Р Е Ш Е Н И Е

 

  353

 

гр. Нови пазар,  13.11.2017 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар в публичното си заседание на втори ноември две  хиляди и седемнадесета година, в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : Галина  Николова

СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ: Диана Славова

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 989 по описа на НПРС за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявена е искова молба, съдържаща обективно съединени искове, посочени в чл.310, т.1 от ГПК във вр. с обективно кумулативно съединени искове с правно основание: 1/ по чл. 344, ал.1, т.1 от КТ за отмяна на уволнението и признаването му за незаконосъобразно; 2/ иск по чл. 344, ал.1, т.2 от КТ за възстановяване на предишната месторабота и заеманата длъжност „завеждащ административна служба” в ОУ „Г.С.***“ с. К. и 3/ иск по чл. 344, ал.1, т.3 от КТ вр. чл. 225, ал.1 от КТ за изплащане на  обезщетение за оставането на ищцата без работа за 6 месеца, считано от датата на уволнението – 12.06.2017 г. в размер на 1 740лв.

Ищцата твърди, че е работила при ответника на длъжност „завеждащ административна служба”, съгласно споразумение към трудов договор № 193/20.01.2017 г. на непълно работно време - 4-часов работен ден, на постоянен трудов договор с месечно възнаграждение в размер на 288,50лв.  Трудовото й правоотношение било прекратено по силата на Заповед № 227/07.06.2017 г. на директора на училището на основание чл. 328, ал.1, т.2 от КТ, поради съкращаване на щата. Ищцата твърди, че издадената заповед е незаконосъобразна на следните основания: 1/ поради липса на мотиви и неточно посочване на кое от двете предложения на чл. 328, ал.1, т.2 от КТ е имал предвид работодателя; 2/ не е спазена разпоредбата на чл. 329, ал.1 от КТ относно извършване на подбор преди уволнение, поради съкращаване на щата в някои хипотези – при една или повече от множество еднородни функции при работодателя; 3/ липсва реално съкращаване на щата в училището, т.к е променено само длъжностното наименование на заеманата от ищцата длъжност и 4/ при прекратяване на правоотношението с ищцата не е поискано, респ.не е получено съгласието на синдикалната организация, към която тя членува – председател на синдикалната организация в училището, а именно СБУ/КНСБ при ОУ „***“, поради което е необходимо да има и съгласие на Инспекцията по труда, съгл. чл. 333, ал.1 от КТ. Ищцата твърди, че работодателят е уведомен за членството й в синдикалната организация към датата на прекратяване на правоотношението с писмо с вх. № 1346/31.05.2017 г.

Ищцата сочи, че след прекратяване на трудовото й правоотношение при ответника е останала без работа и поради това претендира изплащане на обезщетение за 6 месеца, считано от датата на уволнението – 12.06.2017 г. в размер на 1 740лв. съгл. чл. 344, ал.1, т.3 от КТ вр. чл. 225, ал.1 от КТ.

Предвид на горното ищцата моли съда да уважи предявените от нея искове.

 

Ответникът оспорва основателността на исковете поради следното: със Заповеди № 225/31.05.2017 и № 226/31.05.2017 г. на Директора на ОУ, е утвърдено ново щатно разписание и поименно щатно разписание, считано от 05.06.2017 г. Основанието за двете заповеди са разпоредбите на чл. 259, ал.1 от ЗПУО (Закон за предучилищното и училищното образование) и чл. 12, ал. 2, т.9 от Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Мотивите били посочени в тях – оптимизация на училищната мрежа, необходимост от промени в щатното разписание поради намаляване на броя на учениците, влошено финансово състояние, стабилизиране на бюджета на училището.

Ответникът сочи, че е налице действително съкращаване на щата, обективирано в новото щатно разписание, съгласно Заповед № 180/17.03.2017 г. и № 181/17.03.2017 г., ведно с длъжностно и поименно щатно разписание, в сила от 01.01.2017 г. до 05.06.2017 г.

Ответникът сочи, че в ОУ „***“ длъжността „завеждащ административна служба“ е единствена, а при съкращаване на единствена длъжност подборът е само право, а при съкращаване на част от бройките за определена длъжност, тогава подборът е задължителен. В конкретния случай длъжността била единствена и поради това не е извършван подбор. Съкращаването на длъжността „завеждащ административна служба“ включва не само половин щатна бройка да бъде заличена от щатното разписание, но и работата, която ще се изпълнява занапред да не се изпълнява, или да се изпълнява от по – малък брой работници или служители и срещу по – ниско възнаграждение, поради влошеното финансово състояние на училището. Изпълняваните от ищцата задължения не били специфични и могат да се изпълняват от всеки друг служител по съвместителство. След съкращаването на длъжността лично директорът извършвал тази дейност. Посочено е, че няма изискване в училището да има щат „завеждащ административна служба“, както и да има друга идентична длъжност със същите задължения.

Ответникът сочи, че на 06.06.2017 г. е проведено общо събрание на педагогическия и непедагогическия персонал на училището, на което е присъствала и ищцата, директора на училището е представила новите щатни разписания за предстоящата 2017/2018 учебна година, като е посочила, че се налагат съкращения поради намаляване на броя на учениците и са връчени две предизвестия за прекратяване на трудови правоотношения – на ищцата и на счетоводителя. Предизвестията били подписани от двете служителки без възражения. От страна на работодателя било направено до ищцата искане с изх.№ 232/06.06.2017 г. за посочване на наличието на закрила по чл. 333 от КТ, в което било посочено, че ищцата следва да представи информация дали попада в категориите на защитени по чл. 333 от КТ лица. Ищцата веднага била написала собственоръчно и представила отговор с вх. № 1359/06.06.2017 г., че не боледува от болести, посочени в Наредба № 5, за които е предвидена закрила. Ответникът сочи, че по- късно на същия ден (06.06.2017 г.), в късния следобед, ищцата и счетоводителката заявили на директорката, че били синдикални членове на КНСБ и представили копия на празни бланки формат А4 на челна страница на членска карта и списък за информация на брой синдикални членове, месечен доход, членски внос за м.януари. След това директорката отново събрала педагогическия персонал и запознала всички с представените документи. В тази връзка ответника представя протокол – декларация № 1370/07.06.2017 г., изготвена и подписана от всички членове на педагогическия съвет, с приложени празни бланки, в т.ч на ищцата. През следващите три дни – 07-09.06.2017 г. ищцата била в отпуск по болест, а когато се върнала на работа на 12.06.2017 г. й е връчена заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение.

На 14.08.2017 г. ищцата се явила в училището в с. К. и подала заявления с вх. №№ 1618/14.08.2017 г. и 1619/14.08.2017 г. за изплащане на обезщетения по чл. 222 от КТ и заявление с вх. № 1620/14.08.2017 г. за представяне на копия от документи и искане за изплащане на обезщетение на основание чл. 32, ал.1 от КТД. Представила е копие от членска карта за удостоверяване, че е синдикален член.      Ответника сочи, че в картата е посочено само, че едва тогава, за първи път ищцата е представила документ за членство в синдикална организация, но в СО на СБУ при Средно училище „Г.Ст.***“ гр. К., а не в училището в с. К., където ищцата е работила. Ответникът сочи, че т.к от защита по чл. 333 от КТ се ползват лица, които са членове на синдикална организация в съответното предприятие по месторабота, а не и такива, които осъществяват синдикалната си дейност извън тях. В случая липсвали данни ищцата да е изпълнявала синдикални дейности в ОУ „***“ с. К.. Представената карта само удостоверявала, че ищцата е платила членски внос за м.юни и юли 2017г.

Ответника сочи, че представеното към исковата молба протокол №1/25.05.2017 г. за учредяване на синдикална организация към СБУ /КНСБ при ОУ „Г.Ст.***“ с. К., на което са присъствали трима членове и един гост, няма доказателства за регистриране на организацията, няма данни от регионален или централен орган същата да е регистрирана и да съществува като такава, няма данни за вписване (молби, заявления и др.), представителство и дейност, заплащане на членски внос и др.синдикални и административни дейности. Ответникът сочи, че датата 25.05.2017 г. е неучебен ден и такова събрание на територията на училището не е провеждано.

Ответникът сочи, че към датата на прекратяване на правоотношението с ищцата на територията на училището няма действаща синдикална организация, че ищцата е член на такава организация, че е синдикален лидер в такава и няма доказателства да е избран от централното ръководство на КНСБ орган, който по принцип дава или отказва да даде съгласие за уволнение или съкращаване на щат на синдикален член или синдикален ръководител в съответната организация по местонахождение на учебното заведение, от което е уволнен или съкратен.

Ответникът сочи, че в периода от 29.06.2017 г.до 21.07.2017 г. в представляваното училище са извършени три проверки от ИТ Ш. и не са констатирани нарушения във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата.

Предвид на горното ответникът сочи, че има мотиви за промяната на щатните разписания; подбор не е извършван, т.к щатната бройка за тази длъжност е само една; има реално съкращаване на щата с валидно взети решения на директора на училището и съответни нови длъжностни разписания, считано от 05.06.2017 г.; към 12.06.2017 г. ищцата не е била член на каквато и да е синдикална организация в РБ, поради което и не може да има съгласие или отказ на такава организация за прекратяване на правоотношението с ищцата. Не е необходимо разрешение от ИТ Ш. и поради декларирането от самата ищца, че не страда от заболявания, посочени в Наредба № 5; не са извършвани от директора на каквито и да е действия за недопускане на синдикална дейност в училището, нито е имало опит за отстраняване на членове на ръководство на синдикална организация, т.к такава не е създадена в ОУ „Г.Ст.***“ с. К..

Поради горното ответникът моли да се отхвърлят предявените искове и да му присъдят направените по делото разноски, представя списък на разноските.

 

Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното:

По иска по чл.344, ал.1, т.1 от КТ за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, съдът установи следното:

Видно от приложените по делото копие от трудов договор № 122/30.11.2009 г.ищцата е била в трудови правоотношения с ответника ОУ „** ***“ с. К., представлявано от Н.Х.Т.И., когато е започнала на длъжност „касиер – домакин“ на ½ щатна бройка и при месечно възнаграждение в размер на 150лв.

По силата на допълнително споразумение № 179/08.02.2010 г. ищцата е била преназначена от длъжността „касиер – домакин“ на длъжността „Завеждащ административна служба“ на ½ щатна бройка. Приложена е и длъжностната й характеристика за новата длъжност, връчена на 08.02.2010г.

С анекс към трудовия договор № 193/20.01.2017 г., считано от 01.01.2017 г. ищцата е преназначена на длъжност „завеждащ административна служба” на 0,5 щат, при непълно работно време – 4 часа и при възнаграждение в размер на 265лв., както и 23.85лв. за продължителна работа (в размер на 9%). Съгласно анекса работника има право на платен годишен отпуск от 20 работни дни.

По делото са приложени заповеди №№ 345/10.09.2016 г. и 3/15.09.2016 г. за възлагане на конкретни дейности относно воденето на различните книги, дневници и регистри в училището.

По делото е приложено предизвестие № 229/06.06.2017 г., с което директора на ОУ „** ***“ с. К. е известила ищцата за съкращаване на щата, поради което и на основание чл. 326, ал.2 от КТ вр. чл. 328, ал.1, т.2 от КТ след изтичане на 30 дневния срок за предизвестие ще бъде прекратено трудовото правоотношение на посоченото основание. Посочено е също, че при неспазване на срока за предизвестие ще бъде изплатено обезщетение в размер по чл. 220, ал.1 от КТ.

Със заповед № 227/07.06.2017 г. правоотношението с ищцата е прекратено на основание чл. 328, ал.1, т.2 от КТ, като е посочено, че причини за това са съкращаване на щата. В заповедта е посочено да се изплатят на работника обезщетения по чл. 224, ал.1 от КТ за неизползван отпуск от 12 дни и по чл. 220, ал.1 от КТ в размер на 1 БТВ за неспазен срок на предизвестието.

За установяване на обстоятелствата, касаещи извършеното уволнение на ищцата по делото е приложено нейното трудово досие, както и допълнително събраните писмени материали.

По делото е приложена заповед за утвърждаване на щатното разписание в училището № 180/17.03.2017 г., считано от 01.01.2017 г.и съгласно която утвърденото длъжностно разписание е неразделна част от нея. Съгласно тази заповед и приложеното длъжностно разписание се установява, че считано от 01.01.2017 г. в ответното училище има 0,5 щат за длъжността „завеждащ административна служба“. Общата щатна численост на персонала на училището е 14 души, от които педагогическия персонал е 11 души и 3 щата непедагогически длъжности.

От приложената в трудовото досие на ищцата Заповед № 223/31.05.2017 г. на същата директорката на училището е разрешила ползването на 1 ден платен годишен отпуск, на 05.06.2013 г., като в заповедта е посочено, че лицето има право на 13 дни платен годишен отпуск и 1 ден синдикални за 2017г., както и остават да ползва 12 дни платен годишен отпуск за 2017 г. Заповедта е изготвена от ищцата и е подписана от директорката на училището.

Със Заповед № 225/31.05.2017 г., на основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, и чл. 12, ал.2, т.9 от Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г., с която е утвърдено ново длъжностно щатно разписание на училището, в сила от 05.06.2017 г. посочено е, че поради налице намаляване на броя на учениците и влошено финансово състояние с цел оптимизиране на бюджета на училището се  закрива 1 бр. за длъжността „Счетоводител-оперативен“; 1 бр. за длъжността „завеждащ административна служба“ и 1 бр.  за длъжността „огняр“.

Приложено е и новото щатно разписание в сила от 05.06.2017 г., съгласно което общата щатна численост е 12,5 щата, от които 11 педагогически и 1,5 щата непедагогически. Относно последните от щатното разписание са отпаднали длъжностите на „Счетоводител –оперативен“, „завеждащ административна служба“ и „огняр“.

 

От представените писмени доказателства се установява още, че с писмо от дата 17.05.2017 г. на Председателя на Общинския Координационен съвет на СБУ/КНСБ, Г.Г.ев до директора на ОУ „Г. Ст.***“ с. К. е отправена молба за съдействие за провеждане на Учредително събрание на Синдикална организация на СБУ/КНСБ при ОУ „Г. Ст.***“. Посочено е, че планираната дата е 25.05.2017 г. от 14,00ч. в сградата на училището в учителската стая.

Писмото е получено в училището с вх. № 1276/17.05.2017 г.

По делото е приложен протокол № 1 от 25.05.2017 г. за проведено Учредително събрание на Синдикалната организация към СБУ при ОУ „** ***“, на което са присъствали лицата Г. Д. Г.ев, председател на ОбКС гр. К. към СБУ/КНСБ, на което за председател на събранието е била избрана З.Р.Х. и за протоколчик Ф.Ф.Р. (ищцата). На това събрание е взето решение за учредяване на СО към СБУ/КНСБ при ОУ „** ***“ и са избрани за председател на синдикалната организация З.Р.Х. с 5 годишен мандат, секретар – касиер Ф.Ф.Р. (ищцата) също с 5 годишен мандат, както и за председател на стачния комитет с 5 годишен мандат е избрана Р.А.Х.. Ищцата е избрана още и за председател на КРК с 5 годишен мандат.

С писмо от 31.05.2017 г., председателят на Об.КС, Г. Г.ев е уведомил ръководството на ОУ „** ***“, че на 25.05.2017 г. е учредена Синдикална организация към СБУ/КНСБ с председател З.Р.Х.,  секретар – касиер Ф.Ф.Р. и председател на стачния комитет Р.А.Х..

Писмото е получено в училището на същата дата с вх. № 1346/31.05.2017 г. на ОУ „** ***“.

Със заповед от същата дата № 225/31.05.2017 г. директорката Н.Т.И. изготвила и утвърдила ново длъжностно щатно разписание на училището, в сила от 05.06.2017 г., с което се взема решението за съкращаване на щата на ищцата, а на следващия ден е връчено и предизвестието за уволнение № 229/06.06.2017 г.

На 06.06.2017 г. на ищцата е връчено предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение № 229/06.06.2017 г. на основание чл. 328, ал.1, т.2 от КТ, както и искане от работодателя с изх. № 232/06.06.2017 г., дали лицето попада в някоя от категориите на защитените по чл. 333 от КТ лица. Посочени са необходимите за представяне документи в случай на наличие на болест съгласно Наредба №5.

Ищцата е попълнила декларация само за липсата на заболяване по Наредба № 5. Самата декларация собственоръчно написана е приложена на л. 32 от делото.

 

На 12.06.2017 г. на ищцата е връчена Заповед № 227/06.06.2017 г.за прекратяване на трудовото правоотношение, считано от 08.06.2017 г.на основание чл. 328, ал.1, т.2 от КТ, която е връчена на 12.06.2017 г. и посочено в нея дължимо обезщетение по чл. 224, ал.1 от КТ в размер на неизползван платен годишен отпуск за 12 дни и по чл.220, ал.1 от КТ за неспазен срок на предизвестието. 

От намиращата се в трудовото досие на ищцата справка от НАП № 27388173016186/13.06.2017 г. се установява, че работодателят е изпратил уведомлението за прекратяване на трудовия договор с ищцата, съгл. чл. 62, ал.5 от КТ на същата дата.

 

От показанията на разпитаните по делото свидетели се установява още, че на 06.06.2017 г. в голямото междучасие от 09,30ч. до 10,00ч., директорката на училището е събрала всички работещи в училището служители и работници (педагогически и непедагогически персонал) в учителската стая, където връчила предизвестия за съкращаване на щата на ищцата и на св. З. Х., която работила на длъжност „счетоводител –оперативен“. Директорката поискала от ищцата и от другата служителка да попълнят декларация по чл. 333 от КТ, че не страдат от заболявания, налагащи тяхна специална закрила при уволнение, съгласно Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда. На събранието ищцата и другата уволнена служителка подписали декларация, че не страдат от заболявания по Наредба № 5, изискващи специална закрила при уволнение. По делото е приложена саморъчно написаната от ищцата декларация с вх.№ 1359/06.06.2017 г. за това, че не страда от болестите по Наредба №5, л.32. Друго ищцата не е декларирала.

Свидетелката Х. сочи, че към датата на връчване на предизвестието за уволнение все още тя и колежката й, ищцата не са си били получили членските карти в синдиката, но директорката лично е била уведомена за тяхното членство в учредената синдикална организация. Свидетелката Х. сочи, че други въпроси освен връчване на предизвестията за уволнение на ищцата и на нея не са били обсъждани на проведеното на 06.06.2017 г. събрание, на което присъствала и тя.

От останалите присъствали на събранието на 06.06.17 г. лица, св. А.Б. сочи, че директорката обявила, че поради намаляване на броя на децата ще бъдат съкратени служители от администрацията. Това били „двете служителки Ф. и З.“. От нейните показания се установява, че на събранието били прочетени предизвестията и подписани от съответните служителки. С това събранието приключило и учителите продължили работата си в учебните часове до края на работния ден. Свидетелката Б. сочи, че около обяд, малко след събранието, на което присъствали всички, в т.ч и уволнените, директорката отново ги събрала, но вече само педагогическия персонал, и тогава тя показала членските книжки на ищцата и св. Х. към СБУ/КНСБ. Книжките били непопълнени, всичко било „чисто“, не било попълнено. На това второ по ред за този ден събрание не присъствали ищцата и другата уволнена служителка, и тогава се взело решение да се изготви протокол – декларация (л.43 от делото), подписан от общо 8 лица, с която се описва проведеното първо събрание от 9,40ч., както и че след него двете служителки, на които са връчени предизвестията са заявили и представили членски карти за синдикални членове на КНСБ. На това второ по реда си събрание са представени и самите членски карти. Свидетелката А.Б. сочи, че св. Г. Г.ев, в качеството си на председател на ОбС СБУ/КНСБ е посетил училището на 15.05.2017 г. и предложил да се възстанови синдикалната организация, т.к в училището дълги години имало такава, но тя изразила мнение, че не желае да стане неин член. Посещението било с цел да се направи предложение за създаване на СО и да се установят причините поради които тя е преустановила дейността си.

Установява се, че след уволнението на ищцата, дейностите, които тя е извършвала съобразно длъжностната си характеристика се изпълняват от директорката – тя завежда входящата и изходяща кореспонденция, сама попълва и извежда заповедите, които издава, лично раздава фишовете за заплати, а при нейното отсъствие се замества от някой от учителите.

В показанията си св. Б. Х. също потвърждава, че през м.май в училището пристигнал св. Г.ев с предложение за създаване на синдикална организация, т.к до м.юни 2016 г. е имало такава. Закриването й е станало поради проблеми в работата на тогавашния председател свързани с членския внос на синдикалните членове. За учредяването на синдикална организация се разбрало едва на второто събиране на учителите.

Свидетелката С. А. също потвърждава, че до м.май 2016 г. е имало синдикална организация. Свидетелката потвърждава казаното и от другите свидетели, че на второто събиране на 06.06.2017 г. директорката като ги събрала, вече само учителите, заявила пред всички, че двете служителки, на които връчила предизвестията били синдикални членове и показала празните членски книжки.

 

По делото като свидетел е разпитан и Г. Г.ев, който работи като учител в СУ „** ***“ в гр. К., и който е председател на синдикална организация на СБУ/КНСБ в Община К., той е и общински координатор. Същия заявява, че по негова инициатива е била създадена синдикалната организация в ОУ „Г. Ст.***“ в с. К. на 25.05.2017 г. Веднага след избирането му за общински координатор на СБУ, т.к знаел, че до 2016 г. е съществувала синдикална организация в с. К., се заел с нейното възстановяване. Предишната синдикална организация е съществувала до назначаването на настоящата директорка през лятото на 2016 г. В предишната организация ищцата е била член на СБУ/КНСБ. Свидетелят сочи, че след постъпването на настоящата директорка имало неписана забрана за съществуване на синдикална структура. В същото време постъпвали сигнали и напускали служители на училището в с. К., които искали защита, т.к не им се изплащали всички обезщетения.

През м.април свидетелят се свързал първо със своя колежка от ответното училище (свидетел на ответната страна), а след това и с директорката и предложил да възстановят организацията. В края на м.април посетил училището провел среща с колектива и им обяснил необходимостта от създаване на такава организация, т.к имало сигнали за нарушения. Срещата се провела в учителската стая. След тази среща в продължение на около месец се водили преговори, от които станало ясно, че има заплаха от страна на директорката, че такава организация не трябва да има. В средата на м.май ищцата и З. Р. се свързали със свидетеля и му казали, че имат готовност да учредят синдикална организация в училището. На 17.05.2017г. св. Г.ев изпратил писмо до директорката на училището, което е с вх.№ 1276/17.05.2017 г. и с което я уведомява за предстоящото учредяване на СО, а на 31.05.2017 г.също с писмо я уведомява за вече учредената на 25.05.2017 г. СО. Писмото е с вх.№ 1346/31.05.2017 г. В последното писмо е посочил кои са избраните членове и председател.

Свидетелят Г.ев сочи, че на 05.06.17г. изпратил ведомост за членски внос и членски книжки. Свидетелят сочи, че до датата на изпращането на членските книжки не е успял да поръча изработването на печат на СО. На следващия ден от получаването на книжките, директорката отнела същите от Ф..

След връчването на предизвестията за уволнение, ищцата се свързала със св.Г.ев и му обяснила за случващото се, като той я уверил, че нямат право да я уволнят. Тогава ищцата станала член на СО в СУ „** ***“ в гр. К., т.к тя вече не можела да работи в училището в с. К., и придобила членска карта № 42 от 06.06.2017 г.

По делото, към отговора на исковата молба е приложено копие от членската карта на ищцата № 42 с отразено в нея, че е към СУ „Г.Ст.***“ гр. К. и отбелязване за платен членски внос за м.юли 2017г.

По делото е приложено писмо от Регионален съвет на КНСБ – Ш., с изх.- № 28/09.10.2017 г., от което се установява, че към 07.06.2017 г. на територията на Основно училище „** ***“ има регистрирана СО към СБУ-КНСБ. Писмото е подписано от областния координатор на КНСБ – А. Д..

С писмо изх. № 1162/24.10.2017 г. от СБУ, изпълнителен комитет е посочено, че легитимността на всяка синдикална организация на СБУ се удостоверява от съответния Общински координационен съвет на синдиката.

Приложен е и Устава на СБУ – КНСБ, съгласно който Синдикатът на българските учители е доброволна, независима организация за защита на гражданските права и свободи, на социално-икономическите, трудово-правните и професионалните права и интереси на работещите в образованието. СБУ е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в полза на своите членове.

Съгласно чл. 9 от Устава, член на СБУ може да бъде всеки работещ или пенсионер от образователната система. В чл. 16, т.1 от Устава е посочено, че основна структурна единица на СБУ е синдикалната организация, която се изгражда в училището, детската градина и т.н, при наличие на не по – малко от 3 души. В т.2 е посочено, че се допуска изграждане на СО и при по-малко от 3 души членове, ако това е организация за индивидуални членове към Общ.КС на СБУ.

 

По делото е приложено копие от допълнително споразумение към трудов договор № 218/15.06.2017 г. между училището и лицето М. Ю. М., заемащ длъжността „огняр“, с който служителят се преназначава на длъжността „чистач“ на 0,5щат на 4 часово работно време и възнаграждение в размер на 242лв.

 

По делото е приложено копие от договор за извършване на външна услуга с личен труд от 12.06.2017 г. между директора на училището и лицето Г. К. А. от гр. Ш., с който е възложено на последната извършването на месечно счетоводно обслужване на училището за периода от 12.06.2017 г. до 31.12.2017 г. при месечно възнаграждение в размер на 150лв.

 

По делото е назначена съдебно икономическа експертиза, която сочи, че брутното трудово възнаграждение на ищцата за м.май 2017г. е било в размер на 296,15лв. и дължимото обезщетение по чл. 344, ал.1, т.3 от КТ във вр. чл. 225, ал.1 от КТ е в размер за един месец от 296,15лв., а за шест календарни месеца 1 776,90лв. Разноските за експертизата в размер на 170лв. са изплатени от бюджета на съда.

 

Относно претенцията по чл.344, ал.1 т.1 от КТ и въз основа на описаните факти, съдът намира, че от правна страна се установява, че към датата на уволнението ищцата е работила при ответника на постоянен трудов договор, непълно работно време на длъжността „завеждащ административна служба“. Преди прекратяването на трудовото й правоотношение с ответника, съгласно Заповед № 227/07.06.2017 г. на Директора на ОУ „** ***“ с. К. е било извършено съкращаване на щата, съгласно заповеди №№ 225 и 226 от 31.05.2017 г. и сред съкратените длъжности е тази на ищцата „завеждащ административна служба“. Наличието на действително извършено съкращение на три длъжности в ответното училище се доказва от представеното по делото предшестващо съкращението щатно разписание утвърдено със Заповед № 180/17.03.2017 г.и последвалото след съкращението на щата ново щатно разписание и поименно щатно разписание на длъжностите, утвърдено със заповед № 226/31.05.2017 г. , в сила от 05.06.2017 г. До 05.06.2017 г. общата щатна численост е била 14 души (11педагогически и 3 непедагогически персонал), а след 05.06.2017 г. става 12,5 щата, от които 11 щата педагогически и 1,5 непедагогически персонал. Съкратените щатове са посочени, съгласно заповедта са: 1 бр. за длъжността „Счетоводител-оперативен“; 1 бр. за длъжността „завеждащ административна служба“ и 1 бр.  за длъжността „огняр“. От събраните по делото доказателства се установява, че е съкратена и длъжността „огняр“, но служителят, който я заема е бил преназначен на длъжност „чистач“ на 0,5щат.

Така се установява, че реално съкратени са ищцата Ф.Ф.Р. и счетоводителката З. Р..

Съдът приема, че извършеното съкращение на щата се доказва от представените от ответника доказателства. В този случай подбор при съкращаването на щата, обаче не може да се претендира, доколкото извършеното съкращаване на посочените в заповедта щатове сочи, че те са само по един за съответната длъжност и конкретно за длъжността, заемана от ищцата „завеждащ административна служба“. В случая не може да се говори за нарушение на чл. 329 от КТ, т.к е невъзможно извършването на подбор на служителите, с цел на работа да останат тези, които имат по – висока квалификация и работят по – добре, т.к липсват предпоставки за подбора, т.к няма друг щат за заеманата от ищцата длъжност „завеждащ административна служба“. Тя е била само половин щат – 0,5, съгласно приложените по делото щатни разписания.

В този смисъл посоченото в предизвестието за прекратяване на правоотношението с ищцата и в самата заповед № 227/07.06.2017 г. основание по чл. 328, ал.1, т. 2 от КТ действително е било налице.

Съдът приема за доказано по делото обстоятелство, че към датата на прекратяване на трудовия договор и дори към датата на връчване на предизвестието за неговото прекратяване е била надлежно учредена синдикална организация към Синдиката на българските учители (СБУ) към КНСБ, извършено на 25.05.2017 г., когато се е провело учредително събрание, и на което са присъствали трима члена, сред които и ищцата. Това учредително събрание е проведено съгласно изискванията на чл. 16 от Устава, поради което е легитимно. На това събрание ищцата, която е била служител в училище ОУ „** ***“ с. К., заемала е длъжността „завеждащ административна служба“ и е отговаряла на изискванията на чл. 9 от Устава е станала член на синдикалната организация и е била избрана за „секретар – касиер“ с 5 годишен мандат. Учредяването на синдикалната организация към СБУ/КНСБ при ОУ „** ***“ е станало известно регионалния съвет на КНСБ – Ш., както сочи писмо с изх. № 28/09.10.2017 г. Писмото е подписано от областния координатор на КНСБ – А. Д..

От това следва, че към датата на връчване на предизвестието и на заповедта за прекратяване на правоотношението с ищцата, последната е била член на синдикалната организация Синдикат на българските учители (СБУ) към КНСБ, считано от 25.05.2017 г.

Относно учредяването на синдикалната организация и това, че ищцата е станала неин член директорката на училището е била надлежно уведомена и към датата на връчване на предизвестието и след това до издаване и връчване на заповедта за уволнение. Това се доказва от приложените по делото писмени доказателства, носещи входящ номер на ответника, както и от събраните гласни доказателства. Директорката на училището, също и работодател на ищцата, е била не само устно уведомена от св. Г.ев в края на м.април за предстоящото му посещение в училището му намерение за създаване на синдикална организация към СБУ, но и писмено, с писмо от 17.05.2017 г. Писмото е с вх. № при училището 1276/17.05.2017 г. След провеждането на самото събрание на 25.05.2017 г. отново с писмо с вх. № 1346/31.05.2017 г. при ОУ „** ***“ с. К., областният координатор, св. Г.ев е уведомил ръководството на училището, в частност директора, че на 25.05.2017 г. е проведено учредителното събрание и е създадена синдикална организация при училището, с председател З. Р. Х., секратар-касиер Ф.Ф.Р. и председател на стачния комитет Р.А.Х..

За разлика от наличието на заболявания, посочени в Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда, обн., ДВ, бр. 33 от 28.04.1987 г., в сила 1.01.1987 г., които е добре да бъдат декларирани още при постъпването на работа на лицето или при настъпване на съответното заболяване, с цел осигуряване от страна на работодателя на необходимата здравословна среда за работа на това лице, съгласно изискванията на ЗЗБУТ, то членството в синдикална организация не е необходимо да бъде декларирано от работника, а е достатъчно надлежно уведомяване на работодателя за това, каквото по настоящето дело се установява, че е било извършено. По тази причина и ищцата е декларирала въз основа на отправеното й на 06.06.2017 г. искане от работодателя с изх. № 232/06.06.2017 г., намиращо се в трудовото досие, само липсата на обстоятелства относно Наредба №5. Самата декларация собственоръчно написана е приложена на л. 32 от делото.

Освен това, категорично опровержение, че ответника не е знаел за учредената синдикална организация, както и членството на ищцата в нея е приложената към трудовото досие на ищцата заповед № 223/31.05.2017 г., подписана от директорката на училището, с която е разрешила ползването на 1 ден платен годишен отпуск, на 05.06.2013 г., като в заповедта е посочено, че лицето има право на 13 дни платен годишен отпуск и 1 ден синдикални за 2017г., както и остават да ползва 12 дни платен годишен отпуск за 2017 г. Подписването на тази заповед от страна на директора на училището потвърждава  нейното известяване за членуването на ищцата в синдикална организация.

Доказателства, гласни, чрез разпитаните присъствали на събранието на 06.06.2017 г. учители и служители се събраха в достатъчна степен и те по еднозначен и категоричен начин сочат, че скоро след проведеното в 09,40ч. събрание, на което били връчени двете предизвестия на уволнените служителки, директорката отново събрала учителския персонал, без ищцата и другата служителка, на която е връчено предизвестие и уведомила всички, че двете са синдикални членове, представила празните (непопълнени) членски карти и ведомост, които педи това св. Г.ев изпратил, а директорката по неговите показания е отнела от ищцата.

Всичко това доказва, че на работодателя е било известно, че на 25.05.2017 г. е била учредена синдикална организация и ищцата Ф.Ф.Р. е станала неин член и за времето до издаване на заповедта за уволнение това е станало известно и на всички присъствали на събранието на 06.06.2017 г.членове на колектива на училището, особено на тези, които са присъствали на второто събиране.

От това следва, че преди издаването на заповед № 227/07.06.2017 г. на директора на училището ищцата е била член на СО в ответното училище и дори е била член на синдикалното ръководство в нея като секретар-касиер.

Съгласно разпоредбата на чл. 333, ал.3 от КТ се предвижда особен вид закрила на работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му. Тази защита се дава при посочените в закона основания за прекратяване на правоотношението с такъв служител и сред тях е съкращаване на щата – чл. 328, ал.1, т.2 от КТ. Тази особена защитна мярка е различна от специалната закрила, която се дава по закон, съгл. Глава петнадесета на КТ (чл. 301-321 КТ). Съгласно разпоредбата на чл. 333, ал.3 от КТ работодателят може да уволни работник или служител, в т.ч.член на синдикалното ръководство в предприятието, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация.

Съгласно чл. 21, ал.1, т. 5 от Устава на СБУ/КНСБ, изпълнителният комитет на СБУ взема решение по чл. 333, ал.3 от КТ, по искане на директора на учебното заведение, придружено със становище на СО в учебното заведение и ОбщКС, както и мнението на лицето.

Поради това, че ищцата е била член на синдикалното ръководство на учредената на 25.05.2017 г. СО при ОУ „** ***“, като секретар –касиер, то в случая е приложима разпоредбата на чл. 333, ал.3 от КТ, а не тази на ал.4, която предвижда преди уволнение на работник или служител, в случаите когато това е предвидено в колективен трудов договор, при съкращаване на щата задължение преди уволнението да се иска предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието. Именно, с оглед на качеството на ищцата на член на синдикалното ръководство е приложима разпоредбата на чл. 333, ал.3, а не на ал.4 от КТ. Независимо от това и в двата случая съгласието от съответния орган (по чл. 333, ал.3 вр. чл. 21, ал.1, т. 5 от Устава на СБУ/КНСБ това е изпълнителният комитет на СБУ, а по чл. 333, ал.4 от КТ това е решение на СО при училището), се дава по предшестващо самото уволнение искане на директора на училището. Това следва от разпоредбата на чл. 333, ал.7 от КТ, съгласно който тази закрила се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение. Следователно към датата на 12.06.2017 г., т.к тогава е връчена заповедта за уволнение на ищцата.

В тази връзка следва да се посочи, че в периода от 06 до 12.06.2017 г. са настъпили промени, които имат значение за правилното установяване на всички обстоятелства, свързани с уволнението на ищцата. След връчване на предизвестието за уволнение на 06.06.2017 г., ищцата след връчването му е уведомила св. Г.ев и още на същата дата е била вписана като член на СО в СУ „** ***“ гр. К., което се установява от представената й членска карта, в която е посочена дата на зачисляване 06.06.2017 г. и отбелязване за платен членски внос за м. юни и юли 2017 г., л.36 от делото. Доколкото към тази дата правоотношението на ищцата не е било все още окончателно прекратено, то тя продължава макар и с предизвестие за уволнение, да е служител на ОУ „Г.Ст.***“ с. К. и с това отговаря на изискванията за член на СО, съгласно Устава на СБУ.

Заповед № 227/07.06.2017 г. на директора на училището за уволнение на ищцата е връчена на 12.06.2017 г.

Съдът намира, че с издаването на заповедта за уволнение № 227/06.06.2017 г. и преди нейното връчване са нарушени разпоредбите на чл. 333, ал.3 от КТ, т.к не е искано и не е взето предвид съгласието за уволнение на ищцата на Изпълнителния изпълнителният комитет на СБУ, дадено съгл. чл. 21, ал.1, т. 5 от Устава на СБУ.

 

 

 

 

В настоящият случай работодателят не е спазил процедурата по издаване на оспорената заповед за уволнение, тъй като не е поискал предварително съгласие на посочения в чл. 21, ал.1, т.5 от Устава синдикален орган – Изпълнителния комитет на СБУ.

От всичко гореизложено съдът приема, че предявеният от ищцата иск по чл. 344, ал.1, т.1 от КТ е основателен и следва да бъде уважен, като бъде признато за незаконно уволнението й, извършено със Заповед № 227/06.06.2017 г., считано от 08.06.2017 г., която е връчена на 12.06.2017 г. и същото да се отмени.

 

Относно претенцията по чл.344, ал.1 т.2 от КТ, от доказаността и основателността на иска по чл. 344, ал.1, т.1 от КТ се обуславя и решението на останалите предявени от ищцата искове, а именно искът по чл. 344, ал.1, т.2 от КТ за възстановяване на предишната работа, заемана от ищцата преди уволнението й.

Съгласно представените по делото писмени доказателства се установи по несъмнен начин, че ищцата преди уволнението си е работила в ОУ „** ***“ с. К. на длъжността „завеждащ административна служба“ с код по НКПД 41102001.

 

В този смисъл поради доказаността на този иск, то ищцата следва да бъде възстановена на заеманата преди уволнението й работа, а именно „завеждащ административна служба“ с код по НКПД 41102001.

 

Относно претенцията по чл.344, ал.1 т.3 от КТ вр. чл.225, ал.1 от КТ, съдът установи следното: по делото е представено копие от трудовата книжка на ищцата (л.9 от делото), съгласно което се вижда, че след освобождаването й от работодателя –ответник същата е останала без работа. Въпреки, че самата книжка от представеното по делото копие не се установява дали е надлежно приключена към датата на уволнението съгл. чл. 6 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, то след последния запис в нея, съдържащ на стр. 24-27 от нея печат на училището, други записвания няма.

От дадените в съдебно заседание обяснения от ищцата, към 02.11.2017 г. същата не е започвала друга работа по трудово правоотношение. Регистрирана е в Бюрото по труда, съгласно представената в съдебно заседание регистрационна карта с посочена в нея дата за посещение на 08.11.2017 г.

От изготвената по делото съдебно икономическа експертиза се установява, че брутното трудово възнаграждение на ищцата за м.май 2017г. е било в размер на 296,15лв. и дължимото обезщетение по чл. 344, ал.1, т.3 от КТ във вр. чл. 225, ал.1 от КТ е в размер за един месец от 296,15лв., а за шест календарни месеца 1 776,90лв. Към датата на постановяване на съдебното решение, считано от датата на прекратяване на правоотношението – 12.06.2017 г. са изминали 5 месеца, поради което и дължимото до момента обезщетение за оставането на ищцата без работа е в размер на 1480,75лв. съдът намира за доказана претенцията в този размер, доколкото от всички кумулативни предпоставки за нейното уважаване, а именно уволнението на ищцата да бъде признато за незаконно, в резултат на уволнението тя е останала без работа, от което да търпи вреди, се доказва по категоричен начин само към датата на постановяване на решението, а не и за бъдеще време.

 

Относно разноските по делото.

Предвид на това, че всички искове на ищцата са уважени на предявените от нея основания и размери, то от това следва и разпределението на разноските по делото, доколкото ищците по трудовите дела са освободени от първоначално внасяне на дължими такси и разноски, съгл. чл. 83, ал.1, т.1 от ГПК. В случаите когато ищците са освободени от предварително заплащане на дължимите такси, дължимите такси и разноски се плащат от осъденото лице, в случай от ответника, съгл. чл. 78, ал.6 от ГПК. Самия ищец има право на заплащане на направените от него разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска, съгл. чл. 78, ал.3 от ГПК.

Относно разноските на ищцата е приложен списък на разноските по чл. 80 от ГПК, и тя претендира такива в размер на адвокатското възнаграждение, което е заплатено в размер на 400лв., съгласно приложения договор за правна защита. Други разноски ищцата не е направила.

Съдът намира, че искането на ищцата за присъждане на направените от нея разноски е основателно и следва да се уважи в пълен размер.

От своя страна поради освобождаването на ищцата от предварително заплащане на разноски, съдът е направил такива за изготвената по делото съдебно икономическа експертиза, за която на вещото лице е изплатено възнаграждение в размер на 170лв., съгласно справка – декларация, приложена на л. 124 от делото и издаден ордер за същия размер.

Тези разноски следва да се платят от ответника в полза на бюджетна на съда.

Ответникът следва да заплати и на основание чл. 78, ал.6 от ГПК и дължимите държавни такси за предявените от ищцата искове. Предвид на обстоятелството, че трудовите дела са безплатни за ищците и по тях не се плащат първоначални такси съгл. чл. 359 от КТ, но при уважаване на исковете по чл. 344, ал.1, т.1 и 2 от  КТ се дължи такса като за дължи такса като за неоценяем иск по чл. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс – до 80 лв., но не по-малко от 30 лв. Съдът намира, че съобразно разпоредбата на чл. 72, ал.2 от ГПК, съгласно която за предявените с една молба искове в защита на различни интереси минималната такса се събира от всички интереси, то за неоценяемите искове по чл. 344, ал.1, т.1 и 2 от КТ следва да се плати именно държавна такса в минимален размер, от по 30лв. .

Относно искът по чл. 344, ал.1, т.3 от КТ, който е оценяем се дължи държавна такса в размер на 4% върху уважения размер, но не по- малко от 50лв, съгл. чл. 1 от Тарифата. Така по иска по  чл.344, ал.1 т.3 от КТ, който се уважава за сумата от 1480,75лв. се дължи държавна такса в размер на 59,23лв.

Общо дължимите от ответника държавни такси са в размер на 119,23лв.

Съдът намира, че въпреки липсата на изрично искане от страна на ищцата за  допускане на предварително изпълнение на решението, в частта на присъденото трудово възнаграждение и обезщетение за оставането без работа, такова следва да се допусне, т.к съгл.чл. 242, ал.1 от ГПК то се постановява служебно и независимо от диспозитивно заявената воля на страните, която е необходимо условие само в посочените в ал.2 случаи.

Съдът съобрази, че в последното по делото съдебно заседание е пропуснал да съобщи на страните точната дата на постановяване на решението си, от която да се счита, че страните са уведомени и да текат сроковете за неговото обжалване, съгл. чл. 315, ал.2 от ГПК. Поради това този пропуск на съда следва да бъде саниран, като се постанови изричното връчване на решението на страните и указание, че срокът за обжалване на решението ще започне да тече от датата на неговото връчване, съгл. чл. 259, ал.1 от ГПК.

Водим от гореизложеното и на основание чл.316 във вр.чл.235  от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ПРИЗНАВА на основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ, УВОЛНЕНИЕТО на Ф.Ф.Р. с ЕГН ********** ***, постановено със Заповед № 227/07.06.2017 г. на Директора на ОУ „** ***“ с. К. с ЕИК 000922188 с адрес с. К., бул. „***” № 62, Н.Х.Т.И., на основание чл. 328, ал.1, т.2 от КТ за прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата, ЗА  НЕЗАКОННО.

 

ОТМЕНЯ на основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ Заповед № 227/07.06.2017 г. на Директора на ОУ „** ***“ с. К. с ЕИК 000922188 с адрес с. К., бул. „***” № 62, Н.Х.Т.И. за прекратяване на трудовото правоотношение с Ф.Ф.Р. с ЕГН ********** *** на длъжност в ОУ „** ***“ с. К. с ЕИК 000922188 „завеждащ административна служба“ с код по НКПД: 41102001.

 

ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл.344, ал.1, т.2 от КТ на предишната работа Ф.Ф.Р. с ЕГН ********** ***, на длъжност в ОУ „** ***“ с. К. с ЕИК 000922188 „завеждащ административна служба“ с код по НКПД: 41102001.

 

ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ вр. чл.225, ал.1 от КТ ОУ „** ***“ с. К. с ЕИК 000922188 с адрес с. К., бул. „***” № 62, представлявано от директора Н.Х.Т.И., ДА ЗАПЛАТИ на Ф.Ф.Р. с ЕГН ********** ***, обезщетение за времето, през което е останала без работа поради уволнението за срок от 5 (пет) месеца в размер на 1480,75лв. (хиляда четиристотин и осемдесет лева и седемдесет и пет стотинки), ведно със законната лихва от предявяване на иска - 14.08.2017 г. до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля искането до пълният му размер от 1740лв.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ОУ „** ***“ с. К. с ЕИК 000922188 с адрес с. К., бул. „***” № 62, представлявано от директора Н.Х.Т.И., ДА ЗАПЛАТИ на Ф.Ф.Р. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 400лв.(четиристотин лева).

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК ОУ „** ***“ с. К. с ЕИК 000922188 с адрес с. К., бул. „***” № 62, представлявано от директора Н.Х.Т.И., ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Нови пазар, направените по делото разноски в размер на 170 лв.(сто и седемдесет лева).

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК вр. чл. 83, ал.3 от ГПК ОУ „** ***“ с. К. с ЕИК 000922188 с адрес с. К., бул. „***” № 62, представлявано от директора Н.Х.Т.И., ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Нови пазар, дължими държавни такси в размер на 119,23лв. (сто и деветнадесет лева двадесет и три стотинки).

 

Допуска на основание чл. 242, ал.1 от ГПК, предварително изпълнение на решението, в частта на присъденото трудово обезщетение за оставането без работа в размер на 1480,75лв. (хиляда четиристотин и осемдесет лева и седемдесет и пет стотинки).

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от датата на връчването му на страната, съгл.чл. 259, ал.1 от ГПК.

 

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

 

                                                          Районен съдия:.....................................                                                                                                          Галина Николова