Р Е Ш Е Н И Е

№ 376

гр. Н., 07.12.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Районен съд - гр. Н. в публичното заседание на осми ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Бойка Ангелова, като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №894 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Предявени са искове с правно основание чл.127, ал.2 и чл.149 от СК от страна на ищеца Д.А.М., действащ като баща и законен представител на малолетните деца Ж.Д.А.,  Ф.Д. А., Х.Д. А., и Х.Д. А., всички с адрес *** против ответницата Е.Н.С. ***.

            ***

            Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права над децата Ж.Д. А., с ЕГН **********, Ф.Д. А., с ЕГН **********, Х.Д. А., с ЕГН ********** и Х.Д. А., с ЕГН ********** на ищеца Д.А.М., с ЕГН ********** ***.    

ПОСТАНОВЯВА, че местоживеенето на децата Ж.Д. А., с ЕГН **********, Ф.Д. А., с ЕГН **********, Х.Д. А., с ЕГН ********** и Х.Д. А., с ЕГН ********** ще е при бащата Д.А.М., с ЕГН ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Е.Н.С., с  ЕГН ********** *** с децата Ж.Д. А., с ЕГН **********, Ф.Д. А., с ЕГН **********, Х.Д. А., с ЕГН ********** и Х.Д. А., с ЕГН **********, както следва:  всяка първа и трета събота и неделя от месеца, с приспиване при майката, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на бащата, като майката взима децата от дома им в гр. Н., обл. Ш., ул. „***” №*** и ги връща отново там.

            ОСЪЖДА Е.Н.С., с ЕГН ********** *** да заплаща за детето Ж.Д. А., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Д.А.М., с ЕГН ********** ***, ежемесечна издръжка в размер на 120 (сто и двадесет) лева, считано от 27.07.2017 г., с падеж всяко първо число на месеца, за който се отнася, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на законни основания за нейното прекратяване или изменение.

            ОСЪЖДА Е.Н.С., сс  ЕГН ********** ***, да заплаща за детето Ф.Д. А., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Д.А.М., с ЕГН ********** *** ежемесечна издръжка в размер на 120 (сто и двадесет) лева, считано от 27.07.2017 г., с падеж всяко първо число на месеца, за който се отнася, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на законни основания за нейното прекратяване или изменение.

            ОСЪЖДА Е.Н.С., с ЕГН ********** *** да заплаща за детето Х.Д. А., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Д.А.М., с ЕГН ********** *** ежемесечна издръжка в размер на 120 (сто и двадесет) лева, считано от 27.07.2017 г., с падеж всяко първо число на месеца, за който се отнася, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на законни основания за нейното прекратяване или изменение.

            ОСЪЖДА Е.Н.С., с ЕГН ********** ***, да заплаща за детето Х.Д. А., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Д.А.М., с ЕГН ********** *** ежемесечна издръжка в размер на 120 (сто и двадесет) лева, считано от 27.07.2017 г., с падеж всяко първо число на месеца, за който се отнася, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на законни основания за нейното прекратяване или изменение.

ОСЪЖДА Е.Н.С., с ЕГН ********** *** да заплаща за детето Ж.Д. А., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Д.А.М., с ЕГН ********** *** издръжка за минало време, а именно за периода от 01.08.2016 г. до 30.06.2017 г. в размер на 1 320 лв. (хиляда триста и двадесет лева).

ОСЪЖДА Е.Н.С., с ЕГН ********** ***, да заплаща за детето Х.Д. А., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Д.А.М., с ЕГН ********** *** издръжка за минало време, а именно за периода от 01.08.2016 г. до 30.06.2017 г. в размер на 1 320 лв. (хиляда триста и двадесет лева).

ОСЪЖДА Е.Н.С., с ЕГН ********** *** да заплаща за детето Х.Д. А., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Д.А.М., с ЕГН ********** *** издръжка за минало време, а именно за периода от 01.08.2016 г. до 30.06.2017 г. в размер на 1 320 лв. (хиляда триста и двадесет лева).

ОСЪЖДА Е.Н.С., с ЕГН ********** ***, да заплаща за детето Ф.Д. А., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Д.А.М., с ЕГН ********** *** издръжка за минало време, а именно за периода от 01.08.2016 г. до 30.06.2017 г. в размер на 1 320 лв. (хиляда триста и двадесет лева).

ОТХВЪРЛЯ предявената искова молба от Д.А.М., с ЕГН ********** *** против Е.Н.С., с  ЕГН ********** *** в останалата част на претенцията по чл.149 от СК, а именно за издръжка за четирите деца за минало време за периода от 01.07.2016 г. до 31.07.2016 г.

ОСЪЖДА Е.Н.С., с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Новопазарския районен съд държавна такса върху уважените претенции за издръжка от 902, 40 лв. (деветстотин и два лева и четиридесет стотинки).

ОСЪЖДА Е.Н.С., с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Новопазарския районен съд държавна такса за образуването на делото от 100 лв. (сто лева).

ОСЪЖДА Е.Н.С., с ЕГН ********** *** да заплати на Д.А.М., с ЕГН ********** *** направени по делото разноски в размер на 200 лв. (двеста) лева.

На основание чл.242, ал.1 от ГПК решението, в частта му за присъждане на издръжка, подлежи на предварително изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в четиринадесетдневен срок от връчването му на страните.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: