П Р О Т О К О Л - Реш.№ 342

 

гр. Нови пазар, 02.11.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 02.11.2017 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

При участието на секретар БОЙКА АНГЕЛОВА сложи за разглеждане  Гр. дело   № 946 по описа за 2017  год.,  докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в  10.30 часа се явиха : 

За ищцовата страна, ред.призована се явява юрисконсулт А. А., ред.упълномощен.

Ответникът не се явява. Видно от върнатите в цялост призовки е, че лицето е потърсено на 02.10.2017г. като е налице отбелязване на тази дата на призовкаря, че адреса е посетен, лицето не е открито и по сведение на длъжностно лице на Д“СП“, намерено в близост лицето се намира в чужбина. На 04.10.2017 г. е залепено уведомление на входната врата на апартамента, с отбелязване, че по данни на живущи в блока лицето е непознато. Налице е нова призовка с отбелязвания от 01.11.2017 г. и 02.11.2017 г., че адреса е отново посетен и в действителност адресът на лицето е бил ет.5, ап.4, но в момента е с неясен адрес за съседите си. На ет.5, ап.4 нямало постоянни обитатели. Лицето не е открито. Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени лично на лицето на 08.08.2017 г.

Съдът дава възможност на страната да изрази становище по даване ход на делото.

Юрисконсулт А. – Считам, че след като лицето е било уведомено, че ако напусне адреса си за повече от 1 месец, следва да посочи адресат, който да получава книжата му, съгласно разпоредбите на ГПК. Считаме, че същото е редовно призовано, но все пак оставям по преценка на съда за хода на делото.

Съдът като изслуша процесуалният представител на ищеца намира, че са налице основанията на чл.41 от ГПК, а именно страната, която отсъства повече от 1 месец от адреса, който е съобщила по делото и на който веднъж й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес, като при неизпълнение на задължението си всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици съдът е уведомил изрично ответника с разпореждането си от 04.08.2017 г., с което му е връчен препис от исковата молба и доказателствата и са му указани правото да подаде отговор, последиците от неподаване на отговор, както и последиците при неизпълнение на задълженията по чл.40 и чл.41 от ГПК. Това разпореждане му е връчено на 08.08.2017г. лично на посочения в исковата молба адрес. Видно от призовките оформени от призовкаря към РС Н. от 02.08.2017 г. до 02.11.2017 г. лицето не може да бъде намерено. Налице са основанията за прилагане на последиците по чл.41, ал.2 от ГПК, поради което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА призовките към делото и счита ответника за редовно уведомен.

 

         Съдът намира, че няма процесуални пречки по даване ход на делото, ето защо

                                              

О П Р Е Д Е Л И:

                                                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът констатира, че с определението си за насрочване на делото е изготвил проект за доклад по делото, който е изпратен и получен от страната, поради което дава възможност на страната да изрази становището си и да направи възраженията си по него.

Юрисконсулт А. – Поддържам исковата молба, нямаме възражения по проекто-доклада на съда.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДОКЛАДВА делото: Делото е образувано по искова молба, подадена от АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление гр. С., ул.„***” № 25,офис-сграда ***, ет. 2, офис 4, представлявано от Изпълнителния директор Н.Т.С., с пълномощник по делото юрисконсулт А. А., срещу А.М.А. с ЕГН **********, с пост. адрес:г***. В исковата молба се твърди, че ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично вземане по реда на чл. 410 от ГПК, за което е образувано ч.гр.д. № 744 по описа на НПРС за 2017 г. Вземането на дружеството касаело неплатени главница от 1 451,42 главница; 1 791,58  лева – договорна лихва от 18.03.2014 г. до 03.02.2015 г.; 770,69 лева – обезщетение за забава от 19.03.2014 г. до 26.06.2017 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.06.2017 г. до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски. Вземането представлявало задължение по договор за потребителски кредит CASH-*** от 30.01.2014 г., сключен от ответника с „Париба Пърсънъл  Файненс“ ЕАД. На 21.07.2014 г. с договор за цесия първоначалния кредитор прехвърлил вземането си на „Изи Асет Мениджмънт“ АД. С последващо допълнително споразумение от 01.04.2015 г. към  договор за цесия от 28.07.2014 г. вземането е прехвърлено  на настоящия заявител. Съдът издал заповедта за изпълнение на паричното вземане, но в дадения на длъжника законен срок същият е подал възражение по чл. 414 от ГПК. На основание чл. 415 от ГПК съдът дал на заявителя едномесечен срок за предявяване на иск за установяване на вземането му. Ищецът изрично сочи, че подава настоящата искова молба във връзка с указанията на съда и в дадения му едномесечен срок. Иска от съда да признае за установено спрямо ответника, че му дължи сумата по издадената заповед за изпълнение на парично вземане. Иска се заплащане на разноските в производството.

Исковата молба е допустима и редовна. С нея са предявени два иска – с правно основание чл. 415 от ГПК.   

В предоставения на ответника А.М.А. едномесечен срок не е постъпил отговор, въпреки че с разпореждането си от 04.08.2017 г. съдът изрично му е указал правото да подаде отговор, както и последиците при неподаването на такъв. Разпореждането е връчено на 08.08.2017 г. и срокът за подаване на отговор е изтекъл на 08.09.2017 г. въпреки това и до настоящия момент отговор по исковата молба не е подаден.

