б“в“от ЗЗД,предявен от М.Й.М. ***,действуващ чрез пълномощника си адв.В. Я. от АК- Ш. против Й.М. ***.

    В исковата молба се сочи,че през 1996г.,ищецът прехвърлил на ответника единствения си жилищен недвижим имот: 5/6 ид.части от Дворно място от 310 кв.м. и 5/6 ид.ч. от построените в него две къщи и навес,находящи се в гр.Н. ,по регулационния план на града,за който е отреден парцел Х-914 в кв.49,при граници на целия имот:улица,М.Д.,Г. Г. Г. и Н.Д.,а по така действащата кадастрална карта и кадастрални регистри 5/6 ид.части от следния недвижим имот : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52009.502.286,с площ от 375 кв.м.,трайно предназначение на територията:Урбанизирана,начин на трайно ползване-ниско застрояване/до 10 кв.м./,с административен адрес:гр.Н.,обл.Ш.,ул.“***“№***,ведно със сграда с идентификатор 52009.502.286.1 ,със застроена площ от 68 кв.м.,брой етажи-2 ,предназначение :Жилищна сграда –еднофамилна и 52009.502.286.2,със застроена площ от 16 кв.м.,брой етажи -1, предназначение:Селскостопанска сграда, с граници и съседи за целия имот:52009.502.287, 52009.502.270, 52009.502.283, 52009.502.284, 52009.502.285,чрез Договор за дарение,обективиран в НА №***г.на Нотариус в НПРС,като дарителят е запазил правото си на обитание на имота до края на живота си.

      През всичките тези години,ответникът се ползвал от собствеността си,а ищецът бил изолиран,като му било предоставено да обитава една малка част от приземния етаж,без необходимите условия и без пълна власт да упражнява запазеното си вещно право на ползване върху имота.Ответникът му ограничил достъпа до останалата част от къщата.От страна на дарения към дарителя,до днешен ден нямало никаква помощ и  благодарност за извършеното дарение.напротив,налице било неуважение и низвергнатост.

     Ищецът бил възрастен човек ,с разклатено здравословно състояние,нисък икономически статус, получавал пенсия от 219.49лв.,която не стигала за задоволяване на  текущите му потребности.От 08.02.2000г.бил с инвалидност 98%. През годините търсил ответника за помощ и грижи,но не получавал такива.Имало дори инциденти на насилие от дарения над дарителя след прекарания инсулт,поради което се отчуждили и не поддържали нормални контакти като кръвни роднини.А М. имал нужда от всекидневна помощ и грижа,финансови средства за издръжка,която дареният не бил в емоционално състояние да му даде,но имал финансовата възможност,когато баща му М. поиска да му я даде,каквато молба ищецът отправял с исковата молба.Дареният имал моралното задължение за плащане на издръжка в знак на благодарност от направеното дарение.Когато се случвало М. да поиска пари,например 5.00лв.,те трябвало да се върнат като дадени пари в заем.

    Ищецът нямал имоти,от които допълнително да се издържа,не притежавал телефон,живеел в крайни лишения.В мястото,където живеел,използвал ток за една крушка и електромер и по малко вода,които се заплащали от ответника,поради общ електромер и водомер.

      Предвид гореизложеното, ищецът моли да бъдат призовани на съд с ответника и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което отмени договора за дарение на недвижим имот по Нотариален акт №***г.на Нотариус при НПРС,както и да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

     Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника,като в законоустановения срок,който е депозирал писмен отговор/който ,за прецизност следва да се отбележи,че е бил изготвен да послужи по гр.д.№44/2015г.по описа на НПРС между същите страни/ и за който ,ответникът заявява ,че поддържа и го представя и в настоящото производство.

    В съдебно заседание,чрез пълномощника си адв.Я.,ищецът поддържа исковата си претенция.

     Ответникът се явява лично.Оспорва предявения иск.

    Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     Не се спори между страните по делото и съдът приема за безспорно установено,че ищецът и ответникът са роднини по права линия,съответно баща и син.Живеят на един и същ адрес:гр.Н.,обл.Ш.,ул.“***“№***.

     С нотариален акт за дарение на недвижим имот №***г.на НПРС,ищецът е дарил на ответника следния свой собствени недвижим имоти:5/6 идеални части от дворно място от 310 кв.м.и 5/6 ид.ч.от построените в него две къщи и навес,находящо се в гр.Н.,за който имот по плана на същия град е отреден парцел Х-914 от квартал 49,при граници:улица,М.Д.,Г. Г. Г. и Н.Д.,като дарителят си запазва правото на обитаване на имота до края на живота си.

    Видно от представените скици с №№15-593619-01.12.2016г, № 15-203640-04.05.2017г., с №15-593622-01.12.2016г. е,че по сега действащата кадастрална карта и кадастрални регистри, имотът е с идентификатор 52009.502.286,,а построените в него сгради са с идентификатори 52009.502.286.1 и 52009.502.286.2.

    Ищецът М.М. получава месечна пенсия в размер на 219.49лв.,а за м.12.2016г. и 04.2017г.е получил и добавки в размер на по 40.00лв.месечно./удостоверение с изх.№3042-27-306/22.05.2017г.,издадено от НОИ,ТП-Ш..

   От приложената по делото медицинска документация/медицинско удостоверение,издадено от ЕТ“АПМП-ИП-Д-р ***“,Експертно решение на ТЕЛК при МБАЛ „Д-р Д.Беров“ЕООД „гр.Н.,Рецептурната му книжка,заверена при НЗОК,Удостоверение с изх.№***.Справка ,представена от РЗИ гр.Ш. ,Справка с изх.№11-00-237/1 -20.10.2017г,.изготвена от РЗОК Ш. се установява,че от 19.08.2008г.до момента,личен лекар на ищеца  е д-р *** ,работеща в ЕТ“АПМП-ИП-Д-р *** „гр.Н..Съгласно информационната система на РЗОК Ш.,М.М. е диспансеризиран на 07.05.2014г.от същия лекар с диагноза““Хипертонично сърце без /застойна/сърдечна недостатъчност“/.В представената справка за изброени 14 прегледа за периода от 01.01.2012г.до 30.09.2017г.От справка,предоставена от РЗИ се констатира,че в досието на М. се съхраняват 6 експертни решения на ТЕЛК-Ш.:първото е от 20.03.2000г.,а последното от 5.09.2008г.,когато му е определена 98% неработоспособност без чужда помощ,за срок от 2 години. 

    По искане на ищеца,по делото беше назначена съдебно-медицинска експертиза със задачи,вещото лице,след като се запознае с доказателствата по делото  и при необходимост ,след преглед на лицето,даде заключение на следните въпроси: Какво е общото здравословно състояние на ищеца М.  Й.М. и с оглед на същото,нуждае ли се той от полагането на по-специфични грижи,медицинска помощ,респективно-лице,което да се грижи постоянно за него с оглед общото му здравословно състояние?

     В заключението си по назначената вещото лице д-р В. сочи,че анализът на медицинската документация показва,че ищецът М.Й.М. е боледувал от множество заболявания в миналото –операция от стомашна язва през 1982г.по Билрот 1, хроничен атрофичен гастрит,операция на аксецорен мечовиден израстък на гр.кост през 1994г.Налице са данни за прекарани чернодробни и панкреатични заболявания в миналото,по повод на които  са и първите му освидетелствания от ТЕЛК.на 23.09.2014г.е регистрирано също счупване на предкиткова кост.

      Към настоящия момент ищецът страда от множество хронични заболявания: Исхемична болест на сърцето.Ангина пекторис /гръдна жаба/стабилна форма, Есенциална  хипертония, Хипертонична болест на сърцето, Мозъчносъдова болест, Състояние след исхемичен мозъчен инсулт /втори по ред/.По повод на тези заболявания лицето е било диспансеризирано на 07.05.2014г.с диагноза с код по МКБ10 –I11.9 „Хипертонично сърце без /застойна /сърдечна недостатъчност“.Според последното решение на ТЕЛК обуславят 98% нетрудоспособност ,без да изискват чужда помощ.Същевременно,тежката степен на пареза /до плегия/ на десния горен крайник създава значителни неудобства в процеса на самообслужване на лицето /хранене,обличане,тоалет и др./,а частичната пареза на десния долен крайник –в придвижването.

      Заболяванията,според съдебния експерт, изискват системно медикаментозно лечение,хранително диетичен режим,редовно провеждане на контролни прегледи и изследвания,рехабилитация и др.Забранени са тютюнопушенето и алкохола,а кафето да бъде ограничено.Необходимо е извършването на двигателни упражнения и рехабилитация с цел поддържане на тонуса на мускулите на увредените десни крайници,с цел недопускане на атрофия на незасегнатите мускулни недопускане на развитие на контрактури на ставите.

    Медикаментите,които лицето трябва да приема се определят индивидуално като вид и дозировка от лекуващия му лекар.Важен е ежедневният прием на предписаните медикаменти,контрол на кръвното налягане и редовното провеждане на контролни прегледи и лабораторни изследвания.

     В конкретния  случай,в медицинските документи липсвали данни  за провеждане на системно лечение на горепосочените заболявания и за задоволителен медицински контрол  върху тях.За последните пет години ,на ищеца били проведени едва 14 прегледа –от които 5 са диспансерни за основното заболяване и 2 консултативни –от кардиолог –по отношение на хипертоничното сърце.За целите 2013 и 2015 години нямало регистриран нито един преглед.

    Според рецептурната книжна на ищеца,приложена по делото/което се констатира и от съда/, в периода между 05.10.2014г. и 15.08.2017г. не са изписвани никакви медикаменти.

 

 

 

 

 

На 08.05.2008г.той е прехвърлил чрез продажба на Б.Ф.С. собствеността върху следния недвижим имот: Дворно място с площ от 1220 кв.м.,ведно с масивна двуетажна жилищна сграда –вила със ЗП от 40 кв.м., УПИ III-101 от кв.12 ,ул.“***“№***, с.С../справка от Службата по вписвания гр.Н.,представена от самия ищец/.

   Ответникът Й.Й.,видно от приобщената по делото като писмено доказателство Справка,изготвена от Службата по вписвания гр-Н.,за периода от 23.08.2017г.до 23.08.2017г.,на 19.09.2013г.е закупил Поземлен имот пл.№323,парцел 11,площ по док.-1270.00кв.м.,с.П.,ул.“***“№16,както и Поземлен имот ,пл.№135001,площ-5.493дк,с.П.,местност „Дворни места“,с.П.,общ.Н.,обл.Ш..Ответникът е извършил и други отчуждителни сделки през посочения период.

     Във връзка с твърденията,изложени в исковата молба ,в съдебно заседание ответникът оспори същите.Заявява,че е безработен и в момента е на борсата./не представя доказателства за това/.Заявява,че от имота той ползвал 50 кв.м.,а ответникът ползвал 30 кв.м. Ответникът твърди,че направил ремонт на цялата къща със свои средства, той поел всички разходи за ток,вода,отопление през зимата.,неговите средства използвал единствено за храна и лекарства,но си купувал и „ течни „лекарства.Три години,докато бил болен баща му,той му осигурявал храната.Но една вечер,когато имал гости и ищецът също бил поканен на масата,като го запитали какво прави,ищецът им отговорил,че „му давали по една-две пиперки на ден“ и оттогава,ответникът не оспорва,че е престанал да се грижи за храната на баща си.

      При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

      За да бъде уважен иск на основание чл.227 ал.1 б“в“от ЗЗД,следва да бъде доказано извършването на дарението,както и фактите на изпадане на дарителя в крайна нужда,в невъзможност да се издържа от доходите си ,липса на средства за съществуване,необходимо е той да е поискал издръжка от дарения и той да му е отказал такава.

      С договора за дарение,дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на надарения,който го приема/ чл.225 ал.1 от ЗЗД/.Касае се за едностранен и безвъзмезден договор,по силата на който ,дарителят безвъзмездно,веднага и безвъзвратно отстъпва в собственост на дарения подареното ,като със стойността на последното имуществото на дарителя се намалява,а това на дарения се увеличава.Срещу полученото,дареният има моралното задължение за признателност към дарителя,което при определени обстоятелства се трансформира в правно такова за даване на издръжка.

    Съгласно разпоредбата на чл.227 ал.1 б“в“от ЗЗД,дарението може да бъде отменено,когато дареният отказва да даде на дарителя издръжка,от която той се нуждае

    В тежест на ищеца беше да докаже,че е изпаднал в крайна нужда и е в невъзможност да се издържа от доходите си,че няма средства за съществуване ,че е поискал издръжка от дарения и той е отказал да му даде такава.

   Въпреки,че му беше предоставена възможност от съда,ищецът не ангажира доказателства,от които да се установи,че той е поискал от  дарения издръжка  и той е отказал да му даде такава. Безспорно с оглед на възрастта му,а и видно от заключението на СМЕ е,че ищецът се нуждае от системно медикаментозно лечение,хранително диетичен режим,редовно провеждане на контролни прегледи и изследвания,рехабилитация и др.

    Установи се,че сам той не е демонстрирал загриженост към здравословното си състояние,като е посещавал епизодично личния си лекар за ежемесечни прегледи,въпреки,че е освидетелствуван с решение на ТЕЛК и има рецептурна книжка,предполагаща наличието на негови хронични заболявания,подлежащи на проследяване и лекуване.Не са представени доказателства относно това какви пари той заплаща за лекарствата,които му се изписват.

   От представените справки от Службата по вписвания се установява,че и двете страните по дело са извършили отчуждителни сделки със свои имоти,което предполага,че в имуществения им патримониум са постъпили парични средства.Чрез заплащане на адвокатско възнаграждение по делото в размер на 604.00лв. и държавна такса в размер на 220.00лв.,което общо прави около четири негови месечни пенсии,ищецът сам поставя под съмнение изложеното от него в исковата молба,че е в невъзможност да се издържа от доходите си.

   С оглед направеното частично признание от ответника за това,каква издръжка осигурява на своя баща,който факт се преценява в съвкупността му с останалите доказателства по делото и липсата на ангажирани такива от ищеца,върху който беше възложена доказателствената тежест,съдът приема за установено,че ответникът осигурява на ищеца отопление ,достатъчно жилищна площ,като се е дезинтересирал от въпроса за осигуряване на неговата храна/според него,афектиран от проявена непризнателност от страна на дарителя/,както и от здравословното му състояние,вмятайки,че ищецът намира средства,за да си закупи алкохол.

    С оглед на гореизложеното,съдът намира,че не се установи по несъмнен начин кумулативното наличие на предпоставките,обуславящи уважаването на предявения иск с правно основание чл.227 ал.1 б“в“от ЗЗД. Установи се,че ответникът осигурява на ищеца средства за издръжка/за отопление/,съобразно възможностите си,но не се установи ,дарителят да е че е изпаднал в крайна нужда и е в невъзможност да се издържа от доходите си,както и ,че няма средства за съществуване. Спорни и неизяснени в хода на делото останаха твърденията на ищеца,че е търсел ответника за помощ и грижи,но не е получил такива,както и ,че е имало инциденти на насилие от дарения над дарителя.

   Ето защо,съдът намира,че предявеният иск е неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли.С оглед изхода на делото,направените по него разноски следва да останат за страните,така,както са направени,а на основание чл.78 ал.6 от ГПК ,ищецът следва да заплати по сметка на НПРС направените от бюджетните суми на съда разноски в размер на 201.02лв./за изготвяне на съдебно-медицинска експертиза/.

    Водим от гореизложеното,съдът

 

                                             Р         Е       Ш        И    :

 

    ОТХВЪРЛЯ  иска с правно основание чл.227 ал.1 б“в“от ЗЗД,предявен от М.Й.М. с ЕГН:**********,с адрес:г***,чрез пълномощника му адв.В. Я. от АК-Ш. против Й.М.Й. с ЕГН:**********,с  адрес:г***,за ОТМЯНА на Договор за дарение на недвижим имот по Нотариален акт №***г.на Нотариус при НПРС,като неоснователен и недоказан.

    ОСЪЖДА ищеца М.Й.М. с ЕГН:**********,с адрес:г***/ с пълномощник по делото адв.В. Я. от АК-Ш./ да заплати по сметка на Районен съд Н. направените по делото разноски в размер на 201.02лв./двеста и един лева и две стотинки/.

     Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                        РАЙОНЕН  СЪДИЯ: