Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 340

 

гр. Нови пазар, 01.11.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

  Районен съд- Нови пазар в публичното заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря Диана Славова, като разгледа докладваното от съдия Г.Николова гражданско дело № 993 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявена е искова молба, съдържаща два обективно съединени искове с правно основание по чл.415, ал.1 от ГПК вр. чл. 124 от ГПК вр. чл. 327 от ТЗ вр. с чл. 79, ал.1 от ЗЗД, за установяване съществуването на вземането по издадена заповед по ч.гр.д. № 779/17г. на НПРС само срещу възразилия ответник Х.С.Д. ***. Първият иск е за установяване съществуването на вземането на ищеца за сумата от 794,79лв. представляващо главница, и втори иск по чл.415, ал.1 от ГПК вр. чл. 124 от ГПК вр. чл. 327 от ТЗ вр. с чл. 86 от ЗЗД, за установяване съществуването на вземането на ищеца спрямо ответника за сумата от 322,28лв., представляващо претендираната мораторна лихва от датата на падежа на всяка от фактурите до 08.06.2017 г., както и законната лихва от 04.07.2017 г. (датата на предявяване на вземането по заповедта за изпълнение до окончателното изплащане на сумите).

Исковете са спрямо длъжника по заповедно производство, който е подал възражение срещу издадената заповед за изпълнение.

            Основанията за исковете  са по чл. 415 от ГПК вр. 124 от ГПК.

            Ищецът твърди, че ответникът е клиент на ищцовото дружество с клиентски № ***, във връзка с продажба на ел.енергия за обект с абонатен номер ***, находящ се в с. М., ул. „***“ № ***. Условията за продажба на ел.енергия били регламентирани в ОУ за продажба на ел.енергия на „Енерго- Про Продажби“ АД. Съгласно тези условия (чл. 17, т.2 от ОУПЕЕ) потребителят се задължава да заплаща стойността на фактурираната ел.енергия в сроковете и по начина, определени в ОУПЕЕ, както и че той се счита за надлежно уведомен, че дължи плащане на използваната ел.енергия в посочените срокове, независимо дали е получил предварително писмено уведомление за размера на задължението. неполучаването на фактура не освобождава клиента от задължението му да заплати дължимата сума и абонатът изпада в забава след настъпване падежа на всяка фактура, без да е необходимо изпращането на изрична покана за плащане на дължимите суми. Посочено е, че съгл. чл. 38 от ОУПЕЕ се дължи и законна лихва в случай на забава, считано от първия ден на забавата до пълното погасяване на задължението.

            Ищецът твърди, че ответникът има неплатени задължения в общ размер на 1117,07лв., от които 794,79лв. представляващи главница и 322,28лв., представляващо претендираната мораторна лихва от датата на падежа на всяка от фактурите до 08.06.2017 г.

            Претенциите на ищеца се основават на неизпълнени задължения по фактури с №№: ФП 0097167154/08.04.2013 г.; ТП 3300876858/23.05.2013 г.

 

            Делото е подсъдно на НПРС, съгласно правилата на местната и родова подсъдност, съгл. Глава ХІІ от ГПК.

            Ответникът е изпратил писмен отговор на иска на 21.09.2017 г., което е в рамките на законоустановения срок по чл.131 от ГПК. С отговора се оспорва изцяло основателността на всеки от двата иска.

            Ответникът твърди, че не е собственик на имота в с. М., ул. „***“ № 10, за който е посочен съответния клиентски и абонатен номер. Твърди, че не е ползвал този имот и спрямо него не съществуват никакви облигационни отношения с ищцовото дружество. Ответникът твърди, че от 12 години живее със семейството си в с. М., на ул. „***“ № 3. Ответникът сочи, че преди 12 години е притежавал имот на ул. „***“, но съседен на посочения в исковата молба и за който се отнасят посочените абонатен номер и клиентски номер, но този имот е бил продаден през 2005 г. на „Плъминг Сървисис“ ЕООД с БУЛСТАТ 104622869, собственост на П.Х., гражданин на Кралство Великобритания, като за това представя НА № *** г. на Нотариус с рег.№ 346 на Нотариалната камара.

            Ответникът оспорва факта, че посочените суми са за отчетена и консумирана ел.енергия за период от време 29.09.2012 г. до 27.03.2013 г., отчетена чрез средство за търговско измерване – електромер 37719985 и начислени на клиентски № *** за абонатен номер *** по смисъла на чл. 26 от ОУДПЕЕ.

            Ответникът оспорва съдържанието на всички изготвени от ищеца документи и констатациите по тях.

            Прави възражение за изтекла погасителна давност за вземането на ищеца, съгл. чл. 111, б.“в“ от ЗЗД.

            Ответникът моли да се отхвърлят исковете на ищеца.

 

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи следното:

Видно е от приложените заверени копия от фактура с № 0097167154/08.04.2013 г. с получател Х.С.Д., за адрес *** с абонатен номер *** на ответника служебно е начислена сума в кВтч 3 178 на стойност 771,79лв.

Съгласно фактура № 3300876858/23.05.2013 г.начислените задължения на ответника към ищеца са в размер на 23,00лв., която сума е за възстановяване на захранването.

Общия размер на посочените задължения е в размер на 794,79лв.

По делото е приложена справка за изчислените лихви до датата на завеждане на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, съгласно която лихвите за забава върху сумите по всяка от фактурите от датата на падежа им до предявяване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение е в размер на 322,28лв.

От представените копие от лична карта на ищеца се установява, че той има постоянен адрес на местоживеене ***. Представено е и удостоверение за настоящ адрес *** пазар, съгласно което от 2001 г. ответникът има следните промени в адреса на местоживеене *** и на ул. „***“ № 3, която промяна е от 18.07.2005 г.

По делото е представено копие от личния регистрационен картон на живущ ***, от който се установява, че това е лицето Р.Д.М., родена на *** г.

Приложен е по делото и НА № *** г., по силата на който ответникът Х.Д. и съпругата му А.М. Д. продават на М.Х.П. собствения си недвижим имот, представляващ масивна жилищна сграда, кухня, сайвант и други стопански сгради със застроено и незастроено дворно място от 1040 кв.м., съставляващо парцел ХІІІ-309 от кв. 45 по плана на с. М..

От показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели, сред които и кмета на с. М., св. К., се установява, че на адрес с. М., ул. „***“ № 10 няма постройка, няма сграда, няма електромер, няма и средства ползващи ел.енергия, както и че ответникът по делото никога не е живял на този адрес в този имот. В имота, описан в исковата молба има само тухли и камъни. Ответникът е живял първоначално в съседен имот на № 12, а след 2005 г. живее на адрес на ул. „***“ № 3. Свидетелите сочат, че в описания от ищеца имот „няма жици, няма ток“.

От представеното копие от дебитно известие № 27299/28.03.2013 г., изготвено от служители на ищцовото дружество се установява, че в него е посочено „няма такова в къщата“, което се отнася за наличие на електромерно табло.

От така описаните доказателства съдът приема, че ответникът по делото не е живял никога на адрес, находящ се в с. М., ул. „***“ № ***. Същия не е клиент на ищцовото дружество с клиентски № *** и абонатен номер ***, поради което и същия не дължи претендираните от ищеца суми по заповедното производство, 794,79лв. главница 322,28лв. мораторна лихва.

Поради гореустановеното, съдът намира, че исковете на ищеца следва да се отхвърлят изцяло, както и да се обезсили издадената заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 779/2017 г.

Поради това, че ответникът не е дал повод за завеждане на иска, както и на заповедното производство, поради това, че не е клиент на ищцовото дружество с посочения клиентски № *** и абонатен номер ***, то същия не дължи направените по делото и по заповедното производство разноски.

Ответникът претендира направените по делото разноски, които са в размер на 120лв.

Съдът намира искането за присъждане на разноски за основателно, съгл. чл. 78, ал.3 от ГПК е същите следва да се присъдят в пълен размер от 120лв. Поради това, че ответникът не представя списък на разноските, съгл. чл. 80, изр.2-ро от ГПК той няма право да иска изменение на решението в частта му за разноските.

 

Водим от горното и на основание чл. 235 от ГПК, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

Отхвърля иска по чл.415, ал.1 от ГПК вр. чл. 124 от ГПК вр. чл. 327 от ТЗ вр. с чл. 79, ал.1 от ЗЗД, предявен от “ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД, с ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление – гр. В. 9009, район ***, бул.“***”, В. *** Г №258, представлявано от Управителите  П. С. С., Я.Д. и Г.К., срещу Х.С.Д. с ЕГН ********** ***, за заплащане на сумата от 794,79лв. представляващо главница, ведно със законната лихва от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 779/17г. на НпРС.

 

Отхвърля иска по чл.415, ал.1 от ГПК вр. чл. 124 от ГПК вр. чл. 327 от ТЗ вр. с чл. 86 от ЗЗД,, предявен от “ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД, с ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление – гр. В. 9009, район ***, бул.“***”, В. *** Г №258, представлявано от Управителите  П. С. С., Я.Д. и Г.К., срещу Х.С.Д. с ЕГН ********** ***, за заплащане на сумата от 322,28лв., представляващо претендираната мораторна лихва от датата на падежа на всяка от фактурите до 08.06.2017 г., както и законната лихва от 04.07.2017 г.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.3 от ГПК, “ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД, с ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление – гр. В. 9009, район ***, бул.“***”, В. *** Г №258, представлявано от Управителите  П. С. С., Я.Д. и Г.К., ДА ЗАПЛАТИ на Х.С.Д. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 120лв. (сто и двадесет лева).

 

Обезсилва издадената заповед за изпълнение № 428/06.07.2017 г. по ч.гр.д. № 779/2017 г. на РС Нови пазар.

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, от връчването му, пред Окръжен съд Шумен.

 

                                                          Районен съдия: ...........................................

                                                                                              Галина Николова