Р Е Ш Е Н И Е

№ 39

 гр. Нови пазар, 27.04.2017 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд - Нови пазар, в публичното си заседание на двадесет и седми март през две хиляди и седемнадесета година, в състав :

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                     

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Маркова АНХД №131 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното : 

 

Подадена е жалба на основание чл.59 от ЗАНН от страна на жалбоподателя  Барс“ АД- гр. Шумен, представляван от Изпълнителния директор Д.С.Д., срещу наказателно постановление №27-2704423 от 28.11.2016 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Шумен, с което на основание чл.415в, ал.1 от КТ на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 250 лева. 

Жалбоподателят счита, че постановлението е незаконосъобразно. Твърди, че наказателното постановление е издадено за нарушение на чл.281, ал.1 от КТ във вр. с чл.11, ал.5 от Наредба  №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането  на периодично обучение и инструктаж, което се изразявало в липса на всички реквизити в книгата за ежедневен инструктаж. Но в наказателното постановление не била посочена санкционната разпоредба, която да съдържа състав на нарушението и тази липса представлявала несъответствие на постановлението с изискването на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН. Отразените в постановлението разпоредби на чл.416, ал.5 и чл.415в, ал.1 от КТ били неправилно посочени, защото първата от тях се отнасяла до компетентността за издаване на наказателно постановление, а втората съдържала само привилегирован състав на нарушение. Освен това жалбоподателят намира, че не е осъществен състава на посоченото в постановлението нарушение, тъй като работниците били инструктирани и обучени по безопасни методи на работа и това обстоятелство било установено от актосъставителя и било безспорно. Според жалбоподателя начинът на документиране в нарочната книга за това не можел да представлява доказателство за твърдяното нарушение. Следвало в случая акцентът да бъде поставен върху извършването на инструктажите, а не върху начина на тяхното документиране. Независимо от това жалбоподателят счита, че случаят е маловажен, защото нарушението било формално, без вредни последици и разкривало случай с по-ниска степен на обществена опасност от обичайните такива.  Жалбоподателят моли, в случай, че съдът не приеме изложеното от него в горната насока, то да отчете, че наказващият орган не съобразил обстоятелствата относно определянето на имуществената санкция – тежестта на нарушението, смекчаващите отговорността обстоятелства, имущественото състояние на дружеството. Определената санкция била ориентирана към максималния размер, без относно това в постановлението да са изложени мотиви. Предвид тези, подробно изложени в жалбата обстоятелства, жалбоподателят моли наказателното постановление да бъде отменено, или изменено в частта му относно наложената имуществена санкция.

Въззиваемата страна, чрез представителя си – юрисконсулт Д.В.-И. счита, че в случая е налице осъществен състав на административно нарушение и същото се доказва безспорно от събраните доказателства. В приложение №1 към горепосочената наредба се съдържало детайлно описание на информацията, която следвало да намери отражение в инструктажната книга и по-специално в тази за ежедневен инструктаж. В случая в книгата не били посочени длъжност на работника и кратко съдържание на инструктажа, както и  вид на изпълняваната работа. Административно наказващият орган правилно преценил тежестта на нарушението и жалбоподателят  бил санкциониран по привилегирования състав на нарушението, а не по основния, предвиждащ санкция от 1500 лв. до 15 000 лв. Намира за неприложима разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като се касае за нарушение на трудовото законодателство, гарантиращо здравословните и безопасни условия на труд. Предвид тези съображения, развити подробно в хода на съдебните прения, представителят на въззиваемата страна моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, поради което се явява процесуално допустима.

С акт за установяване на административно нарушение №27-2704423 от 28.10.2016 г. актосъставителят Г.П.Г. е констатирал, че на 13.10.2016 г., в гр. Плиска, обл. Шуменска, жалбоподателят, в качеството му на работодател, при осъществяване на дейността си на обект „Пречиствателна станция за битови отпадъчни води и отвеждащ канал за заустване на пречистените води“,  не е изпълнил задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с това, че на посочения обект, след провеждане на ежедневен инструктаж на лицата Х.Н., Ж.П., И.С., П.К., И.Ш. и Й.К., в книгата за инструктаж не е документирал: презиме на инструктирания, работен номер, цех, участък, звено, клон, длъжност, вид работа и кратко съдържание на инструктажа. В този ден технически ръководител на работниците в посочения обект бил А.С.А.. Актосъставителят е отбелязал, че с това е била нарушена разпоредбата на чл.281, ал.1 от КТ във вр. с чл.11, ал.5 от Наредба  №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането  на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Въз основа на така съставения и връчен акт за установяване на административно нарушение Директорът на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Шумен е издала наказателно постановление №27-2704423 от 28.11.2016 г., с което за установеното нарушение на жалбоподателя, на основание чл.416, ал.5 от КТ във вр. с чл. 415в, ал.1 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер от 250 лв.

Съдът констатира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от компетентни за това органи и отговарят на императивните изисквания на чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН. Съдът счита, че в хода на административното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до ограничаване на правото на защита на жалбоподателя, и които да са основание за отмяна на постановлението по тази причина. Намира, че възражението на жалбоподателя за несъответствие на постановлението с императивното изискване на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН, е неоснователно. В постановлението ясно е посочена нарушената законова разпоредба и това е нормата на чл.281, ал.1 от КТ във вр. с чл.11, ал.5 от Наредбата, а съобразно чл.415в, ал.1 от КТ е наложена имуществената санкция. В настоящия случай съставът на нарушението е регламентиран в Кодекса на труда, в раздела за здравословните и безопасни условия на труд, както и в наредбата, а санкцията е регламентирана отделно в кодекса в раздела за административнонаказателната отговорност. Вярно е, че разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ предвижда по-лека отговорност за нарушения, които са отстранени веднага след установяването им, но в случая именно тази разпоредба е приложена и жалбоподателят е санкциониран именно въз основа на. Така, че в наказателното постановление е посочена, както нарушената законова норма, така и тази, въз основа на която е определена санкцията. Поради това съдът не смята, че в случая е допуснато процесуално нарушение, което да е съществено, и което по някакъв начин да препятства правото на защита на жалбоподателя. 

От събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите Г.П.Г. и С.Р.К., както и писмените доказателства – протокол за извършена проверка от ДИТ, декларация по чл.402, ал.1, т.3 от КТ от А.С.А. от 13.10.2016 г., възражение от 31.10.2016 г. и 13 копия от страници на инструктажна книжа, съдът намира, че безспорно по делото са установени следните факти:

На 13.10.2016 г. свидетелите Г.П.Г. и С.Р.К. – служители при ДИТ извършили проверка по спазване на трудовото законодателство на строеж в град Плиска, обл. Шумен, намиращ се на територията на „***“ АД, в местността „***“. На обекта извършвали дейност три дружества, между които и жалбоподателя и по–точно там работили 6-7 негови работници и техен технически ръководител. Проверяващите поискали инструктажната книга и тя им била представена. След извършената проверка и съобразно данните от книгата свидетелите констатирали, че за деня е бил проведен ежедневен инструктаж на работниците и отбелязан проведения ежедневен инструктаж, но при документирането му били посочени само две имена на всеки работещ на обекта работник на дружеството и били положени подписи за инструктиран и инструктиращ, като липсвали попълнени останалите реквизити. Било снето сведение от техническия ръководител на бригадата, който попълнил декларация по чл.402, ал.1, т.3 от КТ. На 28.10.2016 г. в ИТ-Шумен е бил връчен протокол от извършената проверка на представителя а дружеството-жалбоподател, с описание на нарушенията и предписания за отстраняването им в бъдеще. На същата дата е съставен и акта за установеното нарушението на чл. 281, ал.1 от КТ във вр. с чл.11, ал.5 от Наредба  №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането  на периодично обучение и инструктаж. Видно от представените по делото 13 броя копия на страници от книгата за ежедневен инструктаж, действително за дата 13.10.2016 г. шест работника на дружеството фигурират с две имена, налице е дата на инструктажа, както и подписи на инструктирания и инструктиращия. Но не са попълнени графите с работен номер, цех, участък, звено, отдел, клон, длъжност и вид работа на всеки работник и  кратко съдържание на инструктажа. На дата 14.10.2016 г. и на следващите я, всички необходими реквизити в книгата за ежедневен инструктаж вече са попълнени.

На базата на установените по делото факти, съдът счита, че в случая безспорно се доказва, че е налице осъществено административно нарушение на посочените в наказателното постановление законови разпоредби. Осъщественото нарушение се изразява в неизрядно документиране на проведения инструктаж на работниците, което е част от задължението на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, наред с провеждането на самия инструктаж. Безспорно е, че в случая инструктаж е бил проведен, което е съществената част на задължението на работодателя, но не без значение и не е маловажно документирането му, тъй като при възникването на инцидент е от съществено значение да бъде ясно работникът за какъв вид работа е бил инструктиран и какъв е бил инструктажа. Това изискване е въведено като гаранция за осигуряването на безопасни условия на труд, наред с провеждането на самия инструктаж. Обстоятелството, че работниците са били инструктирани не освобождава работодателя от задължението му да документира инструктажа. Неизпълнението на задължението за надлежното документиране на проведения инструктаж съставлява административно нарушение отделно от неизпълнението на задължението за провеждане на инструктаж, макар и по-леко. В случая то е осъществено и няма основание да се приеме, че е маловажно. Поради това съдът намира, че законосъобразно против дружеството е издадено наказателното постановление.

Относно наложената имуществена санкция е видно, че същата е определена в размер между средния и максималния размер на предвидената в законовата разпоредба. Съдът счита, че съобразно вида и тежестта на конкретното нарушение завишаването на санкцията е неоправдано, а същата следва да се определели в границите между минималния и средния размер , а именно да бъде определена в размер на 150 лв.

Водим от горното, съдът намира, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде изменено в частта относно наложената имуществена санкция, като размерът й санкция се намали до 150 лв.

Ето защо и на основание чл.63, ал.1 , предл.3-то от ЗАНН, съдът

 

Р  Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление №27-2704423 от 28.11.2016 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Шумен, с което на „Барс“ АД, с ЕИК 127630597, със седалище и адрес на управление гр. Ш., бул. „***“, №***, представляван от Д.С.Д., за извършено нарушение на разпоредбата на чл.281, ал.1 от КТ във вр. с чл.11, ал.5 от Наредба  №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането  на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на основание чл.415в, ал.1 от КТ е наложен имуществена санкция в размер на 250 лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществена санкция и ОПРЕДЕЛЯ размер на санкцията от 150 лева (сто и петдесет лева).

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: