Р Е Ш Е Н И Е

 

127

 

гр. Нови пазар,  05.12.2017г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Районен съд Нови пазар, в публичното си заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР : ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА

като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 502 по описа на НПРС за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното : 

 

Постъпила е жалба от Р.С.Х. *** на основание чл.59 от ЗАНН.

Жалбоподателят сочи, че счита наложеното му с НП № 155/06.06.2017 г. на Началника на РУ Нови пазар наказание на основание чл. 84, ал.2 от ЗБЛД за незаконосъобразно и моли съда да го отмени. Твърди, че НП е издадено при неправилно изяснена фактическа обстановка, както и че са допуснати съществени процесуални нарушения, налагащи отмяна на НП.

   

 

Моли съда да отмени наказателното постановление.

 

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован се явява лично.

Въззиваемата страна, редовно призована не изпраща представител в открито  съдебно заседание.

 

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Спрямо жалбоподателя е образувано административно наказателно производство с Акт № 155/17 с бл.№ 874132 от 19.04.2017 г. за извършено на 19.04.2017 г. в с. П.до оградата на язовира в с. П.нарушение, изразяващо се в това, че при извършена полицейска проверка е установено, че лицето не представя документ за самоличност, с който да удостовери самоличността си към момента на извършване на проверката.

В акта е посочена нарушената законна разпоредба – чл. 6 от ЗБЛД, както и че лицето е подписало акта, но няма посочени от него възражения.

Въз основа на акта е издадено НП № 155/2017 от 06.06.2017 г., с което на жалбоподателя е наложено за нарушението на чл. 6 от ЗБЛД на основание чл. 80, т.5 от ЗБЛД административно наказание глоба в размер на 60.00 лева.

Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 24.10.2017 г.

Съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от съответните компетентни за това органи. Същите съдържат изискуемите реквизити, съгласно чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН и са издадени в съответствие със закона.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът прие за безспорно установена следната фактическа обстановка:

На 19.04.2017 г. в дежурната част на РУ Нови пазар бил получен сигнал за пострадало в резултат на опит за сексуално посегателство момиче в района на язовира на с. П.. На място били изпратени дежурните полицейски служители, свидетелите Т.К.Д. и Р.А.М.. Сигналът бил подаден от приятелят на пострадалото момиче. На мястото, където били изпратени полицейските служители, те намерили пострадалата и жалбоподателят Р.С.Х., когото тя посочила, че е пожелал да се възползва сексуално от нея.  Полицейските служители поискали документите за самоличност на мъжа, но той не представил такъв, поради което му съставили акт за нарушение на чл. 6 от ЗБЛД. Лицето е известно на полицейските служители.

Така описаната фактическа обстановка сочи, че е нарушен чл. 6 от ЗБЛД, съгласно който гражданите са длъжни при поискване от компетентните длъжностни лица, определени със закон да удостоверят своята самоличност. Съгласно чл. 3, ал.1 от ЗБЛД, документите за самоличност удостоверяват самоличността, чрез съдържащите се в тях данни, като същите са официални документи, издадени от компетентните органи с цел идентификация на лицето.

 

 

 

 

Правомощието на полицейските органи да извършват проверка за установяване самоличността на жалбоподателя е установено в чл. 61, ал.1, т.3 от ЗМВР, поради което същият е бил длъжен съгласно чл. 6 от ЗБЛД да удостовери пред съответния полицейски орган своята самоличност, като му представи документ за самоличност - лична карта или друг заместващ я документ, но не е изпълнил това свое задължение.

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдът счита, че нарушението, за което е санкциониран жалбоподателя Р.С.Х. е доказано със събраните по делото доказателства. В съдебно заседание, твърденията на жалбоподателя за различна от посочената в АУАН фактическа обстановка не се доказаха, поради което и актът като редовно съставен и има материална доказателствена сила за обстоятелствата, изложени в него.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гореизложеното налага извод за съставомерността на настоящото деяние, което е формално и се изразява в непредставяне на документ, който по силата на правната норма служи за удостоверяване на самоличност. В хода на съдебното производство не се събраха доказателства, които да опровергават по някакъв начин констатираното в АУАН и НП.

За извършеното нарушение на чл. 6 от ЗБЛД законът предвижда в чл. 80, т.5 наказание глоба от 50 до 300 лв. лице, което не представи български личен документ при поискване от компетентните длъжностни лица. Наложената от административно наказващия орган глоба е в размер близък до минималния и съдът намира, че същата е правилно определена, съобразена е с личността на нарушителя, явява се законосъобразна и следва да бъде потвърдена.

 

 

 

 

 

 

 

 

В случая не са налице обстоятелства, които да характеризират нарушението като маловажно по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, и които да налагат приложението на тази норма, тъй като същото не се отличава като такова, с по - ниска степен на обществена опасност в сравнение с другите нарушения от този вид.

 

 

 

 

Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1 ЗАНН, съдът

 

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 155/2017 от 06.06.2017 г. на Началника на РУ Нови пазар, с  което на Р.С.Х. с ЕГН **********,***, за  нарушение на чл.6 от ЗБЛД и на основание чл. 53 от ЗАНН вр. чл. 84, ал.2 от ЗБЛД и чл. 80, т.5 от ЗБЛД е наложено административно наказание глоба в размер на 60.00 (шестдесет) лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 211 от АПК пред Административен съд Шумен в 14 (четиринадесет) - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

 

                                                                       Районен съдия: …………………………….

                                                                                                          Галина Николова