П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 10.07.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 10.07.2017 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

При участието на секретар Галина Александрова сложи за разглеждане гр. дело № 373 по описа за 2017 год., докладвано от съдия МАРКОВА

 

На поименното повикване в 10.00 часа се явиха: 

 

Ищецът С.И.М., ред. призован, не се явява, за него се явява адв. С.Е. ***, ред. упълномощена.

Ответникът С.С.М., ред. призован, се явява лично.

 

Становище по хода на делото.

Адв. Е. – Да се даде ход на делото.

Ответник С.М. – Да се гледа делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва изготвеният проект за доклад по делото, но междувременно констатира, че страните са постигнали съдебна спогодба, която са представили в писмен вид по делото.

 

Съдът запитва страните поддържат ли постигнатата спогодба.

 

Адв. Е. – Действително с колегата от другата страна, както и страните постигнахме спогодба, която подписахме и виждам, че е представена по делото. Поддържаме спогодбата и молим да бъде одобрена във вида, в който е депозирана.

Ответник С.М. – Постигнахме спогодба и моля тя да бъде приета от съда.

 

 

Съдът констатира, че страните са сключили следната спогодба:

Страните приемат за установено по между си следното:

 

Сключеният договор за покупко-продажба в нот. акт 110, том  8, регистрационен № ***, дело № *** от 20.07.2016 г. на нотариус Петър А., с рег. № 346 и район на действие НпРС, с който договор ищецът С.И.М., ЕГН **********,***,

Е ПРОДАЛ С.С.М., с ЕГН **********, с пост. адрес: ***, представляван от адв. В.А. от АК – Ш.,

Следният недвижим имот, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ СГРАДА с идентификатор № *** /три шест пет осем седем точка пет нула две точка две осем едно точка четири точка две три/, с предназначение ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива 1 /едно/ с площ 36.00 кв. м. /тридесет и шест квадратни метра/, с адрес гр. К., обл. Ш., ул. „***“ № ***, /***/, вход Б /буква „Б“/, етаж 4 /четири/, апартамент 23 /двадесет и три/, находящ се в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор № *** /три шест пет осем седем точка пет нула две точка две осем едно/ при граници на същия етаж: ***.4.22; ***.4.24, под обекта: ***.4.20, над обекта – няма, ВЕДНО С ПРИЛЕЖАЩОТО МУ ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 14 /четиринадесет/, с площ 4 кв. м /четири квадратни метра/, при граници: отдолу – земя, от дясно – изба № 15, отгоре – търговска площ и приспадащите се идеални части от общите части на сградата и на правото за строеж, ЗАЕДНО СЪС СГРАДА с идентификатор № 36587.502.1198.5 /три шест пет осем седем точка пет нула две точка едно едно девет осем точка  пет/, със застроена площ от 18 кв. метра /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, с предназначение  - ГАРАЖ, с адрес: гр. К., обл. Ш., разположена в поземлен имот с идентификатор 36587.502.1198 /три шест пет осем седем точка пет нула две точка едно едно девет осем/, при граници: ПИ 36587.502.1270, сграда 36587.502.1198.6, сграда 36587.502.1198.16 и сграда 36587.502.1198.4, като договорът е нищожен, като симулативен при условията на абсолютна симулация по чл.26, ал.2, педл.5 от ЗЗД.

 

Спогодили се:

Ищец: С.И.М. ............................

/за ищеца адв. Е./ 

 

Ответник: С.С.М. ..................

Съдът смята, че така сключената спогодба не противоречи на закона, на морала, поради което смята, че тя следва да бъде одобрена.

Съдът констатира, че спогодба е сключена от ищеца чрез процесуалния му представител адв. Е., но същата разполага с представителната власт да сключва съдебна спогодба.

В този случай половината от внесената държавна такса следва да бъде върната на ищеца и предвид горното съдът определи

Предвид горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА СКЛЮЧЕНАТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ СПОГОДБА: по силата, на която страните приемат за установено, че

Сключеният договор за покупко-продажба в нот. акт 110, том  8, регистрационен № ***, дело № *** от 20.07.2016 г. на нотариус П. А., с рег. № 346 и район на действие НпРС, с който договор ищецът С.И.М., ЕГН **********,***,

Е ПРОДАЛ С.С.М., с ЕГН **********, с пост. адрес: ***, представляван от адв. В.А. от АК – Ш.,

Следният недвижим имот, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ СГРАДА с идентификатор № *** /три шест пет осем седем точка пет нула две точка две осем едно точка четири точка две три/, с предназначение ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива 1 /едно/ с площ 36.00 кв. м. /тридесет и шест квадратни метра/, с адрес гр. К., обл. Ш., ул. „***“ № ***, /***/, вход *** /буква ***/, етаж 4 /четири/, апартамент 23 /двадесет и три/, находящ се в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор № *** /три шест пет осем седем точка пет нула две точка две осем едно/ при граници на същия етаж: ***.4.22; ***.4.24, под обекта: ***.4.20, над обекта – няма, ВЕДНО С ПРИЛЕЖАЩОТО МУ ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 14 /четиринадесет/, с площ 4 кв. м /четири квадратни метра/, при граници: отдолу – земя, от дясно – изба № 15, отгоре – търговска площ и приспадащите се идеални части от общите части на сградата и на правото за строеж, ЗАЕДНО СЪС СГРАДА с идентификатор № 36587.502.1198.5 /три шест пет осем седем точка пет нула две точка едно едно девет осем точка  пет/, със застроена площ от 18 кв. метра /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, с предназначение  - ГАРАЖ, с адрес: гр. К., обл. Ш., разположена в поземлен имот с идентификатор 36587.502.1198 /три шест пет осем седем точка пет нула две точка едно едно девет осем/, при граници: ПИ 36587.502.1270, сграда 36587.502.1198.6, сграда 36587.502.1198.16 и сграда 36587.502.1198.4, като договорът е нищожен, като симулативен при условията на абсолютна симулация по чл.26, ал.2, предл.5 от ЗЗД.

На осн. чл.78, ал.9 от ГПК на ищеца да се върне половината от внесената държавна такса в размер на 87.61 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по наст. гр. дело № 373 по описа на НпРС за 2017 г.

Настоящото определение в частта относно одобрението на спогодбата е окончателно, а в частта на прекратяване на производството подлежи на обжалване в седмичен срок от днес.

 

Заседанието завърши в 10.40 часа.

Протоколът изготвен в с.з.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: