Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

17

 

Гр. Н., 22.02.2017 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Новопазарският районен съд, 4 състав, в публично съдебно заседание от двадесет и шести януари две хиляди и седемнадесета година, в състав: районен съдия Петина Николова, при секретар Д. С., като разгледа докладваното от съдия Петина Николова НАХД № 24 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

            Делото е образувано по жалба, подадена от Р.Р.А. с ЕГН ********** ***, срещу Наказателно постановление № *** от 21.11.2016 г. на Началника на РУ гр. Н. В жалбата като основен аргумент за незаконосъобразност на НП се излага, че жалбоподателят не е съгласен с изводите на административно-наказателния орган, че е управлявал МПС след употреба на алкохол. В действителност жалбоподателят твърди, че извършената химическа експертиза е дала невярно заключение поради неправилен метод на изследване – използван бил метода Видмарк, а не по-обективния газ-хроматографски метод. Излагат се и твърдения, че при съставяне на АУАН и НПО за допуснати съществени процесуални нарушения.

            В съдебна зала жалбоподателят се явява лично и с адв. Д.М. от ШАК. Поддържа жалбата единствено в частта досежно употребата на алкохол и моли съдът да отмени атакуваното наказателно постановление. Излага се становище, че от събраните по делото доказателства може да се направи обоснован извод за това, че жалбоподателят не е извършил нарушението.

            Въззиваемата страна ОД на МВР гр. Шумен, редовно призована за съдебно заседание, не изпраща представител. Изпратено е становище, в което се поддържа тезата, че наказателното постановление е правилно и законосъобразно и молят то да бъде потвърдено.

Съдът, като се запозна с приложените по делото доказателства и ги прецени в тяхната съвкупност и по отделно, установи следното от фактическа страна:

На 24.10.2016 г. вечерта св. Р.А.М. и св. Д.Г.И.,***, упражнявали дейност по контрол на автомобилния трафик в гр. Н. на ул. „***“. Около 22.20 часа спрели за проверка л.а. *** *** с рег. № ***. Установили, че същият се управлява от жалбоподателя Р.Р.А.. Същият бил изпробван за употреба на алкохол с Алкотест 7510 ARDN 0035, който отчел 0,55 ‰ съдържание на алкохол в издишания от водача въздух. Установили още, че не носи свидетелство за регистрация на МПС, което управлява.

На водача бил издаден талон за медицинско изследване на кръвта. Водачът дал кръв и назначената от административно-наказващия орган химическа експертиза при използване на метода Видмарк за изследване дала заключение, че съдържанието на алкохол в кръвта на жалбоподателя е 0,55 ‰. Съдът не кредитира тази СХЕ. Вместо това съдът кредитира заключението на вещото лице по назначената в съдебно заседание СХЕ, което казва, че съдържанието на алкохол в кръвта на жалбоподателя е 0,35 ‰. Причините съдът да кредитира втората СХЕ е, че тя е направена при използване на газ-хроматографски метод за изследване, който от научна гледна точка е по-обективен. Методът Видмарк отчита и други летливи вещества, близки до алкохола, докато газ-хроматографския метод е специфичен метод за изследване на конкретно вещество – в случая алкохол. Предвид това съдът намира за установено, че в конкретния случай съдържанието на алкохол в кръвта на Р.Р.А. е било 0,35 ‰.

На Р.Р.А. са съставени АУАН и НП за това, че е управлявал МПС със съдържание на алкохол в кръвта над 0,50 ‰, а именно - 0,55 ‰, както и че не носи свидетелството за регистрация на МПС като са му наложени глоба в размер на 500 лв. (за първото нарушение) и глоба в размер на 10 лв. (за второто нарушение).

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

Жалбата е допустима. Подадена е в законовия срок до компетентния съд и от лице, което има право да я атакува.

Разгледана по същество жалбата се явява частично основателна.

Съдът намира, че жалбоподателят не е управлявал МПС със съдържание на алкохол в кръвта над 0,50 ‰, а именно - 0,55 ‰. В действителност той е управлявал МПС със съдържание на алкохол в кръвта над 0,35 ‰, но това не представлява административно нарушение. В останалата част НП следва да бъде потвърдено и дори жалбата в тази част не се поддържа

С оглед на гореизложеното съдът намира, че наказателното постановление е неправилно и следователно незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

Водим от което, съдът

Р  Е  Ш  И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № *** от 21.11.2016 г. на Началника на РУ гр. Н. В ЧАСТТА, с която на Р.Р.А. с ЕГН ********** *** на основание 174, ал. 1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 500 лв., за това, че на 24.10.2016 г. около 22.20 часа на ул. „***“ е управлявал МПС със съдържание на алкохол в кръвта над 0,50 ‰, а именно - 0,55 ‰ – нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП.

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № *** от 21.11.2016 г. на Началника на РУ гр. Н. в останалата част.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                                           РАЙОНЕН  СЪДИЯ:

 

                                                                                                ПЕТИНА НИКОЛОВА