Р Е Ш Е Н И Е   6

 

 

гр. Н., 20.01.2017 г.

 

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Районен съд - Н. в съд в публичното си заседание на дванадесети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав :

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря Д.С., като разгледа докладваното от съдия Николова НАХД № 657 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Постъпила е жалба по чл. 59 от ЗАНН от  ** „***” ООД с ЕИК****, със седалище и адрес на управление гр. Н., обл. Ш., ул.“***“ №**, представлявано от И.Г.И. и Г.В.Г., заедно и поотделно, срещу Наказателно постановление № *** от *** г. на Началника на РОМН-Североизточна България. Твърдят се нарушения на материалния закон, а именно: При извършена проверка в търговския обект, стопанисван от дружеството било констатирано наличието на три везни с вписан срок на валидност на последваща проверка 02.2016 г. Не било констатирано да се ползват. Отделно от това за едно и също нарушение били наложени три отделни наказания, макар да било осъществено само едно нарушение. Дружеството осъществявало търговска дейност от 20 години и досега не били констатирани нарушения на нормите на Закона за измерванията. Касаело се за небрежност, но веднага след констатиране на нарушението били предприети необходимите действия и везните били представени за проверка. Установило се, че те отговарят на изискванията на ЗИ. Следователно от нарушението нямало никакви вредни последици. Налагането на наказание за отстранено нарушение било в разрез с целите на закона. Жалбоподателят моли след като съдът се запознае с цялата административна преписка да отмени наказателното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, не изпраща представител.   Въззиваемата страна също не изпраща представител. В становище по делото моли жалбата, като неоснователна да се отхвърли, а наказателното постановление да бъде потвърдено.  

Съдът, като се запозна с приложените по делото доказателства и ги прецени в тяхната съвкупност и по отделно, установи следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.1  от ЗАНН от легитимирано лице, имащо правен интерес да обжалва горепосоченото наказателно постановление. Същата е процесуално допустима.

От събраните по делото доказателства се установява, че на *** г. в гр. Н. св. Е.Д. и св. С.С. като служители на ДАМТ, ГД „МН“, РО Североизточна България, натоварени с контролни функции, са извършвали тематична проверка за на търговци за месо и месни продукти за съответствие на измервателните уреди със ЗИ.

В магазин за месо и хранителни стоки, намиращ се на ул. „***“ № **, установили, че в обекта се извършва продажба с везна тип *** , с идентификационен № ***,  везна  тип *** с идентификационен № *** и везна  тип ***, трите включени и в работно положение. Върху първите две везни е намерена марка за залепване с индивидуален номер на проверителя ** от 2015 г. със срок на валидност  до 02.2016 г., а върху третата везна не е наличен знак за последваща проверка на средството за измерване с валиден срок.

За констатираните нарушения св. Д. съставил Акт за установяване на административно нарушение № ** от *** г. Посочено е, че всяко от констатираните нарушения е по чл. 44, т. 4 във връзка с чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията.

В тридневния срок от дружеството е депозирано възражение. Въз основа на съставеният акт на *** г. е издадено Наказателно постановление № *** от *** г. на Началника на РОМН- Североизточна България, с което за всяко от трите констатирани нарушения на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв. с наказателното постановление е прието, че са налице три отделни нарушения на ЗИ по отношение неспазването на чл. 44, т. 4, във вр. с чл. 43, ал. 1 от ЗИ за всяка от везните.

Съдът намира, че при съставянето на акта за установяване на административно нарушение не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до отмяна на издаденото НП.

Намира също, че при съставянето на наказателно постановление № *** от *** г. на Началника на РОМН-Североизточна България не са допуснати съществени процесуални нарушения, налагащи отмяната на НП на процесуално основание.

Така описаната фактическата обстановка безспорно се установява от показанията на разпитаните свидетели, както и от писмените доказателства по делото. Жалбоподателят не отрича отсъствието на валиден знак за последваща проверка на всяка от трите везни в търговския обект. Безспорно е също, че везните са били включени и в работен режим, т.е те са ползвани като средство за търговско измерване. Доколкото върху никоя от трите везни не е имало валиден знак за последваща проверка, ползването на всяко то тях представлява отделно нарушение на чл.  чл. 44, т. 4 във връзка с чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбоподателят е осъществил всяко от трите нарушения на чл. 44, т.4 във връзка с чл. 43, ал.1 от Закона за измерванията. Настоящият съдебен състав не споделя изложеното в жалбата твърдение, че става дума за едно единствено нарушение. Задължението на търговеца да спазва разпоредбите на ЗИ касае всяко измервателно средство по отделно. За ангажиране на неговата отговорност определено не е без значение дали само едно или всички измервателни средства не отговарят на изискванията на закона. И тъй като административно-наказателното право не познава „продължавано нарушение“ по аналог на продължаваното престъпление в наказателното право, то трябва да приемем, че се касае за три отделни нарушения на ЗИ.

Тези нарушения не представляват маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Сочената 20 годишна практика на дружеството в извършването на търговска дейност е съобразено при налагане на административното наказание като смекчаващо вината обстоятелство и за трите нарушения са наложени наказания в размер на определения от законодателя минимум.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1, предл. първо от ЗАНН, съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление Наказателно постановление № *** от *** г. на Началника на РОМН- Североизточна България, с което  на ** „***” ООД с ЕИК****, със седалище и адрес на управление гр. Н., обл. Ш., ул.“***“ №**, представлявано от И.Г.И. и Г.В.Г., заедно и поотделно, за три отделни нарушения на чл. 44, т.4 във връзка с чл. 43, ал.1 от Закона за измерванията, на основание чл. 84, ал. 2 от ЗИ са наложени имуществени санкции в размер  по 200 /двеста / лева.

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно ЗВАС пред Административен съд Ш. в ** (четиринадесет) - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                  

 

                                               Районен съдия: …………………..….......…

                                                                                  Петина Николова