Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

гр. Н., 17.02.2017 г.

 

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Районен съд - Н. в съд в публичното си заседание на деветнадесети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав :

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря Д.С., като разгледа докладваното от съдия Николова НАХД № 609 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Постъпила е жалба по чл. 59 от ЗАНН от  З.А. ***, чрез представителя му адв. Д. от ШАК, против наказателно постановление №*** от ** ** ** г., издадено от Директора на РДГ –Ш.. На жалбоподателя било наложено административно наказание глоба в размер на 150 лв. и освен това предметите на нарушението- 5 куб.м. дърва за огрев и вещта, послужила за извършване на нарушението /товарен автомобил „***“ с рег. № ***/ били отнети в полза на държавата. Жалбоподателят смята наказателното постановление за незаконосъобразно и издадено в нарушение на материалния закон, със следните аргументи: На ** ** ** г. жалбоподателят бил в с. Д. и случайно срещнал Ю. Х.. Последният го помолил да транспортира с автомобила си дърва, до гр. Н., където синът на Х. живеел. За дървата обяснил, че са от целевата му помощ за отопление, но се налагало да ги предостави на сина си, за отопление в зимния период. Жалбоподателят се съгласил безвъзмездно да извърши тази услуга. Същият ден, след натоварването, до с.В. в посока гр. Н. управлявания от жалбоподателя товарен автомобил бил спрян за проверка.Служителите на Регионално управление по ** констатирали отсъствието на контролна горска марка по дърветата. Бил съставен АУАН. Екземплярът на жалбоподателя след подписването бил нечетлив на места и той се затруднил да възпроизведе пълния текст. Последвало издаването на НП, с което и средството за извършване на нарушението било отнето, без да се отчете чия собственост е то. В хода на производството били събрани едностранно доказателства-такива само в тежест на жалбоподателя. Не било установено  дали независимо или против волята на собственика му е ползвано въпросното товарно МПС. Освен това отнемането в полза на държавата на въпросното МПС било постановено без да се изследва нейната стойност и съобрази с характера и тежестта  на нарушението. С тези аргументи жалбоподателят моли наказателното постановление да се отмени, а алтернативно моли да се отмени само относно отнемането на товарния автомобил като средство за извършване на нарушението.  В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с адв. Д. от ШАК. Поддържа доводите в жалбата си. 

Въззиваемата страна се представлява от юрисконсулт П.В.. Счита жалбата за неоснователна. В деня на констатиране не нарушението на жалбоподателя били съставени още два акта за административни нарушения по Закона за ** и Наредба №1 от 2012 г. Издадените наказателни постановления въз основа на тях влезли в законна сила. Освен това тежестта на нарушението била правилно преценена не само относно стойността на превозваната дървесина, но и предвид факта, че с нарушението са унищожени природни ресурси, за възстановяването на които се изисква продължителен период от време. Същевременно собственикът на отнетото МПС живеел в едно домакинство с жалбоподателя. С тези и други аргументи представителят моли наказателното постановление, като законосъобразно и правилно да бъде потвърдено.      

Съдът, като се запозна с приложените по делото доказателства и ги прецени в тяхната съвкупност и по отделно, установи следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 1  от ЗАНН от легитимирано лице, имащо правен интерес да обжалва горепосоченото наказателно постановление. Същата е процесуално допустима.

От събраните по делото доказателства се установява, че на ** ** ** г. сутринта  в с. Д. се срещнали жалбоподателят З.А. А. и св. Ю.Ю..  Жалбоподателят бил с товарен автомобил „***“ с рег. № ***. Тогава свидетелят го помолил да откарат до гр. Н. дърва за огрев, за отопление на сина му в зимния период. Свидетелят пояснил единствено, че дървата са негови. Жалбоподателят не проявил по – голям интерес за точния произход на дървата. Натоварили ги в автомобила и се отправили към град Н.. До с. В., около **.00 часа автомобилът бил спрян за проверка от горски инспектори към РДГ–Ш.. Констатирано било, че жалбоподателят транспортира около 5 пространствени кубически метра дървесина от вида „**“, нарязани по метър, която дървесина не е маркирана с контролна горска марка, съответно производствена марка.  В с. В., обл. Ш. бил съставен АУАН бл. № С:ДооА, №В., същия ден, за констатираното нарушение, като транспортното средство и натоварената в него дървесина били оставени за отговорно пазене. Въз основа на така съставения акт било издадено наказателно постановление №*** от ** ** ** г., издадено от Директора на Регионална дирекция по ** –гр. Ш.. Така, на основание чл. 266, ал.1 от закона за **, за констатираното нарушение на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 150 лв. На основание чл. 273, ал.1 от същия закон в полза на държавата са отнети 5 пространствени кубически метра дърва за огрев и товарен автомобил „***“ с рег. № ***, рама **** От представеното по делото свидетелство за регистрация на МПС, 1-ва част се установява, че товарният автомобил, послужил като средство за извършване на нарушението е собственост на С. Х. А. ***, какъвто е и адресът на жалбоподателя.  Удостоверение №** от м.10.2016 г., издадено от „***“ застрахователен брокер, свидетелства за действителната застрахователна стойност на товарния автомобил, а именно 3 000 лв. Назначената по делото съдебна експертиза, в заключение и след направен оглед и измерване на дървесината определя пазарна стойност на 2,4695 плътни куб. м дърва за огрев- 148,17 лв. Плътните кубически метри съответстват на 4,49 пространствени куб.м. дърва за огрев.

 Съдът намира, че при съставянето на акта за установяване на административно нарушение не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до отмяна на издаденото НП.

Намира също, че при съставянето на наказателно постановление №*** от ** ** ** г., издадено от Директора на РДГ –Ш. не са допуснати съществени процесуални нарушения, налагащи отмяната на НП на процесуално основание.

Така описаната фактическата обстановка безспорно се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели, както и от събраните писмените доказателства по делото.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбоподателят е осъществил вмененото му нарушение по чл. 213, ал. 1, т. 1 от закона за **, тъй като е транспортирал около 5 пространствени куб. м. дървесина, немаркирана с контролна горска марка или производствена такава. Показанията на свидетеля Ю.Х.Ю., относно собствеността на тази дървесина не оневинява жалбоподателя за вмененото му нарушение. Видно именно от тези показания, жалбоподателят не е проявил  никаква активност да разбере произхода на тези дърва за огрев и да се убеди в наличието или отсъствието на контролна горска марка или производствена такава по тях, преди да бъдат натоварени  в управляваното от него МПС. Размерът на наказанието глоба е законосъобразно и правилно определен, тъй като законодателят е предвидил за това нарушение глоба от 50 до 3 000 лв. В случая наказанието е ориентирано към минималния размер, като са отчетени правилно всички обстоятелства.

Законосъобразно, на основание чл.273, ал.1 от ЗГ вещите, предмет на нарушението, около 5 пространствени куб. м дърва за огрев са отнети в полза на държавата.

Същото не се отнася до средството за извършване на нарушението-товарен автомобил „***“ с рег. № ***. Видно от съдържанието на удостоверение №*** от м.10.2016 г., издадено от застрахователен брокер„***“ , действителната застрахователна стойност на този товарен автомобил е 3 000 лв. Съгласно  чл. 273, ал.1 от ЗГ вещите, послужили за извършване на нарушение, както и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им. В този закон липсва разпоредба, според която да указва отнемането да се осъществява и когато стойността на вещта, в случая средството за извършване на нарушението явно не съответства на характера и тежестта на самото нарушение. Стойността на ползваното МПС е 3 000 лв. и предвид характера и тежестта  на извършеното нарушение липсва съответствие и стойността на средството значително надвишава както характера, така и тежестта на административното нарушение.Затова и на основание чл. 20, ал.4 от ЗАНН съдът счита, че в тази си  част НП следва да бъде отменено и вещта товарен автомобил „***“ с рег. № *** следва да се върне на собственика й.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1, предл. първо от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № *** от ** ** ** г., издадено от Директора на Регионална дирекция по ** – Ш., В ЧАСТТА МУ, в която е постановено на основание чл. 273, ал.1 от ЗГ, средството за извършване на нарушението товарен автомобил „***“ с рег. № *** да се отнеме в полза на държавата. 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № *** от ** ** ** г., издадено от Директора на Регионална дирекция по **–Ш., с което З.А. А.  с ЕГН ********** ***, на основание чл. 266, ал.1 от Закона за ** е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лв. /сто и петдесет/ и на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ вещите, предмет на нарушението /5 пр.- куб.м.дърва за огрев/ са отнети в полза на държавата.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ш. в 14 (четиринадесет) - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                  

 

                                               Районен съдия: …………………..….......…

                                                                                  Петина Николова