Р Е Ш Е Н И Е  № 85

 

 

гр. Нови пазар, 02.08.2017 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Районен съд – гр. Нови пазар в публичното заседание на четвърти юли през две хиляди и седемнадесета година, в състав :

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря Диана Славова, като разгледа докладваното от съдия Петина Николова НАХД № 268 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид:

Подадена е жалба на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Делото е образувано по жалба на Община Никола Козлево, с ЕИК ***, представлявана от кмета Е.В.Р., срещу Наказателно постановление № 7 от 12.04.2017 г. на и.д. Главен Директор на ГД „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ при Държавната агенция метрологичен и технически надзор. В жалбата се твърди, че в наказателното постановление няма изложени мотиви защо административно-наказващият орган приема, че деянието не представлява маловажен случай, а само е изложен формалният извод, че същото не представлява такъв случай. Твърди се, че няма описание на нарушението. Твърди се, че Община Никола Козлево е изпълнила задължението си и е сключила договора в срока, който ДАМТН им е указал. Обръща се внимание, че проверяващите не са проверили дали самата Община не отговаря на изискваният за оператор на язовирна стена.  Твърди се, че с оглед липсата на настъпили вредни последици, деянието може да се приеме за маловажен случай.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. М.П.от АК- Л., който поддържа жалбата и излага същите доводи. Добавя, че в цялата страна има много малко хидроспециалисти, което допълнително е затруднило изпълнението на закона. В крайна сметка обаче бил сключен договор с такъв. Освен това обръща внимание, че Община Никола Козлево е възложила стопанисването на този язовир на общинското предприятие, поради което счита, че задължението за изпълнението на тези изисквания, се носи от самото общинско предприятие по силата на чл. 138в, ал. 2 от ЗВ. По тази причина счита, че наказателното постановление следва да бъде отменено.

Въззиваемата страна редовно призована, не изпраща представител. Изпратено е становище по същество на делото от Й.К.– и.д. гл. директор на ГД „НЯССТ“ при ДАМТН, в което същият описва извършеното нарушение и твърди, че всички факти се доказват от събраните по делото доказателства. Обръща внимание, че макар и изискванията на закона да са изпълнени с по-късна дата, това не променя факта, че към датата на проверката договор на Общината с лице, което може да бъде оператор на язовирна стена, не е имало. Излагат се аргументи, че деянието не разкрива по-ниска обществена опасност в сравнение с други нарушения от този текст, поради което и деянието не може да се квалифицира като маловажен случай.

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и се явява процесуално допустима.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че

Община Никола Козлево е собственик на няколко язовира, сред които и язовир „***“.

На 26.01.2017 г. св. Н.К. и св. Р.Р. – служители при РО „НЯСС-СИБ“ в ГД „НЯСС“ при ДАМТН извършили проверка в Община Никола Козлево по спазване на изискванията на чл. 138в, ал. 1 от ЗВ. Двамата свидетели поискали да им бъде представен договор с оператор на язовирна стена относно язовир „***“. Оказало се, че Община Никола Козлево няма сключен такъв. Обяснили, че през месец август 2016 г. предоставили стопанисването на язовира на Общинското предприятие „Никола Козлево“. Заявили още, че вече са водили разговори с компетентни лица, на които да бъде възложено стопанисването и поддръжката на язовирната стена, но тъй като за Област Ш.те били само двама, били много заети. Поради заетостта на избраният от тях хидроспециалист, преговорите по сключването на договор се проточили.

С акт за установяване на административно нарушение № 4 от 26.01.2017 г. актосъставителят св. Н.К. е констатирал, че на 26.01.2017 г. дружеството не е изпълнило задължението си по чл. 138в, ал. 1 от ЗВ, а именно собственикът на язовира и съоръженията към него задължително да възложи стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на лице, което отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на ЗВ, ако самият собственик не отговаря на тези изисквания.

Актът е бил връчен на упълномощено лице на дружеството, като писмени възражения са били направени в срока по чл. 44 от ЗАНН. Във възражението се заявява, че с решение на Общинския съвет на Община Никола Козлево е взето решение да се възложи стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовира, което включва и язовирната стена и на съоръженията към нея на Общинското предприятие „Никола Козлево“. Заявено е, че са водени преговори с лица, които отговарят на изискванията за оператор на язовирна стена и се очаква договор да бъде сключен до края на м. февруари 2017 г.

С писмо изх. № 341 от 09.02.2017 г. на ДАМТН при условията на чл. 190а, ал. 1, т. 3 от ЗВ на Община Никола Козлево е дадено предписание в 30-дневен срок да представи договор или акт на стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на оператор на язовирна стена по смисъла на ЗВ.

С писмо техен изх. № 12-00-19/1 от 09.03.2017 г. Община Никола Козлево са уведомили ДАМТН, че на 27.02.2017 г. са сключили договор с оператор на язовирна стена по смисъла на ЗВ. Видно от приложеният договор Общинското предприятие „Никола Козлево“ е сключило договор с „***“ ЕООД, гр. Ш.с управител Р.Ц.Н.. От приложените документи се установява, че инж. Р.Ц.Н. отговаря на изискванията на § 1, т. 95 от ДР на ЗВ за оператор на язовирна стена.

Въз основа на така съставения АУАН и на материалите съдържащи се в административно-наказателната преписка и съобразявайки направеното писмено възражение (но без да се споделят изложените в него аргументи), Й.К.– и.д. гл. директор на ГД „НЯССТ“ при ДАМТН е издал наказателно постановление № 7 от 12.04.2017 г., с което за така установеното административно нарушение, на основание чл. 200, ал. 1, т. 41 от ЗВ на Община Никола Козлево е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лева.

Гореописаната фактическа обстановка съдът прие за установена безспорно, тъй като именно такива факти се установяват от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Всички тези доказателства са ясни и безпротиворечиви.

Предвид установената фактическа обстановка, съдът приема за безспорно установено, че Община Никола Козлево макар като собственик на язовира и съоръженията към него да не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на този закон, не е възложила стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на лице, което отговаря на тези изисквания, с което формално е нарушил разпоредбата на чл. 42, ал. 2, изр. второ от Общите изисквания при осъществяване на обществени електрони съобщения.

Настоящият съдебен състав обаче счита, че нарушението представлява маловажен случай. На първо място, от деянието не са настъпили сериозни вреди. Смисълът на разпоредбата на чл. 138в, ал. 1 от ЗВ е да се осигури правилното от техническа гледна точка стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея. Въпреки че Община Никола Козлево не е изпълнила това изискване, от деянието няма настъпили вреди за хората, инфраструктурата или околната среда.

На второ място, цитираната разпоредба е приета с ДВ бр. 58 от 31.07.2015 г. С разпоредбата на § 66 от ЗИД на ЗВ обн. в ДВ бр. 58 от 31.07.2015 г., всички язовири на територията на страната се привеждат в съответствие с изискването на чл. 138в, ал. 1 в срок до една година от влизането в сила на този закон. Това означава, че срокът за да изпълни изискванията на закона за Община Никола Козлево са били до 31.07.2016 г. През месец август 2016 г. Община Никола Козлево е започнала преговори с лица, които отговарят на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на ЗВ. Не може да бъде пренебрегнат фактът, че в цялата страна тези специалисти са твърде малко. Самият актосъставител го признава. В цяла Област Ш.има само 2-ма инженери хидроспециалисти без да се брои самият актосъставител. Това прави изпълнението на наложените от закона изисквания трудно изпълними на практика, което трябва да бъде отчетено при преценка тежестта на нарушението.

На трето място, установява се безспорно, че към датата на проверката Община Никола Козлево чрез  Общинското предприятие „Никола Козлево“ вече е била в преговори по сключване на такъв договор. Още с възраженията по съставения АУАН тя е заявила,ч е до края на месец февруари се очаква да сключи такъв договор. Община Никола Козлево не е сключила такъв договор само, защото ѝ е било указано от ДАМТН с цитираното по-горе писмо. Още преди писмото, дори още преди да бъде извършена проверката се е очаквало да се сключи такъв договор. Последното се установява от обстоятелството, че възраженията са подадени още на следващия ден след извършване на проверката и връчването на АУАН. Сключването на договор на по-ранен етап наистина е било невъзможност с оглед липсата на достатъчно специалисти в региона.

Съдебният състав не може да виждането, че определяйки такива големи размери на санкцията, законодателят едва ли не е счел, че тези нарушения винаги са толкова съществени, че за тях не може да съществува маловажен случай. Недопустимо е априори да се изключва приложението на чл. 28 от ЗАНН само на основание размера на предвидената санкция. Размерът на санкцията може да е показателен за това доколко обществено опасно законодателят счита едно нарушение, но винаги могат да се открият деяние, които формално да осъществяват състава на това нарушение, но в действителност да са толкова маловажни по своя характер, че наказването им би било несправедливо. Това е и настоящият случай. Община Никола Козлево не е възложила стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на лице, което отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на ЗВ, но е имала вече готовност да стори това и от неизпълнението на задължението ѝ вреди не са настъпили. Предвид това съдебният състав счита, че  макар и формално да е допуснато административно нарушение, то предвид липсата на вредни последици, нарушението следва да се счете за маловажно по смисъла на чл.28 от ЗАНН.  

             

 

 

 

 

 

Предвид горното, съдът счита, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено.

Считайки, че обжалваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно, съдът намира, че то като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 7 от 12.04.2017 г. на Й.К.– и.д. Главен Директор на ГД „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ при Държавната агенция метрологичен и технически надзор.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

 

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                              Петина Николова