Р Е Ш Е Н И Е

13

гр. Н., 17.02.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Районен съд – Н. в публичното заседание на деветнадесети януари през  две хиляди и седемнадесета година, в състав :

 

        РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря Д.С., като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 670 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Подадена е жалба на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Жалбоподателят „***” ЕАД, със седалище и адрес на управление: град С., район „***”, *** С., сграда *,  с пълномощник по делото юрисконсулт Р.Р., обжалва Наказателно постановление № *** от *** г., издадено от Директора на регионална дирекция за областите В., Д., Ш., Р., Т. и С.. със седалище гр.В. към главна дирекция "***" към КЗП, с което за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 113, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, на дружеството е наложена на основание чл. 222а от ЗЗП имуществена санкция в размер на 3000 лева. Аргументите на жалбоподателя са следните: В АУАН и издаденото НП били допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, изразяващи се в липса на посочване на датата и мястото на извършване на нарушението. Освен това не били посочени обстоятелствата, при които е извършено то, както и доказателства за извършването му. В становище на търговеца било обяснено, че при разглобяване на телефона сервизният специалист е констатирал наличие на корозия по основната платка и дисплея. Тази корозия може да се появи според жалбоподателя при проникване на влага или течност в телефона. Това е довело до неизправност в електрическите вериги и проява на голяма част от рекламираните дефекти. Гаранцията на телефона била отнета  съгласно т.3 от гаранционните условия, вписани в гаранционната карта поради повреди, причинени от неправилна употреба на телефонния апарат. Налагането на административно наказание за нарушение, извършването на което не е безспорно доказано довело до неправилно приложение на материалния закон. С тези  други аргументи жалбоподателят моли процесното НП да бъде отменено а при условията на евентуалност наложената имуществена санкция да бъде намалено до минималния предвиден в закона размер.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща представител.  

Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание. В становище към жалбата заявява, че същата е неоснователна.

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа страна следното:

Административно наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана с АУАН № К-*** от *** г., по повод на установено административно нарушение, извършено на *** г. в гр. Н., обл. Ш., изразяващо се в неизпълнение на административно задължение, когато стоката не съответства на договора за продажба да я приведе в съответствие с този договор. Стоката е мобилен телефон „***“, представляващ потребителска стока. Актът е съставен от Н.И.Й. -инспектор в РС В. – КЗП и в присъствието на свидетеля А.Г.Д.. В акта е описано установеното нарушение, посочен е нарушения законов текст – чл. 113, ал.1 от ЗЗП. Актът е подписан от упълномощено от жалбоподателя лице, като в него няма писмено направени възражения.

Въз основа на акта е издадено Наказателно постановление № *** от *** г., от Директора на регионална дирекция за областите В., Д., Ш., Р., Т. и С.. със седалище гр.В. към Главна дирекция "***" към КЗП, с което за извършеното  нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.

Съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от съответните компетентни органи. Същите съдържат изискуемите реквизити, съгласно чл. 42 и чл. 57, ал. 1 от ЗАНН и при издаването им не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до препятстване правото на защита на жалбоподателя и налагащи отмяна на постановлението на това основание. Соченото от жалбоподателя нарушения, изразяващи се в липса на посочване на датата и мястото на извършване на нарушението не са констатирани от съда. Както в акта, така и в НП ясно са посочени тези задължителни реквизити, а именно на *** г. в град Н., обл. Ш. в обект – магазин „***“. Съдът намира за вярно посочена датата на извършване на вмененото на жалбоподателя нарушение, тъй като отказът да се преведе стоката в съответствие със сключения договор е осъществен именно на *** г., когато потребителят е уведомен за този отказ и това се е осъществило в град Н., в магазина на търговеца.

Жалбоподателят е търговец „***” ЕАД, който осъществява търговска дейност в обект – магазин „***”, находящ се в гр. Н., ул. ”***” № *, в който предлага за продажба на потребителите мобилни апарати, аксесоари и далекосъобщителни услуги.

На ** ** г. свидетелят П.Х.П. закупил от магазина на жалбоподателя мобилен телефон „***“, с посочен във фактура от същата дата IMEI. Съгласно приложената към телефона гаранционна карта, гаранцията за същия е 24 месеца и тече от датата на закупуването му, т.е от ** ** г. Преди отказа телефонът да се приведе в съответствие с договора за продажба, потребителят е правил три рекламации, по повод проблеми с дисплея, проблеми с комуникацията и др. Телефонът е отремонтиран в сервиз в рамките на гаранцията и върнат на потребителя. 

На ** ** ** г., поради настъпила повреда /загуба на обхват, „**“ бутона отказва да работи, по време на разговор не се чува добре и разговора прекъсва, не изпълнява команди/ П. занесъл отново телефона в обекта на търговеца-жалбоподател с оплакване за посочените повреди. От страна на служителите на жалбоподателя бил съставен сервизен протокол № ***, като за телефона било отбелязано съобщените от клиента повреди. Извършен е оглед на апарата, за да се отбележат дефекти, които съществуват при приемането му и е отбелязано, че телефонът е с обелена лайсна. С протокол за ремонт № *** от **.**.** г. телефонът е приет в централен сервиз. Със същия  протокол за ремонт е върнат на потребителя. Гаранцията му е  анулирана, видно от графата за забележки. На мястото на описанието на повредата в централния сервиз липсва посочване на такава, попълнено е полето за описание на повредата в магазина, описани са забележките при приемането на апарата в магазина – обелена лайсна, посочените следи от удари, спукана лайсна, драскотини. В графата забележки е изписано освен анулираната гаранция и наличие на следи от корозия по главна платка и дисплей.  След като телефонът е върнат на потребител неотремонтиран и с анулирано гаранционно обслужване той е подал жалба до Комисията за защита на потребителите за отказът на търговеца да поправи телефона в рамките на валидната гаранция.

На ** ** ** г. актосъставителят и свидетелят при установяване на нарушението (и двамата служители при административно-наказващия орган) посетили магазина на жалбоподателя в гр. Н., обл.Ш.. Бил съставен  акт за проверка и констативен протокол. Изискано е становище на търговеца. Такова е предоставено с писмо от ** ** ** г. и в него се твърди, че при разглобяване от специалист е констатирана корозията по основната платка и дисплея, която може да се появи при проникване на влага или течност в апарата. Тази корозия довела до неизправност на електрическите вериги и поява на по-голяма част от описаните дефекти.  

В резултат на представените допълнително доказателства от жалбоподателя е съставен АУАН и въз основа на него издадено Наказателно постановление №  -*** от *** г., При констатацията за неизпълнение на задължението от страна на търговеца да приведе в съответствие с договора за продажба стоката е посочено нарушение на  чл. 113, ал. 1 от ЗЗП.

От представената по делото от КЗП справка за нарушител се установява, че жалбоподателят многократно е нарушавал разпоредбите на ЗПП, за което са му съставяни множество наказателни постановления в годините.

Гореописаната фактическа обстановка се потвърждава изцяло от приложените към административно наказателната преписка писмени доказателства, намиращи се по делото, както и от събраните в съдебно заседание гласни доказателства – показанията на разпитаните актосъставител, свидетел по акта и св. П.П..

Въз основа на горната фактическа обстановка съдът счита от правна страна следното: Съгласно разпоредбата на чл. 104, ал. 4 от ЗЗП поправка или ремонт на потребителска стока е привеждането й в съответствие с договора за продажба, когато има несъответствие между тях. От описаните в акта и приложените по делото доказателства, се установява, че закупения от потребителя телефонен апарат е бил изпратен за ремонт в рамките на гаранционния срок, поради посочен в сервизните протоколи дефект, при което той се счита за апарат с несъответствие. Гаранционният срок за конкретния апарат започва да тече от момента на закупуването му на  ** ** г. и важи 24 месеца. В съответствие с правата, които дава разпоредбата на чл. 112, ал. 1 от ЗЗП на клиента, П. е предявил рекламация на закупения апарат, като е поискал от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.  

 

 

 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 113, ал. 1 от ЗЗП когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба, а съгласно ал. 2 на цитираната правна норма привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя, което е безплатно за потребителя съгласно ал. 4 на същата норма. От друга страна, съдържанието на задължението по чл. 113, ал. 1 от ЗЗП е дефинирано в разпоредбата на чл. 104, ал. 4 от цитирания закон, от която става ясно, че привеждането в съответствие с договора за продажба става чрез поправка или ремонт на потребителската стока, когато има несъответствие между тях.

 

 

 

 

Безспорно се установява по делото, че жалбоподателят е отказал извършването на безплатен за клиента гаранционен ремонт на закупения мобилен телефон „***“с конкретен индивидуализиращ го номер. Към датата на проверката, извършена от представители на КЗП - 04.07.2016 г. е констатирано, че телефонът не е бил приведен в съответствие с договора за покупко-продажба и търговецът отказал и отказва да го приведе. Видно от описанието на дефекта, посочен е само външен белег като обелена лайсна, без констатация за евентуална корозия. Няма подобни констатации и в централния сервиз. Следователно няма пряко доказателство, че посочените причини за възникване на посочения от жалбоподателя дефект са резултат на посочените от жалбоподателя обстоятелства, а именно неправилна експлоатация, която да го освобождава от задължението по чл. 113, ал. 1 от ЗЗП да приведе закупената от клиента стока в съответствие с договора за продажба.

Освен това общодостъпната  информация за тази марка и модел мобилни телефони ги посочва като неотваряеми, т.е поради високата технология  е неефективно и нецелесъобразно отделни техни части да бъдат подменяни или отремонтирани.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че по делото е безспорно установено осъщественото от страна на търговеца-жалбоподател административно нарушение на разпоредбата на чл. 113, ал. 1 от ЗЗП.

В случая не е налице „маловажен случай” по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, тъй като процесното неизпълнение не се отличава с по-малка тежест от типичните за този вид и не са налице някакви особени обстоятелства, които да обосноват извода, че същото се явява маловажен случай по смисъла на цитираният текст.

 

 

 

 

За неизпълнение на разпоредбите на чл. 113, ал. 1 от ЗЗП санкционната разпоредба на чл. 222а от ЗЗП предвижда имуществена санкция за еднолични търговци и юридическите лица в размер от 500 до 3000 лева. Наказващият орган е определил размера на наказанието в максималния, предвиден в закона размер, като отчел, че това нарушение е поредно констатирано и санкционирано такова с влезли в сила наказателни постановления, за нарушения на ЗЗП. Съдът намира този извод на наказващия орган за правилен.

Ето защо и на основание чл. 63, ал. 1 , предл. 3-то от ЗАНН, съдът

 

Р  Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № *** от *** г., издадено от Директора на регионална дирекция за областите В., Д., Ш., Р., Т. и С.. със седалище гр.В. към главна дирекция "***" към КЗП, с което на „***” ЕАД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град С., район „***”, *** С., сграда *, представлявано от  М.П.Ф. Изпълнителен директор, за извършено нарушение на разпоредбите на чл. 113, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 222а от Закона за защита на потребителите е наложено наказание - имуществена санкция в размер на 3000 лева (три хиляди лева).

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ш. в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

 

 

                                                          

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                                            Петина Николова