О   П   Р    Е    Д    Е   Л   Е   Н    И    Е

                                                                                        №686

                                                               Гр.Нови  пазар,20.11.2017г.

 

Районен съд Нови пазар в закрито съдебно заседание,проведено на двадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                 Районен съдия :СВЕТЛА  РАДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №523 по описа за 2017 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Делото е образувано по отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК,предявен от В.И.М. с ЕГН::**********,***,представляван от пълномощника си адв.П. *** срещу „ЕнергоПро Продажби „АД,със седалище и адрес на управление:гр.В. 9009,бул.“В.В.“ №258, В. *** –кула Г, ЕИК:103533691,представлявано от Б.П., Я.Д.,П.С.,с цена на иска 4 118.99лева.

    Ищецът твърди,че едноличната му ЕТ“Евън –В.М.“е клиент на ответното дружество,като й е открита партида за заплащане на електроенергия по кл.№*** и аб.№***,относно търговски обект,находящ се на адрес:гр.Нови пазар,ул.“***“№***.

  Правният му интерес за упражняване на този отрицателен установителен иск обосновава с наличието на извънсъдебен спор между него и „Енерго-Про Продажби“АД относно дължимостта на процесната сума – 4 118.99лв.,въпреки,че по отношение на същата все още не е инициирано принудително събиране.

    Излага съображения в подкрепа на исковата си претенция.

    Моли да бъде призован на съд с ответника и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което на основание чл.124 ал.1 от ГПК,признае за установено между него и „срещу „ЕнергоПро Продажби „АД,със седалище и адрес на управление:гр.В. 9009,бул.“В.В.“ №258, В. *** –кула Г, ЕИК:103533691,че той не дължи сумата в размер на 4 118.99лв.,начислена под формата на корекция на сметка за недоставена и неконсумирана електроенергия в обект,находящ се в област Ш.,гр.Н.,ул.“***“№*** за периода от 16.02.2016г.до 15.02.2017г.

    Моли да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

     В съдебно заседание,чрез пълномощника си адв.П.,ищецът поддържа исковата си претенция.

     Ответникът „ЕнергоПро Продажби „АД чрез процесуалния си представител адв.Б. Г. –ШАК оспорва предявения иск,както по допустимост,така и по основание и размер.Моли съдът да прекрати производството по делото поради процесуална недопустимост на така предявения иск,аалтернативно –да го отхвърли като неоснователен и недоказан.

      В съдебното заседание,проведено на 17.10.2017г.съдът е счел делото за изяснено от фактическа и правна страна и е обявил,че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

     Това определение следва да бъде отменено от съда и постановено друго,за прекратяване на производството по делото,поради следните съображения:

      Предявен е иск от физическото лице В.И.М.,който,макар,че навсякъде в исковата молба да заявява,че спорната сума касае недоставена и неконсумирана електроенергия в обект,находящ се в област Ш.,гр.Н.,ул.“***“№*** за периода от 16.02.2016г.до 15.02.2017г,стопанисван от фирмата му ЕТ“Евън –В.М.,в петитума на исковата молба прави искане да бъде признато за установено спрямо него/т.е.в качеството му на физическото лице-ищец В.И.М./ ,че той не дължи сумата в размер на 4 118.99лв.,начислена под формата на корекция на сметка за недоставена и неконсумирана електроенергия в гореописания търговски обект.

     Имуществото на ЕТ се състои от личното имущество на физическото лице и от имуществото на предприятието на ЕТ.И макар,че за всички свои права и задължения ,независимо дали са от сферата на гражданския или търговския оборот,едноличният търговец отговаря с едно и също имущество,доколкото чл.15 от ТЗ предвижда,че предприятието може да се прехвърля като съвкупност от права,задължения и фактически отношения,в този смисъл,имуществото на физическото лице,което е регистрирало ЕТ ,условно може да бъде разделено на негово „лично имущество „ и „имущество на неговото предприятие“.

     Тъй като физическото лице и едноличният търговец съществуват като различни субекти в правния мир-първото от тях,притежаващо индивидуализиращи белези съгласно ЗЛС /име,пол,възраст,постоянен и настоящ адрес,семейно положение/, а ЕТ като правен субект се дефинира от Търговския закон / фирма,наименование,седалище,представителство/и е различна активната им и пасивна процесуална легитимация при наличие на правен спор във връзка и по повод на обществените /търговски отношения,в които участва физическото лице или търговеца.В конкретния случай,доколкото ищецът В.И.М. не е посочил нито в исковата молба,нито в адвокатското пълномощно,с което като негов пълномощник се легитимира адвокат П. П.,че е предявил иска,в качеството си на представляващ ЕТ“Евън –В.М. „,то предявения от него в качеството му на физическо лице иск се явява процесуално недопустим,поради което съдът следва да отмени протоколното си определение,с което е счел делото за изяснено от фактическа и правна страна и е обявил,че ще се произнесе с решение в законния срок,като производството по делото следва да бъде прекратено.

     С оглед изхода на делото,на основание чл.78 ал.4 от ГПК, ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника направените по делото разноски  съобразно представения списък за разноски по чл.80 от ГПК в размер на 1566.00лв./от които 1236.00лв.адвокатско възнаграждение, 300.00лв.депозит за изготвяне на първоначална и повторна съдебно- технически експертизи и 30.00лв.за призоваване на свидетели.

     Водим от гореизложеното,съдът

 

                                             О      П    Р     Е    Д    Е   Л   И    :

 

    ОТМЕНЯ протоколното си определение от съдебно заседание,проведено на 19.10.2017г..,с което е счел делото за изяснено от фактическа и правна страна и е обявил,че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

    ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отрицателния установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК,предявен от   В.И.М. с ЕГН::**********,***,представляван от пълномощника си адв.П. *** срещу „ЕнергоПро Продажби „АД,със седалище и адрес на управление:гр.В. 9009,бул.“В.В.“ №258, В. *** –кула Г, ЕИК:103533691,с искане да бъде признато за установено,че ищецът не дължи сумата в размер на 4 118.99лв.,начислена под формата на корекция на сметка за недоставена и неконсумирана електроенергия в обект,находящ се в област Ш.,гр.Н.,ул.“***“№*** за периода от 16.02.2016г.до 15.02.2017г.,поради процесуална недопустимост на иска.

    ОСЪЖДА ищеца В.И.М. с ЕГН::**********,***,представляван от пълномощника си адв.П. *** да заплати на ответника „ЕнергоПро Продажби „АД,със седалище и адрес на управление:гр.В. 9009,бул.“В.В.“ №258, В. *** –кула Г, ЕИК:103533691, представлявано от Б.П., Я.Д.,П.С.,направените по делото разноски в размер на 1566.00лв./хиляда петстотин шестдесет и шест лева/.

      Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Шумен в 1-седмичен срок от съобщаването до страните,че е изготвено.

 

                                                                                    РАЙОНЕН   СЪДИЯ: