Р     Е     Ш    Е     Н    И    Е

№ 62

Гр.Н.,15.06.2017г.

                                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на осми юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                                      Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                             Секретар:В.  В.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №250 по описа за 2017 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

     Образувано е административно-наказателно производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН,по жалба,предявена от „Българска телекомуникационна компания „ЕАД ,представлявано от изпълнителния директор А.Д.,чрез пълномощника юрисконсулт Й.Г.Р.,преупълномощена от пълномощника И.З. против Наказателно постановление №В -0042684/15.03.2017г.на Комисия за защита на потребителите.

       Жалбоподателят твърди,че с обжалваното наказателно постановление,за нарушение на чл.114 ал.3 от Закона за защита на потребителите, на „БТК“ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00лв.

      Счита,че НП на КЗП е незаконосъобразно ,като издадено при неправилно прилагане на материалния закон и поради съществени процесуални нарушения поради следните аргументи:

      Административнонаказателния орган неправилно приел,че е осъществен състава на нормата на чл.114 ал.3 от ЗЗП.Същата описвала деяние,което има сложен фактически състав ,осъществяването на който води до осъществяване на виновното деяние.Цитираната норма изисквала след удовлетворяване на три рекламации по отношение на една и съща стока чрез ремонт ,да се появи и следващо несъответствие на въпросната стока с договора за продажба и потребителят да е отправил искане за разваляне на договора и възстановяване на заплатената за рекламираната стока цена.

      Според жалбоподателят,при реализиране на посочените елементи от фактическия състав на правната норма на чл.114 ал.3 от ЗЗП,търговецът е длъжен да удовлетвори искането на потребителя за разваляне на договора и връщане на цената,като нормата не сочела срок кога това да стане.

     По всички предявени рекламации от Б. била извършена смяна на батерия и USB конектор по първата рекламация.Това се доказвало от представеното пред КЗП становище от сервиза,който преглеждал и диагностицирал въпросното устройство.К ен К сервиз  и Сръчко били един и същи субект,като променено било наименованието на сервиза.По последно предявената рекламация било констатирано,че стоката няма дефект.Наличието на дефект,както останалите предпоставки от фактическия състав  на правната норма на чл.114 ал.3 от ЗЗП подлежали на доказване от АНО.Претенцията по чл.114 ал.3 от ЗЗП можела да се предяви единствено при кумулативно наличие  на извършени поне 3 предходни ремонта и поява на нов дефект,който изисквал ремонт на стоката .Нито една от тези предпоставки не били доказани от АНО.

     Предвид гореизложеното,жалбоподателят моли да бъде призован на съд с административно-наказващия орган и след доказване основателността на твърденията,изложени в жалбата,съдът постанови решение,с което отмени изцяло атакуваното наказателно постановление.

     Алтернативно,в случай,че съдът не приемел доводите му за отмяна,моли да намали наложената с него санкция на БТК.

     В съдебно заседание жалбоподателят не се явява.не изпраща представител.

     Административно-наказващият орган не се явява.не изпраща представител.

     Жалбата е подадена в законоустановения срок и се явява процесуално допустима,а разгледана по същество- основателна,поради следните съображения:

      От събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

       Административно-наказателното производство е стартирало по повод на подадена жалба от Д.Б.В. от гр.Н. до Комисия за защита на потребителите РД Варна гр.Шумен с вх.№В-03-27/09.01.2017г.,затова,че е закупила на лизинг устройство *** на 22.12.2015г.от офис на Виваком,заедно с договор за съответна услуга от тях.През октомври 2016 година телефонът се повредил,не звънял и след 5-10 минути предавал съобщение за пропуснати повиквания.От офис на Виваком го изпратили четири пъти на ремонт /телефонът е в гаранция/ и го връщали,без да е отстранена повредата.Тъжителката още изплащала телефона,а не го ползвала.От офиса й казали,че не могат да направят нищо друго,освен да го изпратят в сервиза за ремонт.Тя желаела да го поправят или да й го заменят с нов.

     Във връзка с жалбата,свидетелите В.  К.Г. и Н.И.И. *** ,на 19.01.2017г.са извършили проверка в магазин „Виваком“гр.Н.,ул.“***“№***,при което са установили,че с Договор от 22.12.2015г,/на л.41-42 по делото/.Д.Б.В. от гр.Н. е закупила от „Българска телекомуникационна компания“ЕАД на лизинг,за срок от 24 месеца,телефон,марка ***.

От момента на закупуването,клиентът е правил няколко пъти рекламации на продавача за дефекти в телефона „постоянно се получават пропуснати повиквания при включен телефон при включен и пълен обхват.Изпробван бил на два слота,с различни СИМ карти,като проблемът бил същия“.

Телефонът е приеман от продавача „БТК“ЕАД и изпращан в сервиз,за което са съставени сервизна карта №5018140561/18.01.2017г., сервизна карта №5018125603/25.10.2016г. и сервизна карта №5018135692/19.12.2016г.В сервизните карти е отбелязано ,че при първите две приемания на телефона в сервиза е бил извършен ремонт,а при последното ,че дефектът заявен от клиента ,не се наблюдава.

