О   П   Р    Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

№449

Гр.Нови  пазар,04.08.2017г.

 

 Св.Радева-районен съдия при Районен съд Нови пазар,като разгледа докладваното гр.дело №651 по описа за 2017 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

    Делото е образувано по обективно съединени искове с правно основание чл.422 във вр.чл.415 ал.1 от ГПК във вр.чл.318  и сл.от ТЗ във вр.чл.86 ал.1 от ЗЗД,с цена на исковете,както следва:главница – 710.52лв., мораторна лихва за забава за периода 01.11.2014г.-16.03.2017г.в размер на 86.50лв.,предявени от „В. и К. –Ш.“ООД,представлявано от управителя инж.К.Г.М.,с пълномощник по делото гл.юристконсулт Д.К. против Й.Р.Л.,***.

    Съдът е пристъпил към размяна на съдебните книжа,като препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника на 05.07.2017г.

    Междувременно,на 04.08.2017г.е постъпила молба от ищеца /с вх.№4847/04.08.2017г./,с която е заявил,че длъжникът Й.Р.Л. му е изплатил изцяло дължимата сума,ведно с направените от дружеството разноски по делото,поради което,на основание чл.232 от ГПК оттегля изцяло предявения иск..

    Съдът намира,че доколкото не е насрочено и проведено съдебно заседание,не е необходимо препис от молбата да бъде връчван на ответника,съответно да му се даде възможност да изрази становище по молбата.Молбата се явява процесуално допустима,същата следва да бъде уважена,ето защо,на основание чл.232 от ГПК,съдът

 

                                                    О   П   Р   Е    Д   Е   Л   И   :

 

      ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №651/2017г.по описа на Районен съд Нови пазар поради оттегляне на иска.

     Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. с частна жалба в 1-седмичен  срок от  връчването му на страните.

 

                                                                                    РАЙОНЕН   СЪДИЯ: