Р   Е    Ш   Е   Н   И  Е

 № 113

гр. Нови пазар,02.11.2017г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд – Нови пазар в публичното заседание на трети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА РАДЕВА

 

при секретаря Галина Александрова, като разгледа докладваното от съдия РАДЕВА, НАХД № 434 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

     Образувано е административно-наказателно производство с правно основание чл.59 и с.от ЗАНН,по жалба,депозирана от М.Х.М., с ЕГН **********, с адрес: *** против Наказателно постановление № ЗЖ-35 от 28.08.2017 г., на Директора на Областна дирекция „Безопасност на храните“, гр. Ш..

    Жалбоподателят твърди,че не е доволен от НП, с което му били наложени наказания, както следва: по т.1 – глоба в размер на 150 лева на основание чл.471а, ал.1 от ЗВД за нарушение по чл.51, ал.1 от ЗВД; по т.2 – глоба в размер на 300 лева на основание чл.420а, ал.1 от ЗВД за нарушение на чл.139, ал.1, т.1 от ЗВД и по т.3 – глоба в размер на 300 лева на основание чл.420а, ал.1 от ЗВД за нарушение на чл.139, ал.1, т.3 ЗВД,поради което обжалва същото в срок и моли да бъде отменено изцяло на основание, че същото било неправилно и незаконосъобразно.

    При издаването на наказателното постановление били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в следното: съставеният акт не отговарял на императивните изисквания на чл.42, т.4 от ЗАНН, съгласно който актът за установяване на административно нарушение /АУАН/трябва да съдържа описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено, както и законовите разпоредби, които били нарушени. В настоящия случай, в АУАН били вписани като извършени нарушения от жалбоподателя, а именно, че на 16.06.2017 г. в 16.30 часа в с. К., ул. „***“ № * същият бил придвижил и отглеждал теле със свалени ушни идентификатори. На същото не можело да се докаже произхода, не били извършени мерките, предвидени в програмата за профилактика и надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните. Животното не притежавало ветеринарномедицински паспорт, собственикът нямал регистриран животновъден обект. При така извършеното нарушение същите били квалифицирани по чл.51, ал.1, чл.139, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Така направеното описание в акта не съответствало на законовото изискване за описание на нарушението, което следвало да включва посочените елементи на състава, които са нарушени, както и на обстоятелствата, при които тези елементи били осъществени. Съгласно разпоредбата на чл.139, ал.1, т.1 от ЗВД се въвеждала забрана за отглеждането, придвижването и транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация, и на животни, на които не са изпълнени мерките предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, а т.3 от ал.1 на чл.139 от ЗВД забранявала транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни еднокопитни животни – и без ветеринарномедицински паспорт. В АУАН липсвали обективни признаци от фактическия състав на нарушенията по чл.139, ал.1, т.1 и т.3 от ЗВД, а именно, че не било посочено от къде и за къде е било транспортирано телето, както и с какво превозно средство било извършено твърдяното транспортиране. Не било посочено и от къде и как било придвижено процесното животно, доколкото законодателят правел разграничение между придвижване и транспортиране, видно от сравнителния прочит на чл.139, ал.1, т.1 и т.3, и т.6 от ЗВД, където било предвидено, че се забранява придвижването или транспортирането на животни. Извън изложеното самият административно-наказващ орган бил образувал производство срещу жалбоподателя без да посочи конкретни фактически действия, че именно същият бил транспортирал или придвижвал телето. Данни за горното се намирали и в преписката, а същите били част от задължителното съдържание по чл.42, т.4, и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, доколкото или уличаващи в извършването на административно нарушение и били в предмета на доказване. Както в акта, така и в наказателното постановление словесното описание на едно от твърдените нарушения, за които жалбоподателят бил наказан е, че същият е придвижил и отглеждал теле със свалени ушни идентификатори. Като нарушена правна норма обаче били посочени тази на чл.139,ал.1, т.1 от ЗВД, съгласно която се въвеждала забрана за отглеждането, придвижването или транспортирането на животни, на които не била извършена официална идентификация, каквато фактическа обстановка не се съдържала нито в акта, нито в наказателното постановление. Жалбоподателят заявява, че по начина, по който е била описана фактическата обстановка това нарушение не било извършено от него, защото както и самият административно-наказващ орган е установил телето със свалени ушни марки /т.е. същото било официално идентифицирано, но някой бил свалил ушните идентификатори/. За да бъде същият санкциониран следвало да се установи дали на телето изобщо е извършвана официална идентификация. В акта липсвало пълно, ясно и точно описание на нарушението, включващи всички фактически признаци на нарушения състав от обективна страна. В процесния случай несъобразеността на акта за установяване на административно нарушение с разпоредбата на чл.42, т.4 от ЗАНН довела до несъответствие на издаденото наказателно постановление с нормата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Последната разпоредба също изисквала в наказателното постановление да бъде направено описание на нарушението и на обстоятелствата, при които то било извършено. Правно недопустимо било с наказателно постановление административно-наказващият орган да санкционира едно лице за извършено от него нарушение, за което същият не бил надлежно обвинен. Допуснатите процесуални нарушения били съществени, тъй като били довели до ограничаване правото на защита на наказаното лице. Тъй като се касаело за особено съществени нарушения, довели до нарушения на императивните разпоредби на ЗАНН, наличието на тези нарушения обуславяло отмяната на атакуваното постановление без да го разглежда по същество. Жалбоподателят сочи, че по никакъв начин не било доказано, че той е придвижил или транспортирал телето, авторството на деянието не било доказано, както и датата и начина на извършването му. С оглед на гореописаните факти жалбоподателят моли съда да отмени като неправилно и незаконосъобразно наказателното постановление и да отмени наложените му наказания като неоснователни.

    В съдебно заседание,чрез пълномощника си адв.К.поддържа изцяло депозираната жалба.

    Въззиваемата страна чрез процесуалня си представител юрисконсулт Й. оспорва изцяло жалбата.Счита,че същата е неоснователна и недоказана и моли да бъде оставена без уважение,а съдът потвърди изцяло атакуваното наказателно постановление като законосъобразно.Излага съображения в тази насока.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,прие за установено от фактическа страна следното:

      НП е връчено на 30.08.2017г.чрез писмо-известие с обратна разписка и в законоустановения 7-срок,визираният нарушител го е обжалвал пред съда.

       Жалбата се явява процесуално допустима,а разгледана по същество-основателна,поради следните съображения:

     Административно-наказателното производство е започнало със съставяне на АУАН №0000650/20.06.2017г.,съставен от д-р С.М.М. ***/в присъствието на свидетелите д-р Е.И.И.,/свидетел при съставяне на акта/ и д-р Д.П.В.  /свидетел на акта и при констатиране на нарушението.АУАН е съставен срещу  М.Х.  М. затова,че на 16.06.2017г.в 15.30часа собственик е придвижил и отглежда теле със свалени ушни идентификатори.На същото не може да се докаже произхода –собственика няма регистриран животновъден обект в НИЧ ВетИС на БАБХ на телето.Не са изпълнени мерките ,предвидени в програмата за профилактика,надзор,контрол и ликвидация на болестите по животните.Животното не притежава ветеринарно-медицински паспорт.

   За тези нарушения,на М. е вменено извършването на административни нарушения по чл.51 ал.1,чл.139 ал.1 т.1 и т.3 от ЗВД.

     АУАН е връчен на нарушителя и подписан от него без възражения.

     Съставен е констативен протокол за извършена проверка по чл.129 и чл.130 от ЗВД от 16.06.2017г. от д-р Д.В., д-р С.М. и д-р Д.Г. за извършена от тях проверка на обект,намиращ се на адрес:с.К.,общ.К.,обл.Ш.,ул.“***“№*..

     Във връзка със съставения АУАН,с Наказателно постановление №ЗЖ-35/28.08.2017г.,съставен от д-р К.Р.,Директор на ОДБХ Ш., за гореописаните административни нарушения,на основание чл.471а ал.1 и чл.420а ал.1 от ЗВМД и ЗАНН,на М.М. са наложени следните административни наказания:1/Глоба в размер на 150.00лв. на основание чл.471а ал.1 от ЗВМД за нарушение на чл.51 ал.1 от ЗВМД, 2/Глоба в размер на 300.00лв. на основание чл.420а ал.1 от ЗВМД за нарушение на чл.139 ал.1 т.1 от ЗВМД и 3/Глоба в размер на 300.00лв.на основание чл.420а ал.1 от ЗВМД за нарушение на чл.139 ал.1 т.3 от ЗВМД.Гореописаните наказания са наложени на М. затова,че на 16.06.2017г.в с.К.,общ.К.,ул.“***“№* е придвижил и отглежда теле със свалени ушни идентификатори.На същото не може да се докаже произход.На телето не са извършени мерките,предвидени в програмата за профилактика,надзор,контрол и ликвидиране на болестите по животните.Животното не  притежава ветиринарномедицински паспорт.Собственика няма регистриран животновъден обект в ИИС ВетИС на БАБХ.

      Като свидетели по делото бяха разпитани С.М.,Е.И. и Д.В..

      От показанията на св.М. се установи,че по повод на постъпила жалба от жител ***,свидетелите извършили проверка на визирания нарушител в дома му и ,находящ се в с.К. ,на ул.“***“№*./или на ул.“***“№*/..Актосъставителят М. не си спомня с точност адреса,заявява,че са ползвали личната карта на нарушителя за вписване на адреса му като място на извършване на нарушението.,поради което в акта и в съставения констативен протокол приели,че нарушението е извършено на ул.“***“№*.Свидетелите сочат,че при проверката се установило,че М. е закупил и транспортирал съответно едро преживно животно,в случая мъжко теле,с отличителни белези,описани подробно в констативния протоколна л.13 по делото/,без ветеринарно медицинско свидетелство,без идентификатори-ушни марки,които са идентификаторите и не представил паспорт на това животно.Телето било завързано на стълба пред къщата,пред имота на лицето.Нарушението било констатирано на 16.06.2017г.,а АУАН бил съставен в присъствието на нарушителя-на 20.06.2017г.

     Контролните органи не са констатирали транспортиране по време на проверката, а само,че нарушителят отглежда едро преживно животно,което е без ушни марки и без ветеринарномедицински транспорт.

     В административно-наказателната преписка е приложена и саморъчно изготвена декларация от М.,в която е посочил,че през месец април е закупил мъжко теле без ушни марки от Н.К.от с.К.

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

    Жалбата е подадена в законоустановения срок ,подадено от лице,имащо правен интерес и се явява процесуално допустима,а разгледана по същество –основателна,поради следните съображения:

      От събраните по делото доказателства се установява,че на 16.06.2017г.,актосъставителят и свидетелят по АУАН са посетили по сигнал адреса на жалбоподателя в с.К.,ул.“***“№*.На стълб пред дома му видели вързано теле,което било без идентификатори - ушни марки,не представил на проверяващите ветеринарно медицински паспорт на животното.Контролните органи не са установили в момента транспортиране на въпросното едро преживно животно.

     М. е попълнил декларация ,в която изрично е посочил,че е закупил телето без ушни марки през месец април.Посочил е лицето,от което го е закупил.Не сочи изрично в декларацията,но и в жалбата не навежда доводи,че разполага с ветеринарномедицински паспорт на животното.

    Наказан е по административен ред за извършени три отделни административни нарушения- по на чл.51 ал.1 от ЗВМД,по чл.139 ал.1 т.1 от ЗВМД и по чл.139 ал.1 т.3 от ЗВМД.

     За да е съставомерно едно нарушение по чл.51 от ЗВДМ,следва с действията си или бездействието си,нарушителят да е нарушил  съответната  норма,а именно,отглежданото от него животно да не е официално идентифицирано,а животновъдния му обект му да  не е регистриран в БАБХ.    

    Съставите на чл.139 ал.1 т.1 и чл.139 ал.1 т.3 от ЗВДМ предвиждат,че се „Забранява отглеждането,придвижването или транспортирането на животни,на които не е извършена официална идентификация,и на животни,на които не са изпълнени мерките,предвидени в програмата за профилактика,надзор,контрол и ликвидиране на болести по животните и зоозони /чл.139 ал.1 т.1/ и „транспортирането на животни без ветеринарно медицинско свидетелство,а за едрите преживни и еднокопитни животни и без ветеринарномедицински паспорт./чл.139 ал.1 т.3 /.

     Нормата на чл.139 ал.1 т.1 съдържа  шест  отделни фактически състава на шест отделни нарушения,чрез различни изпълнителни деяния: 1/отглеждане, ,2 /придвижване или 3 /транспортиране на животни без официална идентификация или на животни ,по отношение на които не са извършени мерките,предвидени в програмата за профилактика,надзор,контрол и ликвидиране на болестите по животните.Така,както са описани в АУАН и НП,визираните нарушения осъществяват  състава на 4 отделни нарушения: 1/придвижване на животно без официална идентификация, 2/. придвижване на животно по отношение на което не  са извършени мерките,предвидени в програмата за профилактика,надзор,контрол и ликвидиране на болестите по животните, 3/отглеждане на животно без официална идентификация и 4/отглеждане на на животно по отношение на което не  са извършени мерките,предвидени в програмата за профилактика,надзор,контрол и ликвидиране на болестите по животните.

    Съгласно административно-наказателното право,за всяко отделно административно нарушение се налага отделно административно наказание.

    От обжалваното наказателно постановление не става ясно за кое точно от изброените изчерпателно в обстоятелствената част на наказателното постановление нарушения е наложено наказанието по т.2 ,а именно - Глоба в размер на 300.00лв. на основание чл.420а ал.1 от ЗВМД за нарушение на чл.139 ал.1 т.1 от ЗВМД.

    По този начин е затруднено както правото на защита на жалбоподателя да разбере за кое точно от изброените нарушения му е наложено съответното наказание,както и е невъзможно да бъде извършена съдебна преценка дали конкретното административно нарушение е извършено и дали наложеното за него административно наказание е определено правилно.

     По вмененото на жалбоподателя нарушение по чл.51 ал.1 от ЗВМД,доколкото се състои от два отделни състава ,съдът също намира,че от АУАН и НП не може да се установи за кое точно нарушение,описано в обстоятелствената част на акта и НП ,на нарушителя е наложено административно наказание  на основание чл.471а,ал.1 от ЗВМД-дали защото отглежда животно без официална идентификация /ушни марки/ или защото собственикът няма регистриран животновъден обект в БАБХ.

        От анализа на доказателствата по делото съдът намира,че  не се установи по безспорен начин,че нарушителят е придвижил въпросното животно на посочената в АУАН и НП дата -16.06.2017.Напротив,в  саморъчно изготвената и подписана от него декларация,представена и пред административно-наказващия орган е видно,че телето е било закупено от него през месец април.В тежест на административно-наказващия орган беше да докаже,че самото придвижване е било осъществено в деня на проверката,която дата е посочена и за време на извършване на нарушението.Наказващият орган не проведе успешно доказване и по този пункт от атакуваното наказателно постановление.

    Предвид изложените по-горе съображения,съдът намира,че обжалваното наказателно постановление се явява изцяло незаконосъобразно и като такова следва са бъде отменено.

      Водим от гореизложеното,на основание чл.63 ал.1 т.3 от ЗАНН,съдът

 

                                                   Р      Е      Ш       И    :

 

     ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно  Наказателно постановление №ЗЖ-35/28.08.2017г.,издадено от д-р К. Д. Р.-Директор на ОДБХ Ш./въз основа на АУАН 0000650/20.06.2017г.от д-р С.М.М.-гл.инспектор ,отдел „Здравеопазване на животните“при ОДБХ гр.Ш./,с  което на М.Х.М. с ЕГН:**********,с адрес:с*** са наложени следните административни наказания:1/Глоба в размер на 150.00лв. на основание чл.471а ал.1 от ЗВМД за нарушение на чл.51 ал.1 от ЗВМД, 2/Глоба в размер на 300.00лв. на основание чл.420а ал.1 от ЗВМД за нарушение на чл.139 ал.1 т.1 от ЗВМД и 3/Глоба в размер на 300.00лв.на основание чл.420а ал.1 от ЗВМД за нарушение на чл.139 ал.1 т.3 от ЗВМД.

     Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Ш. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                    РАЙОНЕН   СЪДИЯ: