П Р О Т О К О Л  №678

 

гр. Нови пазар, 13.11.2017 г.

 

 Районен съд гр. Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 13.11.2017 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

При участието на секретар Галина Александрова сложи за разглеждане гр. дело № 65 по описа за 2016 год., докладвано от съдия МАРКОВА

           

На поименното повикване в 11,50 часа се явиха: 

 

За ищците О.Ю.И. и Н.А.И., ред. призовани, не се явяват, не изпращат представител.

Ответникът В.А.Р., ред. призован, не се явява, не изпраща представител.

Съдът докладва постъпилата молба от адв. С. в качеството й на процесуален представител на ищците по делото, в която сочи, че поради оттегляне на иска моли производството да се прекрати.

От страна на адв. С. Т., пълномощник на ответниците по делото в нарочна молба, постъпила на 10.11.2017 г. е изразено съгласие с направеното оттегляне на иска.

Съдът смята, че при това положение не следва да се дава ход на делото. доколкото е заявено оттегляне на иска, то делото следва да се прекрати. Оттеглянето е заявено от процесуален представител адв. Г. С., която е упълномощена с права, включително да се отказва от исканията, да ги намалява, изменя, да сключва спогодби, така че на нея е дадено това право от името на доверителите й, както и да депозира оттеглянето на иска. От страна на ответниците чрез представителя им е заявено съгласие с това, чрез процесуалния им представител адв. Тошева, също надлежно упълномощена. Предвид това производството следва да бъде прекратено, ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл.232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради оттегляне на иска.

ОСЪЖДА ищците по делото О.Ю.И., с ЕГН **********, с пост. адрес: ***
и Н.А.И., ЕГН **********,
с пост. адрес: ***, ДА ЗАПЛАТЯТ държавна такса по сметка на Районен съд Нови пазар в размер на 30 ЛЕВА /ТРИДЕСЕТ ЛЕВА/.

Това определение на съда подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7-дневен срок от съобщаването на страните.

Заседанието завърши в 12.00 часа. 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: