Р Е Ш Е Н И Е

19

гр. Нови пазар 17.03.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Районен съд - Нови пазар  в публичното заседание на седемнадесети февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря В.В., като разгледа докладваното от съдия Маркова АНХД №662 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

          Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

          В нея жалбоподателят Н.И.Г. ***, действащ чрез процесуалния си представител адв. Д. М. от АК - Ш. заявява несъгласието си с наказателно поС.овление №7/14.04.2016 г. на Началника на РУ на МВР Нови пазар, с което поС.овление му е наложено административно наказание глоба в размер от 100 лв. за деяние по чл.194, ал.3 от НК. Счита, че в хода на административното производство са допуснати съществени процесуални нарушения – както при съставянето на акта за уС.овяване на административното нарушение, така и при издаването на наказателното поС.овление. В акта не било направено коректно и точно описание на обстоятелствата, при които било извършено нарушението. Не били ясно посочени конкретните факти по случая, както и деянието на жалбоподателя – дали се касае за изнесени дърва от имота на посочения собственик или за отсечени дървета. По тази причина не можело да се направи извод за квалификацията на деянието. В наказателното поС.овление било записано, че от страна на жалбоподателя, в законовия срок не е било подадено възражение. Това отразяване в поС.овлението не било коректно, тъй като жалбоподателят депозирал две възражения, но те не били взети предвид от наказващия орган. Жалбоподателят твърди също така, че от негова страна не е осъществено нарушение, тъй като в района, от който той сякъл дървета, самият Г. имал наследствено лозе и дърветата били от там, а не били собственост на посочения в поС.овлението В. Г. Д.. Жалбоподателят счита наред с това, че относно деянието му са налице условията на чл.9, ал.2 от НК, предвид ниската стойност на дърветата. Поради тези обстоятелства, подробно изложени в жалбата, жалбоподателят моли съда, да поС.ови решение, с което да отмени наказателното поС.овление.

Въззиваемата страна не изпраща представител на съдебното заседание. В съпровождащо жалбата писмо се твърди, че жалбата е допустима, но неоснователна, в хода на административно наказателното производство не били допуснати нарушения на материалния и процесуален закон, а наложеното наказание било съобразено със законовата рамка. Затова моли наказателното поС.овление да бъде потвърдено.  

          Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за уС.овено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоуС.овения срок и се явява  процесуално допустима.

В Районна прокуратура – Нови пазар е била образувана преписка №35/2016 г. по повод съобщение за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК. В хода на извършената проверка било уС.овено, че жалбоподателят Н.И.Г. ***, е извършил кражба на 0,5 пр.куб.м. дърва за огрев /***/, на обща стойност 18, 75 лв., собственост на В.Г. ***. УС.овено е било също така, че извършителят, при разкриване на деянието му, е възС.овил причинените от деянието щети. Съобразявайки тези данни прокурорът при НпРП е заключил, че жалбоподателят е осъществил състава на престъплението по чл.197, т.2 във вр. с чл.194, ал.3, във вр. с ал.1 от НК, и отчитайки, че стойността на предмета на посегателството е до размера на две минимални работни заплати, че предметът на посегателството е възС.овен и че не са налице пречките, посочени в чл.218б, ал.2, т.1-3 от НК, с поС.овление от 20.01.2016 г. е поС.овил отказ да образува досъдебно наказателно производство, а е изпратил материалите на РУ на МВР – Нови пазар за образуване на административнонаказателно производство и налагане на административно наказание на основание чл.218б, ал.1 от НК.

На 22.02.2016 г. актосъставителят Г.Е.Г. е съставил акт за уС.овяване на административно нарушение №7/16 г., бланков №*** против жалбоподателя затова, че: „на 11.12.2015 г., около 14 ч., в с. С., *** масив в ***, извършва кражба на половин кубичен метър *** дърва за огрев /*** и други/, собственост на В.Г. ***, на обща стойност 18, 75 лв. /осемнадесет лева и седемдесет и пет стотинки/ без ДДС.“ Актосъставителят е отбелязал, че това деяние на жалбоподателя представлява нарушение на чл.194, ал.3 от НК във вр. с чл.218б, ал.2 от НК. Въз основа на този акт наказващият орган е издал наказателно постановление №7/14.04.2016 г., с което, на основание чл.218б, ал.1 от НК на жалбоподателя е наложена глоба от 100 лв.

