О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н    И     Е

                                                        №324

                                   Гр.Нови  пазар,05.06.2017г.

 

  Районен съд Нови пазар в закрито съдебно заседание,проведено на пети юни през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

                                                       Районен съдия:СВЕТЛА  РАДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.д.№296 по описа за 2017 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Делото е образувано по четири обективно съединени иска с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК,обективно съединени с искане по чл.537 ал.2 от ГПК,предявени от М.И.М. и М.И.М.,действуващи чрез пълномощника си адв.И. К.Т.-ШАК срещу Ц.М.К. и В.Т.К.,двамата с постоянен адрес:***.

     При проверка за редовността на исковата молба,съдът констатира,че същата страда от нередовности,изразяващи се в следното:

    Не са представени скица и данъчна оценка на процесните недвижими имот,което е абсолютно изискване както за вписване на исковата молба в Службата по вписвания, определяне на цената на иска и на дължимата държавна такса по делото и най-вече за правилната индивидуализация на имотите..

     Не  е внесена следващата се държавна такса при предявяване на всеки от исковете,определима съобразно разпоредбата на чл.69 ал.1 т.2 във вр.чл.71 ал.2 от ГПК във вр.чл.1 от Тарифа за ДТССГПК.

    Не е внесена дължимата държавна такса по сметка на Агенция по вписванията ,за вписване на исковата молба.

    С разпореждане №737/16.03.2017г.съдът е оставил исковата молба без движение,като е указал на ищците  в 1-седмичен срок от връчване на съобщението на съда да отстранят нередовностите в исковата молба,както следва:

       1/Да представят скица и данъчна оценка на процесните  недвижими имоти /в съответния брой екземпляри –по делото,за ответниците и за Служба вписвания /.,

      2/Да посочат цената на всеки иск

      3/Да внесат следващата се държавна такса върху предявените искове,както и да внесат следващата се държавна такса за вписване на исковата молба.

     УКАЗВА на ищците,че при неотстраняване на констатираните нередовности в указания им от съда срок,,исковата молба и доказателствата към нея ще им бъдат върнати,а производството по делото-прекратено.

   Съобщението е връчено на ищците,чрез пълномощника им адв.И.Т. на 20.03.32017г.,като по тяхно искане за удължаване на срока, на основание чл.63 ал.1 от ГПК съдът е удължил срока за отстраняване на констатираните нередовности в ИМ с 1 месец,считано от изтичане на предходния-27.04.2017г.,т.е. до 27.05.2017г.Това изрично е съобщено на ищците чрез пълномощника им.

    В указания от съда /удължен /срок,ищците отново не са отстранили нередовностите в исковата си молба,поради което,на основание чл.129 ал.3 от ГПК ,исковата молба и приложенията към нея следва да им бъдат върнати,а производството по делото –прекратено.

     Водим от гореизложеното,на основание чл.129 ал.3 във вр.чл.127 ал.1 т.3,ал.2,чл128 т.2 и т3 от ГПК,съдът

 

                                     О   П  Р   Е   Д    Е   Л    И   :

 

    ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №296/2017г.по описа на Районен съд Нови пазар ,поради неотстраняване от ищците на нередовностите в исковата молба в указания им от съда срок.

     Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Шумен в частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на ищците.

 

                                                    РАЙОНЕН    СЪДИЯ: