Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 361

 

гр. Н., 16.11.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд – гр. Н. в публичното заседание на тридесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

при секретаря Диана Славова, като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 818/2017г. по описа на НпРС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявени са обективно и субективно съединени искове от общо четирима ищци с правно основание чл. 124 от ГПК.

Ищците сочат, че са наследници на общия за тях наследодател С. В. М., поч. На *** г., който е оставил за свои наследници общо 4 деца, сред които и първият ответник е негов син.

Ищците сочат, че са наследници на една от дъщерите на общия наследодател, А. С. С., починала на ***г. и нейни наследници са трите й деца и съпругът й, който са собственици по наследство на 1/16ид.ч. от имуществото оставено от общия наследодател. Ищците сочат, че първият ответник притежава ¼ ид.ч.от общото наследство на наследодателя.

Ищците сочат, че общия наследодател е бил собственик и е оставил в наследство недвижим имот, представляващ земеделска земя, възстановена с решене по ЗСПЗЗ № 0014/14.02.1995 г. на ОСЗ К., представляваща общо четири ниви, находящи се в землището на с. П., общ. К.: 1/ нива с площ от 11,003 дка, трета категория, в м. „Д.“, имот № 015019; 2/ нива с площ от 12,004дка, трета категория, м. „В.“, имот № 028007; 3/ нива с площ от 9,012дка, трета категория, м. „Б.“, имот № 033010 и 4/ нива с площ от 6,995дка, от които 4,695дка пета категория и 2,300дка четвърта категория, м. М.“, имот № 035006.

Поради това, че имотите се намирали в с. П., където живеел и ответникът Б.В., а сестрите му живеели в други населени места те не възразявали брат им да стопанисва имотите, да ги отдава под наем до прекратяване на съсобствеността.

През 2016 г. една от наследниците на общия наследодател С. С. О. / С. К. предложила на останалите си родственици да поделят имотите и тогава след извършена проверка се установило, че те вече се водят на името на ответника, съгл. НА № № ***г. на Нотариус с рег. № 346 и РД – РС Н.. Имотите са били придобити от ответника по давност.

Ищците сочат, че ответникът не е заявявал пред сестрите си намерение за своене на имотите от баща си С. и те не са се съгласявали с такова. Ответникът не бил упражнявал давностно владение на имотите за частта на ищците, нито лично, нито чрез другиго, а тайно, скрито е заграбил техните имоти, като е знаел, че сестрите му не желаят да отстъпят дяловете си безвъзмездно. Ищците твърдят, че ответникът и съпругата му, т.к към датата на издаване на НА двамата са имали граждански брак, не са могли да станат собственици на имотите, т.к не са били налице основанията за това. Поради това, че издадения в полза на ответниците НА № ***г. на Нотариус с рег. № 346 и РД – РС Н. нарушава правото на собственост на ищците, същите считат, че е налице правен интерес от защита на правата им по реда на чл. 124 от ГПК, поради което молят съда да постанови решение, с което да признае спрямо ответниците, че всеки от ищците е собственик на по 1/16ид.ч. от процесните имоти, както и да отмени издадения КНА по реда на чл. 587, ал.2 от ГПК.

Ищците желаят присъждането на направените по делото разноски и прилагат списък на разноските.

 

От името на ответника Б.С.В. е постъпил писмен отговор в законоустановения месечен срок, с който той оспорва основателността на предявените искове.

Ответникът сочи, че ищците са наследници на неговата сестра А. С. С., с която заедно с останалите две сестри А. и С. са наследници на С. В. А..

Ответникът твърди, че след смъртта на баща им, се разбрали, земите да ги обработва той и от тяхното възстановяване ги обработва само той лично и заедно със семейството си. Ответникът сочи, че от самото начало, от 1995 г. сестрите му заявили, че нямат никакви претенции към нивите на баща им и не желаят да получат дял от тях. Поради това ответникът бил владелец на своите части и на частите на своите сестри. Ответникът сочи, че в негова полза е изтекъл 10 годишен период на владение на имотите, в резултат на което той ги е придобил по давност. Ответникът сочи, че не е плащал рента на никого, а винаги е демонстрирал, че е собственик на тези имоти. Ответникът сочи, че наследниците на баща му са знаели, че се е сдобил с НА и не са се противопоставили на това. До смъртта на сестра му А., тя не е имала претенции към имотите на баща им. Ответникът сочи, че през 2012г. е разговарял със сестрите си С. и А., че той обработва имотите, ползва ги и ги владее, като ги счита за свои и иска да се снабди с НА, на което те не се противопоставили.

От 2007 г. до 2014 г. имотите били очертани в ОЗСГ К. на името на жена му Х.З.В. и тя получавала субсидии, а от 2014 г.имотите се отдават под наем и наемът се получава единствено от него.

Моли да се отхвърлят исковете на ищците. Претендира направените по делото разноски.

От ответницата Х.З.В. не е постъпил писмен отговор в законния месечен срок.

 

            Като съобрази всички посочени по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

            Съгласно представено удостоверение за наследници на починалия на *** г. С. В. ***, същия е оставил за свои наследници по закон съпруга, Ф. С. М., починала на *** г. четири деца – А. С. С., А. С.ева В., С. С. О. и Б.С.В.. Последният от тях е ответник по делото.

            Приложено е по делото и удостоверение за наследници на дъщерята А. С. С., починала на ***г., която е оставила за свои наследници по закон съпруг Х.И.С. и три деца – А. Х.А., Д.Х.И. и Д.Х.И.. Всички наследници на А. С. са ищци по делото.

Приложено е също Решение № 0014/14.02.1995 г. на ОСЗ К. за възстановяване на собствеността върху земеделски земи, в землището на с. П., с което на наследниците на С. В. М. са възстановени общо четири ниви, находящи се в землището на с. П., общ. К.: 1/ нива с площ от 11,003 дка, трета категория, в м. „Д.“, имот № 015019; 2/ нива с площ от 12,004дка, трета категория, м. „В.“, имот № 028007; 3/ нива с площ от 9,012дка, трета категория, м. „Б.“, имот № 033010 и 4/ нива с площ от 6,995дка, от които 4,695дка пета категория и 2,300дка четвърта категория, м. М.“, имот № 035006.

Приложени са скици на имотите и удостоверения за данъчни оценки, от които се установява, че данъчната оценка на имота с № 015019 е 1455,70лв.; на имот № 028007 е 2 029,30лв.; за имот № 033010 е 1 324,80лв. и за имот № 035006 е 4 897,80лв.

От това следва, че полагаемите по наследство части на ищците са по 1/16 ид.ч. от всички описани и предмет на делото недвижими имоти.

От представените писмени доказателства се установява, че през 2014 г. с НА № *** г. ответникът Б.С.В. се снабдил с констативен нотариален акт за собственост по давност на описаните четири недвижими имота, земеделски земи, предмет на делото.

По делото е представена писмена справка – информация за ползването на недвижимите имоти от бенефициенти на директни плащания, съответно за имот № 015019 – за стопанските 2014 и 2015 г. лицето М. О. С.; за  имот № 028007  за стопанската 2014 г. – лицето Х.З.В., а за стопанската 2016 г. – З. Ю. Р.; за имот № 033010 за стопанската 2014 г. – лицето Х.З.В., за стопанските 2015 и 2016г. –Г. Б. Ф. и за имот № 035006 – ползвател през стопанските 2014-2016 години е бил Ф. С. А..

По делото е приложен отговор от МЗХГ, областна дирекция „Земеделие“ Шумен относно ползването на земите, предмет на делото за стопанската 2016/2017 г. В писмото е посочено, че за тези земи от стопанската 2007/2008 до 2013/2014 г.  няма регистрирани договори. От приложения към писмото договор се установява, че на 26.10.2016 г. е бил сключен договор за наем на земеделска земя между ответникът Б.С.В. и Г. Б. Ф.за наем на имот № 028007 със срок на договора 1 година. Приложен е договор за нивите с №№ 015019 и 033010, за който се вижда, че е от м.10.2016 г., сключен е също между първия ответник и фирма „Азис-2016“ с управител Н. Н. А., също за срок от 1 година. Приложен е и трети договор от 20.11.2016 г. за имот с № 035006, сключен между първия ответник и Ф. С. А. за срок от 1 стопанска година.

Приложена е още писмена справка от ДФ „Земеделие“,относно извършени директни плащания за имотите в периода от 2007 до 2014 г., от която се вижда, че през 2007 г. ответникът е получавал такива за имотите, както и за 2008, наред с още Х. Н. А. и Ф. Ф. А. (само за имот № 015019 за 1,1 дка от имота). През периода от 2009 до 2014 г. имотите са били декларирани на името на втората ответница, съпругата на Б., както и за тях директни плащания са получавали лица, различни от страните по делото, но основно Ф. С. А., „Азис-2016“ и Г. Б.а Ф., т.е тези за които са били сключените договори.

 

От показанията на разпитаните по делото свидетели се установява, че ищците не живеят в с. П., а в други населени места, като в селото е останал да живее само ответникът Б. със семейството си, в т.ч и с втората ответница, негова съпруга. Установява се от показанията на всички разпитани свидетели, че нивите, предмет на реституцията на собствеността на общия наследодател С. В. М., възстановени с Решение № 0014/14.02.1995 г. на ОСЗ К. и намиращи се в землището на с. П., общ. К.: 1/ нива с площ от 11,003 дка, трета категория, в м. „Д.“, имот № 015019; 2/ нива с площ от 12,004дка, трета категория, м. „В.“, имот № 028007; 3/ нива с площ от 9,012дка, трета категория, м. „Б.“, имот № 033010 и 4/ нива с площ от 6,995дка, от които 4,695дка пета категория и 2,300дка четвърта категория, м. „М.“, имот № 035006, от момента на тяхното възстановяване до 2014 г. и след това се ползват от ответника Б.С.В..

            Това се потвърждава дори и от показанията на св. И. А., съпруг на ищцата Е.Х.А., който сочи, че Б. е ползвал нивите, като самия свидетел му е помагал понякога да ги оре, като Б. не му е плащал за това. Този свидетел уточнява, че първата година след възстановяването на земите те били оставени в кооперация, но от тогава само Б. ги обработва. През годините, в които ответникът Б. ползвал нивите ищците не са търсили рента за земите. Свидетелят сочи, че не му е известно тъщата му – сестрата на ответника, починалата А. С. С. да е казвала, че се отказва от нивите си, както и да е ходила със сестра си С. през 2012 г. при брат си за да разговарят за нивите, но сочи, че е казвала, че брат й (Б.) има нужда от пари (закупил къща) и нека се възползва от нивите. Това тя казвала, т.к нямала нужда да ги взема тогава, но в същото време не се отказвала от нивите.

            По делото като свидетел е разпитана и сестрата на ответника Б., св. С. С. О., леля на тримата ищци, която сочи, че живее в Турция, но въпреки това си иска нивите. Свидетелката сочи, че през 2012 г.и 2014 г. си идвала в България и разговаряла с брат си по телефона за нивите, но той и казал, че й се падат 5 дка и няма да й даде повече ниви. Свидетелката и сестра на ответника сочи, че след този телефонен разговор от преди 3 години, повече не е разговаряла с ответника. Свидетелката сочи, че през цялото време от реституцията на нивите е знаела, че брат й ползва всички ниви. Твърди, че не са се разбирали относно нивите. Сестра им А. искала да помогнат на брат си Б. защото имал нужда от пари и поради това го оставили и не получавали рента за нивите. Свидетелката сочи, че когато преди три години разговаряла с брат си му била предложила той да изкупи делът й. Това тя направила когато преди три години узнала, че Б. си е извадил нотариален акт. Тази свидетелка сочи, че рядко си идва в България, на 3-4 години, като педи е отсядала и у брат си, но сега е у племенницата си Е.. Свидетелката сочи, че когато идвала за сватбата на сина на ответника Б. не са разговаряли за нивите. Тя знаела, че сестра й А. преди да умре казвала, че си иска нивите.

            От показанията на св. Г. Ю. (участвал като свидетел и по нотариалното дело), който не е роднина на страните, се установява, че познава нивите и му е известно, че страните имат спор за тях. Свидетелят сочи, че нивите се ползват от ответника Б. от когато са върнати. През всички години от връщането на нивите сестрите на Б. не са ползвали нивите и не са заявявали претенции за тях. Претенциите започнали от една година, от както починала сестрата А. и от тогава започнал спора. Този свидетел сочи, че не е виждал св. И. А. да работи на нивите на Б.. Свидетелят сочи, че е бил на сватбата на сина на Б. през 2012 г. и е видял всичките му живи сестри, но не е чул да се говори за нивите.

            Разпитаният свидетел Е. И., също свидетел и по нотариалното дело, заявява, че не е чул и видял някой друг освен Б. да ползва нивите, откакто ги раздали. Свидетелят сочи, че не е чул някоя от сестрите на Б. да има претенции към нивите, които винаги Б. е обработвал. На сватбата на сина на Б., този свидетел сочи, че сестрите са били там, но не е чул да говорят за нивите. На свидетелят не му било известно сестрата на Б., А. и наследодателка на ищците да е разговаряла с брат си за нивите.

Разпитаният по делото като свидетел, син на ответниците и братовчед на ищците Б.Б. С. сочи, че обработват общо 39дка, като още през 1994 г. когато са ги раздали баща му ги е заявил. Свидетелят сочи, че те обработвали нивите като до 2014 г. никой не е имал претенции за тях. След като се снабдил баща му с нотариален акт, отново никой не е имал претенции за нивите. Едва през 2016 г. ищците заявили претенции за нивите. Първоначално леля му С. заявила, че има претенции и след нея и ищците – братовчедите му и чичо му. Свидетелят сочи, че до 2014 г. лично баща му обработвал нивите, а след това ги дали на техни приятели за да получат субсидии. Свидетелят сочи, че лелите му са знаели, че баща му обработва нивите и нищо не казвали. През 2012 г. по повод на сватбата му, се събрали лелите и тогава баща му, ответникът, казал, че възнамерява да си извади нотариален акт. Свидетелят е категоричен, че баща му казал това на леля му С., която живее в Турция. Свидетелят си спомня, че през 2014г.баща му казал на леля му А., че ще си вади нотариален акт. Казва, че не веднъж е воден такъв разговор и на подобен разговор е присъствала и С., също и майка му, но тя в момента била болна. Показателен е отговорът на този свидетел относно това как лелите му узнали и че нямат претенции „баща ми им казваше, че той работи нивите, а те нищо не казват. …. Тя ако е искала нива, защо не е казала аз искам нива“. Синът на ответниците е категоричен, че баща му неведнъж е казвал на лелите му, че има намерение да си вади нотариален акт и те не са се противили на това. Той им казвал „аз ги работя (за нивите), никой не иска, поне да си изкарам нотариален акт“. Свидетелят сочи, че всъщност лицето Ф.С. не е ползвал реално нивите, а само за да вземе субсидии. Свидетелят сочи, че до смъртта си леля му А. е знаела за това, че баща му има нотариален акт и не го е спорила.

 

            От така описаните факти, съдът прави следните правни изводи:

            Имотите, за който се води делото са били възстановени на всички наследници на починалия С. В. ***, на който към датата на реституцията са били живи всичките му наследници, съгласно посоченото в удостоверението за наследници, в т.ч. и четирите му деца.

С решението за възстановяване на земеделските земи на наследодателя № 0014/14.02.1995 г. на ОСЗ К. на наследниците му е възстановено правото на собственост върху четири ниви, находящи се в землището на с. П., общ. К. и които по сегашните скици представляващи съответно: 1/ нива с площ от 11,003 дка, трета категория, в м. „Д.“, имот № 015019, при граници и съседи имоти с №№ 015020, 015029, 015017, 015018 и 000061; 2/ нива с площ от 12,004дка, трета категория, м. „В.“, имот № 028007, при граници и съседи имоти с №№ 028006, 000047, 028008, 028009 и 028010. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20кV. На 10м.от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност; 3/ нива с площ от 9,012дка, трета категория, м. „Б.“, имот № 033010, при граници и съседи имоти с №№ 033007, 000022, 000065, 033009; и 4/ нива с площ от 6,995дка, от които 4,695дка пета категория и 2,300дка четвърта категория, м. М.“, имот № 035006, при граници и съседи имоти с №№ 035007, 000050, 035005 и 035009.

            Първата година след реституцията имотите продължили да се ползват от местна кооперация, но от 1995 г. до 2014г. и след това те се владеят единствено и само от ответника Б.С.В.. През всички години той е ползвал нивите явно, необезпокоявано, трайно и без противопоставяне както от страна на своите сестри, така и на техните семейства. Земите ответникът е обработвал с помощта на членовете на своето семейство, в т.ч и на сина си Б.Б. С. и на други хора. Засявал е земите с различни посеви и получавал добивите от тях. За ползването на земите и трите му сестри са знаели, лично са виждали и не са се противопоставяли на това владение. Разпитаните свидетели, в т.ч. и тези на ищците сочат, че те са знаели и са разговаряли относно нивите, но не са се противопоставяли. Мотивите поради които са го правили имат личен характер, според свидетелите св. И. А. и С. С. О., защото Б. имал нужда от пари и поради това го оставили и не получавали рента за нивите. Твърденията на св. С. С. О., трайно живуща в Турция, че всъщност тя си искала нивите и дори предложила на ответника да изкупи нейният дял не се подкрепят с установените по делото факти, доколкото никой от свидетелите не сочи конкретни нейни действия в тази насока, освен тези отпреди една година, когато починала и сестрата на ответника, съпруга и майка на ищците А. С. С.. Всъщност се установява  по делото, че именно ищците са заявили свои имуществени претенции спрямо ответника за полагащата им се част от имотите, оставени в наследство от наследодателя С. В. М.. Малко преди завеждане на настоящето дело самата свидетелка С. С. О. е завела дело – гр.д. № 168/2017 г., образувано на 17.02.2017 г. за установяване на своите права на собственост върху четирите имота. Приложеното по настоящето дело споразумение между нея и ответника Б. от 06.07.2017 г. не е одобрено от съда по делото, напротив производството по него е спряно, видно от извършена служебна справка по деловодната система на съда делото е спряно по взаимно съгласие на страните на  и 02.11.2017 г., като преди това е намалена претенцията на тази ищца до размер 1/8ид.ч. от имотите.

            Всички свидетели, както и представените писмени доказателства и конкретно справките от ДФ „Земеделие“ установяват по категоричен начин пред съда, че ответникът лично и заедно със съпругата си или чрез трети лица, с които се е договарял е владял като свои земеделските земи, предмет на исковите претенции на ищците. Това е било явно, трайно, необезпокоявано и с очевидното намерението за своене. Това се потвърждава от показанията на всички разпитани свидетели, както и това, че никой от останалите роднини, неговите сестри не е оспорвал владението му, още повече, че те са знаели, разговаря ли са и са знаели както преди снабдяването на ответника с констативния нотариален акт за намеренията му да направи земите свои, така и след това. Сестрите не са имали претенции дори и за наем от земите, нито в натура, нито в пари.

В този смисъл, съдът намира, че за времето от реституцията на земеделските земи след 1994 г. до 2014 г., когато е издаден констативният нотариален акт в полза на ответника Б.С.В. е била изтекла придобивна давност, в резултат на добросъвестно владение на имота.

Съдът намира, че доколкото владението на имотите от 1994 до 2014 г. е било упражнявано от ответника явно, трайно, необезпокоявано, неоспорено от никой от роднините му, в частност от сестра му А. и нейните деца и съпруг, то същия законосъобразно е станал техен собственик съгл. чл. 79, ал.1 от ЗС. Придобивната 10 годишна давност е била изтекла в негова полза. Поради това, че по времето през което е било упражнявано владението от ответника Б.С.В. и към 2014 г., както и след това заедно с неговата съпруга ответницата Х.З.В., то съгл. чл. 21, ал.3 от СК то имотите са тяхна съпружеска имуществена общност.

Съгласно нормата на  

 

 

 

чл. 99 от ЗС, правото на собственост се изгубва, ако друг го придобие или ако собственикът се откаже от него. Придобивайки правото на собственост върху имота, по силата на изтеклата придобивна давност съгл. чл. 79, ал.1 от ЗС и материализирана чрез констативният нотариален акт НА № № ***г. на Нотариус с рег. № 346 и РД – РС Н. в полза на първия ответник, наследодателката на ищците А. С. С. е изгубила своите права на собственост по наследство върху четирите ниви, поради което и наследниците й нямат такива права.

В обобщение на горните правни изводи, съдът намира, че исковете на ищците са неоснователни и следва да се отхвърлят изцяло като такива с всички произтичащи от това права. Искането на ищците за частична отмяна на издадения констативният нотариален акт НА № № ***г. на Нотариус с рег. № 346 и РД – РС Н. по реда на чл. 587, ал.2 от ГПК също е неоснователно, т.к този акт не засяга техните права на собственост.

Поради това, че исковете на ищците следва да се отхвърлят и с оглед на заявените от ответника претенции за разноски, то такива на основание чл. 78, ал.3 от ГПК следва да му бъдат присъдени.

Видно от приложените по делото писмени доказателства ответникът Б.С.В. е направил разноски в размер на 400лв. за адвокатски хонорар, съгласно приложено по делото адвокатско пълномощно и в списъка по чл. 80 от ГПК е заявил същата сума.

Съдът намира, че отговорността за тези разноски е на всеки от ищците по равно и те трябва да бъдат осъдени да заплатят на ответника по 100лв. за разноските.

Направените от ищците разноски остават за тяхна сметка.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл. 235 ГПК,  съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

Отхвърля иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Д.Х.И. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ Б.С.В. с ЕГН ********** и Х.З.В. с ЕГН **********,***, за признаване за установено, че Д.Х.И. с ЕГН ********** е собственик на 1/16ид.ч.(една шестнадесета част) от имот, земеделска земя, находящ се в землището на с. П., общ. К. с ЕКАТТЕ 58485 и представляващ нива с площ от 11,003 дка (единадесет декара и три кв.метра), трета категория, в м. „Д.“, имот № 015019, при граници и съседи имоти с №№ 015020, 015029, 015017, 015018 и 000061.

 

Отхвърля иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Д.Х.И. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ Б.С.В. с ЕГН ********** и Х.З.В. с ЕГН **********,***, за признаване за установено, че Д.Х.И. с ЕГН ********** е собственик на 1/16ид.ч.(една шестнадесета част) от имот, земеделска земя, находящ се в землището на с. П., общ. К. с ЕКАТТЕ 58485 и представляващ нива с площ от 12,004дка(дванадесет декара и четири кв.ч.), трета категория, м. „В.“, имот № 028007, при граници и съседи имоти с №№ 028006, 000047, 028008, 028009 и 028010.

Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20кV. На 10м.от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност;

 

Отхвърля иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Д.Х.И. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ Б.С.В. с ЕГН ********** и Х.З.В. с ЕГН **********,***, за признаване за установено, че Д.Х.И. с ЕГН ********** е собственик на 1/16ид.ч.(една шестнадесета част) от имот, земеделска земя, находящ се в землището на с. П., общ. К. с ЕКАТТЕ 58485 и представляващ нива с площ от 9,012дка (девет декара и дванадесет кв.м.), трета категория, м. „Б.“, имот № 033010, при граници и съседи имоти с №№ 033007, 000022, 000065, 033009.

 

Отхвърля иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Д.Х.И. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ Б.С.В. с ЕГН ********** и Х.З.В. с ЕГН **********,***, за признаване за установено, че Д.Х.И. с ЕГН ********** е собственик на 1/16ид.ч.(една шестнадесета част) от имот, земеделска земя, находящ се в землището на с. П., общ. К. с ЕКАТТЕ 58485 и представляващ нива с площ от 6,995дка (шест декара деветстотин деветдесет и пет кв.м.), от които 4,695дка пета категория и 2,300дка четвърта категория, м. М.“, имот № 035006, при граници и съседи имоти с №№ 035007, 000050, 035005 и 035009.

 

Отхвърля иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Х.И.С. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ Б.С.В. с ЕГН ********** и Х.З.В. с ЕГН **********,***, за признаване за установено, че Х.И.С. с ЕГН **********,  е собственик на 1/16ид.ч.(една шестнадесета част) от имот, земеделска земя, находящ се в землището на с. П., общ. К. с ЕКАТТЕ 58485 и представляващ нива с площ от 11,003 дка (единадесет декара и три кв.метра), трета категория, в м. „Д.“, имот № 015019, при граници и съседи имоти с №№ 015020, 015029, 015017, 015018 и 000061.

 

Отхвърля иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Х.И.С. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ Б.С.В. с ЕГН ********** и Х.З.В. с ЕГН **********,***, за признаване за установено, че Х.И.С. с ЕГН **********,  е собственик на 1/16ид.ч.(една шестнадесета част) от имот, земеделска земя, находящ се в землището на с. П., общ. К. с ЕКАТТЕ 58485 и представляващ нива с площ от 12,004дка(дванадесет декара и четири кв.ч.), трета категория, м. „В.“, имот № 028007, при граници и съседи имоти с №№ 028006, 000047, 028008, 028009 и 028010.

Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20кV. На 10м.от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност;

 

Отхвърля иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Х.И.С. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ Б.С.В. с ЕГН ********** и Х.З.В. с ЕГН **********,***, за признаване за установено, че Х.И.С. с ЕГН **********,  е собственик на 1/16ид.ч.(една шестнадесета част) от имот, земеделска земя, находящ се в землището на с. П., общ. К. с ЕКАТТЕ 58485 и представляващ нива с площ от 9,012дка (девет декара и дванадесет кв.м.), трета категория, м. „Б.“, имот № 033010, при граници и съседи имоти с №№ 033007, 000022, 000065, 033009.

 

Отхвърля иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Х.И.С. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ Б.С.В. с ЕГН ********** и Х.З.В. с ЕГН **********,***, за признаване за установено, че Х.И.С. с ЕГН **********,  е собственик на 1/16ид.ч.(една шестнадесета част) от имот, земеделска земя, находящ се в землището на с. П., общ. К. с ЕКАТТЕ 58485 и представляващ нива с площ от 6,995дка (шест декара деветстотин деветдесет и пет кв.м.), от които 4,695дка пета категория и 2,300дка четвърта категория, м. М.“, имот № 035006, при граници и съседи имоти с №№ 035007, 000050, 035005 и 035009.

 

Отхвърля иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Е.Х.А. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ Б.С.В. с ЕГН ********** и Х.З.В. с ЕГН **********,***, за признаване за установено, че Е.Х.А. с ЕГН **********,  е собственик на 1/16ид.ч.(една шестнадесета част) от имот, земеделска земя, находящ се в землището на с. П., общ. К. с ЕКАТТЕ 58485 и представляващ нива с площ от 11,003 дка (единадесет декара и три кв.метра), трета категория, в м. „Д.“, имот № 015019, при граници и съседи имоти с №№ 015020, 015029, 015017, 015018 и 000061.

 

Отхвърля иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Е.Х.А. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ Б.С.В. с ЕГН ********** и Х.З.В. с ЕГН **********,***, за признаване за установено, че Е.Х.А. с ЕГН **********,    е собственик на 1/16ид.ч.(една шестнадесета част) от имот, земеделска земя, находящ се в землището на с. П., общ. К. с ЕКАТТЕ 58485 и представляващ нива с площ от 12,004дка(дванадесет декара и четири кв.ч.), трета категория, м. „В.“, имот № 028007, при граници и съседи имоти с №№ 028006, 000047, 028008, 028009 и 028010.

Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20кV. На 10м.от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност;

 

Отхвърля иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Е.Х.А. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ Б.С.В. с ЕГН ********** и Х.З.В. с ЕГН **********,***, за признаване за установено, че Е.Х.А. с ЕГН **********,  е собственик на 1/16ид.ч.(една шестнадесета част) от имот, земеделска земя, находящ се в землището на с. П., общ. К. с ЕКАТТЕ 58485 и представляващ нива с площ от 9,012дка (девет декара и дванадесет кв.м.), трета категория, м. „Б.“, имот № 033010, при граници и съседи имоти с №№ 033007, 000022, 000065, 033009.

 

Отхвърля иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Е.Х.А. с ЕГН ********** ***, СРЕЩУ Б.С.В. с ЕГН ********** и Х.З.В. с ЕГН **********,***, за признаване за установено, че Е.Х.А. с ЕГН **********,  е собственик на 1/16ид.ч.(една шестнадесета част) от имот, земеделска земя, находящ се в землището на с. П., общ. К. с ЕКАТТЕ 58485 и представляващ нива с площ от 6,995дка (шест декара деветстотин деветдесет и пет кв.м.), от които 4,695дка пета категория и 2,300дка четвърта категория, м. М.“, имот № 035006, при граници и съседи имоти с №№ 035007, 000050, 035005 и 035009.

 

Отхвърля иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Д.Х.И. с ЕГН ********** ***,  СРЕЩУ Б.С.В. с ЕГН ********** и Х.З.В. с ЕГН **********,***, за признаване за установено, че Д.Х.И. с ЕГН **********,  е собственик на 1/16ид.ч.(една шестнадесета част) от имот, земеделска земя, находящ се в землището на с. П., общ. К. с ЕКАТТЕ 58485 и представляващ нива с площ от 11,003 дка (единадесет декара и три кв.метра), трета категория, в м. „Д.“, имот № 015019, при граници и съседи имоти с №№ 015020, 015029, 015017, 015018 и 000061.

 

Отхвърля иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Д.Х.И. с ЕГН ********** ***,  СРЕЩУ Б.С.В. с ЕГН ********** и Х.З.В. с ЕГН **********,***, за признаване за установено, че Д.Х.И. с ЕГН **********,  е собственик на 1/16ид.ч.(една шестнадесета част) от имот, земеделска земя, находящ се в землището на с. П., общ. К. с ЕКАТТЕ 58485 и представляващ нива с площ от 12,004дка(дванадесет декара и четири кв.ч.), трета категория, м. „В.“, имот № 028007, при граници и съседи имоти с №№ 028006, 000047, 028008, 028009 и 028010.

Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20кV. На 10м.от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност;

 

Отхвърля иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Д.Х.И. с ЕГН ********** ***,  СРЕЩУ Б.С.В. с ЕГН ********** и Х.З.В. с ЕГН **********,***, за признаване за установено, че Д.Х.И. с ЕГН **********,  е собственик на 1/16ид.ч.(една шестнадесета част) от имот, земеделска земя, находящ се в землището на с. П., общ. К. с ЕКАТТЕ 58485 и представляващ нива с площ от 9,012дка (девет декара и дванадесет кв.м.), трета категория, м. „Б.“, имот № 033010, при граници и съседи имоти с №№ 033007, 000022, 000065, 033009.

 

Отхвърля иска по чл. 124, ал.1 от ГПК на Д.Х.И. с ЕГН ********** ***,  СРЕЩУ Б.С.В. с ЕГН ********** и Х.З.В. с ЕГН **********,***, за признаване за установено, че Д.Х.И. с ЕГН **********,  е собственик на 1/16ид.ч.(една шестнадесета част) от имот, земеделска земя, находящ се в землището на с. П., общ. К. с ЕКАТТЕ 58485 и представляващ нива с площ от 6,995дка (шест декара деветстотин деветдесет и пет кв.м.), от които 4,695дка пета категория и 2,300дка четвърта категория, м. М.“, имот № 035006, при граници и съседи имоти с №№ 035007, 000050, 035005 и 035009.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, Д.Х.И. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Б.С.В. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 100лв.(сто лева).

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, Х.И.С. с ЕГН ********** ***,  ДА ЗАПЛАТИ на Б.С.В. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 100лв.(сто лева).

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, Е.Х.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Б.С.В. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 100лв.(сто лева).

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, Д.Х.И. с ЕГН ********** ***,  ДА ЗАПЛАТИ на Б.С.В. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 100лв.(сто лева).

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Шумен в двуседмичен срок от връчването му на страната, съгласно чл.259, ал.1 от ГПК.

 

 

                                                           Районен съдия: .............................................

                                                                                              Галина Николова