От събраните в хода на производството доказателства – свидетелски показания, писмени доказателства, сред които и материалите по преписка №35/2016 г. по описа на НпРП се доказват с категоричност обстоятелствата, че на 11.12.2015 г. от *** масив край с. С., обл. Ш.ска, жалбоподателят е извършил кражба на *** дърва за огрев, чужда собственост. Очевидно е, че прокурорът, а и наказващият орган, са приели, че жалбоподателят е изнесъл от чужд имот дървета, а не ги е отсякъл. В случай, че извършителят е отсякъл дървета в чужд имот, то би бил налице състав на противозаконно унищожаване или повреждане, но по причина, че самият жалбоподател е заявил, че е изнесъл дърветата и няма очевидец на сеч, а извършителят е заловен превозвайки дърветата към дома си, то деянието е квалифицирано като кражба. Тук по повод възраженията на жалбоподателя следва да се отбележи, че обстоятелството, че не е установен собственика на дърветата, не представлява съществено процесуално нарушение, тъй като за съставомерността на деянието кражба е от значение вещта да чужда по отношение на извършителя, а в настоящия случай дърветата са били чужди на жалбоподателя. Но по делото съдът счита за неизяснено и недоказано с категоричност количеството отнети дървета. Посочено е в наказателното поС.овление, че то е 0,5 пр.куб.м., но от свидетелските показания по делото става ясно, че дърветата не са били измерени, а са посочени в АУАН по окомерна преценка на свидетеля М.Т.Т.. С това не може да се приеме, че количеството дърва за огрев е категорично установено, а следователно не може да се прецени и стойността им. Тези обстоятелства сочат на недоказаност на описаното в наказателното постановление деяние.

Наред с невъзможността да се уС.овят точните параметри на сочения предмет на посегателство, съдът счита, че в хода на административното производство са допуснати съществени процесуални нарушения. В наказателното поС.овление деянието на жалбоподателя е квалифицирано по чл.194, ал.3 от НК, т.е. кражба на вещи, представляваща маловажен случай. В текстовата част на описаното нарушение, обаче не е посочено деянието да е маловажен случай. С това е налице несъответствие между текстовата част на описаното нарушение и посочения цифров израз на състава на деянието. Това препятства правото на защита на жалбоподателя, защото не може да се направи извод за това какво деяние счита наказващият орган, че е осъществено – кражба, или кражба представляваща маловажен случай. Наред с това в наказателното постановление липсва отбелязване за това дали наказващият орган приема, че в случая са налице оС.алите предпоставки за налагане на санкция по реда на чл.218б, ал.1 от НК. Наред с изискването деянието да е сред изрично посочените във въпросната разпоредба и стойността на предмета на посегателство да е до размера на две минимални работни заплати, е налице и изискване предметът на посегателство да е възС.овен или заместен и да липсват условията по чл.218б, ал.2, т.1-3 от НК. В наказателното поС.овление относно тези въпроси няма отбелязване и по тази причина не може да се изясни дали наказващият орган ги е установил и приел, или не. Принципно в случаите в които административнонаказателното производство е образувано не въз основан на акт за установяване на административно нарушение, а въз основа на постановление на прокурора за прекратяване на наказателно производство и в последното са отразени всички признаци на деянието и всички предпоставки за налагане на адм. наказание, то липсата на някои от тях в наказателното постановление, не се приема за съществено процесуално нарушение. Това е така, защото препис от постановлението на прокурора се връчва на извършителя и същият е запознат с установените по случая факти. При настоящия казус обаче наказателното поС.овление не е издадено въз основа на постановлението на НпРП. Никъде в НП няма отбелязване, че производството е във връзка с прокурорската преписка, а е посочено, че то се издава въз основа на акта за административното нарушение. Затова в наказателното поС.овление следва конкретно и ясно да са отразени всички признаци на осъществения състав на нарушението и предпоставките за налагане на административната санкция, тъй като следва да е ясно въз основа на какво наказващият орган формира убеждение за наличие на адм. нарушение и конкретно за такова в процедурата по чл.218б от НК. Доколкото това в случая не е сторено, то е налице допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в несъответствие на наказателното поС.овление с императивното изискване на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Същественото процесуално нарушение препятства правото на защита на жалбоподателя и е основание за отмяна на наказателното поС.овление. 

Предвид гореизложеното съдът

                     

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №7/16г. от 14.04.2016 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Нови пазар, с което на Н.И.Г. с ЕГН  ********** *** е наложено на основание чл.218б, ал.1 от НК административно наказание глоба в размер на 100 /сто/лева за извършено деяние по чл.194, ал.3 от НК.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ш.ския административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: