Р     Е     Ш      Е    Н     И     Е

24

Гр.Нови  пазар,24.03.2017г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на двадесет и първи февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                        Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                        Секретар:Д.  С.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №35 по описа за 2017 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Образувано е административно-наказателно производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН,по жалба,предявена от „Енерго-Про мрежи“АД ,представлявано от членовете на УС – Н.Й.Н., К.Т.И. и Р. Г. Л.,чрез юрисконсулт М.Х. против Наказателно постановление №27-000072–/12.12.2016г.на *** на Дирекция „Инспекция по труда“гр.Ш..

     Жалбоподателят твърди,че с горепосоченото наказателно постановление,административнонаказващият орган приел,че от страна на юридическото лице „Енерго-Про Мрежи“АД е осъществен съставът на нарушение по чл.415 ал.1 от КТ и му е наложил имуществена санкция в размер на 5 000.00лв.

     С оглед приетата в атакуваното от тях наказателно постановление ,нарушението е квалифицирано по чл.415 ал.1 от КТ и се изразява в бездействие на правнозадълженото лице,което в качеството си на работодател не е изпълнило задължително предписание на оправомощен представител на Дирекция „Инспекция по труд“гр.Р..Така формулираното  изпълнително деяние на административно нарушение,осъществено чрез неизпълнение на правно дължимо поведение,очертано в съответното предписание,определяло и подсъдността на отговорността на задълженото лице.Мястото на осъществяване на нарушение чрез бездействие е мястото,където бездействалият е следвало да има активно поведение –да действа,т.е.да изпълни предписанието. В конкретния случай това било местонахождението на седалището на юридическото лице ,което е адресат на предписанието-гр.В.,се сочи в жалбата.Това било мястото ,където се осъществява и непосредственият контрол от местно компетентните държавни органи,както и установяването на евентуални нарушения.

  Отделно ,жалбоподателят счита,че издаденото на „ЕнергоПро Мрежи“АД наказателно постановление е процесуално незаконосъобразно,необосновано и неправилно ,като издадено в противоречие с материалния закон и моли за неговата отмяна по следните съображения:

      Наказващият орган твърдял,че на 19.10.2016г.при извършена проверка на „Енерго-Про Мрежи“АДгр.В. във връзка с допусната смъртна трудова злополука на място-стълб №158 от далекопровод 20kV /в землището на с.К. *,Община Н./,било установено,че дружеството е допуснало издаване на наряд  №10/19.10.2016г./по дневника за издадени наряди на МИР К./,в който не се съдържа пълна информация по отношение на мястото и условията на работата,която ще се извършва по наряда,в нарушение на чл.45 ал.2 във вр.с ал.1 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи/обн.ДВ чр.34/2004г./.В наряда било записано,че точното място,където ще се поставят изолатори е „РОС гората“,а в действителност мястото ,на коетосе извършва дейността на цитирания наряд  е ЖБ стълб №158 /където е станала злополуката/ и ЖБ стълб №159.В наряда не било посочено къде ще се постави /поставят заземителя/заземителите,тъй като не било конкретизирано на кои стълбове ще се подменят /ще се извършва работата и кой електропровод,което се явявало неизпълнение на задължително предписание  №2,дадено с Протокол за извършена проверка ПР №1606951,връчен на 10.03.2016г.,а именно: „При издаване на наряд,същият съдържа пълна информация по отношение мястото на работа,предвидено за попълване в образеца на наряд на работодателя,съгл.чл.45 ал.2 във вр.с ал.-1 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ от Протокол №1606951/10.03.2016г.за извършена проверка на „Енерго-Про Мрежи“АД гр.В. от Д“ЕТ“ гр.Р.,със срок за изпълнение -24.03.2016г.,с което била нарушена разпоредбата на чл.415 ал.1 от КТ.

     Липсвало доказателство за констатиране на нарушението/Констативен протокол/.В АУАН №27-000072/14.11.2016г.не бил включен констативен протокол и съответно административнонаказващият орган не доказвал датата на отК.не на нарушителя и датата на извършване на нарушението,от което течали сроковете по чл.34 ал.1 от ЗАНН€

    Задължението на „ЕнергоПро Мрежи „АД  съгласно предписание №2 от Протокол №1606951/10.03.2016г. на Д „ИТ“ –Р. било със срок за изпълнение 24.03.2016г.,а въпросният писмен наряд №10п бил издаден на 19.10.2016г.В този смисъл следвало да се приеме,че тримесечният срок от отК.не на нарушителя по чл.34 ал.1 от ЗАНН започнал да тече на 25.03.2016г.и към момента на съставяне на АУАН №27-000072/14.11.2016г.вече бил изтекъл..В тази връзка и с оглед разпоредбите на чл.34 ал.1 и чл.36 ал.1 от ЗАНН,след изтичане на тримесечния срок от отК.не на нарушителя ,следвало да не се съставя АУАН,съответно да не се образува административнонаказателно производство.,което от своя страна съставлявало основание за отмяна на оспореното наказателно постановление.

     Жалбоподателят твърди,че в  акта е посочено ,че нарушението е извършено на 19.10.2016г.в землището на с.К. *,общ.К.,обл.Ш.,а с оглед на разпоредбата на чл.415 ал.1 от КТ следвало да се приеме,че мястото на осъществяване на нарушение чрез бездействие е мястото,където бездействалият е следвало да има активно поведение –да действа,тоест да изпълни предписанието.В конкретния случай това било местонахождението на седалището на юридическото лице,което е адресат на предписанието гр.В..

      От друга страна ,АУАН №27-000072/14.11.2016г.е съставен за неизпълнение на предписание на Дирекция“Инспекция по труда „гр.Р..Предвид компетентността на същото териториално поделение ИА „Главна инспекция по  труда“,следвало да се приеме,че предписанието е следвало да бъде изпълнено на територията на област Р.,тоест мястото на извършване на нарушението е територията на Област Р..

      В Протокол №1641904,връчен на 14.1.2016г.било посочено,че „на 19.10.2016г.в гр.К.,А.Х.А. издава писмен наряд №10/19.10.2016г.“.

     С оглед на изложеното,жалбоподателят счита,че в АУАН и издаденото въз основа на него Наказателно постановление липсва яснота относно мястото на извършване на нарушението.Описаната нередност съставлявала съществено нарушение ,което накърнява правото на защита на „ЕнергоПро Мрежи“.

      Задължението за издаване на наряд с определени реквизити произтичало от чл.45 ал.2 във вр.с ал.1 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ,а не от цитираното в АУАН и НП предписание №2 от Протокол №1606951/10.03.2016г.за извършена проверка на „Енерго-Про Мрежи“АД.Предписанието директно възпроизвеждало текста на чл.45 ал.2 във вр.с ал.1 от Правилника .В този смисъл липсвало задължително предписание/индивидуален административен акт/ по смисъла на чл.404 ал.1 т.1 от КТ и чл.21 от АПК,с което да се създават права или непосредствено се засягат права или законни интереси на соченото като нарушител юридическо лице.При липсата на задължително предписание ,в конкретния случай не била приложима разпоредбата на чл.415 ал.1 от КТ.

      На следващо място ,административнонаказващият орган приел,че „Енерго Про Мрежи“АД е нарушило чл.415 ал.1 от КТ,но това е санкционна норма и тя сама по себе си не може да бъде основание за издаване на наказателно постановление,а трябвало да бъде свързана с неизпълнение на конкретно законоустановено задължение на юридическото лице,сочено като нарушител.

     От друга страна чл.415 ал.1 от КТ се прилагал за неизпълнение на задължително предписание за спазване на трудовото законодателство.В случая не се касаело за предписание за спазване на трудовото законодателство,а за предписание за спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

       Жалбоподателят счита,че издаденият наряд №10/19.10.20916г.тговаря на изискванията на чл.45 ал.2 във врс.ал.1 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ и в частност на изискванията за посочване на място на работа..

     Предвид гореизложеното,жалбоподателят моли да бъде призован на съд с административно-наказващия орган и след установяване твърденията,изложени в жалбата,съдът постанови решение,с което отмени изцяло обжалваното наказателно постановление.

      В съдебно заседание,жалбоподателят,чрез процесуалният си представител юрисконсулт Х. поддържа изцяло депозираната жалба.

       За административнонаказващия орган се явява юрисконсулт И..Оспорва жалбата и моли съдът да я остави без уважение,като потвърди изцяло атакуваното наказателно постановление.

      Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

    Жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице,имащо правен интерес от нейното обжалване,подадена е в законоустановения срок и се явява процесуално допустима,а разгледана по същество-основателна поради следните съображения:

      На първо място –по направеното възражение за подсъдността на делото,с оглед установената съдебна практика/ Определение №75/18.07.2016г.на ВКС по ч.н.д. №638/2016г., II н.о.,НК, Определение №37/02.03.2017г.на ВКС по ч.н.д.№218/2017г.,I н.о,НК/по аргумент на чл.36 ал.1 от НПК във вр.чл.84 от ЗАНН,при определяне на подсъдността по наказателно административни дела се изхожда от обстоятелствената част на акта за установяване на административно нарушение и на наказателното постановление,съобразно изложените в тях обстоятелства за мястото на извършване на нарушението.

    В конкретния случай,както в АУАН,така и в съставеното въз основа на него наказателно постановление е посочено,че нарушението е извършено на 19.10.2016г.в землището на с.К. *,община Н.,обл.Ш. и родово и местно подсъден да се произнесе по депозираната жалба е Районен съд Нови пазар.

      Административно-наказателното производство е започнало въз основа на съставен АУАН №27-000072/14.11.2016г.,съставен от С.Р.К.-гл.инспектор при Д“ИТ“ гр.Ш. в присъствието на свидетеля Г.П.Г. срещу „Енерго Про Мрежи“АД,в качеството му на работодател за следното нарушение:

    На 19.10.2016г. при извършване на проверка на „ЕнергоПро Мрежи“АД с ЕИК:104518621 гр.В.във връзка с допусната смъртна злополука на място –стълб №158 от далекопровод 20kV /в землището на с.К. *,общ.Н./ е установено,че „ЕнергоПро Мрежи“АД гр.В. допуснал издаване на наряд №10от 19.10.2016г.по дневника за издадени наряди на МИР К.,в който не се съдържа пълна информация по отношение на мястото и условията на работата,която ще се извършва по наряда,в нарушение на чл.45 ал.2 във връзка с ал.1 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи/обн.ДВ чр.34/2004г./.В наряда било записано,че точното място,където ще се поставят изолатори е „РОС гората“,а в действителност мястото ,на коетосе извършва дейността на цитирания наряд  е ЖБ стълб №158 /където е станала злополуката/ и ЖБ стълб №159.В наряда не било посочено къде ще се постави /поставят заземителя/заземителите,тъй като не било конкретизирано на кои стълбове ще се подменят /ще се извършва работата и кой електропровод,което се явявало неизпълнение на задължително предписание  №2,дадено с Протокол за извършена проверка ПР №1606951,връчен на 10.03.2016г.,а именно: „При издаване на наряд,същият съдържа пълна информация по отношение мястото на работа,предвидено за попълване в образеца на наряд на работодателя,съгл.чл.45 ал.2 във вр.с ал.-1 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ от Протокол №1606951/10.03.2016г.за извършена проверка на „Енерго-Про Мрежи“АД гр.В. от Д“ЕТ“ гр.Р.,със срок за изпълнение -24.03.2016г.,с което била нарушена разпоредбата на чл.415 ал.1 от КТ.

    В АУАН е посочено,че нарушението е извършено на 19.10.2016г.в землището на с.К. *,общ.Н.,обл.Ш..

    Във връзка със съставения АУАН,с Наказателно постановление №27-000072/12.12.2016г.,издадено от С.С.М. –*** на Дирекция „Инспекция по труда „гр.Ш., за констатираното и описано по-горе административно нарушение,на основание чл.416 ал.5 от Кодекса на труда във връзка с чл.415 ал.1 от КТ,на „ЕнергоПро Мрежи“АД,с ЕИК:104518621,със седалище и адрес на управление:гр.В., ***община В.,оласт В.,в качеството му на работодател,представлявато от Н.Й.Н. ,ЕГН:**********,К.Т.И.,ЕГН:********** и Р. Г. Л.,ЕГН:********** е наложена имуществена санкция в размер на 5 000.00лв./пет хиляди лева/.

      Към административно наказателната преписка е приложен Протокол за извършена проверка №1606951/10.03.2016г.от 17.02.2016г.до 10.03.2016г.-,съставен от М. В. И.-***, А.М.С. –*** и К.К. И. –*** в Дирекция „Инспекция по труда „ със седалище Р. към Главна дирекция „Инспекция по труда“.

     Въпросната проверка е във връзка с разследване на инцидент,при който на 17.02.2016г., Х.Х.И.,“Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи,трафопостове и СТИ“ в „Енерго-Про Мрежи“АД,емира по време на работа по въздушна линия ви..ниско напрежение ,във връзка с монтиране на електрическо табло за електромер в с.В.,общ.И.,обл.Р..

     С този протокол,на „Енерго-Про Мрежи“ АД са дадени предписания:1/При издаване на наряд,същият да съдържа пълна информация по отношение вида на работата,която се извършва по наряда,съгл.чл.45 ал.2 във вр.с ал.1 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ/.Срок -24.03.2016г., 2/ При издаване на наряд,същият да съдържа пълна информация по отношение на мястото на работата,предвидено за попълване в образеца на наряд на работодателя,съгл.чл.45 ал.2 във вр.с ал.1 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ.Срок- 24.03.2016г.,3/При издаване на наряд,същият да съдържа всички мерки за безопасност,предвидени в ПБЗРЕУЕТЦЕМ и вътрешните инструкции на работодателя,нв т.ч.при извършване на работата с пълно изключване на напрежението –изваждане на предпазителите от гнездата,съгл-.чл.45 ал.2 във вр.с ал.1 ,чл.146 ал.1 и ал.4 и чл.274 изр.2 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ.Срок- 24.03.2016г.

    Представен е и Протокол №ПР 1641904 за извършена проверка на 19.10./на обекта на злополуката“и на 25.10.2016г./в офис на „Енерго-Про Мрежи“АД гр.В./ в гр.Ш.,инж.Г.П.Г.-***, инж.П.В.С. –***,инж.С.Р.К. –***, инж.С. Г. Т. –*** и Д. В. В.-И. –*** в Д“ИТ“гр.Ш. са извършили проверка по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни  и безопасни условия на труд  на „ЕнергоПро Мрежи“АД със седалище гр.В..Проверката е била извършена на основание започнало административно производство,обявено на 19.10.2016г. и във връзка с разследване на инцидент,при който на 19.10.2016г. около 9.30часа, Х.А.М. ,на длъжност „Електромонтьор по поддръжка и ремонт на електропроводни линии и мрежи,трафопостове и СТИ“ в „Енерго-Про Мрежи“АД гр.В. е починал по време на работа по въздушна линия високо напреженеие 20 kV,при работа по подмяна на изолатори на ЖБ стълб 158 на електропровод Х.,в землището на с.К. *,общ.К..Работата,която е извършвана по време на инцидента няма авариен ,а планов характер.

     Представен е и наряд за работа по електрически съоръжения с напрежение над 1000V,издаден от А.Х.А. за група,състояща се от С.С.Ш.,Х.А.М. и Н.Н.Я.,със задача –„Подмяна на изолатори с пълно изключване на напрежението“ за времето от 09.00часа до 14.00часа на 19.10.2016г.в ЕП-Х.,участък  РОС-гората,на елемент III.

   Представени са декларации по чл.402 ал.1 т.3 от кодекса на труда,попълнени от Н.Я.,Е.В.,/който е взел наряда от колегата си А.А. и той бил писан на наряда като допускащ и изпълнител/.

     В попълнената от него декларация, Н.Я. сочи,че инзидента с Х.М. бил около 9.40часа на 19.10.2016г.Когат тръгнали да изпълняват задачата си, Х.М. го попитал дали е изключено напрежението,на което Якуб отговорил,че не е видял и не е сигурен.Предложил му да изчакат потвърждение от колегите си,но М. му казал,че няма какво да чак и докато дойдели другите,той щял да смени изолаторите.Казал на колегата си да му приготви ключове и докато той се обърнал ,за да вземе ключове,само чул и видял как М. пада.

    От своя страна Е.В. сочи в подписаната от него декларация,че по телефона диспечера му потвърдил,че извод Х. е изключено от подстанция К. от прекъсвач,като след една минута му се обадил Н.Я. и му съобщил за злополуката с Х..

      При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

      С издаденото наказателно постановление,административнонаказващият орган ,на основание чл.416 ал.5 във вр.чл.415 ал.1 от ГПК е привлякъл жалбоподателя към административнонаказателна отговорност,в качеството му на работодател,с оглед осъществен състав на административно нарушение по чл.415 ал.1 от КТ.АУАН и НПП са съставени от компетентни длъжностни лица,съобразно предоставените им правомощия.АУАН е съставен от компетентно длъжностно лице,съобразно предоставени му правомощия по силата на чл.416 ал.1 от КТ ,да съставя актове за установяване на административни нарушения и да осъществява контрол по спазване на трудовото законодателство.Наказателното постановление е издадено в кръга на предоставените властнически правомощия на наказващия орган.

     Анализът на разпоредбата на чл.415 ал.1 от КТ води до извода,че адресат на административнонаказателна отговорност е всеки,който не изпълни задължително предписание на контролен орган на трудовото законодателство.Деянието,чрез което се осъществява състава на посоченото в наказателното постановление нарушение- „неизпълнение на задължително предписание,дадено от контролния орган Дирекция „Инспекция по труда“гр.Р. е под формата на бездействие ,т.е.неизпълнение на нормативно установено задължение за определено действие.Началният момент,от който бездействието на задълженото лице е релевантно за съставомерността на деянието и е налице довършено нарушение е денят,следващ датата,на която/респ.до която/ лицето е следвало да изпълни вмененото му задължение-в случая да изпълни вмененото му със  задължително предписание  №2,дадено с Протокол за извършена проверка ПР №1606951,връчен на 10.03.2016г.,а именно: „При издаване на наряд,същият съдържа пълна информация по отношение мястото на работа,предвидено за попълване в образеца на наряд на работодателя,съгл.чл.45 ал.2 във вр.с ал.-1 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ от Протокол №1606951/10.03.2016г.за извършена проверка на „Енерго-Про Мрежи“АД гр.В. от Д“ЕТ“ гр.Р.,със срок за изпълнение -24.03.2016г.

    В конкретния случай,твърдяното административно нарушение е извършено на 19.10.2016г.,т.е.след изтичане на повече от шест месеца  на срока  ,определен в самото задължително предписание №2/24.03.2016г./,поради което следва да се приеме,че административно наказателната отговорност на жалбоподателя неправилно е  ангажирана извън този срок.

    От друга страна,съдът намира,че с обективираното в АУАН и НП нарушение,вменено на жалбоподателя,неправилно е приложен материалния закон.При тези обстоятелства,по-скоро съществуват материални предпоставки за приложение на съответната санкционна норма  на чл.413-чл.414 от КТ във вр.т.9 и т.17 от пар.3 от ДР на ПБЗПРЕУЕТЦЕМ,но не и посочената чл.416 ал.5 във вр.чл.415 ал.1 от КТ.

     Представеният от жалбоподателят наряд №10/19.10.2016г.принципно отговаря на изискванията на чл.45 ал.2 във вр.с ал.1 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ,като от писмените обяснения по реда на чл.402 ал.1 от КТ,дадени от Н.Якуб и Е.Вели не се установява у тях,като част от екипа,който е следвало да извърши поставеното задание,да е съществувало колебание относно това,къде е мястото им на работа,определено със посочения наряд,както и ,че не им е провеждан инструктаж.

      Ето защо,съдът намира,че издаденото наказателно постановление е неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде изцяло отменено.

      Водим от гореизложеното,съдът

 

                                          Р      Е     Ш      И   :

 

      ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление Наказателно постановление №27-000072/12.12.2016г.,издадено от С.С.М. –*** на Дирекция „Инспекция по труда „гр.Ш., с което  на основание чл.416 ал.5 от Кодекса на труда във връзка с чл.415 ал.1 от КТ,на „ЕнергоПро Мрежи“АД,с ЕИК:104518621,със седалище и адрес на управление:гр.В., ***община В.,боласт В.,в качеството му на работодател,представлявато от Н.Й.Н. ,ЕГН:**********,К.Т.И.,ЕГН:********** и Р. Г. Л.,ЕГН:********** е наложена имуществена санкция в размер на 5 000.00лв./пет хиляди лева/.

    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ш. в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                    РАЙОНЕН   СЪДИЯ: