Р Е Ш Е Н И Е

№ 133

 гр. Н., 20.12.2017 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд - Н., в публичното си заседание на четвърти декември  през две хиляди и седемнадесета година, в състав :

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                      

при секретаря Диана Славова, като разгледа докладваното от съдия Маркова АНХД №349 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното: 

 

Подадена е жалба на основание чл.59 от ЗАНН от страна на жалбоподателя “Ники“ ЕООД - гр. Н., чрез представителя си – Управителя Т.Н.Т., срещу наказателно постановление №27-000190 от 26.06.2017 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Шумен, с което на основание чл.413, ал.2 от КТ на жалбоподателя е наложена имуществена санкция  в размер на 1 500 лева.  

Жалбоподателят счита, че издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно, тъй като е издадено при допуснати съществени процесуални нарушения, както и при нарушение на материалните норми на КТ. Сочи, че са нарушени изискванията на чл.42, чл.52 и чл.54 от ЗАНН, както и чл.57 от същия закон. Освен това намира нарушението за недоказано по същество. В съдебно заседание, в хода на съдебните прения жалбоподателят, чрез представителя си, заявява, че е неправилно определена квалификацията на нарушението.  В  обстоятелствената част както на акта за установяване на нарушението, така и на наказателното постановление било изписано, че жалбоподателят не е провел и документирал извънреден инструктаж В диспозитивната част бил посочен само инструктаж, без конкретизация за вида му. Това довело до нарушаване правото на защита на жалбоподателя. Отделно счита, че работодателят няма задължение да провежда инструктажи, а само да определи длъжностни лица с подходящо образование да ги провеждат. С тези аргументи жалбоподателят моли съдът да отмени  наказателното постановление.

Въззиваемата страна, чрез представителя си – юрисконсулт Д. В-И.счита, че в случая е налице осъществен състав на административно нарушение и същото е доказано безспорно от събраните доказателства. Твърди, че наказателното постановление е законосъобразно и правилно. Сочи, че в деня на инцидента - 29.04.2017 г. З.А., назначен в дружеството като общ работник, е бил допуснат до работа с дървопреработваща машина гатер, без да му е проведен инструктаж. Посочва наличието на обяснения от същото лице от 04.05.2017 г. и от 12.05.2017 г., потвърждаващи горния факт. Моли съдът да не кредитира с доверие представената допълнително и след приключване на проверката в Инспекцията по труда длъжностна характеристика за длъжността общ работник. Съгласно инструктажната книга на дружеството, на З.А. бил провеждан периодичен инструктаж последно на 03.01.2017 г., а извънреден не му бил провеждан. Предвид тези съображения, развити подробно в хода на съдебните прения, представителят на въззиваемата страна моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, поради което се явява процесуално допустима.

С акт за установяване на административно нарушение №27-000190 от 26.05.2017 г. актосъставителят С.Г.Т. е установила при извършена проверка на 04.05.2017 г. в дърводелски цех в град Н., Промишлена зона 2, кв.150, стопанисван от жалбоподателя, както и на 05.05.2017 г. и на 09.05.2017 г. по представени в ДИТ-Шумен документи, че работодателят, при осъществяване на своята дейност, не е изпълнил задълженията си във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с това, че не провел и документирал извънреден инструктаж на З.М.А., предвид промяната на работното му място и организацията на работа, като му е разпоредил да работи на гатер. Посочено е, че нарушението е извършено на 29.04.2017 г. в гр. Н., обл.Ш., както и че с това е нарушена разпоредбата на чл.281, ал.1 от КТ във вр. с чл.16, т.3 от Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни  и безопасни условия на труд. Въз основа на така съставения и връчен акт за установяване на административно нарушение Директорът на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Шумен е издала Наказателно постановление №27-00190 от 26.06.2017 г., с което за установеното нарушение на жалбоподателя, на основание чл.416, ал.5 от КТ във вр. с чл.413, ал.2 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер от 1 500 лв.

Съдът констатира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от компетентни за това органи и отговарят на императивните изисквания на чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН. Съдът счита, че в хода на административното производство не са допуснати твърдяните от жалбоподателя съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до ограничаване на правото на защита на жалбоподателя, и които да са основание за отмяна на постановлението по тази причина. Не са налице несъответствия между установеното с АУАН административно нарушение и това, орисано в наказателното постановление. Съдът намира, че обстоятелствата по установеното нарушение са изчерпателно описани и в това отношение не е допуснато нарушение, водещо до ограничаване правата на жалбоподателя, до степен да не може да се защити, неразбирайки какво нарушение на разпоредбите на Кодекса на труда му е вменено.

От събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите П.В.С., С.Г.Т., З.М.А., Г.С.К. и С.И.С., както и писмените доказателства – протокол за извършена проверка от ДИТ; обяснение по чл.402, ал.1, т.3 от КТ; декларации - 2бр. от 04.05.2017 г. и от 12.05.2017 г.; трудов договор №6 от 20.05.2012 г. и допълнително споразумение към него от 30.12.2016 г.; длъжностна характеристика за длъжността общ работник връчена на 21.05.2012 г. и допълнителна такава от 2015 г.; страница от инструктажна книга и заповед №1 от 04.01.2011 г. за провеждане на инструктаж,  съдът намира, че безспорно по делото са установени следните факти:

На 04.05.2017 г. свидетелите П.В.С. и С.Г.Т., в качеството си на служители в ИТ-Шумен посетили дърводелски цех, стопанисван от жалбоподателя, по повод допусната трудова злополука с работника З.А., случила се на 29.04.2017 г. Свидетелите С. и Т. установили, че в деня на злополуката З.А. е работил на банцинг №2 и докато работи порязал лявата си ръка на лентата. В същия ден проверяващите посетили и работника в болничното заведение, където той се лекувал. Информацията от него и съдържанието на попълнената декларация потвърдили вече установеното. Същевременно се установило от представените документи, че З.А. е назначен и работи на длъжност общ работник, както и че извънреден инструктаж за работа при променено работно място  или променена организация на работа не му е провеждан и съответно документиран. Последното обстоятелство се установява с категоричност и от представеното по делото копие от страница от инструктажна книга. Повторно попълнената лично от З.А. декларация по чл. 402, ал.1, т.3 от Кт, на 12.05.2017 г., отново потвърждава изложеното от него дни по-рано - работата с машината гатер, обясненията за технологичния процес и за това как се е стигнало до злополуката с ръката му.     

Тези факти съдът приема за безспорно доказани по делото от горепосочените доказателства, като счита, че не следва да дава вяра на показанията по делото на свидетелите З.М.А., Г.С.К. и С.И.С., в частта им, в която заявяват, че З.М. всъщност не работил на машината, а само помагал. Посочените свидетели са в трудови правоотношения с жалбоподателя и този факт може да обясни показанията им в тази част и желанието им работодателят да не бъде санкциониран за нарушение на трудовото законодателство. Освен това съдът счита, че дори и само работата на общия работник да се състои в товарене и разтоварване на дървета в непосредствена близост до дървопреработваща машина, извършващите тази дейност общи работници следва да бъдат инструктирани периодично, а когато се налага, както и в случая, и извънредно за безопасна работа. 

Съдът намира, че жалбоподателят е извършил посоченото в акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление нарушение, тъй като не е изпълнил задълженията си да осигури здравословни  и безопасни условия на труд, като не е провел и документирал извънреден инструктаж на З.А.. Видно от съдържанието на нормата на чл. 413, ал.2 от КТ, именно работодателят следва да носи административно наказателната отговорност в случая, противно на твърденията за неточно определяне на правния субект, извършил нарушението.

Относно конкретния размер на имуществената санкция: За това нарушение законодателят е предвидил имуществена санкция от 1 500 лв. до 15 000 лв., следователно санкцията е определена в минимален размер, при обоснована преценка от страна на наказващия орган за тежестта на нарушението.

Предвид гореизложеното съдът счита, че наказателното постановление следва да се потвърди. Ето защо, съдът

Р  Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №27-000190 от 26.06.2017 г. на Директора на дирекция ”Инспекция по труда” - гр.Шумен, с което на “НИКИ“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Н., обл. Ш., ул. „***“, №*, вх.*, ет.*, ап.*, представлявано от Управителя Т.Н.Т., на основание чл.413, ал.2 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция от 1500 лв. (хиляда и петстотин лева) за извършено административно нарушение по чл.281, ал.1 от Кодекса на труда, във вр. с чл.16, т.3 от Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни  и безопасни условия на труд.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: