Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 341

 

гр. Н., 01.11.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

  Районен съд- Н. в публичното заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря Диана Славова, като разгледа докладваното от съдия Г.Николова гражданско дело № 992 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявена е искова молба, съдържаща два обективно съединени искове с правно основание по чл.415, ал.1 от ГПК вр. чл. 124 от ГПК вр. чл. 327 от ТЗ вр. с чл. 79, ал.1 от ЗЗД, за установяване съществуването на вземането по издадена заповед по ч.гр.д. № 673/17г. на НПРС само срещу възразилия ответник Д.Ц.В. ***. Първият иск е за установяване съществуването на вземането на ищеца за сумата от 428,66лв. представляващо главница, и втори иск по чл.415, ал.1 от ГПК вр. чл. 124 от ГПК вр. чл. 327 от ТЗ вр. с чл. 86 от ЗЗД, за установяване съществуването на вземането на ищеца спрямо ответника за сумата от 6,65лв., представляващо претендираната мораторна лихва от датата на падежа на всяка от фактурите до 26.05.2017 г., както и законната лихва от 20.06.2017 г. (датата на предявяване на вземането по заповедта за изпълнение до окончателното изплащане на сумите).

Исковете са спрямо длъжника по заповедно производство, който е подал възражение срещу издадената заповед за изпълнение.

            Основанията за исковете  са по чл. 415 от ГПК вр. 124 от ГПК.

            Ищецът твърди, че ответникът е клиент на ищцовото дружество с клиентски № ***, във връзка с продажба на ел.енергия за обект с абонатен номер ***, находящ се в гр. Н., ул.“ ***“ № ***. Условията за продажба на ел.енергия били регламентирани в ОУ за продажба на ел.енергия на „Енерго- Про Продажби“ АД. Съгласно тези условия (чл. 17, т.2 от ОУПЕЕ) потребителят се задължава да заплаща стойността на фактурираната ел.енергия в сроковете и по начина, определени в ОУПЕЕ, както и че той се счита за надлежно уведомен, че дължи плащане на използваната ел.енергия в посочените срокове, независимо дали е получил предварително писмено уведомление за размера на задължението. неполучаването на фактура не освобождава клиента от задължението му да заплати дължимата сума и абонатът изпада в забава след настъпване падежа на всяка фактура, без да е необходимо изпращането на изрична покана за плащане на дължимите суми. Посочено е, че съгл. чл. 38 от ОУПЕЕ се дължи и законна лихва в случай на забава, считано от първия ден на забавата до пълното погасяване на задължението.

            Ищецът твърди, че ответникът има неплатени задължения в общ размер на 435,31лв., от които 428,66лв. представляващи главница и 6,65лв., представляващо претендираната мораторна лихва от датата на падежа на всяка от фактурите до 26.05.2017 г.

            Претенциите на ищеца се основават на неизпълнени задължения по фактури с №№: ФП 0251592557/13.02.2017 г.; ФП 0252366685/10.03.2017 г. и ФП 0253114454/11.04.2017 г.

            Делото е подсъдно на НПРС, съгласно правилата на местната и родова подсъдност, съгл. Глава ХІІ от ГПК.

 

            Ответницата не е изпратила писмен отговор на иска в рамките на законоустановения срок по чл.131 от ГПК.

В съдебно заседание ответницата се явява и представя доказателства за извършени плащания в пълен размер на заявените от ищеца суми. Прави искане да се отхвърли иска като неоснователен, т.к тя е платила всички задължения.

 

 

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи следното:

Видно е от приложените заверени копия от фактура с № 0251592557/13.02.2017 г. с получател абонат Д.В., за адрес *** с абонатен номер *** на ответницата е начислена сума за доставена и ползвана ел.енергия в размер на 144,37лв.

Съгласно фактура № 0252366685/10.03.2017 г. начислените задължения на ответника към ищеца са в размер на 162,11лв.

Съгласно фактура № 0253114454/11.04.2017 г. начислената сума за доставена и ползвана ел.енергия е в размер на 122,18лв.

Съществуването на задълженията в общ размер на от 428,66лв. представляващо главница не се оспорва от ответницата.

По делото е приложена справка за изчислените лихви до датата на завеждане на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, съгласно която лихвите за забава върху сумите по всяка от фактурите от датата на падежа им до предявяване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение е в размер на 6,65лв.

Ответницата не оспорва съществуването на задължението за лихви също.

В съдебно заседание ответницата представи касова бележка за заплатени към дружеството ищец суми за ползваната ел.енергия по описаните три броя фактури, както следва: по фактура № 0253114454/11.04.2017 г. е платена сума в размер на 122,18лв. и неустойка в размер на 4,58лв. ; по № 0251592557/13.02.2017 г. е платена сума в размер на 144,37лв. и 7,90лв. неустойка за просрочие и по фактура № 0252366685/10.03.2017 г. е платена сума в размер на 162,11лв. и сумата от 7,38лв. неустойка за просрочие.

Общия размер на платените от ответницата главници е от 428,66лв, а сумата на платените неустойки е в размер на 19,86лв.

С това ответницата е заплатила претендираните от ищеца суми в пълен размер.

С оглед на представените по делото доказателства съдът приема, че предявените от ищеца искове са неоснователни и следва да се отхвърлят като такива изцяло.

Поради това, че плащанията, направени от ответницата са извършени след завеждане на исковото производство, на 14.09.2017 г. (делото е образувано на 18.08.2017 г.), но най – вече след вече заведено заповедно производство, по което е издадена заповед за изпълнение, то въпреки, че се отхвърлят исковете на ищеца, съдът приема, че ответницата с поведението си е станала причина за завеждане на делото и поради това тя следва да понесе направените в производствата разноски.

 

В заповедното производство ищецът е направил разноски в размер на 25лв., а в исковото 75лв. за държавни такси. Общо платените държавни такси в двете производства са 100лв.

Освен за държавни такси в заповедното производство са присъдени и 50лв. за възнаграждение за юрисконсулт, които също следва да се присъдят на ищеца по делото.

Съдът намира, че справедливото възнаграждение за юрисконсулт за воденото настоящо дело е също 50лв., колкото е минималния размер по чл. 25, ал.1 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

В този смисъл дължимите от ответницата разноски са в общ размер на 200лв. (100лв. държавни такси и 100лв. възнаграждения за юрисконсулт на ищеца).

Водим от горното и на основание чл. 235 отГПК, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

Отхвърля иска по чл.415, ал.1 от ГПК вр. чл. 124 от ГПК вр. чл. 327 от ТЗ вр. с чл. 79, ал.1 от ЗЗД, предявен от “ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД, с ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление – гр. В. 9009, район ***, бул.“***”, В. *** №258, представлявано от Управителите  П.С.С., Я.Д. и Г.К., срещу Д.Ц.В. с ЕГН ********** ***, за заплащане на сумата от 428,66лв. представляващо главница, ведно със законната лихва от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 673/2017 г., считано от 20.06.2017 г.

 

Отхвърля иска по по чл.415, ал.1 от ГПК вр. чл. 124 от ГПК вр. чл. 327 от ТЗ вр. с чл. 86 от ЗЗД, предявен от “ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД, с ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление – гр. В. 9009, район ***, бул.“***”, В. *** №258, представлявано от Управителите  П.С.С., Я.Д. и Г.К., срещу Д.Ц.В. с ЕГН ********** ***, за заплащане на сумата от 6,65лв., представляващо претендираната мораторна лихва от датата на падежа на всяка от фактурите до 26.05.2017 г.

 

ОСЪЖДА Д.Ц.В. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на “ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД, с ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление – гр. В. 9009, район ***, бул.“***” №258, В. Тауърс – Г, направените по делото настоящето дело и по ч.гр.д. № 673/2017 г. на РС Н. разноски в размер на 200 лв. (двеста лева), от които 100лв. по ч.гр.д. № 673/2017 г. и 100лв. по гр.д. № 992/2017 г.

 

Обезсилва издадената заповед за изпълнение № 357/23.06.2017 г. по ч.гр.д. № 673/2017 г. на РС Н..

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, от връчването му, пред Окръжен съд Шумен.

 

                                                          Районен съдия: ...........................................

                                                                                              Галина Николова