            С оглед разпределението на доказателствената тежест, съдът намира, че в тежест на ищеца е да докаже всички твърдени от него положителни обстоятелства – че между ответникът и първият цедент е сключен Договор за потребителски кредит и какви са параметрите на договора, включително общите условия по него; че ищецът е предоставил договорената сума по кредита на ответника; какъв е размерът на претендираните вземания – главница и лихви; че изискуемостта на вземането е настъпила и кога; че вземането е прехвърлено в полза на ищеца; че за вземането има подадено заявление по чл. 410 от ГПК; че съдът е уважил заявлението; че срещу заявлението е подадено възражение от длъжника.

УКАЗВА на ищеца, на основание чл. 146, ал. 2 от ГПК, че в конкретния случай са представени доказателства или респ. са направени доказателствени искания касателно всички тези обстоятелства от страна на ищеца.

Съдът намира за необходимо отново да напомни на страните възможността за постигане на съдебна или извънсъдебна спогодба. С оглед на това съдът указва на страните и възможността да ползват услугите на медиатор или друг посредник при уреждане на своите отношения. Напомня на страните, че в случай на спогодба дължимата държавна такса е наполовина по-малка, а внесената предварително от ищеца такава се възстановява.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства: Договор за продажба и прехвърляне на вземания от 21.07.2014 г., ведно с Приложения №№ 1, 4, 5 и 7 към него; Договор за продажба и прехвърляне на вземания от 28.07.2014 г., ведно с Приложения № 2 към него; Допълнително споразумение  от 01.04.2015 г. към Договор за продажба и прехвърляне на вземания от 28.07.2014 г., ведно с Приложения № 1 към него; формуляр за потребителски кредит от 29.01.2014 г.; Договор за потребителски кредит № CASH-*** от 31.01.2014 г.; уведомление изх. № УПЦ-П-БНП/CASH-*** от 23.04.2015 г., уведомление изх. № ЛД-П-БНП/CASH-*** от 23.04.2015 г., уведомление изх. № УПЦ-С-БНП/CASH-*** от 07.06.2017 г., уведомление изх. № ЛД-С-БНП/CASH-*** от 07.06.2017 г., ведно с известията за тяхното доставяне; 6 бр. пълномощни, както и служебно приложеното ч.гр.д. № 744/2017 г. на НПРС.

 

Юрисконсулт А. – Нямаме други искания и няма да сочим други доказателства. Представям списък на разноските.

Съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представения от ищцовата страна списък на разноските.

 

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Юрисконсулт А. - С оглед неявяването на ответника в днешното съдебно заседание и с оглед на това, че същия не е подал отговор, а е бил предупреден от съда за последиците, които могат да последват, а именно да бъде поискано неприсъствено решение от ищеца, моля ако приемете, че иска е вероятно основателен да постановите неприсъствено решение.

 

            Съдът като изслуша процесуалния представител на ищцовата страна намира, че са налице основанията на чл. 238 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение. С разпореждането си от 04.08.2017 г. съдът изрично е уведомил ответникът за правото му да подаде отговор и за последиците от неподаване на такъв отговор. Въпреки това ответникът в едномесечния срок не е подал отговор на исковата молба. Редовно призован макар и по реда на чл.41, ал.2 от ГПК ответникът не се явява в първото заседание по делото и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Едновременно с това съдът намира, че са налице основанията на чл.239, ал.1 от ГПК, като на страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяването им в съдебното заседание. Това по отношение на ответника е направено с разпореждане от 04.08.2017 г., с което съдът е разпоредил връчване на исковата молба и доказателствата към нея, указал е на ответника възможността за подаване на отговор, както и последиците от неподаване на отговор и неявяване в съдебното заседание. Освен това, съдът намира, че искът е вероятно основателен, с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства, представени писмени доказателства. Съгласно чл. 239 ал.2 от ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество, а само с наличието на основанията за постановяването му.

            Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА за установено спрямо А.М.А. с ЕГН **********, с пост. адрес:г***, че ДЪЛЖИ на “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление гр. С., ул.„***” № 25,офис-сграда ***, ет. 2, офис 4, представлявано от Изпълнителния директор Н.Т.С., с пълномощник по делото юрисконсулт А. А. СУМАТА в размер на 1 451,42 лева главница по договор за потребителски кредит CASH-*** от 30.01.2014 г., сключен от ответника с „Париба Пърсънъл  Файненс“ ЕАД и прехвърлен с договор за цесия от 28.07.2014 г. и допълнително споразумение към него от 01.04.2015 г. на ищеца по делото; 1 791,58  лева – договорна лихва от 18.03.2014 г. до 03.02.2015 г.; 770,69 лева – обезщетение за забава от 19.03.2014 г. до 26.06.2017 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.06.2017 г. до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА А.М.А. с ЕГН **********, с пост. адрес:г*** да заплати на“АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление гр. С., ул.„***” № 25,офис-сграда ***, ет. 2, офис 4, представлявано от Изпълнителния директор Н.Т.С., с пълномощник по делото юрисконсулт А. А.,  разноските направени от ищеца в заповедното и исковото производство в общ размер на 179,77 лв. /сто седемдесет и девет лева и седемдесет и седем ст./ – заплатена държавна такса и 350 лв. /триста и петдесет лева/ - юрисконсултско възнаграждение.

            Решението не подлежи на обжалване.

            УКАЗВА на ответника, че в едномесечен срок от връчването на неприсъственото решение може да поиска от въззивния съд неговата отмяна ако е бил лишен от възможност да участие по делото, поради ненадлежно връчване на книжата, съгласно чл. 240, ал.1, т.1-3 от ГПК.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

            Заседанието завърши в 10.40 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :