Р   Е   Ш   Е  Н  И  Е

№ 75

гр. Н.,29.06.2017 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Н.в съд в публичното си заседание на двадесети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

 

при секретаря Валентина Великова, като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД № 271 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

В нея жалбоподателят С.Х.Х. *** оспорва издаденото НП № 17-0307-000194 от 09.05.2017 г. на Началника на РУ на МВР Н.за нарушение на ЗДвП, с което му е наложено наказание глоба в размер на 200 лв., като твърди, че на посочената дата – 19.03.2017 г. той не е шофирал посоченото МПС – „Фолксваген Голф“ с рег. № ***. Твърди, че АУАН и НП били издадени при съществено нарушение на процесуалните правила. Неправилно било посочено, че е осъществен състава на посоченото в НП нарушение. 

Жалбоподателят моли съда да отмени изцяло издаденото НП, като незаконосъобразно.

В съдебно заседание не се явява жалбоподателя, не се явява и представител на въззиваемата страна.

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Административно –наказателното производство е започнало със съставяне на АУАН №200/21.04.2017г./бл.№591747/,съставен от П.П.С.-*** в присъствието на свидетелите П.  С.П. и В.Л.М. ***.АУАН е съставен срещу С.Х.Х.  затова,че на 19.03.2017г.около 4.20часа в гр.Н.,по ул.“***“ в посока ул.“***“към ул.“***“,управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф““ с рег.№***,на кръстовището с ул.“***“ не съобразява скоростта си на движение със състоянието на пътя и ППС,изгубва контрол над управлението на ППС и блъска 2 броя контейнери за смет,вследствие на което възниква ПТП с материални щети.Извършеното от Х. е квалифицирано като адм.нарушение по чл.20 ал.2 от ЗДвП.Актът е съставен в негово присъствие и той го е подписал без възражения.Заявил на актосъставителя,че не си спомня изобщо какво е станало.

   За извършеното административно нарушение,с Наказателно постановление №17-0307-000194/09.05.2017г.,издадено от В.К.Р.-началник РУ към ОДМВР Ш.,РУ Н., на основание чл.53 от ЗАНН и чл.179 ал.2 предл.първо от ЗАНН,на Х. е наложено административно наказание „глоба“в размер на 200.00лв.      

     АУАН и НП са съставени от компетентни длъжностни лица,в рамките на тяхната материална,териториална и функционална компетентност /Заповед №8121з-748/24.06.2015г.,издадена от Министъра на вътрешните работи/ и при съставянето и връчването им не са допуснати съществени процесуални нарушения,рефлектиращи върху правото на защита на нарушителя.

 НП е връчено на визирания в него нарушител на 15.05.2017г.и  в законоустановения срок той го е обжалвал пред съда.

Административно-наказващият орган е представил по делото Протокол за ПТП №1516599/21.03.2017г.,който Х. е подписал без възражения.

 От показанията на разпитаните по делото свидетели П.С. и П.П.,които съдът кредитира с нужното доверие като добросъвестно дадени,под страх от наказателна отговорност и непротиворечащи на останалите доказателства по делото,се установи,че на посочената в АУАН дата -19.03.2017г.свидетелите са били нощна смяна , и около 3.55 часа забелязали по ул.“***“ към ул.“***„да приближават светлини от движещ се автомобил,поради което те спрели на кръстовището на ул.“***“с ул.“***“.Решили да спрат за проверка въпросното МПС.С. излязъл от служебния автомобил,подал сигнал със стоп-палка и фенерче.Осветил водача,в когото категорично разпознал жалбоподателя С.Х..Споделил това с колегата си П..На подадения му от св.С. сигнал ,водачът на другата кола не спрял,не спрял и на поставения на това място пътен знак Б-2 /стоп/.От там с управлявания от него лек автомобил Х. *** и ул.“***“ ,като не спирал на поставените задължителни пътни знаци „Б-2“.Полицейските служители тръгнали след него,проследили движението му,както и възприели лично/св-.С./,че Х. не спрял на „стопа“ на кръстовището „***“със „***“,на „***“с „***“, на „***“ с „***“,на „***“с „***“.От там свидетелите преустановили пряката си видимост към водача,тъй като той се движел с много висока скорост –над 100 км/ч,според тях.На кръстовището на ул.“***“ с ул.“***“,полицейските служители видели,че са блъснати два контейнера за смет-единия пластмасов,другият-метален.Пластмасовият бил разпилян на парчета,а металният отишъл на около 100-150 метра,чак на другата улица.

С. и П. спрели до консервния комбинат,чули шум от автомобил ,от посока,където се намирал бившия трудов лагер.,оттам се долавяли светлини..Проследяваният от тях лек автомобил продължил движението си в посока бившето селскостопанско летище,като при движението му се чувал звук,който свидетелите наподобили,че е от броня.Обадили се на свои колеги да пресрещнат въпросното МПС,като и на подаден от тях сигнал за спиране,водачът не спрял,а продължил към с.П..

Свидетелите С. и П. заявяват,че не са видели лично жалбоподателят да блъска описаните в АУАН контейнери,но в близост до единия контейнер,който бил разпилян,имало части от лек автомобил „Фолксваген“-парчета от счупен фар.

Доколкото няма преки очевидци ,разпитани по делото,касателно механизма и авторството на извършеното нарушение,вменено на жалбоподателя,съдът кредитира с доверие представеният по делото протокол за ПТП,който е подписан от жалбоподателя в качеството му на участник,без възражения.Не е оспорена автентичността на акта за ПТП  или пък удостоверителната компетентност на актосъставителя или реда ,по който е съставен акта.

Протоколът за ПТП е съставен от съответното длъжностно лице,направило оглед на местопроизшествието и същият се ползва с обвързваща материална доказателствена сила относно удостоверените от длъжностното лице факти,пряко възприети от него,които са релевантни за механизма на ПТП –мястото на инцидента,посоката на движение на автомобила,причинените щети.

Доколкото съдържащият се по делото протокол за ПТП не е оборен и се ползва с материална доказателствена сила,преценен в съвкупността му с гласните доказателства по делото/показанията на св.С. и П./,съдът прие за доказано по несъмнен начин,че на посочената в АУАН и НП дата и място,от обективна страна,жалбоподателят е осъществил състава на вмененото му административно нарушение,а именно: на 19.03.2017г.около 4.20часа в гр.Н.,по ул.“***“ в посока ул.“***“към ул.“***“,управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф““ с рег.№***,на кръстовището с ул.“***“ не съобразява скоростта си на движение със състоянието на пътя и ППС,изгубва контрол над управлението на ППС и блъска 2 броя контейнери за смет,вследствие на което възниква ПТП с материални щети.

От субективна страна деянието е извършено при наличието на умисъл, доколкото водачът не се подчинил и не спрял на подаден преди това сигнал със стоп палка от полицейския патрул,на пътните знаци Б-2  и стремейки се да се отдалечи и избяга от патрула,е реализирал въпросното ПТП.

       Не се касае за маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН,отчитайки както високата степен на опасност на самото нарушение,така и на самия нарушител,който очевидно е с трайно установена нагласа за неспазване на правилата за движение по пътищата /справка за нарушител от региона ,издадена от РУ Н./.

         За въпросното административно нарушение ,съставомерно по чл.20 ал.2 6 т.1 от ЗДвП, нормата на чл.179 ал.2 пр.1 от ЗДвП предвижда строго диферинцирано по вид и размер наказание,а именно –„глоба“ в размер на 200.00лв.Като е наложил наказание,съобразено със законовата рамка,административно-наказващият орган е издал законосъобразно наказателно постановление,което следва да бъде потвърдено,а жалбата против него се остави без уважение.

       Водим от гореизложеното,на основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗАНН,съдът

 

Р     Е      Ш    И    :

 

      ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление №17-0307-000194/09.05.2017г.,издадено от В.К.Р.- Началник РУП към ОДМВР Ш., РУ Н.,с което,за извършено на 19.03.2017г.в гр.Н.нарушение по чл.20 ал.2 от ЗДвП, на основание чл.179 ал.2 пр.1  от ЗДвП,на С.Х.Х. с ЕГН:**********,с адрес:с*** е наложено административно наказание „глоба“в размер на 200.00лв./двеста  лева/.

    Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –Ш.

 в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

                     

                                                          Районен съдия: