Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№362

                                                        Гр.Нови пазар,17.11.2017г.

 

      Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на седемнадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                                           Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                Секретар:ГАЛИНА  АЛЕКСАНДРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №724 по описа за 2017 година,за да се произнесе ,взе предвид:

 

             Делото е образувано по обективно съединени отрицателни установителни искове с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК и искане по чл.537 ал.2 от ГПК, предявени от В.М.Ю.,Ф.М.О., И.Х.С. и Д.Х.Ф., действащи чрез пълномощниците си адв. Х.Ф. и адв. Г.А., двете от АК-В.  против Ю.А.А. ***.

              В исковата молба се твърди, че ищците по делото и ответницата са част от наследниците на С.А.М., бивш жител ***, починал на *** г. С решение на ПК-Нови пазар, на наследниците били възстановени следните недвижими имоти: 1. Нива с площ 16, 153 дка, четвърта категория, в местността „К.“, имот №12013 по плана за земеразделяне, при граници: нива №012072, нива №012071 и №012059.         2.Нива с площ 6,399 дка, четвърта категория, местност „Б.“ имот №14010 по плана за земеразделяне, при граници: нива №014015, нива №014059 и №014011, както и две лозя, подробно описани в исковата молба. Наследодателят имал четири деца, а именно Н.Б.С., Н.С. А., С.С.Ю. и Е.С.Б.. Съпругата му Ф.З. А.  го преживяла, но починала на 20.06.2004 г. Първоначално оставените в наследство имоти се поделили на пет равни части, за четирите деца и съпругата.  След нейната смърт, полагащата и се 1/5 ид.част се разпределила между децата й. Така всяко дете придобило по ¼ ид.част. Децата на наследодателя също починали и наследството се разпределило по следния начин: Делът на  Н.Д. се разпределил между двете й деца, настоящите ищци И.Х.С. и Д.Х.Ф., по 1/8 ид.част; Делът на  Е.С.Б. след нейната смърт също се разпределил между двете й деца, настоящите ищци В.М.Ю. и Ф.М.О., по 1/8 ид.част.  Ответницата била преживялата съпруга на прекия наследник Н.С. А., който починал през 1993 г. За свои наследници оставил ответницата и трите им деца. Ответницата наследила съпруга си, но той починал след наследодателя С.М., но преди майка си Ф.З.. Така ответницата притежавала по наследство от съпруга си 1/20 ид.част от наследството. Независимо от това, на 15.12.2016 г. тя се снабдила с нотариален акт за собственост на недвижими имоти по давностно владение вх. Рег. №*** г.по регистъра на Нотариус П.*** с район на действие НПРС.  Била призната за собственик на нивата  с площ  с площ 6,399 дка  и на ¼ ид.част от нивата с площ 16,164 дка. По този повод ищците заявяват, че ответницата е била само държател на идеалните части на останалите съсобственици и наследници на двата недвижими имота. В началото тя ги обработвала сама, а в последствие ги отдала под наем на „Хикс Петрол“ ЕООД. Никога с едностранни действия не била превръщала държането във владение за себе си и в нейна полза не била изтекла придобивна давност. С тези така изложените съображения ищците молят, съдът да постанови решение, с което да признае за установено спрямо всеки от тях,(че  ответницата Ю.А.А. не е собственик по давностно владение на 1. !/2 идеални части от ¼ ид.част от нива с площ 16, 153 дка, четвърта категория, в местността „К.“, имот №12013 по плана за земеразделяне, при граници: нива №012072, нива №012071 и №012059.   И на ½ идеална част от нива с площ 6,399 дка, четвърта категория, местност „Б.“ имот №14010 по плана за земеразделяне, при граници нива №014015, нива №014059 и №014011. 

                 На ответницата са връчени съдебните книжа по делото и е указан законовия срок за отговор по молбата. В срока за отговор такъв е депозиран, като ответницата оспорва  установителните искове. По молба на ищцата, подадена през 1992 г. имотите били възстановени на наследодателя. От тогава тя и съпруга й  Н. А. започнали владение. След смъртта на съпруга през 1993 г. ответницата отдала под наем имотите на кооперацията в селото. През 2004 г. починала майката на Н. А. и в деня на погребението се събрали всички наследници на процесните имоти. Наследодателката на първия и втория ищец присъствала там, присъствали и останалите двама ищци. Стигнали до решение ответницата да ползва новата с площ 6,399 дка, но вече изцяло за себе си, както и съответната идеална част от втората нива. В замяна тя се съгласила да няма претенции към двете лозя, възстановени и част от наследството. Считано от тогава тя владяла предоставеното и придобила имотите по давностно владение. През този период никой не оспорил намерението й, нямал претенции за добиви от рента, нито оспорвал правата й. Предвид изложеното ответницата моли исковете , като неоснователни да бъдат отхвърлени от съда.   Ответницата претендира да й бъдат присъдени направените по делото разноски. Посочени  са доказателства и  са направени доказателствени искания.

      В съдебно заседание,ищците,чрез пълномощниците си адв.Ф. и адв.А. поддържат изцяло предявените искове.

      Ответницата,чрез пълномощника си адв.С.Б. оспорва исковете  и моли съдът да ги отхвърли .

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      От приобщените по делото писмени доказателства-удостоверения за наследници на С.А.М.,б.ж.на с.П.,починал на ***. /л.15-16 по делото/ и на Ф.З. А.,***,починала на ***./л.17/ се установява,че ищците В.М.Ю.,Ф.М.О.,И.Х.С.,Д.Х.Ф. и ответницата Ю.А.А. ,са наследници по закон на  С.А.М./съответно В.М.Ю. и Ф.М.О.-внучки,по право на заместване на своята майка Е.С.Б./дъщеря,починала на ***./,И.Х.С. и Д.Х.Ф. /внуци,по право на заместване на своята майка Н.Б.С./дъщеря,починала на ***./ ,а Ю.А. Мехмед/снаха,по право на заместване на своя съпруг Н.С. А.,син на общия наследодател,починал на ***./

       Наследодателят С.А.М.,към момента на смъртта си,съответно-откриване на наследството  е имал четири деца- Н.Б.С.,Н.С. А.,С.С.Ю.,Е.С.Б. и съпруга Ф.З. А.. На основание чл.5 ал.1 във вр.чл.9 ал.1 от Закона за наследството,то се разпределя на пет равни дяла-един за съпругата му и по един за четирите му деца-негови низходящи./т.е. по 1/5 идеална част за всяко коляно/.Съпругата на наследодателя - Ф.З. А. е починала на 20.04.2004г.и нейният дял от наследството от покойния й съпруг се разпределя по равно между четирите и деца/респ-техните низходящи наследници/.Така,към дела,получен от наследодателя С.М.,наследниците от всяко коляно получават и по 1/20 ид.ч.от дела на Ф. А../1/5 ид.ч. :4 / или наследниците на Н.Б.С. получават общо ¼ ид.ч., наследниците на Н.С. А. – ¼ ид.-ч., наследниците на С.С.Ю. -1/4 ид.ч. и наследниците на ,Е.С.Б. -1/4 ид.ч.

     Така ,наследниците на Н.Б.С.- И.Х.С. и Д.Х.Ф. получават по 1/8 ид.ч.,.

      Наследниците на Е.С.Б. – В.М.Ю. и Ф.М.О. също получават по 1/8 ид.ч от наследството на С.М..

     Х. Ю.Ю. ,С.Ю. и Б. Ю.Ю. получават от наследството на С.А.М. и Ф.З.,по право на заместване на майка си  С.С.Ю. по 1/15 ид.ч.,а Ю.Ю. –по право на заместване на съпругата си С.Ю. ,починала преди своята майка Ф.З. ,получава 1/20 ид.ч.С.Н.И. ,С.Н.Ф. иН.Н.Х. и Ю.А.А.  получават по силата на наследствено правоприемство от своя баща Н.С. А. и съпруг/на Ю.А./ -син на общия наследодател по 1/20 ид.ч./от наследството на С.А.М./.,С.Н.И. ,С.Н.Ф. иН.Н.Х. са получили и по 1/60 ид.ч.от своята баба Ф.З..От наследството на Ф.З., Ю.А. не получава дял,тъй като съпругът й Н.С. е починал преди своята майка Ф../чл.10 ал.2 от Закона за наследството/.

      С решение №39/10.07.1992г.на Поземлена комисия гр.Нови пазар е възстановено правото на собственост на наследниците на С.А.М. върху следните земеделски земи,находящи се в землището на с.П.,обл.Ш.:1/НИВА от 16.153дка, четвърта категория,в местността „К.“,имот №012013 ,при граници и съседи 7имоти с №№ 12012, 31, 12014, 12058 и 12059,  2/НИВА от 6.399 дка,четвърта категория,местност „Б.“,имот 014010 по плана за земеразделянве,при граници и съседи имоти с №№14009, 51, 14011 и 14015,  3/ЛОЗЕ от 2.859дка,четвърта категория,местност „К.“,имот №31005 по плана за земеразделяне,при граници и съседи: имоти №№ 31004, 129, 31006, 31050,31051 и 31052 и 4/ ЛОЗЕ от 0.599дка,четвърта категория,местността „К.“,имот №79095 по плана за земеразделяне,при граници и съседи:имоти с №№79082, 79096, 79069, 79068 и 79094.

      С Нотариален акт за собственост на недвижим имот,придобит по давностно владение №178 том 14 рег.№10193 дело №2132/2016г.по описа на Нотариус П. ***, ответницата Ю.А.А. е призната за собствени по давностно владение на следните недвижими имоти:1/1/4 идеална част от НИВА с площ от 16.164 дка, четвърта категория,местността „К.“,имот №012013,при граници :нима №012072, нива №012071,,нива №012059,нива №012078,тнива №012077,кад.№600031-полски път и нива №012014,   2/НИВА с площ от 6.388дка,четвърта категория,в местността „Б.“,имот 0014010,при граници:нива №014015, нива №014059,кад.№600051-полски път и нива №014011.

      От изпратеното ни служебно заверено копие от нотариално дело №2132/2016г.по описа на Нотариус П. *** се установява,че като свидетели по извършената обстоятелствената проверка от нотариуса са били разпитани А.Е.С., А.Н.Д. и А.Н.Р..Свидетелките А.Е.С.а и А.Н.Д. бяха разпитани и пред съда.Освен тях,бяха изслушани и свидетелските показания на Ш.Ю.К./дъщеря на ищцата В.Ю./, М.В.Х./внучка на ответницата Ю.А./  и С.А.А..

    Отчитайки вероятната им пристрастност с оглед крайния изход на делото,показанията на св-.Ш.Ю.К. и М.В.Х.,но кредитирайки ги с доверие като добросъвестно дадени и преценявайки ги с останалите гласни доказателства по делото,съдът установи следното:

    От показанията на св.Ш. К. се установява,че тя самата е била неотлъчно до своята баба  Е. Б. и майка В.Ю. в деня на погребенеието на баба си Ф. М. и не е чувала и виждяла между роднините на починалата в този ден да са се водили някакви преговори за разпределяне на останалите от нея по наследство процесни земеделски земи.Свидетелката заявява,че й е известно само,че относно имотите на прадядо й Са. имало неформална уговорка между наследниците за това всеки сам да си обработва определен парцел и си получавал съответната рента.До преди няколко години,заявява свидетелката,сами си обработвали нивата,но от около 2-3-4 години ,нивата била дадена под аренда и получавали рента,чийто размер не можа да уточни.Баба й починала преди една година,а докато била жива,си получавала рента от земите.От нея била чувала,че едната нива била разделена на няколко,другата не знае как,но тя винаги споменавала,че тези ниви са наследствени  от баща й.

     Свидетелката А.С. ,която живеела от четири години и половина в селото,заяви,че Н./дъщерята на ответницата /  й дала 20 лева ,за да се яви пред нотариуса ,за да потвърди,че Ю. прехвърля някакви ниви на дъщеря си,но свидетелката  нямала представа какво представляват и къде се намират.Твърди,че всички влезнали едновременно пред нотариуса,той ги питал дали познават жената или мъжа,когото Ю. е гледала,свидетелката сочи,че даже не знаела дали е баба или дядо.Не слушала какво я питат,само отговаряла с „да“,защото ,така й казали.Не прочела написаното ,защото не можела да чете.

     Свидетелката А.Д. от своя страна твърди,че живее в селото от 1960 година,познава страните,известни са й и процесните ниви и,че същите са на С.А.М..Съседка била на ответницата Ю..Известно й било,че преживе свекървата на ответницата казала,че иска тези ниви да бъдат приписани на ответницата,защото тя нямала ниви.Свидетелката присъствала на погребението на Ф. ,на което били всички наследници.Те казали,че нямат да търсят дял от тези ниви ,от тези 5 декара.Това го заявили на Ю.,понеже тя я гледала до преди да почине.Нивите били на баба Ф. и Ю. получавала рентата за дела на нивите.Другите наследници нямали претенции.Проблемите започнали след като починала майката на В. –Е..Според уговорка,това което се полагало на баба Ф.-5 декара,останалите се споразумели да бъдат на Ю.-нивите се намирали на баира и на К..Предполага,че тези 5 декара са част от нивата,която е 6 декара.