Жалбоподателят е представил становище от „К енд К сервиз“ЕООД /л.26-27/,че при извършените ремонти са били възстановени фабричните настройки на уреда.Посоченото от клиента оплакване не било възпроизведено в сервиза.Тестът за мрежово свързване бил успешен.     Следва да се отбележи,че в последната сервизна карта №5018140561/18.01.2017г.е отразено,че Клиентът настоява да се вземат по –сериозни мерки при ремонта на апарата и при невъзможност да бъде оправен,да се подмени.

       Контролните органи  Г. и И. са установили,че телефонът е бил в „Кен ен К сервиз“ЕООД само веднъж,а другите ремонти са били извършени в „Сръчко Сервиз „ЕООД.

    За направените констатации е съставен КП №К-0253891/19.01.2017г.

     С КП е предоставена възможност на „БТК“ЕАД да изрази становище за потребителската жалба в КЗП.

       В представеното становище от БТК се сочи следното:първата рекламация била предявена на дата 25.10.2016г.със заявен дефект“когато звънят на абоната,не се отразява и получава неприето повикване  като смс,изпробван е с други мобилни карти и проявява същия проблем“.Устройството е прието от търговеца и е изпратено на „К енд К Сервиз“ЕООД-официално оторизиран от производителя /за извършване на гаранционно и след гаранционно сервизно обслужване и ремонт/ сервиз,където е извършена смяна на батерия и USB конектор.Апаратът е върнат на клиентката на 03.11.2016г.,с подписване на Акт за удовлетворяване на рекламацията,с отбелязване „извършен ремонт“.-Втората рекламация била предявена на дата 07.11.2016г.със заявен дефект „клиентът получава постоянно пропуснати повиквания при включен телефон,пробван е на два слота и с различни карти ,като проблема е еднакъв“Устройството е прието от търговеца и изпратено на „К енд К Сервиз“ЕООД,където е извършена диагностика и не е извършен ремонт,поради липса на дефект,заявен от потребителя. Апаратът е върнат на клиентката с подписване на АУР.Третата рекламация е предявена на 05.12.2016г.със заявен дефект „Телефона постоянно показва пропуснати повиквания при включен и пълен обхват.Телефона се изпраща за трети път поради същата причина.“Устройството е прието от търговеца и е изпратено на „К енд КСервиз“ЕООД,където е извършена диагностика и проблем не е открит.Апаратът е върнат на клиентката на 13.12.2016г.с подписване на АУР.Четвъртата рекламация е предявена на 19.12.2016г.,със заявен дефект „Телефона е включен,но на отсрещната стана дава ,че абоната е изключен или се намира извън обхват,а дефакто телефона е включен .Устройството е прието от търговеца и изпратено на „К енд К Сервиз“ЕООД,където е извършена диагностика и проблема,заявен от потребителя не е открит.Апаратът е върнат на клиентката на 04.01.2017г.с подписване на АУР.

    На 05.01.2017г.потребителката сезира КЗП с жалбата ,по която е настоящото становище.На 18.01.2017г.предявява пета рекламация,със заявен дефект.Устройството е прието от търговеца и изпратено на „К енд К сервиз“ЕООД-официално оторизиран от производителя  сервиз,където е извършена диагностика,заявения проблем не е открит.

     Становището на техническите експертизи за последните четири рекламации било,че дефект не се наблюдава,т.е.няма каква повреда да се поправя.

       В това становище, „БТК“ЕАД не оспорва изрично твърденията на потребителя Д.В. в жалбата й до КЗП,че отказват да заменят продадената й стока с нова ,поради продаденото й неизправно устройство.

    На 16.02.2017г.е съставен АУАН №К-0042684 от В.К.Г.-***,в присъствието на Н.И.Й. ,който акт е съставен срещу „Българска телекомуникационна компания „ЕАД  за нарушение на чл.114 ал.3 от закона за защита на потребителите,а именно,затова,че на 18.01.2017г.е отказал да прекрати договора за продажба и възстанови заплатената до момента сума на потребителката.Нарушението било трето поред,с две влезли в сила решения.

    Въз основа на съставения АУАН,с Наказателно постановление №В-0042684/15.03.2017г.,издадено от Х.М.М.- Директор в РД към ГД „Контрол на пазара“към КЗП, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.233 ал.2 от Закона за защита на потребителите,на  „БТК“ЕАД е наложена имуществена санкция,както следва:по т.1 –за нарушение на чл.114 ал.3 от Защита на потребителите -3 000.00лв.,на основание чл.222А от ЗЗП.

     Административно-наказващият орган е приел,че „БТК“ЕАД е нарушил разпоредбата на чл.114 ал.3 от ЗЗП,като на 18.01.2017г. е отказал да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената сума.Търговецът бил наказан за същото по вид нарушение с влезли в сила НП №В-034719/23.11.2015г.,НП №В-032824/05.05.2015г., НП №В-032809/05.03.2015г.,поради което наказанието следвало да се определи в максимален размер.

    При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

     АУАН и НП са издадени от компетентни длъжностни лица,в рамките на тяхната материална ,териториална и функционална компетентност,в сроковете по чл.34 от ЗАНН и съдържат изискуемите се реквизити по чл.42 и чл.57 от ЗАНН.В акта и обжалваното наказателно постановление е описано достатъчно ясно нарушението,за което е ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя,като в НП са посочени изрично влезлите в сила НП,с които жалбоподателят е бил наказан за идентични административни нарушения.В атакуваното НП  са посочени датата и мястото на извършване на нарушението,нарушените законови норми и обстоятелствата,при които то е извършено.

     Въпреки,че от страна на жалбоподателя-търговец не се прави  изрично признание ,че е отказал на потребителя Д.В. да подмени апарата  ,от депозираното от него становище следва да се извлече,че според него не са налице основания за това.

      Административно-наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана за нарушение по чл.114 ал.1 от ЗЗП,съгласно която правна норма“При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл.113 ,той има право на избор между една от следните възможности :1/разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума, 2/намаляване на цената.

       Чл.114 ал.3 уточнява,че тези алтернативно предвидени възможности за потребителя възникват,когато са удовлетворени три негови рекламации чрез извършване на ремонт на една и съща стока в рамките на гаранцията по чл.115  /в случая 24 месеца,считано от доставяне на потребителската стока/.Дружеството –жалбоподател има качеството на търговец по смисъла на пар.13 т.2 от ДР на ЗЗП,а закупилият телефон се явява „потребител“ по смисъла на пар.13 т.1 от ДР на ЗЗП,с произтичащото от това право да получи технически изправна стока,съгласно уговореното ,а в случаите на неизправност –правото на рекламация.

      В настоящият случай ,потребителят Д.В. е направила четири рекламации на закупената от нея стока от търговеца –жалбоподател ,като стоката е била изпращана в сервиз за отремонтиране,като в две от трите  две сервизни карти за приемания на телефона в сервиза е вписано,че е бил извършен ремонт,а при последното ,че дефектът заявен от клиента ,не се наблюдава.След направена рекламация в срок,търговецът е длъжен да приведе стоката в съответствие с договора  за продажба,в работно състояние.След като се е налагало за идентични оплаквания от потребителя ,същата да бъде изпращана за ремонт в оторозиран от производителя сервиз,а дефектът не е бил отстранен от самия търговец в търговския обект,където е била извършена продажбата,то очевидно се касае за ремонт  по смисъла на закона.

   При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба,потребителят има право да предяви рекламация,като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова./чл.112 ал.1 от ЗЗП/.

    При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл.113,законодателят му предоставил право  на избор между една от следните възможности:1/разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума или 2/ намаляване на цената./чл.114 ал.1  от ЗЗП/.

    Понеже потребителят е заявил способ за приключване на рекламацията –чрез подмяна на апарата/замяна на стоката с нова/ ,която възможност му е предоставена в хипотезата на чл.112 ал.1 от ЗЗП,но не е отправил изрично искане към търговеца за разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума/чл.114 ал.1 т.1 от ЗЗП/,което право съдът намира,че е негово лично,субективно и не може да бъде заменено от волеизявление на друг правен субект,бил той и контролен орган, съдът намира,че в конкретния случай ,неправилно на жалбоподателя „БТК“ЕАД е било вменено извършване на административно нарушение,съставомерно по чл.114 ал.1 от ЗЗП.

    Ето защо,съдът намира,че административно-наказващият орган,в чиято тежест беше да докаже,че твърдяното от него административно нарушение се е осъществило от обективна страна ,не ангажира безспорни и категорични доказателства,че е се е осъществил състава на административното нарушение,за което жалбоподателят е наказан,съдът прие,че жалбоподателят не е осъществил същото на посочената в АУАН и НП дата и място,поради и което неправилно е бил санкциониран на основание чл.222а от ЗЗП.      

      Предвид гореизложеното, издаденото наказателно постановление се явява изцяло незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.    Водим от гореизложеното,на основание чл.63 ал.1 т.3 от ЗАНН,съдът

 

                                              Р      Е      Ш      И     :

 

      ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно  Наказателно постановление №В-0042684/15.03.2017г.,издадено от Х.М.М.- Директор в РД към ГД „Контрол на пазара“към КЗП, с което, за нарушение на чл.114 ал.3 от Защита на потребителите , ,на основание чл.53 от ЗАНН и чл.233 ал.2 и чл.222а от Закона за защита на потребителите,  на  „Българска телекомуникационна компания „ЕАД,с ЕИК:831642181,със седалище и адрес на управление: България, гр.София,р-н Младост,бул.“Цариградско шосе“ №115И, представлявано от А.И.Д. с ЕГН:********** е наложена имуществена санкция в размер на 3 000.00лв./три хиляди лева/.

    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Шумен в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                      РАЙОНЕН   СЪДИЯ: