О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

№ 119

гр.НОВИ  ПАЗАР,23.02.2017г.

 

  Светла Радева –районен  съдия при Районен съд Нови пазар  в закритото  си заседание проведено на двадесет и трети февруари през две хиляди и шестнадесета година,като разгледа докладваното гр.дело  №44/2017г.по описа на НПРС,за да се произнесе,взе предвид:

 

       Делото е образувано по обективно съединени искове с правно основание чл.128 от КТ,чл.215 от КТ във вр.с чл.31 ал.1 от НСКСЧ,чл.270 ал.2 от КТ и чл.86 ал.1 от ЗЗД.,предявени от Х.Й.Х. с ЕГН:**********,с адрес:г***,действащ чрез адв.М. М. от АК-Ш. с кантора в гр.Н.,обл.Ш.,ул.“***“№33 офис 7 против „СОМАТ“АД-клон В.,със седалище и адрес на управление на клона –гр.В. 3700, „Северна промишлена зона“,клон на „СОМАТ“АД с ЕИК-831635144,със седалище и адрес на управление:гр.С.,1138,р-н М.,ж.к.“***“,“***“№1.

        Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника,като в срока по чл.131 от ГПК същият е подал писмен отговор,в който,наред със становище по допустимостта и основателността на предявените искове е направил и възражение за местна неподсъдност на делото пред Районен съд Нови пазар.

       Възражението е подадено в срока по чл.119 ал.3 от ГПК и се явява процесуално допустимо,а разгледано по същество-основателно поради следните съображения:

        Съгласно раздел II глава ХII на ГПК,общата подсъдност е уредена в чл.105 от ГПК,според която правна норма „Искът се предявява пред съда,в района на който е постоянния адрес или седалището на ответника“.Чл.108 ал.1 предл.последно от ГПК допуска „по спорове,възникнали от преки отношения с техни поделения или клонове,исковете могат да се предявят и по тяхното местонахождение“.От своя страна чл.114 от ГПК „работникът може да предяви иск срещу работодателя си и по мястото,където той обичайно полага своя труд“.

     В случая не е налице хипотезата на чл.116 от ГПК,при наличието на която ищецът да насочи исковата си претенция по правилата на изборна подсъдност,а следва да спазва реда за предявяване на иска,предвиден в посочените законови разпоредби.

      И понеже нито в исковата молба се сочи,нито са представени доказателства в насока,че ищецът обичайно полага своя труд по местоживеенето си,то очевидно е,че с оглед пасивната легитимация на предявените от него искове,родово и местно подсъден да се произнесе по същите е Районен съд Видин,а не Районен съд Нови пазар.

      Ето защо,НПРС счита,че следва да прекрати производството при себе си и изпрати делото по подсъдност на Районен съд Видин.

      Водим от гореизложеното,на основание чл.118 ал.2 от ГПК,съдът

 

                                      О     П   Р    Е    Д     Е    Л    И   :

 

     ПРЕКРАТЯВА   производството по гр.дело №44/2017г.по описа на Районен съд Нови пазар поради местна неподсъдност .

     ИЗПРАЩА делото за разглеждане на Районен съд –В..

     Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Шумен с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                           РАЙОНЕН   СЪДИЯ:/ П /