Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 71

 

гр. Нови пазар, 22.06.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд Нови пазар в съд в публичното си заседание на четиринадесети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

при секретаря ДИАНА СЛАВОВА, като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 279 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Жалбоподателят С.Х.Х. *** оспорва издаденото НП, с което е санкциониран за нарушения на ЗДвП, като твърди, че той не е шофирал описаното МПС. Твърди, че АУАН и НП били издадени при съществено нарушение на процесуалните правила. Неправилно било посочено, че е осъществен състава на посоченото в НП нарушение. 

Предвид на посочените нарушения, жалбоподателят моли съда да отмени изцяло издаденото НП, като незаконосъобразно.

Въззиваемата страна не се явява и не изпраща представител.

 

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.1  от ЗАНН от легитимирано лице, имащо правен интерес за обжалва горепосоченото наказателно постановление и се явява процесуално допустима.

В акта и в НП е посочено извършеното от жалбоподателя нарушение, конкретно, че на 19.03.2017 г.  около 04.00 часа в гр. Нови пазар, на ул. „***“ е управлявал л.а „Фолксваген” с рег. № ***, собственост на А.А., като на кръстовището с ул. „***“ не спазил значението на знак „Б-2“.

В акта са посочени нарушените норми - чл.6, т.1 от ЗДвП.

В НП е посочен вида и размера на наказанието за нарушението, определени по чл. 183, ал.2, т.3 от ЗДвП.

Съдът намира, че при съставянето на акт № 192/17 с бланков № 591738 от дата 21.03.2017 г. и НП № 17-0307-000186/09.05.2017 г. на Началника на РУ „Полиция“ Нови пазар не са допуснати съществени процесуални нарушения, налагащи отмяната на НП.

Разгледано по същество, съдът установи следното:

Жалбоподателят С.Х.Х. *** е неправоспособен водач на МПС, т.к не притежава свидетелство за правоуправление за никоя от посочените в чл. 150а, ал.2 от ЗДвП категории. Това обстоятелство се установява от приложената по делото справка за нарушител от региона,приложена по делото.

На 19.03.2017 г., служителите на РУ на МВР Нови пазар, П.С. и П.П. били дежурни по КАТ и се движели със служебен автомобил по ул. „***“ когато забелязали идващ от ул. „***“ и движещ се по ул. „***“ лек автомобил, който решили да спрат за проверка. Свидетелите спрели със служебният си автомобил на кръстовището на ул. „***“ и ул. „***“ и свидетелят П.С. слязъл от него и подал на водача на МПС-то сигнал за спиране със „стоп палка“ и фенерче. На кръстовището в посоката от която се движел жалбоподателят имало знак „стоп“. Водачът на автомобила не спрял на подадените сигнали за спиране, както и не спрял на знака „стоп“. При преминаването на автомобила покрай полицейският патрул, св. С. разпознал водача С.Х.Х. ***, когото познавал служебно от други проверки, а същата вечер преди това го видял пред местната дискотека. В автомобила, освен водача нямало други лица. Автомобилът бил марка „Фолксваген” с рег. № ***. На кръстовището в посоката, от която идвал жалбоподателя имало знак „Стоп“, на който водачът не спрял и продължил по ул. „***“. От там жалбоподателят продължил по ул. „***“, след това по ул. „***“, където също на кръстовището на ул.“***“ с ул. „***“ имало знак „стоп“, на който водачът не спрял и от там завил надясно, преминал през следващото кръстовище с ул. „***“ на което също имало знак „стоп“ и като не спрял и на него с рязка газ продължил по улицата, движейки се пред полицейското управление в посока гр. ***, пресякъл повторно кръстовището с ул. „***“, където на намиращия се на него знак „стоп“ също не спрял и продължил към гр. ***. На кръстовището на ул. „***“ с ул. „***“ имало знак „стоп“, на който водачът не спрял, а продължил в посока гр. ***. Полицейският патрул продължил след автомобила на жалбоподателя, като в близост до училището, свидетелите видели два казана за боклук, които били ударени, самите казани обърнати и около тях части от автомобил. Поради това, че по – рано, минавайки по тази улица те не видели казаните в това състояние, както и че пред тях по пътя за гр. *** не се виждат светлини от автомобил, свидетелите предположили, че са ударени от същия водач и той е тръгнал по вътрешните улици. Тогава свидетелите спрели автомобила и се ослушали в тъмнината и така чули стържещ звук от нещо, което се влачи по земята и тръгнали след звука. Преминали по стар път, водещ към бившия лагер, продължили в посока старото селскостопанско летище и от там по черно към бившето предприятие за текстил. Тогава свидетелите видели, че не могат да продължат преследването и се обадили на колегите си от управлението да пресрещнат водача на автомобила на пътя за с. С., след кръстовището за с. П., където излиза този път. На мястото пристигнали св. В.М. и колегата му Я.В.. Автомобилът „Фолксваген” с рег. № *** бил осветен и св. М. му подал сигнал за спиране. Водачът на автомобила пресякъл пътното платно без да се подчини на подадените от свидетеля сигнали за спиране в опасна близост до него и завил в посока с. П.. Преди селото се виждали дирите оставени от автомобила. При осветяването на автомобила св. М. видял, че в автомобила няма пътници, а водачът бил с „топчесто лице, късо подстриган и светла коса“. По автомобила имало следи от ПТП – предницата била счупена, единият фар бил счупен. Самата кола била изоставена според св. С. в гората. Свидетелите С. и П. отново отишли до ударените казани, където намерили части от автомобил „Фолксваген“ пластмаса, мигачи, стъкла и др.

След като се прибрали в полицейското управление и извършили проверка в масивите на МВР свидетелите П. и М. разпознали водача на автомобила, конкретно лицето С.Х.Х. от с. П..

Актосъставителят П.С. извършил служебна проверка относно наличието правоспособност на водача за управление на МПС и установил, че същия е неправоспособен, което се потвърждава от приложената справка за нарушител от региона.

От така описаната фактическа обстановка се установява, че жалбоподателят, в качеството му на водач на МПС, е нарушил разпоредбата на чл. 103 от ЗДвП вр. чл. 6, т.1 от ЗДвП, съгласно която при подаден сигнал за спиране от контролните органи водачът е длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от контролния орган място и да изпълнява неговите указания.

С това жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл. 6, т.1 от ЗДвП, съгласно която водачът е длъжен да съобразява своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка.

Поведението на водача е умишлено и той съзнателно не е изпълнил задължението си да спре на подадените от контролните органи сигнали за спиране.

В случая не са налице предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН. Нормата е императивна и възвежда задължително поведение за водачите на МПС. От друга страна съдът намира, че фактическите обстоятелства, свързани с настоящия случай, не указват на маловажност по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, особено като се има предвид характерът на този вид административно нарушение и цялостното поведение на нарушителя. За да е налице „маловажен случай“ на административно нарушение, то следва извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства да представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. Цялостното поведение на жалбоподателя сочи, че той е управлявал автомобила, съзнателно неподчинявайки се на намиращите се на пътя знаци и подадените му сигнали от контролните органи, поставяйки в опасност собствения си, но и на другите участници в движението живот.

При преценка на поведението на водача и наложеното наказание, съдът съобрази степента на обществената опасност на извършеното, което оценява като висока, т.к водачът не се е подчинил на дадени ясно с конклудентни действия знаци за спиране от контролните органи. Степента на обществена опасност на извършителя на нарушението видно от приложената справка за нарушител от региона е висока. Наказанието, което законът предвижда за извършеното нарушение е глоба в размер от 50 до 200лв., съгласно чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП. Като е определил наказание глоба в размер на 100лв. административно наказващия орган го е определил в размер малко под средата, поради което същото се явява законосъобразно и справедливо.

В обобщение на гореизложеното, съдът намира, че наложеното от административно наказващия орган наказание е справедливо и законосъобразно и кореспондиращо с разпоредбата на чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, поради което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. първо от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0307-000186/09.05.2017 г. на Началника на РУ „Полиция“ Нови пазар, с което на С.Х.Х. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 6, т.1 от ЗДвП и на основание чл. 53 от ЗАНН вр. чл.175, ал.4, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба“ в размер на 100лв. (сто лева).

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно ЗВАС пред Административен съд Шумен в 14 (четиринадесет) - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

                                             Районен съдия: …………………..….......…

                                                                                 Галина Николова