Р Е Ш Е Н И Е

№ 121

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд Н. в публичното заседание на двадесет и първи ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

           

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря Бойка Ангелова и в присъствието на районния прокурор Милен Глушков, като разгледа докладваното от съдия НИКОЛОВА наказателно дело от административен характер № 489  по описа за 2017 г.

 

            С постановление от 25.10.2017 г. Новопазарската районна прокуратура е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на М.Т.И. *** за това, че на 16.10.2017 г., около 11,20 часа, по ул. „***“ в с. М., обл. Ш., е управлявал моторно превозно средство /мотопед „Мофа Хьосунг“  с демонтирани регистрационни табели/ без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с НП № 17-0307-000328/02.06.2017 г. на Началника на РУ гр. Н., влязло в сила на 23.06.2017 г. – престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК.

            В съдебно заседание представителя на РП поддържа предложението и предлага на обвиняемия да бъде наложено минимално наказание.

            Обвиняемият е редовно призован и се явява в съдебно заседание лично и със защитника си  адв. М.М. от ШАК, ред.упълномощен от досъдебното производство. Моли съда да му наложи наказание глоба в минимален размер.

 Съдът като прецени събраните по делото писмени доказателства и тези съдържащи се във воденото БП №442/2017 г. по описа на РУ гр. Н., поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното: Обвиняемият М.Т.И. е роден на *** г. в гр. Н., живее в с. М., обл. Ш.. Той е Обвиняемият И. не притежава свидетелство за управление на МПС /справка за нарушител от региона, на л.8 по ДНП/. Неколкратно е наказван по административен ред за извършени административни нарушения по Закона за движение по пътищата. На 16.10.2017 г., около 11,20 часа на ул. “***” в с. М., обл. Ш., в хода на инцидентна проверка свидетелите В.Б.и Т.П.– служители на РУ гр. Н., установили, че обвиняемия И. управлява моторно превозно средство /в случая мотопед „Мофа Хьосунг“  с демонтирани регистрационни табели/, без да притежава  свидетелство за управление на моторно превозно средство. Бил му съставен акт за установяване на административно нарушение. Органите на полицията установили също така, че преди по-малко от година нарушителят е наказван по административен ред  за друго такова деяние с НП № 17-0307-000328/02.06.2017 г. на Началника на РУ гр. Н., влязло в сила на 23.06.2017 г.

            Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от всички събрани по  делото доказателства – показанията на свидетелите В.Б.В., Т.И.Т., И.Й.И.,  акт за установяване на административно нарушение № 718/16.10.2017 г., НП № 17-0307-000328/02.06.2017 г. на Началника на РУ гр. Н., справка за нарушител от региона, а и от обясненията на самия нарушител, където той се признава за виновен и подробно описва случилото се. Всички тези доказателства категорично сочат, че с деянието си нарушителят от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. Той е управлявал МПС без да притежава свидетелство за управление и то в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние. От субективна страна е налице пряк умисъл, защото нарушителят е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. Считайки обвинението за доказано безспорно, съдът следва да признае обвиняемия за виновен в извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

            Наказанието, което се предвижда за извършеното от обвиняемия И. деяние е от 1 до 3 години лишаване от свобода и глоба от 500 до 1200 лева. Видно от приложената по делото справка за съдимост на обвиняемия, той не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава 8 от общата част на НК. Затова по отношение на М.Т.И. са налице условията на чл. 78а от НК и затова съдът намира, че следва да го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

            Съдът счита, че административното наказание в минималния му размер, ще е достатъчно да постигне целта по чл. 37 от НК. Отчитайки тежестта на деянието и превеса на смекчаващите вината на нарушителя обстоятелства – пълни признания, изразено съжаление за стореното, което е проява на критичност от страна на нарушителя  към деянието му, оказано съдействие от негова страна за разкриване на обективната истина, както на досъдебното производство, така и на съдебното следствие. Съдът отчете и обстоятелството, че нарушителят е с тежко материално положение – безработен. 

Водим от горното, съдът    

 

           Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА М.Т.И., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Н., живущ ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.10.2017 г., около 11,20 часа, по ул. „***“ в с. М., обл. Ш., е управлявал моторно превозно средство /мотопед „Мофа Хьосунг“  с демонтирани регистрационни табели/ без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с НП № 17-0307-000328/02.06.2017 г. на Началника на РУ гр. Н., влязло в сила на 23.06.2017 г. – престъпление по чл. 343в ал.2 от НК, като на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                  / ПЕТИНА НИКОЛОВА/