Р     Е     Ш    Е    Н    И    Е

                                                                 № 52

                                           Гр.Н.,30..05.2017г.

 

 Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на четвърти май през две хиляди и седемнадесета година  в състав:

 

                                                              Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                       Секретар:Д.С.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №169 по описа за 2017 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

    Предявена е жалба от Е.Л.Е. ,с адрес:г***,действуващ чрез пълномощника си адв.В.И.Р. –АК С., против Наказателно постановление /Фиш №К/1123796/26.01.2016г.на ОД на МВР Ш.,РУ Н..

     Жалбоподателят твърди,че от повече от две години живее в А..Около десет дни преди депозиране на жалбата /13.01.2017г.в РС.гр.С./се прибрал в Б. и при извършена от него справка във връзка с историята му като водач на МПС,установил,че в негова тежест са начислени наказателни постановления,      за издаването на които не бил уведомен,нито учавствувал в административно-наказателни производства по издаването им.

  С горецитирания фиш му било наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50.00лв.,която санкция се явявала незаконосъобразна.

    Жалбоподателят не оспорва,че притежавал МПС –Мерцедес 200 с рег.№***,но прехвърлил същото преди две години ,респ.предал държането му на З.Ф.Д. от гр.Н..Договорът за продажба бил подписан чрез брата на жалбоподателя и негов пълномощник –В. Л.Е. ,в Г..

      Твърди,че на  датата,на която се сочи,че е извършено нарушението,не е бил в Б., не е управлявал МПС-то,с което нарушението е извършено или допуснато.Нарушена била процедурата по налагане на административно наказание.Фиш нито му бил връчван,нито бил търсен за това.Нарушени били правата му.

     Предвид гореизложеното,моли да бъде призован на съд и след доказване основателността на твърденията,изложени в жалбата му,съдът постанови решение,с което отмени изцяло процесния фиш.

   Първоначално делото е било образувано пред РС-.С.,под №21/2017г.,но впоследствие е прекратено и изпратено по подсъдност на Районен съд Н..

      В съдебно заседание жалбоподателят не се явява.Не изпраща предсставител.

     Административно-наказващият орган не се явява.Не изпраща представител.В пи*ени бележки,чрез главен юрисконсулт И.С. ,ОД на МВР моли съдът да отхвърли жалбата,като излага подробни съображения.

     Съдът като прецени събраните по делото пи*ени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

   От показанията на свидетеля Г.Д.Г.,,които съдът кредитира с нужното доверие като добросъвестно дадени ,под страх от отговорност по чл.290 от НК, , електронен фиш серия К №1123796,както и  снимковия материал приложен към административно-наказателната преписка и докладна записка от мл.инсп.Г. Д.Г. *** ,,се установява,че на 08.01.2016г.за времето от 09.00часа до 11.30часа в гр.К. ,на ул.“***“  е бил поставен пътен знак Е24/л.22/,показващ,че тече проверка по  заснемане на превишена скорост по пътното платно в гр.К.,по ул.“***“.,при кръстовище с път за с.Е..

   Знакът е като нарисувана видеокамера,поставен на съответното разстояние по пътното платно.

    В полицейската кола, с рег.№*** /Протокол за използване на автоматизирано техническо средство или система  №591/12 TFR1M на .позиционирана на разширение на пътя било поставено устройство за измерване .Нарядът е осъществен от мл.инсп.Г. Д.Г. ,който за времето от 09.30часа до 11.300часа на  посоченото място е констатирал 10 нарушения,за което е съставил докладна записка до Началника на РУ Н. /на л.24 по делото/.

    Полицай Г.Д.Г.-мл.автоконтрольор  в РУ“Полиция“Н. е териториално и функционално компетентен да въвежда електронни фишове от серия „К“ от автоматизирани технически средства на база снимков материал ,съгласно Заповед на Директора на ОД на МВР Ш. рег.№з 1325/17.05.2013г.

     Сред установените с автоматизираното техническо средство нарушения е и това,извършено от водач на лек автомобил с ДК №* ***,десето поред нарушение,отчетено в 11.17 часа.,с № на клипа 2249.

    При допустима максимална скорост от 50 км/ч,водачът се е движел с превишение от 12 км/ч.Това се установява от приложения снимков материал по клип №2249 радар №591 ,на л.13 по делото.Собственик на автомобила е жалбоподателя  Е.Л.Е./справка в Централна база КАТ,л.14 по АНХД №21/2017 *РС/.

   Видно от удостоверение за одобрен тип средство за измерване №10.02.4835/на л.18 / и Протокол №2-55-16 от проверката  на мобилна система за видеоконтрол „TFR-1M“/на л.19 / е,че използваното автоматизирано  техническо средство №591 /идент.№ 591 112 /  е технически изправно ,със срок на валидност до 24.02.2020 г.

    Във връзка с констатираното нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП ,с Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение,установено с автоматизирано техническо средство серия К №1123796/26.01.2016г.на ОД на МВР Ш.,РУ Н.., на основание чл.189 ал.4 във вр.чл.182 ал.1 т.2 от ЗДвП , на Е.Л.Е. .е наложено административно наказание „глоба „в размер на 50.00 лв.

     По делото не са представени доказателства дали и кога електронния фиш е връчен на посочения в него нарушител,но доколкото не се оспорва от административно-наказващият орган,съдът приема,че уведомяването на Е. е станало по негова инициатива,като същият е обжалвал съставения срещу него електронен фиш в законоустановения 14-дневен срок .

     Жалбата се явява процесуално допустима,а разгледана по същество –неоснователна,поради следните съображения:

       Правилата за издаване на електронен фиш са регламентирани в Наредба №8121з-532/12.05.2015г.за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата.В конкретния случай,контролният орган е изпълнил изискванията на чл.4 от Наредбата –контролът да се осъществява с АТСС ,одобрени по реда на Закона за измерванията .Наличен е протокол за използване на автоматизирано техническо средство,ведно със фотоснимка,удостоверяваща поставянето на преносим пътен знак Е24-изискване на чл.7 ал.1 от Наредбата.Процесното АТСС е било приведено в работен режим законосъобразно,било е технически изправно и контролираният пътен участък е бил обозначен по надлежния ред.

      Ето защо,съдът намира,че не  са допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на съответния електронен фиш.

     В чл.2 от наредбата се прави разграничение между стационарни и мобилни АТСС ,като чл.3 гласи,че за установените от АТСС нарушения на правилата за движение ,се издават електронни фишове чрез използване на автоматизирана информационна система.

     С оглед установената съдебна практика по прилагане на чл.189 ал.4 във вр.чл.182 от ЗДвП и Наредбата ,се налага извода,че нарушенията на правилата за движение по пътищата  могат да се установяват и санкционират  чрез издаване на електронен фиш,не само чрез използване на стационарни АТСС,обозначени със съответен пътен знак и оповестени по законово определения начин, а и посредством мобилни автоматизирани технически средства или системи,при условие,че са изпълнени изискванията на Наредба №8121з-532/12.05.2015г.за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата.

      Електронният фиш серия К №1123796/08.01.2016г.съдържа всички изискуеми реквизити съгласно разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП - посочена е териториалната структура на МВР,на чиято територия е установено нарушението-ОДМВР Ш.,отразени са датата,мястото,точния час на извършване на нарушението,регистрационния номер на МРПС и данни за неговия собственик.Налице е описание на извършеното нарушение,посочена е скоростта на движение на заснетия автомобил,разрешената скорост за движение и размерът на допуснатото превишение. Посочена е  нарушената  разпоредба-чл.21 ал.1 от ЗДвП,съответстващата й санкционна разпоредба- чл.189 ал.4 във вр.чл.182 л.1 т.2 от ЗДвП,размерът на наложената глоба -50.00лева,*етката ,по която същата може да бъде внесена.

    Жалбоподателят е представил по делото заверено копие от договор за продажла на МПС „Мерцедес С 200“ с рег.№* ***,в превод от немски на български език,удостоверяващ,че горепосоченото МПС е продадено от В. Л.Е. на З.Ф.Д..

     Съдът намира,че представеният частен свидетелствуващ документ не се ползва със съответната материална и формална доказателствена сила ,поради следните мотиви: касае за МПС,регистрирано на територията на Република Б. и незнайно поради какви причини същото евентуално би било предмет на сделка на територията на друга държава.При сключване на този договор ,продавачът не се е легитимирал въз основа на какво правно основание сключва въпросната сделка и дали е упълномощен от действителния собственик Е.Е. по надлежния ред.На следващо място ,продажбата на регистрирано в Република Б. МПС е формална сделка и законът /чл.144 ал.2 от ЗДвП/ изисква пи*ена форма с нотариална заверка на подписите на страните по нея.Ето защо,съдът намира,че обективираният договор за продажба ,с оглед изтъкнатите недостатъци от формална страна не е породил целените вещно-правни последици.

      Ето защо съдът намира,че не се доказаха твърденията на жалбоподателя,че на посочената дата,час и място, именно лицето З.Ф.Д. от гр.Н. е управлявало посоченото МПС ,при което е извършило констатираното нарушение,поради което правилно е ангажирана отговорността на жалбоподателя Е.Л.Е. /в качеството му на собственик/  за нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДвП.

    Предвидената санкция в чл.182 ал.1 т.2 от ЗДвП е строго фиксирана –„глоба“в размер на 50.00лв. и административно-наказващият орган не разполага с дискреционни правомощия за определяне на друг размер наказание.

     При безспорно установено от фактическа и правна страна административно нарушение,извършено от жалбоподателя  Е.Л.Е.,съдът намира,че административнво-наказващият орган му е наложил законосъобразно и справедливо наказание.

    Ето защо,съдът намира,че издаденият електронен фиш се явява законосъобразен и като такъв следва да бъде потвърден,а жалбата против него-оставена без уважение.

    Водим от гореизложеното,на основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗАНН,съдът

 

                                                         Р     Е    Ш     И    :

   

     ПОТВЪРЖДАВА изцяло Електронен фиш  за налагане на глоба за нарушение,установено с автоматизирано техническо средство серия К №1123796/08.01.2016г.,с който за извършено адм.нарушение на 08.01.2016г..в гр.К.,по чл.21 ал.1 от ЗДвП, на Е.Л.Е. с ЕГН:**********,с адрес:г***  на основание чл.189 ал.4 във вр.чл.182 ал.1 т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба „в размер на 50.00 лв.

     Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ш. в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                         РАЙОНЕН  СЪДИЯ: