О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Нови пазар, 03.04.2017 г.

 

            Ат. Маркова – съдия при Районен съд – Нови пазар в закрито заседание на трети април през две хиляди и седемнадесета година, като съобрази данните по докладваното гражданско дело №338 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Делото е образувано по повод предявен иск за делба на основание чл.34 от ЗС във вр. с 341 и сл. от ГПК от страна на ищците М. Й. и Е.Й., двамата живущи в Република Турция, представлявни по делото от адв. Т. М. от АК - В. против ответниците И.Й., Ш. *** и М.Й., живущ в Република Турция.

            Съгласно извършена служебна справка, на съдията докладчик стана известно, че към настоящия момент в РС – Нови пазар е образувано и е висящо производство по гражданско дело №298/2017 г., образувано отново въз основа на предявен иск за делба, но от Ш.Й. и И.Й. против М. Й.,Н. А. Й. и И. Н.М. /последният баща на Е.Й./.

Двете производства са образувани по предявени искове за делба на едни и същи недвижи имоти – земеделски земи, находящи се в землището на с. Б., обл. Ш., като по гр.д. №298/2017 г. е направено и искане за допускане до делба на дворно място с построена жилищна сграда, находящо се в с. Б..  Очевидно е, че в случая в РС – Нови пазар са висящи две дела между същите страни, образувани на едно и също основание, с едно и също искане. Независимо, че по двете производства има различия в съделителите, то доколкото се касае за производство за делба на имоти, в което следва да участват всички лица, легитимиращи се като собственици на имотите, то следва да се приеме, че страните по двете производство са идентични. Предвид това са налице основанията по чл.126, ал.1 от ГПК и по-късно образуваното производство следва да се прекрати. В случая по-късно заведеното дело е това по гр.д. №338/2017 г. и то следва да бъде прекратено, а на основание чл.213 от ГПК, материалите по него следва да се присъединят към гр.д. №298/2017 г. на РС – Нови пазар.

Ето защо и на горепосочените основания съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №338 по описа за 2017 година на Новопазарския районен съд.

            ПРИСЪЕДИНИЯВА материалите по настоящото гр.д. №338/2017 г. към гражданско дело №298/2017 г. на НпРС.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: