Р Е Ш Е Н И Е

№ 69

гр. Н.,23.06.2017 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Н. в съд в публичното си заседание на двадесети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

 

при секретаря Валентина Великова, като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД № 278 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

В нея жалбоподателят С.Х.Х. *** оспорва издаденото НП № 17-0307-000189 от 09.05.2017 г. на Началника на РУ на МВР Н. за нарушение на ЗДвП, с което му е наложено наказание глоба в размер на 200 лв., като твърди, че на посочената дата – 19.03.2017 г. той не е шофирал посоченото МПС.Твърди, че АУАН и НП били издадени при съществено нарушение на процесуалните правила. Неправилно било посочено, че е осъществен състава на посоченото в НП нарушение. 

Жалбоподателят моли съда да отмени изцяло издаденото НП, като незаконосъобразно.

В съдебно заседание не се явява жалбоподателя, не се явява и представител на въззиваемата страна.

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.1  от ЗАНН и се явява процесуално допустима.

От показанията на разпитаните по делото свидетели П.П.С.,П.С.П. и В.Л.М. ***/,които съдът кредитира като добросъвестно дадени и непротиворечащи помежду си,се установява,че на  19.03.2017 г.  ,свидетелите С. и П. са били нощна смяна и са осъществявали патрулна дейност,вкл.контрол по спазване на Закона за движение по пътищата.Около 4.00часа ,свидетелите възприели,че по ул.“***“ на кръстовището с ул.“***“, жалбоподателят С.Х.Х. управлявал ЛА“Фолксваген Голф „с рег№***,собственост на А.Б.А.,като не спрял на пътен знак Б-2,с което нарушил чл.6 т.1 от ЗДвП. Нарушителят бил разпознат лично от свидетеля П.С.,който го осветил с фаровете на служебния автомобил,а  извършеното от него нарушение било видяно както от св.С.,така и от св.П..

Тъй като по време на движението си,преди и след извършване на това нарушение,водачът извършил и други нарушения по ЗДвП,той бил проследен от пътните полицаи ,които преди това му подали сигнал със стоп-палка и фенерче,за да спре,но той не изпълнил даденото му разпореждане от контролните органи.И двамата свидетели са категорични,че именно жалбоподателят е управлявал посоченото МПС и е извършил обективираното адм.нарушение,за което му е съставен АУАН №195/2017г.от 21.03.2017г.,с бл.№591742,от актосъставителя П.С.,в присъствието на свидетелите П.П. и В.М..Х. е подписал съставения му акт без възражения.

Въз основа  на АУАН, с Наказателно постановление №17-0307-000189/09.05.2017г.,издадено от В.К.Р.- Началник РУП към ОДМВР Шумен, РУ Н., на основание чл.183 ал.2 т.3 пр.1 от ЗДВП,на С.Х.Х. е наложено административно наказание „глоба“в размер на 20.00лв.

         Наказателното постановление е връчено на нарушителя на 17.05.2017г.и в законоустановения срок той го е обжалвал пред съда.

        Жалбата е неоснователна.

        АУАН и НП са съставени от компетентни длъжностни лица,в рамките на тяхната материална,териториална и функционална компетентност и при съставянето и връчването им не са допуснати съществени процесуални нарушения,рефлектиращи върху правото на защита на нарушителя.

         От анализа на гласните доказателства по делото,съдът прие за установено по несъмнен начин,че жалбодателят С.Х. е извършил от обективна страна нарушението,за което са му съставени АУАН и НП,като от субективна страна е налице пряк умисъл.

       Не се касае за маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН,отчитайки както високата степен на опасност на самото нарушение,така и на самия нарушител,който очевидно е с трайно установена нагласа за неспазване на правилата за движение по пътищата /справка за нарушител от региона ,издадена от РУ Н./.

         За въпросното административно нарушение ,съставомерно по чл.6 т.1 от ЗДвП, след като ,в качеството си на водач на МПС не е спрял на пътен знак Б-2,повеляващ:“ „Спри!Пропусни движещите се по пътя с предимство !“,санкционната норма на чл.183 ал.2 т.1 3 пр.1 от ЗДвП  предвижда строго диферинцирано по вид и размер наказание,а именно –„глоба“ в размер на 20.00лв.Като е наложил наказание,съобразено със законовата рамка,административно-наказващият орган е издал законосъобразно наказателно постановление,което следва да бъде потвърдено,а жалбата против него се остави без уважение.

       Водим от гореизложеното,на основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗАНН,съдът

 

Р     Е      Ш    И    :

 

      ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление №17-0307-000189/09.05.2017г.,издадено от В.К.Р.- Началник РУП към ОДМВР Шумен, РУ Н.,с което,за извършено на 19.03.2017г.в гр.Н. нарушение по чл.6 т.1 от ЗДвП, на основание чл.183 ал.2 т.3 пр.1 от ЗДВП,на С.Х.Х. с ЕГН:**********,с адрес:с*** е наложено административно наказание „глоба“в размер на 20.00лв./двадесет лева/.

    Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

                     

 

                                             Районен съдия: …………………..….......…