Р     Е    Ш    Е    Н   И   Е

№354

Гр.Нови  пазар,13.11.2017г.

 

   Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на седемнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                                          Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                Секретар:ГАЛИНА  АЛЕКСАНДРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гражданско дело №841 по описа за 2017 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Делото е образувано по искова молба, съдържаща обективно съединени искове с правно основание чл. 124, ал.1 във с чл. 415, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 79 от ЗЗД и чл. 86, ал.1 от ЗЗД,предявени  от ““ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД, с ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление – гр. В. 9009, район ***, бул. “***”, В. *** Г №258, представлявано от членовете на Управителния съвет Б.М.,Б.Д.П. и П.С.С. чрез процесуалния си представител юрисконсулт М.Й.М. срещу  „Еко-Пелет 2012“ЕООД,със седалище и адрес на управление:С.В.,общ.Н.,ул.“***“№1,представлявано от управителя А.Б.А..

             В исковата молба се твърди,че ответникът  „Еко-Пелет 2012“ЕООД е клиент на ищцовото дружество, с клиентски номер 1300117379,във връзка с продажба на ел.енергия за обект с абонатен номер 14821144,находящ се в с.В.,Стопански двор.

      Облигационните отношения на страните били регламентирани в Общите условия  на договорите за продажба на ел. енергия на  “ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД, приети на основание чл.98а от ЗЕ и одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Съгласно чл. 16,, ал.1,т.2 от тези общи условия, ответникът  бил длъжна да заплаща стойността на използваната ел. енергия в сроковете и по начина, уреден в тези общи условия. В случай на забавено плащане ,той дължал и обезщетение в размер на законната лихва. Поради неплащане на дължимите суми за консумирана ел. енергия от страна на ответника, ищецът депозирал в НПРС заявление по чл. 410 от ГПК. Било образувано ч. гр. дело №547 по описа на съда за 2017 г., издадена била заповед за изпълнение срещу ответника като потребител на електрическа енергия за сумата в общ размер на 12 676.43 за обект на потребление с абонатен №14821144, В., Стопански  двор.

Съгласно чл.24 ал.2, на 09.05.2017г.била издадена изравнителна фактура  /кредитно известие/ №0253705991/09.05.2017г.на стойност 2 227.03лв.за отчетените по график количества електрическа енергия.След приспадане на сумите от фактурите от първото и второто междинно плащане,стойността на консумираната ел.енергия за м.04.2017г.била в размер на 10.46лв.Незаплатена оставала сумата в общ размер на 10449.40лв.В посочената сума били включени неплатените фактури за ел.енергия в размер на 10 280.40лв.,представляваща главница на задължението,издадени в периода 09.01.2017г.-06.04.2017г.,както и мораторна лихва  върху главницата в общ размер на 169.00 лв.,представляваща сбора от мораторните лихви на всяка фактура от датата след падежа й до 28.04.2017г.,посочени подробно в извлечение от сметка на ответника по клиентски  номер 1300117379 към същата дата ./подробно описани в стр-2 на ИМ/.

Срещу така издадената заповед  длъжникът подал възражение ,което обуславяло правния интерес на ищеца от предявяване на настоящия установителен иск.

Предвид гореизложеното,ищецът моли да бъдат призовани на съд с ответника и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което признае за установено,че ответникът „Еко-пелет 2012“ЕООД му дължи заплащане на сумата в общ размер на 10 449.40лв.за обект на потребление с абонатен номер 14821144,находящ се в с.В.,Стопански двор.В посочената сума са включени неплатените фактури за ел.енергия в размер на 10 280.40лв.,представляваща главница на задължението,издадени в периода 09.01.2017г.-06.04.2017г.,както и мораторна лихва върху главницата в общ размер на 169.00лв.,представляваща сбора от мораторните лихви на всяка фактура от датата след падежа й до 28.04.2017г.,както и законна лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното изплащане на задължението,ведно с направените в исковото производство разноски.

На ответната страна са връчени съдебните книжа по делото ,като в указания му от съда срок,ответникът не е депозирал писмен отговор на предявения иск.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

Не се оспорва от ответника по делото,че по силата на възникнало между него и ищеца облигационно правоотношение,ищецът му е продавал електрическа енергия в обект с абонатен номер 14821144,находящ се в с.В.,Стопански двор.,като ответникът бил регистриран с  клиентски номер 1300117379.Начина на отчитане на консумираната ел.енергия и изчисляване на дължимите суми,както и падежа на всяко отделно задължение за съответния период,са уредени от Общите условия  на договорите за продажба на ел. енергия на  “ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД, приети на основание чл.98а от ЗЕ и одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

     За консумираната от ответника в процесния обект ел.енергия за периода 09.01.2017г.-06.04.2017г.,ищецът е издал частни свидетелстващи документи,удостоверяващи изгодни за него правни факти,а именно:Справка  за потреблението през последните 12/24/36 месеца ,за периода 01.05.2016г.- 30.04.2017г.,извлечение от сметка към 28.04.2017г.,извлечения за фактура и плащания към 22.06.2017г.,фактура №0003507097/09.01.2017г.и дебитно известие към нея №0251309023/08.02.2017г.,, фактура №0003510825/09.01.2017г.,фактура №0003514805/02.02.2017г.и дебитно известие към нея №0252106873/08.03.2017г.,, фактура №0003518642/08.02.2017г., фактура №0003518642/08.02.2017г.,фактура №0003522618/08.03.2017г., фактура №0003526097/08.03.2017г.,кредитно известие №0252906273/06.04.2017г.,кредитно известие №0253705991/09.05.2017г., фактура №0003529765/06.04.2017г.,фактура №0003532445/06.04.2017г., Приложение А към фактура №0251309023/08.02.2017г-, Приложение А към фактура №0252906273/06.04.2017г., Приложение А към фактура №0253705991/09.05.2017г.

Доколкото тези документи не се оспорва от ответника по автентичност,съдържание и достоверност,съдът ги цени с нужното доверие  като годни доказателствени средства,удотоверяващи релевантни за правния спор факти.

    От горепосочените писмени доказателства се установява,че за периода от 09.01.2017г.до 06.04.2017г.,консумираната от ответника в процесния обект енергия,след направените корекции ,обективирани в посочените приложения и кредитно и дебитни известия,възлиза в общ размер на 12 507.43лв./главница/.

  Поради неплащане на дължимите суми по отделните фактури на съответните падежи,продавачът –ищец е начислил и съответни лихви за забавено плащане,които към 28.04.2017г.е определил в общ размер на 169.00лв.

    Подал е заявление по чл.410 от ГПК и със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.-410 от ГПК по ч.гр.д.№547/2017г.на НПРС, ответникът „Еко-Пелет 2012“ЕООД е осъден да му заплати сумата от 12 507.43лв.-главница,мораторна лихва в размер на 169.00лв.,ведно със законната лихва върху главницата,считано от датата на подаване на заявлението -19.05.2017г.до окончателното изплащане,както и направените в заповедното производство разноски в размер на 253.53лв.-държавна такса и 50.00лв.-юристконсултско възнаграждение.

    Срещу издадената заповед за изпълнение е подадено възражение от длъжника и в указания от съда срок,заявителят е предявил иск за установяване на вземането си.

     По искане на ищеца,по делото беше назначена съдебно-счетоводна експертиза със задачи,вещото лице,след като се запознае с  доказателствата по делото и наличната счетоводна документация при ищеца,даде заключение на следните въпроси:

        1/Съществуват ли задължения за ел.енергия от страна на ответника в периода 09.01.2017г.-06.04.2017г.,изразяващи се в неплатени фактури за потребена електрическа енергия,издадени в посочения период,какъв е техния размер,с какъв падеж е съответната незаплатена фактура?

        2/Какъв е размера на мораторната лихва до 12.04.2017г.върху фактурите,за които е установено в т.1 от задачата,че са незаплатени,считано от датата след падежа за всяка една от тях?

        3/Осчетоводени ли са процесните фактури в счетоводството на ответното дружество ?

        Съдът кредитира с доверие заключението на вещото лице Н.Н.,в което се сочи,че към 06.10.2017г.са постъпили плащания от „Еко Пелет 2012“ЕООД,както следва: 1/ФВ0003507097/09.01.2017г.- 1 165.75лв.на 05.09.2017г., ФВ0003510825/09.01.2017г.- 583.39лв.на 05.09.2017г., ФП0251309023/08.02.2017г.- 1 423.37лв. на 05.09.2017г., ФВ0003514805/08.02.2017г.- 1 491.6лв.на 05.09.2017г. и 94.91лв. на 28.09.2017г., ФВ0003518642/08.02.2017г.- 793.14лв.на 28.09.2017г., ЛП3220183298/08.02.2017г.-61.30лв. на 05.09.2017г. и ФП0252106873/08.03.2017г.- 1 473.21лв.на 28.09.2017г.

        Съществуват задължения за консумирана ел.енергия от ответника,както следва: ФВ0003522618/08.03.2017г. -2 027.27лв.с падеж 21.03.2017г., ФВ0003526097/08.03.2017г. -954.35лв. с падеж 27.03.2017г., ФП0252106873/08.03.2017г.- 201.89лв. с падеж 16.03.2017г.ФВ0003529765/06.04.2017г.- 10.46лв.с падеж 21.04.2017г.

     Общият размер на задължението според ССЕ възлиза на 3 193.97лв.

     Размерът на мораторната лихва по незаплатените фактури към 12.04.2017г.според вещото лице е както следва :  ФВ0003522618/08.03.2017г. – 12.39лв.,  ФВ0003526097/08.03.2017г. – 2.91лв. и по ФП0252106873/08.03.2017г.- 1.51лв.

   Общият размер на мораторната лихва се определя на 16.81лв.

    Ищецът не оспорва,че след издаване на заповедта за изпълнение по чл.410 от ГПК,ответникът му е заплатил част от дължимите суми и е погасил частично задължението си по някои от фактурите,така,както е посочено в ССЕ.

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

     От анализа на доказателствата по делото,съдът прие за установено по несъмнен начин,че към момента на издаване на заповедта за изпълнение /19.05.2017г./,ответникът е дължал на ищеца/в качеството му на заявител/,присъдените със заповедта суми.

     Съобразно разпоредбата на чл.235 ал.3 от ГПК,“съдът взема предвид и фактите,настъпили след предявяване на иска,които са от значение за спорното право.“Не се оспорва от страните по делото,че в хода на исковото производство,ответникът е погасил част от присъденото вземане и към деня на изготвяне на ССЕ,респ.към приключване на устните състезания /17.10.2017г./,същият дължи на ищеца суми за консумирана електрическа енергия в процесния обект,за което са съставени следните  фактури: ФВ0003522618/08.03.2017г. -2 027.27лв.с падеж 21.03.2017г., ФВ0003526097/08.03.2017г. -954.35лв. с падеж 27.03.2017г., ФП0252106873/08.03.2017г.- 201.89лв. с падеж 16.03.2017г.ФВ0003529765/06.04.2017г.- 10.46лв.с падеж 21.04.2017г.

     Общият размер на задължението според ССЕ възлиза на 3 193.97лв.

     Размерът на мораторната лихва по незаплатените фактури към датата на приключване на устните състезания- 17.10.2017г.възлиза в общ размер на 16.81лв./по  ФВ0003522618/08.03.2017г. – 12.39лв.,  ФВ0003526097/08.03.2017г. – 2.91лв. и по ФП0252106873/08.03.2017г.- 1.51лв./.

     Ето защо,съдът намира,че предявеният положителен установителен иск се явява частично основателен и доказан и следва да бъде уважен до размер на  3 193.97лв.-/главница/,която сума представлява  задължения за консумирана ел.енергия от ответника,за което са съставени фактури ,както следва: ФВ0003522618/08.03.2017г. -2 027.27лв.с падеж 21.03.2017г., ФВ0003526097/08.03.2017г. -954.35лв. с падеж 27.03.2017г., ФП0252106873/08.03.2017г.- 201.89лв. с падеж 16.03.2017г.ФВ0003529765/06.04.2017г.- 10.46лв.с падеж 21.04.2017г.

     Искът за установяване дължимостта на мораторна лихва за забава също се явява частично основателен и доказан и следва да бъде уважен до размер на 16.81лв.,което задължение е както следва:мораторна лихва по   ФВ0003522618/08.03.2017г. – 12.39лв.,  по  ФВ0003526097/08.03.2017г. – 2.91лв. и по ФП0252106873/08.03.2017г.- 1.51лв.

  В останалата му част ,за разликата до пълния размер от 10 280.40лв./главница/ и мораторна лихва за забава до пълния размер от 169.00лв. ,искът се явява неоснователен и недоказан,поради което следва да се отхвърли. ,като погасен поради плащане,след издаване на заповедта за изпълнение по чл.410 от ГПК.

    Доколкото с поведението си,ответникът е станал причина за образуване на заповедното и исковото производство,на основание чл.78 ал.1 от ГПК,той дължи на ищеца направените в заповедното производство съдебни и деловодни разноски в размер на: 253.53лв.-държавна такса и 50.00лв.-юристконсултско възнаграждение и в исковото производство в размер на :296.77лв./държавна такса при завеждане на делото/,150.00лв./депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза/ ,а на основание чл.78 ал.8 от ГПК във вр.чл.25 ал.1 от Наредбата за заплащане на правна помощ,ответникът следва да бъде осъден да му заплати юристконсултско възнаграждение за процесуално представително в исковото производство в размер на 300.00лв.

     Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                    Р     Е      Ш     И     :

 

    ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО,че  ответникът „Еко-пелет 2012“ЕООД,с ЕИК:202054867,със седалище и адрес на управление:с.В.,общ.Н.,обл.Ш.,ул-„***“№1,представлявано от управителя А.Б.А. ДЪЛЖИ на ищеца  ““ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД, с ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление – гр. В. 9009, район ***, бул. “***”, В. *** Г №258, представлявано от членовете на Управителния съвет Б.М.,Б.Д.П. и П.С.С. /с пълномощник по делотоюрисконсулт М.Й.М. /, СУМАТА в размер на  3 193.97лв.-/три хиляди сто деветдесет и три лева деветдесет и седем стотинки - главница/,която сума представлява  задължения за консумирана ел.енергия от ответника,в  обект на потребление с абонатен номер 14821144,находящ се в с.В.,Стопански двор,за което са съставени фактури ,както следва: ФВ0003522618/08.03.2017г. -2 027.27лв.с падеж 21.03.2017г., ФВ0003526097/08.03.2017г. -954.35лв. с падеж 27.03.2017г., ФП0252106873/08.03.2017г.- 201.89лв. с падеж 16.03.2017г.ФВ0003529765/06.04.2017г.- 10.46лв.с падеж 21.04.2017г., КАКТО и сумата в размер на 16.81лв./шестнадесет лева осемдесет и една стотинки-мораторна лихва за забава по   ФВ0003522618/08.03.2017г. – 12.39лв.,  по  ФВ0003526097/08.03.2017г. – 2.91лв. и по ФП0252106873/08.03.2017г.- 1.51лв./,за което е издадена  Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.-410 от ГПК №276/23.05.2017г.по ч.гр.д.№547/2017г.на НПРС./

    ОТХВЪРЛЯ предявения от ““ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД, с ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление – гр. В. 9009, район ***, бул. “***”, В. *** Г №258, представлявано от членовете на Управителния съвет Б.М.,Б.Д.П. и П.С.С. /с пълномощник по делотоюрисконсулт М.Й.М./против  Еко-пелет 2012“ЕООД,с ЕИК:202054867,със седалище и адрес на управление:с.В.,общ.Н.,обл.Ш.,ул-„***“№1,представлявано от управителя А.Б.А. положителен установителен иск с правно основание чл.422 във вр.чл.415 ал.1 от ГПК за разликата от установения размер до пълния му претендиран размер от 10 280.40лв. /десет хиляди двеста и осемдесет лева и четиридесет стотинки –главница/,мораторна лихва за забава в размер на 169.00лв./сто шестдесет и девет лева/,за което са съставени 1/ФВ0003507097/09.01.2017г.- 1 165.75лв.на 05.09.2017г., ФВ0003510825/09.01.2017г.- 583.39лв.на 05.09.2017г., ФП0251309023/08.02.2017г.- 1 423.37лв. на 05.09.2017г., ФВ0003514805/08.02.2017г.- 1 491.6лв.на 05.09.2017г. и 94.91лв. на 28.09.2017г., ФВ0003518642/08.02.2017г.- 793.14лв.на 28.09.2017г., ЛП3220183298/08.02.2017г.-61.30лв. на 05.09.2017г. и ФП0252106873/08.03.2017г.- 1 473.21лв.на 28.09.2017г.,за което е което е издадена  Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.-410 от ГПК №276/23.05.2017г.по ч.гр.д.№547/2017г.на НПРС./ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и погасен поради плащане в хода на процеса.

    ОСЪЖДА ответника „Еко-пелет 2012“ЕООД,с ЕИК:202054867,със седалище и адрес на управление:с.В.,общ.Н.,обл.Ш.,ул-„***“№1,представлявано от управителя А.Б.А. ДА ЗАПЛАТИ на  ищеца  ““ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД, с ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление – гр. В. 9009, район ***, бул. “***”, В. *** Г №258, представлявано от членовете на Управителния съвет Б.М.,Б.Д.П. и П.С.С. /с пълномощник по делотоюрисконсулт М.Й.М. /направените в заповедното производство/по ч.гр.д.№547/2017г.по описа на НПРС съдебни и деловодни разноски в размер на : 253.53лв./двеста петдесет и три лева петдесет и три стотинки--държавна такса/ и 50.00лв./петдесет лева /-юристконсултско възнаграждение и в исковото производство/по гр.д.№841/2017г.по описа на НПРС / в размер на :296.77лв./двеста деветдесет и шест лева седемдесет и седем стотинки -държавна такса при завеждане на делото/,150.00лв./сто и петдесет лева  -депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза/ и юристконсултско възнаграждение в размер на 300.00лв./триста лева/.

     Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                           РАЙОНЕН   СЪДИЯ: