Р Е Ш Е Н И Е  №363

 

гр. Нови пазар, 20.11.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съдНови пазар в публичното заседание на шести ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Галина Александрова, като разгледа докладваното гражданско дело №962 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Предявена е искова молба с правно основание по чл.344, ал.1, т.1, 2 и 3 от КТ от страна на ищцата З.Р.Х. ***, със съдебен адрес ***, к.23, с пълномощник по делото адв. Сн. Т. от ШАК против ответната страна Основно Училище***” – с. К., обл. Ш.ска, представлявано от Директора Н.Х.Т.И...

В молбата се излагат следните обстоятелства: Ищцата З.Р. твърди, че с ответното училище били в трудовоправни отношения, по силата на трудов договор и допълнително споразумение към него №01 от 01.09.2005 г. Ищцата изпълнявала длъжността „Счетоводител-оперативен“, с четиричасово работно време и основно  месечно трудово възнаграждение от 287 лв. С предизвестие №230 от 06.06.2017 г. на Директора на ОУ „***“ – с. К. тя получила тридесетдневно такова за прекратяване на трудовия договор. Със заповед №228 от 07.06.2017 г. трудовото й правоотношение било прекратено едностранно, на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ, а именно поради съкращение в щата. Заповедта й била връчена на 08.06.2017 г. Ищцата счита заповедта за незаконосъобразна поради следните причини: Наличие на немотивираност, даже цифрово липсвало посочване кое от двете предложения на разпоредбата на чл.328, ал.1, т.2 от КТ било валидно в случая. На следващо място не бил извършен подбор, който бил задължителен, поради множество еднородни функции при работодателя. Липсвало реално съкращение в щата, конкретната щатна бройка не била премахната, съответната трудова функция не била премахната, а се променило нейното наименование. Липсвало ново длъжностно разписание. Ответното училище, чрез директора си сключило граждански договор с лице, което да изпълнява функциите на съкратената длъжност. Липсвало също така съгласие на синдикалната организация, към която ищцата членувала като председател на синдикалната организация в училището, а именно от СБУ/КНСБ, чрез председателя на Общинския координационен съвет - гр. К. и предварителното разрешение на ИТ-Ш.. Директорът на училището била наясно с обстоятелството, че ищцата е председател на синдикална организация в училището и въпреки това, без да поиска съответното съгласие, прекратила трудовото правоотношение между ищцата и училището. Поради така изложените обстоятелства, ищцата счита, че работодателят й незаконосъобразно е прекратил трудовото й правоотношение. Затова ищцата моли, съдът да постанови решение, с което да признае уволнението й за незаконно и да постанови неговата отмяна; да я възстанови на заеманата от нея длъжност – „Счетоводител-оперативен“ в ОУ „***“ – с.  К., обл. Ш.ска; както и да осъди ответната страна да й заплати обезщетение за времето, през което е останала без работа, а именно от 08.06.2017 г. до приключване на съдебното дирене по делото, в размер на 1 710, 17 лв., ведно със законната лихва от 08.08.2017 г. до окончателното плащане.  Моли да й бъдат присъдени направените по делото разноски.

            На ответната страна са връчени преписи от исковата молба и приложенията към нея. В законовия срок за отговор по иска такъв е депозиран от Н.Х.Т.И.., в качеството й на Директор на ОУ с. К., чрез пълномощника адв. Р. П. от ШАК. Ответната страна намира исковете за допустими, но неоснователни. Твърди, че със заповеди №225 и 226, двете от 31.05.2017 г. било утвърдено ново длъжностно щатно разписание в училището, считано от 05.06.2017 г. Това се наложило поради необходимостта от оптимизация на работата, поради намаления брой ученици, влошено финансово състояние и за стабилизиране на бюджета на училището. Длъжността на ищцата преди това била единствена и затова подборът при съкращение не бил задължителен. В конкретния случай, на 12.06.2017 г. ответникът сключил договор с друго лице за месечно счетоводно обслужване с личен труд, с месечно възнаграждение от 150 лв., което възнаграждение било два пъти по-малко от получаваното трудово възнаграждение от ищцата. В допълнителните дейности, с които тя била натоварена, като водене на регистрационни книги и др. ищцата била трето изпълняващо тези задължения лице. На 06.06.2017 г. в училището се провело общо събрание. Присъствали осем учители, както и ищцата и Ф. Ф. - завеждащ административната служба в училището. Директорът уведомил за новото щатно разписание и за необходимостта от съкращения на трудово заетите в училището. Били връчени предизвестия на ищцата и служителката Ф. Ф., които те подписали без възражения. По-късно същия ден ищцата заявила на директора на училището, че е синдикален член на КНСБ, като представила копия на челна страница на членска карта и списък за информация на брой синдикални членове, месечен доход и членски внос за месец януари. Бил съставен протокол-декларация. На 14.08.2017 г. ищцата представила членска карта №43 за удостоверяване, че е синдикален член, както и че е платила членски внос за юни и юли 2017 г. в СО на СБУ при Средно училище в град К.. Това бил първият момент, в който ищцата удостоверила членското си качество. Липсвала информация обаче, че ищцата е била член на синдикална организация към момента на прекратяване на трудовия й договор. Ответникът намира че в случая не е било необходимо разрешение от Инспекция по труда –Ш. по повод прекратяване на трудовото правоотношение. Ищцата изрично посочила в декларация, че не страда от заболявания по Наредба №5. С тези аргументи ответната страна моли исковете да бъдат отхвърлени, като неоснователни. Претендира да й бъдат присъдени и направените по делото разноски.

Като съобрази всички посочени по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното: По делото е установено с категоричност, че между ищцата и ответната страна е бил сключен трудов договор1 от 01.09.2005 г. и допълнително споразумение към него от 14.03.2017 г., по силата на който ищцата е изпълнявала длъжността „счетоводител-оперативен“ в ОУ „***“ в с. К..

През месец април 2017 г. свидетелят Г. Д. Г., в качеството му на Председател на Общински КС гр. К. към СБУ/КНСБ, посетил училището в с. К., където се провело събрание на целия училищен колектив. Предварително свидетелят се свързал с Директора на училището Н. Х. Т. – И., като поискал съдействие от нейна страна за провеждане на това събрание. Целта на събранието била свидетелят да агитира служителите в училището за създаване на синдикална организация. Събранието било проведено и на него свидетелят разяснил обстоятелствата, свързани с учредяването на такава организация и членство в нея. В следващите дни служители на училището се свързвали по телефона със свидетеля и след неколкократно проведени разговори се установило, че ищцата, както и още двама други служители в училището имат желание за създаване на синдикална организация. Предвид това свидетелят изпратил до директора на училището нарочно писмо от 14.05.2018 г., постъпило в училището на същата дата с вх. №1276, в което поискал разрешение за провеждане на събрание на 25.05.2017 г. от 14, 00 часа в учителската стая на училището, като отправил и молба за съдействие за провеждане на събранието.

На 25.05.2017 г. било проведено учредително събрание, на което присъствали трима души – ищцата, свидетелката Ф. Ф. Р. и Р. А.Х.. Свидетелят Г. присъствал като гост. На това събрание било взето решение да се учреди синдикална организация към СБУ/КНСБ при ОУ „***“ - с. К., а за председател на организацията била избрана ищцата. След това с писмо, получено в училището на 31.05.2017 г. с вх. №1346 от същата дата, свидетелят Г. уведомил директора на училището за проведеното събрание, за учредената синдикална организация, както и за обстоятелството, че ищцата е неин председател.

На 31.05.2017 г. директорът на училището издала заповед №225, с която изготвила ново длъжностно щатно разписание, като длъжността на ищцата „счетоводител-оперативен“ и още две други длъжности били обявени за закрити. В заповедта е посочено, че същата се издава на основание чл.12, ал.2, т.9 от Наредба №12/2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, а и във връзка с оптимизация на училищната мрежа и необходимостта от промени в щатното разписание на училището, поради намаляване на броя на учениците, влошеното финансово състояние и с цел стабилизиране бюджета на училището. Със заповедта директорът обявила, че новото щатно разписание е в сила от 05.06.2017 г.

На 06.06.2017 г. директорът на училището свикала в голямото междучасие целия училищен персонал в учителската стая и пред всички обявила съкращаването в щата на училището. После връчила предизвестия на ищцата и на свидетелката Ф. Ф. Р. за прекратяване на трудовото правоотношение, като предизвестието на ищцата е №230/06.06.2017 г., което ищцата тогава и подписала. Наред с това директорът връчила на ищцата и искане №231/06.06.2017 г. да предостави до 10,00 часа на същата дата информация за това, дали попада в някоя от категориите на защитените по чл.333 от КТ лица и ако страда от някое от заболяванията по Наредба№5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях имат особена закрила съгласно чл.333, ал.1 от КТ, то да представи съответната медицинска информация. Ищцата отговорила веднага в писмена форма (информация вх. №1358/06.06.2017 г.), че не страда от подобни заболявания. По късно същия ден, по обед, директорът на училището отново свикала училищния персонал в учителската стая и заявила пред всички, че ищцата и свидетелката Ф. Ф. Р., след приключването на предходното събрание са обявили, че са синдикални членове на КНСБ, представяйки непопълнени бланки на членски карти. Тогава бил съставен протокол-декларация №1370/07.06.2017 г., който бил подписан от всички присъстващи учители и в който били отразени тези обстоятелства. След това директорът издала заповед №228/07.06.2017 г., с която на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ, а именно поради съкращаване в щата, прекратила трудовия договор с ищцата. Заповедта била връчена на ищцата на 08.06.2017 г. След прекратяването на трудовото правоотношение и до момента ищцата е без работа, регистрирана е в Бюро по труда – К..

Гореописаните факти са установени безспорно по делото от всички събрани доказателства – изброените по–горе писмени доказателства, както и още представените заверени копия на страници от трудовата книжка на ищцата; протокол №1/25.05.2017 г.; длъжностно щатно разписание от 05.06.2017 г.; поименно щатно разписание от 05.06.2017 г.; заповед за утвърждаване на щатно разписание №180/17.03.2017 г.; длъжностно щатно разписание от 01.01.2017 г.; регистрационна карта №10009616/12.06.2017 г., изд. от Бюро по труда – гр. К.; удостоверение №4/26.05.2017 г., изд. от Председателя на Общ КС на СБУ; заключението по назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза и представеното трудово досие на ищцата, както и от свидетелските показания на свидетелите Г. Д. Г., Ф. Ф. Р., Н. З. Е., С. А. Ф. и А. Н. Б.. Всъщност страните по делото нямат спор относно тези факти, като единствено спорен между тях е фактът кога директорът на училището е узнала за учредената синдикална организация в училището. Относно този факт съдът счита, че по делото се доказва от представените писмени доказателства – писмо вх. №1276 от от 14.05.2018 г. и писмо вх. №1346 от 31.05.2017 г., че директорът на училището е била писмено уведомена за предстоящо събрание за учредяване на синдикална организация, а и за учредената вече такава с председател – ищцата. Двете писма имат входящи номера, което сочи, че са били представени в деловодството на училището. С това директорът се счита уведомена. Свидетелите, посочени от ответната страна твърдят, че директорът на училището, както и те самите, са узнали за факта, че ищцата е член на синдикална организация на 06.06.2017 г. по повод връчването на предизвестие за прекратяване на трудовия договор на ищцата. В настоящия случай е без значение дали и кога учителите са узнали за факта, че е била учредена организация. От значение е кога директорът е разбрала, тъй като именно тя е представител на училището и в качеството си на представител на работодателя е прекратила трудовото правоотношение. А писмените доказателства по делото сочат, че към този момент директорът е била уведомена за това обстоятелство.

Предвид така установените факти на базата на представените от страните по делото доказателства, съдът счита, че от правна страна се налагат следните изводи: Безспорно е доказано, че при ответната страна е било извършено съкращаване в щата, като е закрита длъжността на ищцата. Макар и в заповедта за съкращението посоченото правно основание (по чл.12, ал.2, т.9 от Наредба №12/2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти) да е неотносимо към извършването на съкращения в щата, то посоченият мотив - намаляване на броя на учениците, влошеното финансово състояние и необходимостта от стабилизиране бюджета на училището, следва да се смята за основанието да се извърши въпросното съкращаване. Разбира се, работодателят в случая не е необходимо да извършва подбор, тъй като длъжността на ищцата, която се съкращава е единствена. Преди прекратяването обаче на правоотношението е следвало работодателят да се увери дали служителят се ползва от закрилата по чл.333 от КТ, за да може в случай, че е така, да поиска съответно мнение, съгласие или разрешение. Работодателят е този, който има задължението да се информира за наличие на закрила при прекратяване на трудовото правоотношение, за да може законосъобразно да бъде извършено прекратяването на правоотношението. В настоящия случай е установено, че директорът на училището е била уведомена за наличието на учредена синдикална организация на 31.05.2017 г. с горепосоченото писмо, а и вън от това, дори да се приеме, че до момента на връчване на предизвестието директорът не е знаела за организацията, то на 06.06.2017 г. е узнала за това обстоятелство и отново не е поискала съгласието на съответния синдикален орган, преди да прекрати трудовия договор. Тук следва да се отбележи, че за легитимността на учредената синдикална организация не е необходимо ищцата да е имала изготвена членска карта, да е имало вписване в нарочен регистър или др. Възникването на синдикалната организация в съответното предприятие, съгласно чл.16 от Устава на СБУ е със самото й учредяване на проведено събрание, а доказателството за това в случая е съставеният протокол, както и издаденото удостоверение за легитимност. Ето защо, доколкото в случая е извършено прекратяване на трудовото правоотношение между ищцата и ответната страна и не е поискано съгласие на съответния синдикален орган, тъй като ищцата е председател на синдикална организация в училището, то уволнението следва да се счита за незаконно. Затова предявените искове по чл.344, ал.1, т.1 и 2 от КТ се явяват основателни и доказани. Уволнението, извършено със заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение следва да се признае за незаконно и да се отмени. Ищцата следва да бъде възстановена на длъжността, заемана преди уволнението, а именно „Счетоводител-оперативен“ в ОУ „***“ – с.  К., обл. Ш.ска.

Безспорно се доказва по делото също така, че ищцата е останала без работа предвид извършеното уволнение. От заключението по назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза е видно, че дължимото й се обезщетение за оставане без работа поради уволнението, считано от 08.06.2017 г. до приключване на съдебното дирене по делото – 06.11.2017 г., е в размер на 1 710, 17 лв. Следователно предявеният от страна на ищцата иск с правно основание по чл.344, ал.1, т.3 от КТ също е основателен и доказан и също следва да се уважи. Сумата следва да бъде присъдена на ищцата, ведно със законната лихва, считано от датата на подаването на исковата молба – 08.08.2017 г. до окончателното плащане.

            При този изход на процеса, в съответствие с разпоредбата на чл.78, ал.1 от ГПК, ответната страна следва да заплати на ищцата страна направените по делото разноски от 400 лв. Ищцовата страна също следва да бъде осъдена да заплати държавна такса върху уважените искове, като по исковете по чл.344, ал.1, т.1 и 2 от КТ по 30 лв., а именно общо 60 лв., а по иска по чл.344, ал.1, т.3 от КТ – в размер на 68, 41 лв. Също така ищцовата страна следва да плати по сметка на съда и разноските за изготвената по делото експертиза в размер на 163 лв.

            Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО уволнението на З.Р.Х., с ЕГН ********** *** и ГО ОТМЕНЯ като отменя поради незаконосъобразност заповед №228/07.06.2017 г. на Директора на Основно училище „***“ – с. К., обл. Ш., с която на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ е прекратено трудовото правоотношението между З.Р.Х. и училището.

            ВЪЗСТАНОВЯВА на основание по чл.344, ал.1, т.2 от КТ З.Р.Х., с ЕГН ********** *** на длъжността, заемана от ищцата преди уволнението, а именно „Счетоводител-оперативен“ в ОУ „***“ – с.  К., обл. Ш.ска.

            ОСЪЖДА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „***“ – с. К., обл. Ш., представлявано от Н.Х.Т.И.. да заплати на З.Р.Х., с ЕГН ********** *** обезщетение за времето, през което е останала без работа по причина на уволнението в размер на 1710, 17 лв. (хиляда седемстотин и десет лева и седемнадесет стотинки), ведно със законната лихва, считано от 08.08.2017 г. до окончателното плащане.

            ОСЪЖДА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „***“ – с. К., обл. Ш., представлявано от Н.Х.Т.И.. да заплати на З.Р.Х., с ЕГН ********** *** направените по делото разноски от 400 лв. (четиристотин лева).

            ОСЪЖДА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „***“ – с. К., обл. Ш., представлявано от Н.Х.Т.И.. да заплати по сметка на РС – Нови пазар държавна такса общо в размер на 128, 41 лв. ( сто двадесет и осем лева и четиридесет и една стотинки), както сумата от 163 лв. (сто шестдесет и три лева) - разноски за изготвената по делото експертиза.

Решението подлежи на обжалване пред Ш.ския окръжен съд в двуседмичен срок, считано от 20.11.2015 г.

 

 

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: