О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 165

 

Гр. Нови пазар, 20.03.2017 г.

 

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в закрито заседание от 20.03.2017 г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 115 по описа на НПРС за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по искова молба, подадена от Гаранционен фонд, гр. С., представлявано от изп. директор Б.М. и С.С. и с пълномощник по делото адв. М.П. от АК-Т. срещу ответницата С.К.Р. ***. Твърди се, че ответницата е управлявала МПС без да спазва достатъчно дистанция и така виновно причинил ПТП, от което възникнали щети за спиращото пред нея МПС. Тъй като за управляваното от ответницата МПС нямало сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, щетата била поета от Гаранционен фон и възлизала в размер на 530,17 лв. Иска се заплащане на тази сума, както и направените в производството разноски.

Производството е във фазата по събиране на доказателства.

            На 20.03.2017 г. е постъпила молба от Гаранционен фонд, гр. С., представлявано от изп. директор Б.М. и С.С., с която заявява, че оттегля иска.

            Съгласно разпоредбата на чл. 232 от ГПК, ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото. Водим от горното, съдът намира, че е сезиран с искане за оттегляне на иска, направено от правоимащо лице (самите законни представители на ищеца) до първото заседание на делото, поради което и на основание чл. 232 от ГПК, производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от всичко гореизложено, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 115 по описа за 2017 г. на НПРС.

Определението може да се обжалва пред ШОС в 7-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :    .....................................

                                                                                                                   Петина Николова