П Р О Т О К О Л  ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 658

 

гр. Нови пазар, 08.11.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 08.11.2017 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

При участието на секретар БОЙКА АНГЕЛОВА сложи за разглеждане Гр. дело  № 970 по описа за 2017 год.,  докладвано от съдия МАРКОВА

 

На поименно повикване в 10.00 часа се явиха : 

Ищцата, ред.призована се явява лично и с адв. Ив.Д. от ШАК, ред.упълномощена.

Ответникът, ред.призован се явява.

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по даване ход на делото.

Адв. Д. – Да се даде ход на делото.

Ответник – Да се гледа делото.

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

                                                   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът констатира, че страните по делото са сключили спогодба.

            Адв. Д. – Поддържаме сключената спогодба. Към настоящия момент правим корекция в спогодбата, относно увеличение на режима на лични контакти и увеличение на издръжката и тя ще бъде изцяло в интерес на детето. Режима на лични контакти е всяка първа, трета и пета когато месеца има пет седмици в петък от 18.00 часа до неделя в 18.00 часа с преспиване. Всяка нечетна година по от 09.00 часа на 24.12. до 18 часа на 26.12. с преспиване, всяка четна година през официалните почивни дни по нова година от 09.00 часа на 31.12. до 18.00 часа на 02.01. с преспиване. Първите два дни през официалните празнични дни по Великден при четна година от 10 часа на първия ден – петък до 18 часа на втория ден – събота, с преспиване. Вторите два дни през официалните дни по Великден при нечетна година от 10 часа на третия ден – неделя до 18 часа на четвъртия ден – понеделник с преспиване. Ако дните съвпадат с графика на бащата за лични контакти то се изпълнява режима на празници. Първата половина от пролетната ваканция когато стане ученичка от първия ден на ваканция от 10 часа до петия ден на ваканцията до 18 часа с преспиване. Последните два дни от есенната ваканция когато детето е ученичка от10 часа на първия на двата дни до18 часа на двата дни с преспиване. На 08.08. когато е рождения ден на детето 2 часа през деня или 2 часа вечерта по допълнителна уговорка между майката и бащата в зависимост от заетостта на детето и родителите. Уговорката следва да бъде уточнена до 28.07. всяка година между родителите както и 1 месец през лятото разделен на два пъти по 15 дни. Когато майката не е в платен годишен отпуск като уточнението по отношение на личните контакти следва да бъде направено до 30.05. на всяка текуща година с оглед планиране на почивка на детето с родител. По отношение на издръжката бащата се задължава да заплаща такава в размер на 130 лв.

            Ответник – Поддържам сключената спогодба. Съгласен съм родителските права по отношение на детето Д. да бъдат предоставени на майката, съгласен съм същото да живее при нея, също така съм съгласен с режима на лични контакти, както и съм съгласен да заплащам издръжка в размер на 130 лв.

 

Съдът констатира, че страните са сключили следната

 

С П О Г О Д  Б А :

 

Родителските права спрямо малолетното дете Д.С.К., с ЕГН ********** се предоставят на майката Д.Д.И., с ЕГН ********** ***.

На бащата С.П.К., ЕГН ********** се определя режим на лични контакти с детето както следва: всяка първа, трета и пета  /когато месеца има пет седмици/ седмица от месеца, в петък от 18.00 часа до неделя в 18.00 часа с преспиване.

Всяка нечетна година през официалните почивни празнични дни по коледа от 09.00 часа на 24.12. до 18 часа на 26.12., с преспиване.

Всяка четна година през официалните почивни дни по Нова година от 09.00 часа на 31.12. до 18.00 часа на 02.01., с преспиване.

Първите два дни през официалните почивни празнични дни по Великден при четна година от 10 часа на първия ден – петък до 18 часа на втория ден – събота, с преспиване.

Вторите два дни през официалните почивни празнични дни по Великден при нечетна година от 10 часа на третия ден – неделя до 18 часа на четвъртия ден – понеделник с преспиване. Ако дните съвпадат с графика на бащата за лични контакти то се изпълнява режима за празници.

Първата половина от пролетната ваканция когато стане ученичка, от първия ден на ваканция от 10 часа до петия ден на ваканцията до 18 часа, с преспиване. Последните два дни от есенната ваканция когато детето е ученичка от 10 часа на първия от двата дни до18 часа на втория ден с преспиване.

На 08.08. когато е рождения ден на детето 2 часа през деня или 2 часа вечерта по допълнителна уговорка между майката и бащата в зависимост от заетостта на детето и родителите. Уговорката следва да бъде уточнена до 28.07. на всяка година между родителите.

Един месец през лятото разделен на два пъти по 15 дни, когато майката не е в платен годишен отпуск като уточнението по отношение на личните контакти следва да бъде направено до 30.05. на всяка текуща година, с оглед планиране на почивка на детето с родител, като бащата  взема детето от гр. Н., ул. „***“ №*** и го връща пак на този адрес.

Страните се съгласяват детето да живее при майката, на адрес гр. Н., ул. „***“ №***.

Бащата С.П.К., ЕГН ********** се задължава да заплаща ежемесечна издръжка за малолетното дете Д.С.К., с ЕГН ********** в размер на 130 лв., чрез майката и законен представител Д.Д.И., с ЕГН ********** ***, с падеж всяко десето число на месеца за който се отнася, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на законови причини за нейното изменяване или прекратяване, считано от датата на подаване на исковата молба -10.08.2017 г.

 

 

 

 

 

С П О Р А З У М Я Л И    С Е :

 

 

 

           

            ИЩЦА Д.И.: ..........................................................

                                                                          /Д.  И./

 

 

 

           

            ОТВЕТНИК С.К.: .....................................................

                                                                                  /С.К./

 

 

 

            Съдът намира, че така сключената спогодба следва да бъде одобрена, а производството по делото прекратено, същата не противоречи на закона и са защитени интересите на детето, поради което

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА сключената спогодба по настоящото дело между страните, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо малолетното дете Д.С.К., с ЕГН ********** на майката Д.Д.И., с ЕГН ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ на бащата С.П.К., ЕГН ********** режим на лични контакти с детето както следва: всяка първа, трета и пета  /когато месеца има пет седмици/ седмица от месеца, в петък от 18.00 часа до неделя в 18.00 часа с преспиване.

Всяка нечетна година през официалните почивни празнични дни по коледа от 09.00 часа на 24.12. до 18 часа на 26.12., с преспиване.

Всяка четна година през официалните почивни дни по Нова година от 09.00 часа на 31.12. до 18.00 часа на 02.01., с преспиване.

Първите два дни през официалните почивни празнични дни по Великден при четна година от 10 часа на първия ден – петък до 18 часа на втория ден – събота, с преспиване.

Вторите два дни през официалните почивни празнични дни по Великден при нечетна година от 10 часа на третия ден – неделя до 18 часа на четвъртия ден – понеделник с преспиване. Ако дните съвпадат с графика на бащата за лични контакти то се изпълнява режима за празници.

Първата половина от пролетната ваканция когато стане ученичка, от първия ден на ваканция от 10 часа до петия ден на ваканцията до 18 часа, с преспиване. Последните два дни от есенната ваканция когато детето е ученичка от 10 часа на първия от двата дни до18 часа на втория ден с преспиване.

На 08.08. когато е рождения ден на детето 2 часа през деня или 2 часа вечерта по допълнителна уговорка между майката и бащата в зависимост от заетостта на детето и родителите. Уговорката следва да бъде уточнена до 28.07. на всяка година между родителите.

Един месец през лятото разделен на два пъти по 15 дни, когато майката не е в платен годишен отпуск като уточнението по отношение на личните контакти следва да бъде направено до 30.05. на всяка текуща година, с оглед планиране на почивка на детето с родител, като бащата  взема детето от гр. Н., ул. „***“ №*** и го връща пак на този адрес.

ПОСТАНОВЯВА детето да живее при майката, на адрес гр. Н., ул. „***“ №***.

ОСЪЖДА бащата С.П.К., ЕГН ********** да заплаща ежемесечна издръжка за малолетното дете Д.С.К., с ЕГН ********** в размер на 130 лв., чрез майката и законен представител Д.Д.И., с ЕГН ********** ***, с падеж всяко десето число на месеца за който се отнася, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на законови причини за нейното изменяване или прекратяване, считано от датата на подаване на исковата молба -10.08.2017 г.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОСЪЖДА С.П.К., ЕГН **********,***  да заплати държавна такса в размер на 93,60 лв. / деветдесет и три лева и шестдесет ст./ по сметка на РС – Нови пазар.

Това определение може да бъде обжалвано пред ШОС в едноседмичен срок от днес.

 

Съдът намира, че производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, поради което

 

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело № 970/2017 г. по описа на РС – Нови пазар.

            Определението подлежи на обжалване пред ШОС в седмичен срок от днес.

           

            Заседанието приключи в 10.15  часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: