Р Е Ш Е Н И Е

 

118

 

гр. Нови пазар,  15.11.2017г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Районен съд Нови пазар, в публичното си заседание на тринадесети ноември две хиляди и десета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР : БОЙКА АНГЕЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 453 по описа на НПРС за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното : 

 

Постъпила е жалба от С.Б., гражданска на У.с настоящ адрес в с. Ц., ***правното си основани е от чл.59 от ЗАНН.

            Жалбоподателката сочи, че не е доволна от издаденото срещу него НП № 33/19.09.2017 г. на ст.инспектор И.П., Началник група „***“ при ОДМВР Ш., с което й е наложено наказание глоба в размер на 500 лв.

По същество не оспорва нарушението, че в рамките на определения й срок не е напуснала страната и след тази дата се счита за незаконно пребиваваща в РБ.

Жалбоподателката твърди, че знаела за изтичащия срок на пребиваването й, но т.к била бременна и искала да роди детето си в Б., за да бъде български гражданин е останала в страната след срока на документите й. жалбоподателката твърди, че на 15.08.2017 г. пристигнала в Б. с цел да роди детето си и и да сключи брак. Твърди, че предприела действия по удължаване на разрешителното й за пребиваване в Б., но паради раждането на детето не могла да финализира в срок всички процедури.

Твърди, че не разполага със средства, с които да плати наложената глоба.

Предвид на горното жалбоподателката моли съда да постанови решение, по силата на което да отмени  изцяло издаденото НП. Прилага копие от епикриза за раждането на детето.

            Въззиваемата страна се представлява от ст.инспектор И.П., Началник група „***“ при ОДМВР Ш..

 

            Съдът въз основа на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното:

            Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и се явява допустима.

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок. Поради това жалбата се явява процесуално допустима.

Жалбоподателката С.Б., гражданска на У.е субект на административно наказателната отговорност по повод на установено с Акт № 33/08.09.2017 г. административно нарушение. Акта е съставен от мл.инсп. Г.Д. при група „***“ и в присъствието на свидетеля Х.Х., полицай при група „***“ и с него е констатирано, че на 08.09.2017 г., около 10,45 часа, в с. Ц. в дом № *, находящ се на ул. „***“ се намира лицето С.Б., гражданин на Република У., която притежава национален документ за загранично пътуване № ***, валиден до 08.05.2025 г. не е напуснала страната до изтичане на срока на пребиваване, а именно до 29.08.2017 г., съгласно визов стикер № ***, положен на стр. „Б“ и входен печат от ГКПП Р., положен на стр. „В“ на посочения по –горе паспорт за задгранично пътуване. Посочено е, че лицето е просрочило разрешения срок за пребиваване с 16дни.

В акта е посочено, че е нарушена разпоредбата на чл. 34 от ЗЧРБ.

Жалбоподателката е посочила, че няма възражения. 

Въз основа на този акт наказващият орган е издал наказателно постановление № 33/19.09.2017 г., с което ст.инспектор И.П., Началник група „***“ при ОДМВР Ш.,е наложил на жалбоподателката, на основание  чл. 53 от ЗАНН и чл. 48, ал.1, т. 3 от ЗЧРБ  глоба в размер на 500,00 лв.

Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 26.09.2017 г.

Съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от съответните компетентни за това органи. Същите съдържат изискуемите реквизити, съгласно чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН и са издадени в съответствие със закона.

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установи следната фактическа обстановка:

На 08.09.2017 г., жалбодателката С.Б., гражданин на Република У., се явила в ОДМВР Ш., група „***“ за подновяване на срока на пребиваването й в Б., когато се установило, че тя притежава национален документ за загранично пътуване, *** паспорт № ***, валиден до 08.05.2025 г. Същата притежава *** № *** със срок на пребиваване до 23.08.2017 г. От представения от нея визов стикер № ***, положен на стр. „Б“ и входен печат от ГКПП Р., положен на стр. „В“ се установило, че  лицето е просрочило разрешения срок за пребиваване с 16дни.

            Тази фактическа обстановка се потвърждава от показанията на двамата свидетели и приложените по административната преписка писмени доказателства.

       От това се установява, че е налице извършено нарушение на чл. 34 от ЗЧРБ, съгласно който всеки чужденец е длъжен да напусне страната до изтичане на разрешения срок на пребиваване.

            За това нарушение законът предвижда административно наказание глоба в размер от 500 до 5 000лв., съгл. чл. 48, ал.1, т.3 от ЗЧРБ.

            Съдът намира изложените от жалбоподателката аргументи относно причините за забавянето й при подновяване на разрешителното за пребиваване в РБ за основателни относно определянето на размера на глобата, при индивидуализацияата на наложеното наказание, но не и за освобождаващи същата от административно наказателна отговорност. Напротив от посоченото в жалбата ясно личи съзнателно поведение от страна на нарушителя, която е знаела за изтичането на срока на валидност на разрешителното си, но въпреки това е искала да остане в Б. за да роди детето си именно тук.

            Съдът намира, че административнонаказващия орган правилно е преценил степента на обществена опасност на нарушението и наличието на доказателства относно причините за оставането на нарушителката в Б., а именно раждането на детето й, родено на *** г., съгласно предствената епикриза, и е определил размера на глобата в минималния предвиден от закона, а именно от 500лв.

            Нарушението не може да се квалифицира като малозначително и за него е неприложима разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.

            Всичко това мотивира съда, да измени потвърди наложеното с НП наказание.

           Водим от гореизложеното и на основание чл.63 , ал.1 , предл.3-то и ал.2 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е Ш И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 33/19.09.2017г. на ст.инспектор И.П., Началник група „***“ при ОДМВР Ш., с  което на С.Б., гражданин на Република У., родена на *** г., живуща ***, за нарушение на чл.34 от ЗЧРБ и на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗЧРБ е наложено административно наказание “глоба“ в размер на 500 (петстотин) лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 211 от АПК пред Административен съд Ш. в 14 (четиринадесет) - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

 

                                                                       Районен съдия: …………………………….

                                                                                                          Галина Николова