     Свидетелката М.В.Х. заявява,че баба й Ф. си взела 5 декара,които й се полагали от дядо Н..Понеже Ю. я гледала много дълги години ,Ф. поръчала,след като почине,делът й да остане за Ю.,като ответницата си вземала рентата за тези 5 декара.Докато Е. била жива,не предявявала никакви претенции,а след нейната смърт,наследниците й започнали да претендират за т тези земи.Ю. се възприемала като собственик на тези ниви.Не ги обработвала лично,давала нивите под наем и вземала рента,от която не давала на другите.Свидетелката не можа да посочи за 5 декара от кой от имотите е имало уговорка между Ф. ,Ю. и останалите наследници,да се ползват само от Ю. и тя ги е обработвала чрез трети лица,като е получавала рента за това.

     Свидетелката С. А. сочи от своя страна,че от 50 години живее в с.П..Знае,че докато почине Ф.,за нея се е грижела ответницата Ю..Нивите били дадени за обработване от Ю. в кооперацията в с.С..Баба Ф. искала тези ниви да останат на Ю. и това се знаело от нейните деца/на Ф./.До преди 2-3 години мърморели,но разправия за това започнала от 1-2 години.

     С писмения отговор,ответницата е представила копие от документ,издаден от „Хикс петрол“ЕООД  Шумен, ,вм който е обективирано,че за 2013-2016 година й е била заплатена рента,но не става ясно за кои имоти се отнася същата,поради което съдът не цени този писмен документ като годно доказателствено средство,релевантно към правния спор.

      При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

     За да се придобие собствеността върху недвижим имот на основание упражнявано давностно владение,същото следва да е продължило повече от десет години,да е трайно,явно,непрекъснато,несмущавано,спокойно,да не е установено и поддържано с насилие,да се установи,че действително се упражнява фактическа власт с намерение за своене,да няма инцидентен характер и да е от такова естество,че да не позволява на други лица да владеят вещта.Не е достатъчно владелецът да манифестира пред трети лица собственическо отношение към вещта,ако собственикът/ците/ не може да узнае за това.

       От доказателствата по делото не се установи  от страна на ответницата Ю.А. да е владяла признатите й с констативния нотариален акт за собственост недвижими имоти,така,както са индивидидуалиризирани 1//1/4 /една четвърт идеална част/ от НИВА с площ от 16.164 дка, четвърта категория,местността „К.“,имот №012013,при граници :нима №012072, нива №012071,,нива №012059,нива №012078,тнива №012077,кад.№600031-полски път и нива №012014,   2/НИВА с площ от 6.388дка,четвърта категория,в местността „Б.“,имот 0014010,при граници:нива №014015, нива №014059,кад.№600051-полски път и нива №014011 за период ,най-малко десет години,преди снабдяването й с титула за собственост/15.12.2016г./Свидетелите,водени от ответницата  -А.Д.,М.В.Х. и С. А. твърдят,че по уговорка на съсобствениците по наследство процесните земеделски земи ,на ответницата Ю. били предоставени 5 декара,само нейната внучка заявява,че ставало въпрос за 10 декара,но никой от тях не успя да конкретизира за кой точно имот се касае/доколкото останалите в наследство от С.М. и Ф.З. имоти са четири –две ниви и две лозя.Не успяха да уточнят,ако е владяла за себе си в продължение на повече от 10 години непрекъснато,необезпокоявано,несмущавано ,тези нейни действия да са били   да са били упражнявани обективно и субективно с намерение за своене ,включително и на собствените на ищците  идеални части,като по този начин да са отречени  техните права върху вещта.Защото,както сочи свидетелката Ш.Ю.К.,така и свидетелите,водени от ответницата,дори и да е имало някаква уговорка в тази насока,то ищците са започнали да се противопоставят на нея след смъртта на наследодателката им Е.,починала на 16.07.2016г.,а според някои и по-рано,тъй като тя преживе заявила на наследниците си да търсят нейния дял/ и това се сочи от свидетелите ,водени от ответницата/. Дори и да е започнала да тече придобивна давност в полза на ответницата Ю.А. след смъртта на нейната свекърва Ф.,с чието знание и съгласие тя е своила нейната собствена идеална част,със сигурност тази давност е била прекъсната от страна на единият от законните наследници Е.,която още приживе се е противопоставила на неформалната уговорка между нейната майка Ф.З. и ответницата Ю.А.. А и докато била жива, Е. вземала рента за своята част от нивите.

     Установи се също,че нотариалното производство,в което ответницата е била призната за собственик по давностно владение на процесните недвижими имоти е било опорочено,най-малкото,защото като свидетел в обстоятелствената проверка е било разпитано неграмотно лице/св.А.С./,която е дала такива показания,каквито й е било казано да даде и то след съответното заплащане от близки на молителката.

        Ето защо,от анализа на доказателствата по делото,съдът намира,че предявените искове се явяват основателни и изцяло доказани и като такива следва да се уважат изцяло.

       Доколкото ищците В.М.Ю.,Ф. М.О.,И.Х.С. и Д.Х.Ф. се легитимират като съсобственици по наследство общо на ½ идеална част от недвижимите имоти,останали им в наследство от техния общ наследодател С.М. и за тях съществува правен интерес да предявят установителен иск до размера на тази 1/ 2 идеална част.От събраните по делото доказателства се установява,че същите не са загубили правото си на собственост върху собствените си идеални части,а ответницата Ю.А.А. не ги е държала за тях и не е трансформирала държането на техните идеални части във владение ,с намерение да ги свои като свои.Не е установила  трайна фактическа власт  върху тях,за да ги придобие по давност.Ето защо,,следва да бъде признато за установено спрямо ищците,че   ответницата Ю.А.А. не е собственик по давностно владение на  1/2 /едва втора идеална част/ от ¼ ид.част от нива с площ 16, 153 дка, четвърта категория, в местността „К.“, имот №12013 по плана за земеразделяне, при граници: нива №012072, нива №012071 и №012059.   И на 1/ 2 /една втора/ идеална част от нива с площ 6,399 дка, четвърта категория, местност „Б.“ имот №14010 по плана за земеразделяне, при граници нива №014015, нива №014059 и №014011. 

     С оглед изхода на делото по главния иск,на основание чл.537 ал.2 от ГПК,следва да бъде отменен частично,до размер на ½ идеална част констативния нотариален акт ,с който ответницата е призната за собственик по давностно владение на описаните в него недвижими имоти.

     Предвид изхода на спора,на основание чл.78 ал.1 от ГПК,ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищците направените по делото разноски в общ размер на 900.00лв.,от които държавна такса в размер на 100.00 лв. /внесена от ищцата В.Ю./ и адвокатско възнаграждение в общ размер на  800лв.,от които заплатени от ищеца И.Х.С. -400.00лв/адвокатско възнаграждение за един адвокат/.,от ищцата В.М.Ю.- 400.лв.–/адвокатско възнаграждение за един адвокат/.

      Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                   Р         Е       Ш        И     :

 

     ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо ищците В.М.Ю. с ЕГН:**********,с постоянен адрес:с***, Ф.М.О. с ЕГН:**********,***, И.Х.С. с ЕГН:**********,с постоянен адрес:с*** и Д.Х.Ф. с ЕГН:**********,с постоянен адрес:с***,че ответницата Ю.А.А. с ЕГН:**********,с постоянен адрес:с*** НЕ Е СОБСТВЕНИК ПО ДАВНОСТНО  ВЛАДЕНИЕ на   1/2 /едва втора идеална част/ от следните недвижими имоти :1 /  1/ 4 /едва четвърт/ ид.част от нива с площ 16, 153 дка, четвърта категория, в местността „К.“, имот №12013 по плана за земеразделяне, при граници: нива №012072, нива №012071 и №012059.   И 2/ на 1/ 2 /една втора/ идеална част от нива с площ 6,399 дка, четвърта категория, местност „Б.“ имот №14010 по плана за земеразделяне, при граници нива №014015, нива №014059 и №014011. 

      На основание чл.537 ал.2 от ГПК ОТМЕНЯ ДО РАЗМЕР на  1/ 2 /една втора/  идеална част Нотариален акт за собственост на недвижим имот,придобит по давностно владение №***.по описа на Нотариус П. ***,по силата на който  ответницата Ю.А.А. е призната за собственик по давностно владение на следните недвижими имоти:1/1/4 идеална част от НИВА с площ от 16.164 дка, четвърта категория,местността „К.“,имот №012013,при граници :нима №012072, нива №012071,,нива №012059,нива №012078,тнива №012077,кад.№600031-полски път и нива №012014,   2/НИВА с площ от 6.388дка,четвърта категория,в местността „Б.“,имот 0014010,при граници:нива №014015, нива №014059,кад.№600051-полски път и нива №014011.

     ОСЪЖДА ответницата Ю.А.А. с ЕГН:**********,с постоянен адрес:с*** да заплати на ищцата В.М.Ю. с ЕГН:**********,с постоянен адрес:с*** направените по делото разноски в размер на 500.00лв./петстотин лева/.

      ОСЪЖДА ответницата Ю.А.А. с ЕГН:**********,с постоянен адрес:с*** да заплати на ищеца И.Х.С. с ЕГН:**********,с постоянен адрес:с*** направените по делото разноски в размер на 400.00лв./четиристотин лева/.

       Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Шумен в двуседмичен срок от днес.

 

                                                                                            РАЙОНЕН   СЪДИЯ: