П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 04.04.2017 г.

 

Районен съд гр. Н. в публичното си съдебно заседание

на 04.04.2017 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

При участието на секретар Г.А. и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ, сложи за разглеждане НАХД № 146 по описа за 2017 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

            На поименното повикване в 09,30 часа се явиха: 

 

За Районна прокуратура Н., ред. призовани, се явява районен прокурор Милен Глушков.

Обвиняемият М.С.Х., ред. призован, се явява лично.

Адв. Т.М. ***, ред. призована, не се явява.

Съдът докладва постъпила по ел. поща молба от адв. Т.М. ***, че тъй като обвиняемият Х. не е заплатил адвокатското й възнаграждение същата няма да го представлява като защитник и моли да бъде заличена от списъка с лицата за призоваване.

 

Становище по хода на делото.

Прокурор Миленов - Няма пречка делото да се гледа в отсъствието на защитника, в случая не сме изправени пред хипотезата на задължителна защита. Разбира се, при това положение обвиняемото лице би следвало да  изрази дали наистина държи да му бъде обезпечена защита. Аз лично смятам, че в случая не са налице фактически и правни основания за задължителна защита, но разбира се преценката е на уважаемия съд. Считам, че следва да се даде ход на делото.

Обвиняем М.Х. – Да се гледа делото. Не държа да бъда защитаван от адвокат.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                       

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Снема самоличността на обвиняемия както следва:

М.С.Х. – ЕГН **********, род. на *** г., в гр. Д., с пост. адрес:***, Съдът разяснява правата на обвиняемия в наказателния процес.

Обвиняем М.Х. – Знам за какво е производството, карал съм кола без книжка в едногодишния срок от наказването ми за друго такова деяние. Получих препис от предложението на НПРП, знам си правата в процеса, няма да правя отвод на съдебния състав.

Прокурор – Не правя отводи на съдебния състав.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

Съдът докладва постъпилото постановление на Районна прокуратура  Н. за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия М.С.Х. и налагане на административно наказание по чл.78а от НК.

Районният прокурор чете постановлението. 

 

Обвиняем М.Х. – Основателно е предложението на прокуратурата. Да се приемат писмените доказателства.

 

Съдът на основание чл. 283 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРОЧИТА И ПРИОБЩАВА към делото писмените доказателства, съдържащи се в досъдебно производство № 12/2017 на РУ К.:

АУАН № 575/16.11.2016 г., Справка за нарушител/водач М.С.Х., изд. от КАТ, Наказателно постановление № 16-0869-001203/09.06.2016, изд. от ОДМВР Ш., писмено сведение, снето от Р.В.Т., снето на 12.12.2016 г., писмено сведение, снето от С.С.М., снето на 12.12.2016 г., протокол от разпит на обвиняем от 21.02.2017 г., протокол за разпит на свидетел С.С.М. от 08.02.2017 г., протокол за разпит на свидетел Р.В.Т. от 08.02.2017 г., протокол за разпит на свидетел М.С.Х. от 13.02.2017 г., Справка за съдимост с рег. № 157/09.02.2017 г., изд. от РС Н., Справка за нарушител/ водач М.С.Х. от 08.02.2017 г., изд. от КАТ К., Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние от 21.02.2017 г.

Прокурор - Няма да соча други доказателства, няма да правя други доказателствени искания, считам делото за изяснено от фактическа страна, моля да се приключи съдебното следствие и се даде ход на съдебни прения.

 

Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДАВА ХОД НА УСТНИ ПРЕНИЯ

Прокурор – Считам, че от анализа на събрания по делото доказателствен материал с необходимата категоричност и по безспорен начин се потвърждават фактическите и правни констатации, съдържащи се в предложението на НПРП. По безспорен начин се установи, че действително на посочената в постановлението дата, а именно 16.11.2016 г. около 12,40 часа по улица „***“ в рамките на с. С., обл. Ш.ска, обвиняемият М.С.Х. управлявал лек автомобил „Опел Вектра“ с регистрационен № Н ***, без съответното свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние в посоченото изрично в рамките на предложението на прокуратурата Наказателно постановление, издадено от началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Ш. влязло в сила на 12.07.2016 г., с което е осъществил състава на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК и следва да бъде признат в извършване на същото. Предвид обстоятелството, че за гореспоменатото престъпление, което е умишлено по своето естество, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 1 – 3 г. и глоба от 500 – 1 200 лева, а обвиняемият е пълнолетен, не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по чл.78а от НК и с извършеното инкриминирано деяние не са причинени имуществени вреди, намирам, че са налице условията по чл.78а от общата част на НК, поради което на посоченото основание считам, че обв. Х. следва да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба, чиито конкретен размер следва да бъде ориентиран към минималния предвид обстоятелствата, че същият е безработен, глава на семейство и очевидно изпитва известни материални затруднения. Ето защо намирам, че размера на глобата, ориентиран към минималния би реализирал целите на това наказание по принцип. С оглед липсата на конкретната правоспособност не са налице основания за налагане на административно наказание лишаване от право на управление на МПС.

Съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ДУМАТА НА ОБВИНЯЕМИЯ ЗА ЗАЩИТА

            Обвиняем –  Съгласен съм с предложението на Районна прокуратура. Признавам, че съм извършил деянието, моля наказанието да бъде минимално.

 

            Съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОСЛЕДНА ДУМА НА ОБВИНЯЕМИЯ

            Последна дума на обвиняемия – /не изразява последна дума/

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение.

 

Съдът след като разгледа НАХД № 146 по описа за 2017 г., за да се произнесе  взе предвид следното: Настоящото производство е образувано по постановление на Районна прокуратура Н. от 07.03.2017 г., съдържащо предложение за признаване на обвиняемия М.С.Х., ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул.  „***“ № **, за виновен в извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК и освобождаването му от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК чрез налагане на административно наказание глоба. Обвиняемият се явява в съдебното заседание, признава извършването на деянието, съгласен е с искането на НПРП. От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че на 16.11.2016 г. около 12,40 часа по ул. „***“ в с. С., обл. Ш., в рамките на инцидента проверка служители на РУ К., а именно свидетелите С.М. и Р.Т., спрели за проверка лек автомобил „Опел Вектра“ с регистрационен № Н ***, установили, че автомобила се управлява от М.С.Х.. При извършената проверка се установило, че същият не притежава свидетелство за правоуправление на МПС. По-късно служители на РУ К. установили, че на обвиняемия Х. е наложено административна наказание за това, че е управлявал лек автомобил без съответното свидетелство за управление на МПС с Наказателно постановление № 16-0869-001203/09.06.2016 г. на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Ш., влязло в законна сила на 12.07.2016 г. Тази фактическа обстановка се подкрепя от всички останали събрани по делото доказателства, а нейният анализ показва, че обвиняемият е извършил престъплението по чл.343в, ал.2 от НК. Същевременно М.С.Х. е неосъждан. За деянието му по чл.343в, ал.2 от НК законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода от 1 – 3 години и глоба от 500 до 1 200 лева. Предвид това съдът намира, че са налице основанията за приложение на чл.78а от НК и обвиняемият М.С.Х. следва да бъде освободен от наказателна отговорност като му бъде наложено административно наказание. В цитираната разпоредба на чл.78а от НК законодателят е предвидил да се наложи административно наказание глоба в размер от 1 000 до 5 000 лева. С оглед установеното обстоятелство, че обвиняемият е безработен, съдът намира, че на същия следва да бъде наложено наказание, ориентирано към абсолютния минимум, а именно 1 000 лева.

Предвид гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ПРИЗНАВА М.С.Х., ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш. ул. „***“ № **, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 16.11.2016 г. около 12,40 часа по ул. „***“ в с. С., обл. Ш.ска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Опел Вектра“ с регистрационен № Н ***, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние, с наказателно постановление № 16-0869-001203/09.06.2016 г. на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Ш., влязло в законна сила на 12.07.2016 г.  – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15- дневен срок от днес.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Заседанието приключи в 09.50 часа.

Протоколът изготвен в с.з.

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                           СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: