О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 158

 

Гр. Нови пазар, 16.03.2017 г.

 

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в закрито заседание от 16.03.2017 г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 124 по описа на НПРС за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Делото е образувано по искова молба, подадена от адв. Т.М. от ВАК, като пълномощник на В. Г., К.Г. и К.Г. и тримата ТУРСКИ ГРАЖДАНИ срещу Л.Х.Ю., Н.С.Ю., Ф.Л.Х. и „Каолин“ АД. В исковата молба се твърди, че ищците са собственици на общо 1/3 ид.ч. от процесните недвижими имоти, подробно описани в исковата молба, по наследство. Установили, че първите двама ответници като съпрузи се снабдили с нотариален акт за собственост на имота по давност, след което ги дарили на дъщеря си (третия ответник). Последната пък продала два от имотите на „Каолин“ АД. Ищците оспорват фактът, че първият ответник е придобил имота на основание давностно владение и искат от съда да го признае за собственици на основание наследство на общо 1/3 ид.ч. от процесните имоти по наследство като осъди последните двамата ответници да им предадат владението на имотите.

            На 16.03.2017 г. е постъпила молба вх. рег. № 1667 от процесуалния представител на ищците – адв. Т.М. от ВАК, с която заявява, че ищците се отказват от иска изцяло, тъй като е постигната извънсъдебна спогодба с ответниците. Моли производството по делото да бъде прекратено.

            Адв. М. в пълномощното, което е представила с молбата, е овластена да се отказва от исканията на ищците, поради което трябва да се приеме, че е изпълнено изискването за наличие на изрично пълномощно по чл. 34, ал. 3 от ГПК

            Съгласно разпоредбата на чл. 233 от ГПК, ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника във всяко положение на делото.

Водим от горното, съдът намира че е сезиран с изявление, съдържащо отказ от иска, направено от правоимащо лице, поради което и на основание чл. 233 от ГПК, производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от гореизложеното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 124 по описа за 2017 г. на НПРС, поради оттегляне на иска от ищеца.

Определението може да се обжалва пред ШОС в 7-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :    .....................................

                                                                                                                  Петина Николова