Р Е Ш Е Н И Е

 

  367

 

гр. Нови пазар, 24.11.2017г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар, в публичното си заседание на двадесет и втори ноември  две хиляди и седемнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР: ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 789 по описа на НпРС за 2017 г.,  за да се произнесе взе предвид следното: 

 

Ищецът Б.С.С. е предявил кумулативно съединени искове с правно основание чл.127, ал.2 от СК, иск по чл. 143 от СК за определяне на родителските права спрямо сина му С.Б. С., неговата издръжка и режим на лични отношения.

*******

Водим от горното и съобразно чл.235 от ГПК, съдът 

 

Р  Е  Ш  И  :

           

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо детето С.Б. С. с ЕГН ********** на неговата майка и законна представителка Д.Д.К. с ЕГН **********,***.

Определя местоживеенето на детето С.Б. С. с ЕГН ********** при неговата майка и законна представителка Д.Д.К. с ЕГН **********, на адрес ***.

 

ОПРЕДЕЛЯ на бащата Б.С.С. с ЕГН **********,***, РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ с детето С.Б. С. с ЕГН **********, както следва: до 2019 г. всяка първа и трета събота и неделя от месеца с приспиване от 10,00ч. в събота до 18,00ч. в неделя, както и по 20дни през лятото и 10 дни през зимата, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на ответницата и съвпадат с отпуска на бащата, както и през вторият почивен ден на всички национални и религиозни празници - Коледа и Великден, а от 2019 г. всяка първа и трета събота и неделя от месеца с приспиване, от 10,00ч. в събота до 18,00ч. в неделя, както и по 20дни през лятото и 5 дни през коледната ваканция и 5 дни през пролетната ваканция на детето, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на ответницата и съвпадат с отпуска на бащата, както и през вторият почивен ден на всички национални и религиозни празници - Коледа и Великден, като бащата взема и връща детето от дома на майката.

 

ОСЪЖДА Б.С.С. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на С.Б. С. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка Д.Д.К. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка, в размер на 150 лв.(сто и петдесет лева), считано от 06.07.2017 г., с падеж всяко първо число на следващия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпването на законна причина за нейното изменяне или прекратяване.

 

ОСЪЖДА Б.С.С. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на С.Б. С. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка Д.Д.К. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка за минало време, в размер на 120 лв.(сто и двадесет лева), за периода от 01.02.2017 г. до подаване на исковата молба (общо за 5 месеца) или в общ размер на 600лв (шестстотин лева), платима до 15.01.2018 г.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК, Б.С.С. с ЕГН **********,***, ДА  ЗАПЛАТИ на РС Нови пазар, по сметка на бюджета на  съдебната власт, държавни такси върху в размер общо на 133лв.(сто тридесет и три лева).

 

Решението, в частта на присъдената издръжка подлежи на предварително изпълнение, съгласно чл. 242, ал.1  от ГПК.        

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Шумен, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

Районен съдия: ........................................

                                                                                Галина  Николова