Р     Е     Ш    Е    Н    И    Е

№ 2

Гр.Н.,12.01.2017г.

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на тринадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                          Председател:СВЕТЛА   РАДЕВА

                                                     Секретар:Г.  А.

 

Като разгледа докладваното от  съдия Радева АНХД №659 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид:

    

   Образувано е административно-наказателно производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН,по жалба,предявена от В.С.В. *** против Наказателно постановление №16-0307-000685,издадено от Началник на РУ към ОДМВР Ш.,РУ-Н..

      Жалбоподателят твърди,че на *** г.около 17.30часа,в гр.Н. му била извършена проверка от полицейски служители,в качеството му на водач на л.а. „***“с рег.***.При извършената проверка се установило,че валидността на застрахователната му полица по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите била изтекла предния ден,като поради невнимание от негова страна,не обърнал внимание на това обстоятелство.На база така установеното нарушение от полицейските служители,му бил съставен АУАН ,на база на който било издадено горепосоченото наказателно постановление и му била наложена глоба в размер на 400лв.,въпреки обстоятелството ,че веднага след съставяне на акта,той сключил валиден застрахователен договор за задължителна застраховка.

      Според него,в конкретния случай се касае за „маловажен случай“,тъй като при извършеното от него нарушение не са настъпили вредни последици във връзка с управлението му на МПС,не са настъпили имуществени или неимуществени вреди при използването на това МПС,установеното от него нарушение можело да бъде отстранено веднага или след неговото установяване ,без да произтекат вредни последици,както и това било извършено от него след установяването,че договорът по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“на автомобилистите е изтекъл,а той сключил веднага нов валиден застрахователен договор, установеното нарушение било за първи път и били налице смекчаващи вината обстоятелства,които се изразявали в това,че автомобилът не е негова собственост ,видно от свидетелството за регистрация на МПС.Жалбоподателят счита,че наложената му глоба от 400 лв. е непосилна за доходите,които има и той не бил в състояние да отдели нужните средства,за да я заплати.

     Предвид гореизложеното,моли съдът да разгледа посочените от него мотиви  за наличието на обстоятелствата по чл.28 от ЗАНН и ако същите са налице,да ги приложи по така издаденото наказателно постановление  по установения в чл.63 от ЗАНН ред.

    В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично.Поддържа изцяло депозираната жалба.

 Административно-наказващият орган не се явява,не изпраща представител.В съпроводително към административно-наказателната преписка писмо изразява становище за допустимост,но неоснователност на депозираната жалба.Моли същата да бъде оставена без уважение,а процесното НП –потвърдено като законосъобразно.Излага доводи в подкрепа на становището си.

      Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     На ***г.следобед,около 17.30часа,в гр.Н.,по ул.“***“ свидетелите В.Л.М. и Д.И.Д./***/ извършвали рутинни действия по упражняване на контрол за движението по пътищата,като в посоченото време спрели за проверка жалбоподателя В.В.,който управлявал МПС-  „***“ с рег.№*** .Контролните органи извършили проверка на документите на автомобила и на водача и констатирали,че автомобилът /собственост на С.Г.Х./ е  се управлява от жалбоподателя ,без да има сключен и действащ договор  за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ за МПС,което управлява ,валидна към датата на проверката. В показанията си пред съда,св.М. пък сочи,че водачът им е представил застраховка,но с изтекъл срок на действие.С това му деяние, на В. е вменено административно нарушение,съставомерно по чл.638 ал.3 от КЗ.

    Във връзка със започнатото административно-наказателно производство е издадено Наказателно постановление №16-0307-000685/12.10.2016г.,издадено от В. К.Р.- Началник РУП към ОДМВР Ш.,РУ Н.,с което В.С.В. е наказан по адм.ред затова,че на ***г.около 17.30часа в гр.Н.,на ул.“***“,в посока центъра,като водач на лек автомобил –„***“ с рег.№***,собственост на С.Г.Х. ,във връзка с чието притежание и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.Приложена е застрахователна полица №BG/22/*** на „***“ със застрахователно покритие от 18.55ч.на ***г.до 23.59ч.на 15.09.2017г. Деянието не представлявало маловажен случай по чл.28а от ЗАНН и при индивидуализация на наказанието бил съобразен чл.27 ал.2 от ЗАНН.

  С горецитираното наказателно постановление,на основание чл.53 от ЗАНН и чл.638 ал.3 от КЗ,на В.В. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400.00лв.

     Наказателното постановление е връчено на визирания нарушител на 09.11.2016г.,като в законоустановения срок той е обжалвал същото пред съда чрез административно-наказващия орган.

     Жалбата се явява процесуално допустима,а разгледана по същество-неоснователна  поради следните съображения:

     АУАН и НП са издадени от компетентни длъжностни лица/Заповед №8121з-748/24.06.2015г.,издадена от Министъра на вътрешните работи ,в рамките на тяхната териториална и материална компетентност и при съставянето им не са допуснати съществени процесуални нарушения,рефлектиращи върху законосъобразността им на формално основание.

     Видно от служебно изготвената от административно-наказващия орган справка за сключена застраховка „Гражданска отговорност „ е,че за МПС с ДКН№ *** е имало сключена застраховка при Застрахователна компания „***-клон „България ,с период на действие от 21.33ч.на 13.09.2015г.до 23.59ч.на 12.09.2016г.,с номер на полица BG 28/11 ***.

    От тази справка е видно,а и по делото е представена застрахователна полица  BG22/***/***г., касателно процесния лек автомобил  ,сключена с „Лев Инс“АД,с период на застрахователното покритие от 18.53ч.на ***г.до 23.59ч.на 15.09.2017г.Т.е. установява се,че към момента на извършване на проверката на жалбоподателя от контролните органи,моторното превозно средство,което той е управлявал е било с изтекъл срок на застраховката „Гражданска отговорност“,считано от 00.00 часа на 13.09.2016г.и от обективна страна е осъществил състава на адм.нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ.

    От субективна страна деянието е извършено при наличието на пряк умисъл.

    С оглед на характера на обществените отношения,които урежда специалния закон-Кодекса на застраховането,а именно,тези за  движение по пътищата и репариране на щети ,вследствие настъпило ПТП,са с висока степен на обществена опасност,тъй като засягат права  и законни интереси на трети лица,поради което не следва да се приеме,че е налице „маловажен случай“ по смисъла на чл.28 от ЗАНН във вр.чл.93 т.9 от НК ,приложим съгласно чл.11 от ЗАНН.

    Ето защо,съдът намира,че административно-наказващият орган правилно е квалифицирал извършеното от жалбоподателя нарушение и е приложим правилния материален закон,налагайки му единственото по вид и размер ,предвиден в съответната материално-правна,тя явяваща се и санкционна норма на чл.638 ал.3 от КЗ.

     Предвид гореизложеното,съдът намира,че наказателното постановление се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено,а жалбата против него-оставена без уважение.

     Водим от гореизложеното,на основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗАНН,съдът

 

                                                         Р      Е      Ш     И     :

 

    ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №16-0307-000685/12.10.2016г.,издадено от В. К.Р.- Началник РУП към ОДМВР Ш.,РУ Н./въз основа на АУАН Г276911/***г./,с което на основание чл.638 ал.3 от КЗ ,на В.С.В. с ЕГН:**********,с адрес:г*** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400.00лв./четиристотин лева/.

    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ш. в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                   РАЙОНЕН   СЪДИЯ: