Р Е Ш Е Н И Е

 

  123

 

гр. Нови пазар, 24.11.2017г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар, в публичното си заседание на двадесет и втори ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР : ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА 

като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 495 по описа на НпРС за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното: 

 

Постъпила е жалба от К.А.Р.от гр. В., черпеща правното си основание от чл.59 от ЗАНН.

Жалбоподателят сочи, че издаденият му електронен фиш е незаконосъобразен, т.к едновременно с него получил и Уведомление с рег. № 3003/07.09.2017 г., където било посочено, че нарушението е установено чрез използваното „автоматизирано“ техническо средство № 591, което е „мобилна система за видеоконтрол на правилата за движение TFR1-M с № 0591“. От това за жалбоподателят не било с автоматизирано техническо средство или с мобилна система е установено нарушението.

Предвид на горното жалбоподателят сочи, че издадения електронен фиш е незаконосъобразен и моли съда да го отмени изцяло.

 

Въззиваемата страна, редовно призована не изпраща представител и не взема становище.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбоподателят е санкциониран с електронен фиш за налагане на глоба серия К с № 1733515 на ОД МВР –Шумен, с който, на основание чл. 189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП, в качеството му на собственик на МПС марка ***с рег.№ ***за извършено на 07.07.2017 г. в гр. Н., ул.”***” нарушение за скорост, при разрешена скорост 50км/ч е установена скорост 71км/ч., като превишението е 21км/ч. му е наложена глоба 100лева, за нарушение на чл. 21, ал.1 от същия закон. Нарушението е заснето с автоматизирано техническо средство № 591.

Съдът констатира, че при издаването на обжалвания  електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство  не се констатират допуснати нарушения. В § 6, т.63 от ДР на ЗДвП се съдържа определение за „електронен фиш”, според което същият е: „електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи”.

От формална страна електронният фиш съдържа всички изискуеми съгласно чл.189, ал.4 от ЗДвП реквизити, а именно: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението- ОДМВР Шумен; мястото- гр. Н., ул. „***“ при кръстовището с ул. „***“ в посока към гр. В.; датата- 07.07.2017 г.; точния час на извършване на нарушението-15,57; регистрационния номер на моторното превозно средство- ***; собственика, на когото е регистрирано превозното средство- К.А.Р., представител на „***“ ЕООД с ЕИК ***; описание на нарушението- при разрешена скорост 50км/ч е установена скорост 71км/ч., като превишението е 21км/ч.; нарушените разпоредби -чл. 21, ал.1 от ЗДвП; размера на глобата -100лева; срока, сметката, начините за доброволното й заплащане.

Съдът намира, че не са налице формални нарушения при изготвянето на електронния фиш и делото следва да се разгледа по същество.

От събраните по делото писмени доказателства се установява, че на 07.07.2017 г. в 15.57ч. в град Н., по улица „***”, при кръстовището с ул. „***“ в посока към гр. В. автомобил ***с рег. № ***се е движел със скорост от 71км/ч.

Скоростта на движение на автомобила била установено с поставена в служебен автомобил на МВР с рег. № Н4746АН снабден с мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на плавилата за движение тип TFR1-M.

Видно от представения по делото протокол за проверка № 2-54-17/21.06.2017 г.използваното техническо средство № 0591/12, тип – 20-250 е годно за измерванията.

След отпечатване на видеоматериалите от мобилната система се установило, че на клип № 3003 с радар № 591 е заснет движещ се по ул. „***“ автомобил с рег. № ***с установена скорост 74 км/ч. при разрешена скорост от 50км/ч.

Превишението е от 24км/ч. Разрешената максимално допустима скорост в този пътен участък е 50 км/ч., т.к е в населено място.

Отчетеното превишение на допустимата скорост е с 24 км/ч, което е изчислено след като е приспадната допустимата грешка в измерената скорост на движение, като същата е намалена с 3 км/ч в полза на нарушителя, тъй като при движение на МПС със скорост  до 100 км/ч. при полеви условия отклонението на уреда би могло да бъде +/- 3 км/ч.  С това наказуемото превишение става 21 км/ч. това е и посоченото в електронния фиш превишение на скоростта на движение на автомобила.

Съдът намира, че обработката на видеоматериала, съхранен в използваното техническо средство също е станало по правилата за работа с техниката, така както описват свидетелите П.С. и Г.Г..

Съдът намира, че доводите на жалбоподателя относно това, че не му било известно с какво средство е установено нарушението са неоснователни. Съгласно приложеното удостоверение за одобрен тип за измерване № 10.02.4835 използваното средство е мобилна система за видеоконтрол на нарушение на правилата за движение тип TFR1-M № 591, а съгласно приложения протокол № 307р-10553/13.07.2017 г. това е използваното на 07.07.2017 г. средство. Законът за движение по пътищата в § 6, т.63 от ДР на ЗДвП сочи, че „електронен фиш”, се издава въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи. Следователно от формулировката на самия закон не се прави разлика относно средството за отчитане, дали е АТС или система, а е важно да има идентичност между средството с което е установено нарушението, самото записване и средството от което то е възпроизведено. В случая такава идентичност е налице, което се установява по несъмнен начин от приложените по делото протоколи  и клип.  

Съгласно чл.189, ал.15 ЗДвП изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на МПС, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес. Следователно клип № № 3003/ 07.07.2017 г., направен с радар № 591 представлява годно доказателствено средство за констатираното нарушение.

Установено е от справка в централна база данни КАТ, изготвена на 10.11.2017 г., че автомобилът марка рег. № ***, е собственост на „***“ ЕООД гр. В., ул. „***“ бл. 1, вх.В, ет.1. От справка в ТР е установено, че фирмата е с ЕИК *** и се управлява от жалбоподателя К.А.Р..

На собственика на МПС-то е бил изпратен с обратна разписка съставения електронен фиш, който е връчен на 03.10.2017 г. от която дата започва срокът по чл. 189, ал.5 от ЗДвП. Съгласно текста на закона в чл. 189, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП в 14-дневен срок от получаването на електронният фиш, собственикът на МПС-то заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. В рамките на този срок жалбоподателят не е подал декларация, с което фактически той приема констатациите по електронния фиш.

В съдебно заседание жалбоподателят по същество не оспорва установеното с клип № 3003/07.07.2017 г. изготвен чрез мобилна система за видеоконтрол на нарушение на правилата за движение тип TFR1-M № 591 и съгласно който е нарушен чл. 21, ал.1 от ЗДвП.

Съдът намира за доказано от фактическа страна нарушението, извършено от жалбоподателя на разпоредбата на  чл. 21, ал.1 от ЗДвП, съгласно който за водачи категория „В”, скоростта за движение в населено място е 50км/ч.

Поради гореизложеното, съдът приема нарушението на правилата за движение по пътищата, изразяващо се в движение с превишена с 21км./ч. скорост в пътен участък, предвиждащ движение с максимална скорост от 50км./ч. за безспорно установено.

От субективна страна нарушението е извършено умишлено, като водачът не се е съобразил с наложените пътни ограничения за населено място.

За извършеното от жалбоподателя нарушение превишаване на разрешената максимална скорост в населено място, от 21 до 30км/ч законът предвижда административно наказание глоба 100 лв.

При преценката на законосъобразността на наложеното с ел.фиш наказание глоба съдът намери, че административнонаказващия орган е наложил санкцията в посочения от закона размер.  

Предвид на гореизложеното, съдът намира, че обжалвания електронен фиш за налагане на глоба серия К с № 1733515 на ОД МВР –Шумен е законосъобразен и като такъв следва да бъде потвърден. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63,ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

            

ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия К с № 1733515 на ОД МВР –Шумен, с който на К.А.Р., в качеството му на управител на „***“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление от гр. В., за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.1, т.3  от ЗДвП е наложена “глоба” в размер на 100лв. (сто лева).

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Шумен в 14 /четиринадесет/ - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

                                  

           

                                                           Районен съдия: ....................................

                                                                                         Галина Николова