П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 30.03. 2017 г.

 

Районен съд Н.  в публичното си съдебно заседание

на 30.03.2017 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

При участието на секретар Г.А., сложи за разглеждане НАХД № 697 по описа за 2016 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА          

 

На поименното повикване в 14.20 часа се явиха:    

Жалбоподателя Р.Р. М., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Д.М.,***, ред. упълномощен. 

За възз. страна ОД МВР Шумен, ред.призовани, не изпращат представител.

 

Становище по хода на делото.

Адв. М. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по разглеждане на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът констатира, че същото е насрочено по искане на процесуалния представител на жалбоподателя на осн. чл.414, ал.1, т.1 от НПК за изясняване на неточности, възникнали при тълкуване на постановения съдебен акт.

            Съдът запитва процесуалния представител на жалбоподателя ще сочи ли други доказателства и ще прави ли доказателствени искания.

            Адв. М. – Нямам искания, няма да соча други доказателства. 

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

            Адв. М. – Направеното искане е във връзка с пропуск, най-вероятно техническа грешка в решението. В последната част след думата реши: отменя наказателно постановление № еди кой си, в частта, в която на клиента ми с посочено ЕГН на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 500 лева и тук смятам, че би следвало да се добави „и лишаване от право да управлява МПС“, тъй като те вървят кумулативно и ако не го добавим в КАТ има вероятност да тълкуват, че е потвърдено това лишаване от правоуправление, тъй като не е упоменато никъде в частта, в която отменяте. Просто в чл.174 от ЗДвП кумулативно са двете наказания, но със сигурност в КАТ ще създаде усложнения.

Съдът като съобрази изложеното в днешното съдебно заседание становище от процесуалния представител на жалбоподателя и като се запозна с постановеното  Решение № 17/22.02.2017 г. намира следното: делото е било образувано по жалба, подадена от Р.Р.А., подадена срещу наказателно постановление № ***/21.11.2016 г. на началника на РУ гр. Н. В хода на производството са събрани необходимите доказателства. С цитираното Решение №17/22.02.2017 г. по настоящото НАХД №  697/2016 г. съдът е приел, че не е доказано едното от деянията, за което с цитираното наказателно постановление № ***/21.11.2016 г., издадено от началника на РУ гр. Н., са наложени наказания на жалбоподателя. С наказателно постановление № ***/21.11.2016 г. началника на РУ гр. Н. налага на жалбоподателя наказания за това, че е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,50 промила, а именно 0,55 промила. За това деяние са му наложени глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Освен това със същото наказателно постановление е наложено наказание на жалбоподателя и за това, че не носи свидетелство за регистрация на МПС. За това деяние на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 10 лева. Съдът е установил, че след извършена съдебно-химическа експертиза жалбоподателят е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта в размер на 0,35 промила, поради което първото деяние, останало недоказано и в обстоятелствената част на съдения акт е приел, че наказанията за това деяние следва да бъдат отменени. В диспозитива на съдебния акт изброявайки деянията и наложените наказания е пропуснал да спомене какво ще се случи с наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, което поставя в затруднение тълкуването на съдебния акт. С оглед на констатациите, че деянието управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,50 промила е прието за недоказано, то правилно в мотивите на съдебния акт е прието, че наказанието на жалбоподателя в тази част следва да бъде изцяло отменено. Предвид горното съдът

Р Е Ш И:

Отстранява възникнали неясноти при тълкуването на Решение № 17/22.02.2017г., постановено по НАХД № 697 по описа на НпРС за 2016 г. като наложеното наказание на жалбоподателя лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, наложено по реда чл.174, ал.1 от ЗДвП същото следва да се счита отменено.

 

Заседанието завърши в 14,30 часа.

Протоколът изготвен в с.з.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: