Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

                                                   № 7

                               Гр.Н.,07.0***17г.

                               В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на десети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                      Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                  Секретар:Г.  А.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №688 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Образувано е административно-наказателно производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН ,по жалба,предявена от И.А.Х.,живущ ***,действуващ чрез пълномощника си адв.Д.М. –ШАК срещу Наказателно постановление №16-0307-000803/14.11.2016г.,издадено от Началника на РУ Н. при ОДМВР Ш..

   Жалбоподателят твърди,че в законоустановения срок обжалва горепосоченото наказателно постановление,с което на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание –„глоба“в размер на 700 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 7 месеца.

    Счита,че същото е незаконосъобразно поради следните съображения:

    След съставяне на АУАН до издаване на НП не му била дадена възможност да се защити в нито един момент,с което било ограничено правото му на защита.

      На *** г.около *** часа в гр.Н.,на ул.“***“ той управлявал л.а. „***“ с ДР №***.Бил спрян за проверка от служители на МВР и бил тестван за алкохол,като техническото устройство отчело резултат 1.28. За това му бил съставен АУАН и талон за кръвна проба.Тъй като смятал този резултат за нереален,той дал кръвна проба.

     Впредвид на това,че първоначално със съставяне на АУАН е образувано едно административно производство по ЗАНН,според което той имал право,дадено му с чл.44 ал.1 от ЗАНН,освен възраженията при съставяне на АУАН,да даде и писмени възражения в тридневен срок.Без да изчака резултата от кръвната проба,било образувано БП на база резултата от дрегера още на следващия ден.

    С възбуждането на наказателното преследване и образуване на БП,на основание чл.33 ал.2 от ЗАНН ,административно-наказателното производство било прекратено.

     Жалбоподателят счита,че с прекратяването на административно наказателното производство  ,фактически му се ограничило правото да възрази по АУАН,защото нямало как да възразява по вече прекратено производство ,а имал възможността да стори това само в хода на такова  и то в тридневен срок.

      Видно от постановлението за прекратяване на БП  било,че то е образувано на дата 01.08.2016г.,т.е.административно-наказателната преписка по АУАН на тази дата вече е прекратена ,с презумпцията ,че такова право да се защити и да възрази на обвинението ,щяла да му бъде дадена в хода на БП,като се повдигне обвинение.

     Противно на това,след излизане на кръвната проба,на която резултата е  1.16 промила,наказателното производство било прекратено,без той да е привлечен в качеството на обвиняем и придобие правото да се защити.

    Постановлението от РП Н. за прекратяване било изпратено на РУ Н. за налагане на наказание по ЗАНН.Видно от връченото му НП ,било образувано ново административно-наказателно производство по чл.36 ал.2 от ЗАНН,по което било издадено обжалваното НП.За това новообразувано административно-наказателно производство той не бил уведомен,че е отпочнало,както и административно-наказващият орган не отчел,че до момента не му е давана възможност да се защити по повдигнатото обвинение.

    С оглед на гореизложеното,жалбоподателят моли да бъде призован на съд и след доказване основателността на твърденията,изложени в жалбата,съдът постанови решение,с което отмени атакуваното наказателно постановление ,поради допуснати съществени нарушения,ограничаващи правото му на защита.

      В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с пълномощника си адв.Д.М.-ШАК.Поддържат жалбата изцяло.Правят алтернативно искане ,в случай,че атакуваното наказателно постановление не бъде отменено изцяло,наложеното с него наказание да бъде намалено до минималния размер.

    За въззиваемата страна не се явява представител.В съпроводително административнонаказателната преписка писмо се сочи,че предявената жалба е допустима,но неоснователна по същество.При издаване на наказателното постановление не били допуснати съществени тарушения на материалния и процесуалния закон.Наложеното административно наказание било съобразено със законовата рамка и било близко до минималното ,макар,че И.Х. бил наказван за същото деяние с Наказателни постановления №1066/31.08.2010г. на РУ Н. и №***/08.06.2011г.на Първо РУ В..

    Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     От показанията на разпитаните по делото свидетели  П.И.З.,К.Б.Б. и С.С.И. ***,които съдът кредитира с пълно доверие като добросъвестно и безпристрастно дадени и непротиворечащи помежду си,се установява,че на ***г.в ранните часове били нощна смяна и осъществявали контрол по КАТ,когато в гр.Н.,в района на „***“ спряли за проверка жалбоподателя,който управлявал лек автомобил „***“,червен на цвят.,движейки се по ул.“***“.Направило впечатление ,че Х. лъхал на алкохол.Изпробвали го с техническо средство ,което отчело 1.28 промила.Издаден му бил талон за медицинско изследване.При извършване на проверката не се държал грубо с контролните органи.

     Във връзка с направените констатации е  съставен АУАН №565/***г.с бл.№276841,съставен от П.И.З.-*** в присъствието на К.Б.Б. и С.С.И. *** срещу И.А.Х.  затова,че на ***г.около ***часа в гр.Н.,по ул.“***“управлява л.а.“*** ***“ с рег.№***,собственост на С.В.С. ,след употреба на алкохол,установена с техническо средство Дрегер 7410 с №ARSM-0184,който отчел 1,28 промила.Пробата била извършена в 02.26часа и е с техен №713.Водачът заявил,че е пил две бири по 500мл.Издаден му бил талон за медицинско изследване  с №0039466.С това си деяние той извършил административно нарушение по мл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП.АУАН е връчен на нарушителя и в него той не е вписал писмени възражения във връзка с направените констатации.

    Предвид констатирания алкохол в кръвта на жалбоподателя/над 1.2 промила/ ,на 01.08.2016г. е образувано БП/ ДП/ №293/2016г.по описа на РУ Н. и е възбудено наказателно преследване срещу И.А.Х. за извършено престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

    Като свидетели по ДП са разпитани П.И.З.,К.Б.Б. ,които под формата на свидетелски показания са потвърдили констатациите,обективирани в съставения АУАН №565/***г.

    Видно от доказателствата,съдържащи се в приложеното БП е,че на Х. е бил издаден талон за медицинско изследване бл.№0039466/***г.,връчен му в 02.45часа,с указание да се яви в ЦСМП Н. до 03.30часа.Водачът се е явил на указаното му място,за което е съставен протокол за медицинска експертиза за употреба на алкохол или друго упойващо вещество .Взета му е кръв ,която е изпратена за химичен анализ.

     Видно от заключението на химическата експертиза №104/02.08.2016г.,изготвено от инж.Б.И.К. –експерт в сектор „НТЛ“при ОД на МВР гр.Т. е,че на базата на извършения на 01.08.2016г.анализ по метода на Видмарк в пробата кръв,взета от лицето И.А.Х. се доказал етилов алкохол/присъствие на летливи редуциращи вещества,изразени като етилов алкохол/ в количество 1.16промила,което от своя страна е съставлявало основание за прекратяване на образуваното досъдебно наказателно производство поради липса на престъпление/ Постановление за прекратяване на досъдебно наказателно производство ,издадено от прокурор при НПРП от 08.08.2016г.по БП /ДНП/ №293/2016г.

     Материалите по наказателното производство са изпратени на административнонаказващия орган,като с Наказателно постановление №16-0307-000803/14.11.2016г.,издадено от гл.инсп.В.К.Р.-Началник РУ Н.,на основание материалите по преписка №726/2016г.по БП №293/16г.по описа на РУ –Н.пазар, ,за извършено на ***г.в гр.Н. адм.нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП /управление на МПС след употреба на алкохол със съдържание на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда-а именно 1.16 промила/,на  основание чл.174 ал.1 от ЗДвП на И.А.Х. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 700.00лв. и „лишаване от право да управлява МПС“за срок от 7 /седем/месеца.В мотивите на НП е посочено,че деянието не е маловажно по смисъла на чл.28а от ЗАНН,предвид обществените отношения ,които засяга и тежестта му.При определяне на наказанието на основание чл.27 ал.2 от ЗАНН са взети предвид предходни нарушения на ЗДвП,извършени от Х..

     Наказателното постановление е връчено на Х. на 16.11.2016г.и  в законоустановения 7-дневен срок той го е обжалвал пред съда чрез административнонаказващия орган.

         При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

      Жалбата е подадено от надлежно лице,имащо правен интерес,в  законоустановения срок и се явява процесуално допустима,а разгледана по същество-неоснователна,поради следните съображения:

       Административнонаказателното производство е протекло в съответствие с императивните правила на ЗАНН,без да са допуснати съществени процесуални опущения,ограничаващи правото на защита на лицето.В случая намира приложение нормата на чл.36 ал.2 от ЗАНН,която регламентира изключение от общото правило,че административнонаказателните производства се образуват със съставянето на АУАН,в хипотезата на образувано наказателно производство,прекратено впоследствие от прокурора и изпратено на наказващия орган.

      В конкретния случай,при издаване на обжалваното наказателно постановление ,съставено в хипотезата на чл.36 ал.2 от ЗАНН,не е необходимо съставяне на АУАН,като изводите за това осъществено ли е  административно нарушение и под какъв състав следва да се субсумира то,административно наказващият орган следва да гради изводите си върху материалите от съответното прекратено досъдебно производство./в този смисъл Решение №254/18.11.2015г.на АДмС-Ш. по к.н.а.х .д №230/2015г./.Следва да се добави също,че след като първоначално образуваното със съставения АУАН административнонаказателно производство е прекратено ex lege с образуване на досъдебно наказателно производство/по арг.на чл.33 ал.2 от ЗАНН/ , неоснователни са възраженията на жалбоподателя,че с прекратяването на административнонаказателното производство му се ограничавало правото да възрази по АУАН.

     Неоснователни са възраженията на жалбоподателя и ,че не му била дадена възможност да се защити по някакво повдигнато обвинение по образуваното досъдебно наказателно производство,тъй като той не е привличан в процесуалното качество на обвиняемо лице.

     Гаранциите за правото му на защита в административнонаказателното производство са обезпечени чрез възможността да прави доказателствени искания за събиране на нови доказателства в рамките на новообразуваното административнонаказателно производство чрез допустимите от закона доказателствени средства.

       Съдът счита,че обжалваното наказателно постановление и издадено от компетентно длъжностно лице в рамките на неговата териториална,материална и функционална компетентност/ Заповед №8121з-748/24.06.2015г.,издадена от Министъра на вътрешните работи, Заповед №372з-1543/30.06.2015г.,издадена от ВПД Директор на ОД на МВР Ш./.При издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,рефлектиращи върху неговата законосъобразно от формална страна.Същото съдържа изискуемите се от чл.57 от ЗАНН реквизити.

      За правилната квалификация на извършеното  административно нарушение –определяне на  нарушената материална правна норма,административнонаказващият орган е съобразил материалите по прекратеното вече ДНП /най-вече заключение на химическа експертиза/,като конкретната стойност на алкохолната концентрация в кръвта на водача  към момента на деянието е била измерена по надлежния ред /в съответствие с изискванията на Наредба

№30/27.06.2001г.за реда за установяване на употребата на алкохол и/или  друго упойващо вещество.

     Различието във стойностите ,отчетени с техническо средство и чрез химичен анализ очевидно/ и двата способа са посочени в Наредбата като такива,извършени по „надлежния ред“/ е преценено в по-благоприятния за нарушителя вариант и доколкото са отпаднали предпоставките за ангажиране на наказателната му отговорност,предвид прекратеното наказателно производство  /което е образувано съобразно отчетените показания с техническо средство „Дрегер“/ ,отговорността му/в случая –административнонаказателната/ е ангажирана с оглед на заключението по химическата експертиза,от заключението на която се установява,че водачът е управлявал МПС след употреба на алкохол /в случая 1.16 промила/.

      Управлението на МПС след употреба на алкохол от страна на жалбоподателя И.Х. на посочените в наказателното постановление дата и място ,се установява освен от заключението на химическата експертиза,така и от показанията на разпитаните свидетели З.,Б.,И.,които твърдят,че водачът е бил в явно нетрезво състояние.

     Като е управлявал МПС след употреба на алкохол,от обективна страна жалбоподателят /нарушител/ е осъществил състава на административно нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП.,като от субективна страна деянието е извършено при наличието на пряк умисъл.

    За конкретното адм.нарушение,санкционната норма /чл.174 ал.1 от ЗДвП,към момента на извършване на административното нарушение/предвижда наказание „глоба“от 500 до 1000 лева и „лишаване от правоуправление на МПС“ за срок от 6 до 12 месеца.

       При определяне на наказанията,които се следват на нарушителя,административнонаказващият орган е отчел всички обстоятелства по смисъла на чл.27 от ЗАНН,обсъдил е и защо не следва да се прилага нормата на чл.28а от ЗАНН,които доводи съдът напълно споделя,както и доводите в частта им за установена трайна практика у жалбоподателя по нарушение на правилата за движение по пътищата/което се установява от представената справка за нарушител от региона/на л.9-10 по делото/.

     С оглед на гореизложеното,предвид тежестта на извършеното административно нарушение ,съдът намира,че административно наказващият орган му е определил правилни наказания,издавайки едно изцяло законосъобразно наказателно постановление.Ето защо,съдът намира,че следва да потвърди същото,а жалбата против него остави без уважение като неоснователна.

     Водим от гореизложеното,на основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗАНН,съдът

 

                                     Р        Е      Ш       И     :

 

    ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление №16-0307-000803/14.11.2016г.,издадено от гл.инсп.В.К.Р.-Началник РУ Н.,,с което на И.А.Х. с ЕГН:**********,*** за извършено на ***г.в гр.Н. административно нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП,на основание чл.53 от ЗАНН и чл.174 ал.1 от ЗДвП са наложени  административни наказания : „глоба“ в размер на 700.00лв./седемстотин лева/ и „лишаване от право да управлява МПС“за срок от 7 /седем/месеца.

    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ш. в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                РАЙОНЕН   СЪДИЯ: