Р Е Ш Е Н И Е

№ 41

 гр. Нови пазар, 27.04.2017 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд - Нови пазар, в публичното си заседание на двадесет и девети март през две хиляди и седемнадесета година, в състав :

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                      

при секретаря Д.С., като разгледа докладваното от съдия Маркова АНХД №132 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното : 

 

Подадена е жалба на основание чл.59 от ЗАНН от страна на жалбоподателя Н.Н.Я., чрез пълномощника адв. С.Т. от АК-Шумен, срещу наказателно постановление №27-000170 от 16.12.2016 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Шумен, с което на основание чл.413, ал.1 от КТ на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 300 лева.  

Жалбоподателят счита, че постановлението е издадено в нарушение на административно производствените правила, материалния закон и изискванията на чл.57, ал.1 от ЗАНН. Административно наказващия орган приел, че жалбоподатят е нарушил чл.33 от ЗЗБУТ във връзка с чл.35 и чл.61, ал.2 ,т.4 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, но жалбоподателят счита, че от негова страна не е налице осъществено нарушение. В деня на твърдяното нарушение в наряда за работа участвали четири лица, между които и жалбоподателят, без обаче той да е издаващ или допускащ наряда. Като част от бригадата той се подготвял за започване на работа по стълб №158 на електропровода. Предупредил колегата си Х.М., че  не е спряно напрежението, както и че трябва да изчакат. Докато се подготвял за предстоящата работа, с гръб към стълбата, колегата му се изкачил по нея. Жалбоподателят счита, че е направил всичко в обективните му възможности да осигури безопасността на колегата си, като го е предупредил да не започва работа без потвърждение за спряно напрежение. Въпреки това бил санкциониран, че е проявил бездействие в грижата за здравето на колегата си. По тези съображения, изложени подробно в жалбата, жалбоподателят моли наказателното постановление да бъде отменено.

 Въззиваемата страна, чрез представителя си – юрисконсулт Д. В.-И. счита, че в случая е налице осъществен състав на административно нарушение и същото е доказано безспорно от събраните доказателства. Твърди, че наказателното постановление е законосъобразно и правилно. Изтъква, че жалбоподателят не е изпълнил задълженията си, регламентирани в чл.33 от ЗЗБУТ, като не е осъществил грижа за собственото си здраве, така и за здравето и безопасността на останалите членове на бригадата. Намира за без значение доводите, че жалбоподателят не е бил нито допускащ наряда, нито отговарящ за провеждането му, тъй като разпоредбата на правната норма била насочена срещу всеки работещ. Жалбоподателят, без да е сигурен, че захранването е спряно продължил да съдейства на колегата си, като се съгласил да му приготви гаечен ключ и да го завърже за въжето. По тази причина бил с гръб към пострадалия, когато той бил поразен от тока и паднал на земята. Предвид тези съображения, развити подробно в хода на съдебните прения, представителят на въззиваемата страна моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, поради което се явява процесуално допустима.

С акт за установяване на административно нарушение №27-000170 от 18.11.2016 г. актосъставителят Г.П.Г. е констатирал, че на 19.10.2016 г., в землището на с. К., община Н., жалбоподателят е бил пряк свидетел на това как Х.А.М. се подготвя да започне работа на стълб №158 от електропровод високо напрежение 20 kv,  без последният да е допуснат до работа по надлежния ред и без да е убеден в липсата на напрежение. Констатирано е в акта, че жалбоподателя е предупредил Х.М. за липсата на потвърждение за спряно напрежение, но въпреки това М. започнал да се изкачва по стълбата, подпряна на стълба. Актосъставителят е счел, че жалбоподателят не е предприел действия за предотвратяване на изкачването на колегата си и с това свое бездействие не е изпълнил задължението си да се погрижи за здравето и безопасността на Х.М.. Актосъставителят е посочил, че с това бездействие е нарушената разпоредбата на чл.33, ал.1, т.6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, във вр. с чл.69, т.3 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Въз основа на така съставения и връчен акт за установяване на административно нарушение Директорът на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Шумен е издала Наказателно постановление №27-000170 от 16.12.2016 г., с което за установеното нарушение на жалбоподателя, на основание чл.416, ал.5 от КТ във вр. с чл. 413, ал.1 от КТ, е наложена глоба в минималния размер от 300 лв.

Съдът констатира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от компетентни за това органи и отговарят на императивните изисквания на чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН. Съдът счита, че в хода на административното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до ограничаване на правото на защита на жалбоподателя, и които да са основание за отмяна на постановлението по тази причина. 

От събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите Г.П.Г., С.Р.К., Е.М.В. и С.С.Ш., както и писмените доказателства – протокол за извършена проверка от ДИТ и декларация по чл.402, ал.1, т.3 от КТ от Н.Я. от 19.10.2016 г., обяснение от жалбоподателя от 20.10.2016 г. и възражение от 21.11.2016 г., съдът намира, че безспорно по делото са установени следните факти:

На 19.10.2016 г. четиримата служители на Енерго-Про – Мрежи, а именно свидетелите Е.М.В. и С.С.Ш., жалбоподателят и починалия същия ден Х.М. следвало да направят подмяна на изолатори на два електрически стълба в землището на с. К., област Шумен. Съгласно  наряда за работа за „отпускащ“ бил определен свидетеля Е.В.. Пътували на два екипа, с две превозни средства, като първи към мястото се отправил екипът на Х.М. и жалбоподателя. Самото място на работа представлявало гориста местност, а до самите стълбове не можело да се стигне с превозно средство. Затова автомобилът бил паркиран на около 300-400 метра от по–близкия стълб №158, а служителите се отправили пеш към него, носейки стълба и инструменти. По–късно пристигнал и вторият екип. Свидетелят Е.В. констатирал, че липсва обхват на телефона, затова се наложило да се преместят на по-подходящо близко място, за да се осъществи разговор с диспечера, който да подаде сигнал за изключване на напрежението. Едва тогава следвало да се сложат преносимите заземления и да се даде разрешение за работа. През това време първият екип се подготвял за работа.  Жалбоподателят се върнал до автомобила и взел забравен инструмент. Преди да е потвърдено спирането на захранването към намиращия се на място отговорник - свидетелят Е.В., служителят Х.А.М. казал на жалбоподателя да подпрат стълбата на стълба. Жалбоподателят го предупредил да спре, защото липсва информация дали е спряно напрежението. Въпреки това Х.М. започнал да се изкачва по стълбата, но тъй като напрежението не било спряно, той бил поразен от токов удар, паднал и починал на място.

Тези факти са установени безспорно от доказателствата по делото. Изводите, които следва да бъдат направени въз основа на тях са следните: Нарушението на жалбоподателя, за което е санкциониран се изразява в непредприемане на действия при изкачването на Х.М. по стълбата, като е прието, че с това бездействие не се е погрижил за здравето и безопасността на колегата си. Установено е по делото, че от формираната за деня бригада от четири служители, починалият Х.М. бил с най-дълъг трудов стаж на длъжността. Жалбоподателят е бил помощник на починалия, предвид  и значително по-краткия си трудов стаж. Това обстоятелство е ясно както от свидетелските показания, така и практически от действията, които всеки от тях е извършвал на място. Видно от съдържанието на наказателното постановление наказващият орган е приел, че жалбоподателят е предупредил колегата си за липсата на яснота относно това дали е спряно напрежението. Въпреки това  Х.М. е предприел действия по изкачването по стълбата. Съдът счита, че в случая от данните по делото не става ясно всъщност какви активни действия е следвало да предприеме жалбоподателя, за да се погрижи за здравето и безопасността на колегата си. За да бъде осъществен съставът на приетото за извършено от наказващия орган нарушение следва жалбоподателят да не се е погрижил за здравето и безопасността на Х.М., който да е бил пряко засегнат от неговата дейност, при това тази грижа да е в съответствие с квалификацията на жалбоподателя и дадените от работодателя инструкции. На първо място съдът счита, че жалбоподателят е действал съобразно компетенциите и възможностите си, и от друга страна, макар и извършвана от него и Х.М. работа да е съвместна, то не може да се счете, че дейността на Х.М. е била пряко засегната от работата на жалбоподателя по смисъла на посочените за нарушени законови разпоредби. Наред с това длъжността и квалификацията на жалбоподателя не са били от естество да разпоредят или забранят на М. определени действия, или да предотвратят инцидента.

Предвид гореизложеното съдът счита, че по делото е налице недоказаност на вмененото на жалбоподателя административно нарушение. По тези мотиви и считайки, че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно съдът намира, че като такова то следва да се отмени.

Ето защо, съдът

Р  Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №27-000170 от 16.12.2016 г. на Директора на дирекция ”Инспекция по труда” - гр.Шумен, с което на жалбоподателя Н.Н.Я. с ЕГН ********** *** на основание чл.416, ал.5 от КТ във вр. с чл.413, ал.1 от КТ е наложено административно наказание глоба в размер на 300 /триста/ лева, за виновно нарушение на чл.33 от ЗЗБУТ във връзка с чл.35 и чл.61, ал.2, т.4 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: